Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 08- 2023. 05. 24

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.08.

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [ A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magányszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. § [Címrend]

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

3. § [ A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetési előirányzatát - központi irányító szervi támogatás nélkül - 558 119 592 Ft költségvetési bevétellel és 924 244 323 Ft költségvetési kiadással, 396 464 367 Ft finanszírozási célú bevétellel és 30 339 636 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.

(2) Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetésén belül bevételi főösszegét: 954 583 959 Ft-ban ebből:

a) Költségvetési bevételeit 558 119 592 Ft-ban

aa) önkormányzat működési támogatásait 386 466 108 Ft-ban

ab) egyéb működési célú támogatásokat 29 227 820 Ft-ban

ac) a közhatalmi bevételeket 35 860 000 Ft-ban

ad) a működési célú bevételeket 69 583 633 Ft-ban

ae) a működési célú átvett pénzeszközöket 986 933 Ft-ban

af) felhalmozási célú támogatásokat 35 599 635 Ft-ban

ag) felhalmozási bevételét 395 463 Ft-ban

b) finanszírozási bevételeit 396 464 367 Ft-ban

ba) ebből pénzmaradvány: 316 464 367 Ft

bb) forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 80 000 000 Ft.

(3) Kiadási főösszegét: 954 583 959 Ft-ban ebből:

a) Költségvetési kiadásokat 924 244 323 Ft-ban ebből

aa) a személyi juttatások kiadásait 223 023 857 Ft-ban

ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 33 286 126 Ft-ban

ac) a dologi kiadásokat 108 301 167 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli juttatásokat 13 046 441 Ft-ban

ae) az egyéb működési célú kiadásokat 263 146 076 Ft-ban

az egyéb működési célú kiadásokból:

-az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 94 484 128 Ft

-az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9 683 689 Ft

-tartalék 158 978 259 Ft

af) a felhalmozási célú kiadást 283 440 656 Ft-ban ebből:

- a beruházási kiadások 155 148 847 Ft,

- a felújítási kiadások 128 291 809 Ft,

- az egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.

b) finanszírozási kiadást 30 339 636 Ft-ban állapítja meg.

(4) Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 1 208 949 717 Ft-ban és kiadásait 1 208 949 717 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület.

(5) A 2022. évben tervezett - központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeken belül:

a) a Kaposmérő Községi Önkormányzat bevétele 936 015 266 Ft

b) a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 135 281 288 Ft

c) a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde bevétele 137 653 163 Ft.

4. § [ Az önkormányzat bevételei és kiadásai]

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését e rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt a 9. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, e rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg.

5. § [A bevételi többlet kezelése]

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. § [Általános és céltartalék]

A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céltartalékát 158 978 259 Ft összegben állapítja meg.

A fenti tartalékból 84 381 823 Ft feladattal terhelt, azaz olyan kiadások, amelyek kivitelezése ebben az évben bizonytalan, vagy tényleges forrásigénye pontosan nem meghatározható, azonban az Önkormányzatnak a megvalósításához szükséges forrást biztosítania kell

a) viziközmű használati díj felhasználása előző évek megtakarítása 8 526 391 Ft

b) rekultiváció 15 713 682 Ft

c) EFOP 1.6.2. pályázati forrásból 13 892 588 Ft

d) Közös Hivatal előző évi pénzmaradványa 16 828 798 Ft

e) Belterületi út pályázat 10 000 000 Ft

f) Gördülő fejlesztési tervben meghatározott ivóvíz-és szennyvíz hálózat karbantartása. fejlesztése 2022. évi 17 320 000 Ft

g) 2021. és 2022. évi IPari Park bérleti díj költséggel le nem fedett részének az elkülönítése 2 100 364 Ft

Általános tartalék 74 596 436 Ft.

7. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]

A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.

8. § [Több éves kihatással járó feladatok]

A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 13. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9. § [ Egyéb rendelkezések]

(1) A 2022. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 14. sz. melléklet tartalmazza

(2) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 15. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 16. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2019-ben döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség részletezését a 17. és a 20. számú melléklet mutatja.

(5) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 18. számú melléklet tartalmaz.

(6) Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában áll gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2022-ben a 19. számú melléklet tartalmazza.

10. § [ A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

11. § [ Központi pótelőirányzatok szabályai]

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.

12. § [ Pénzmaradvány]

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

13. § [A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai]

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe szükséges átvezetni.

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület előterjesztés alapján negyedévente, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésekor, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(7) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000.000 forint erejéig a polgármesterre átruházza.

Az előirányzat-módosítást követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.

14. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A képviselőtestület döntése alapján a Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2020-as évben az illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.

15. § [Támogatási szerződés]

(1) Az 100 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások (éves támogatási keretösszeg meghatározása is ide értendő) átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) Civil szervezet tekintetében meghatározott éves keretösszeg esetén a civil szervezet vezetője a keretösszeg erejéig a támogatási kérelmében megtervezett események / rendezvények megszervezéséhez szükséges konkrét összeget a kapcsolódó költségeket tartalmazó számla ellenében számolhatja el. A számlákat a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportjának köteles bemutatni.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.

(4) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásnak megfelelően kerüljenek kiutalásra.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

16. § [Szolgáltatási szerződés]

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

17. § [ Önkormányzati biztos kirendelése]

(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

18. § [Biztosítás]

Az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységére felelősségbiztosítást köt. Intézményei kizárólag a Közös Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.

19. § [Előzetes hatásvizsgálati lap (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján)]

(1) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését a költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a képviselő testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

(2) Környezeti és egészségi következményei:

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, valamint az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között – az egészségügyi és szociális, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

(3) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.

(4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht.24. §. (2) bekezdése alapján a „Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő testületnek. „ Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

Fentieken túl, ha a képviselő testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek és az előző év költségvetési rendeletben meghatározott kiadási irányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.

(5) A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A költségvetés végrehajtása az Áht. és a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.

20. § [Záró és egyéb rendelkezések]

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

21. § [Hatályba lépés]

Ez a rendelet 2022. március 8-án lép hatályba.

1. melléklet

A Kaposmérő Községi Önkormányzat címrendje
Önállóan működő költségvetési szervei:
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal
Kaposmérői Bokréta Óvoda és mini Bölcsőde
Kormányzati funkciók:

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320

Köztemető-fenntartás és a működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045120

Út, autópálya építése

047120

Piac üzemeltetése

051020

Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,szállítása,átrakása

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

061020

Lakóépület építése

064010

Közvilágítás

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082044

Könyvtári szolgáltatások

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107054

Családsegítés

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

3013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

2. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

B.BEVÉTELEK

2022. év

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

148 161 492

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

90 514 780

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

117 314 716

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

21 441 046

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 424 063

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 610 011

Elszámolásból származó bevételek (B116)

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

386 466 108

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

29 227 820

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

415 693 928

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)

35 599 635

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

35 599 635

Vagyoni tipusú adók (B34)

4 360 000

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

30 000 000

Gépjárműadók (B354)

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

30 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

1 500 000

Közhatalmi bevételek (B3)

35 860 000

Szolgáltatások ellenértéke(B402)

22 912 921

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

3 500 000

Tulajdonosi bevételek (B404)

16 000 000

Ellátási díjak (B405)

6 611 495

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

10 101 487

Áfa visszatérítés

0

Egyéb működési bevételek (B411)

10 457 730

Működési bevételek (B4)

69 583 633

Ingatlanok értékesítése (B52)

395 463

Felhalmozási bevétel

395 463

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0

ebből: háztartások (B64)

986 933

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

986 933

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

0

Költségvetési bevételek (B1-B7)

558 119 592

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (B8121)

80 000 000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

316 464 367

Hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B811)

0

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

396 464 367

Bevételek összesen:

954 583 959

3. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként

A.KIADÁSOK

2022. év

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

204 706 287

Külső személyi juttatások (K12)

18 317 570

Személyi juttatások(K1)

223 023 857

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

33 286 126

Készletbeszerzés (K31)

9 814 144

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

4 100 000

Szolgáltatási kiadások (K33)

55 422 417

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

38 964 606

Dologi kiadások (K3)

108 301 167

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

13 046 441

Elvonások (K502)

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

94 484 128

Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508)

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)

9 683 689

Tartalék(K513)

158 978 259

Egyéb működési célú kiadások(K5)

263 146 076

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

109 224 289

Informatikai eszközök beszerzése (K63)

200 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

15 759 055

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

29 965 503

Beruházások (K6)

155 148 847

Ingatlanok felújítása (K71)

101 017 172

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

27 274 637

Felújítások (K7)

128 291 809

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

924 244 323

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

14 183 280

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

Hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911)

16 156 356

Finanszírozási kiadások (K9)

30 339 636

Kiadások összesen:

954 583 959

4. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Várható Teljesítés 2021. év

Tervezés 2022. évre

%

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

43 398 551

43 398 551

10 000 000

0

23

2

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

43 398 551

43 398 551

10 000 000

0

23

3

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)

0

80 000 000

0

80 000 000

0

4

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)

0

80 000 000

0

80 000 000

0

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

276 839 701

293 724 313

293 724 313

309 507 169

100

6

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

276 839 701

293 724 313

293 724 313

309 507 169

100

7

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

14 183 280

14 183 280

0

8

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

320 238 252

431 306 144

317 907 593

389 507 169

74

9

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

320 238 252

431 306 144

317 907 593

389 507 169

74

Kaposmérő Községi Önkormányzat

Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Várható Teljesítés 2021. év

Tervezés 2022. évre

%

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

161 460 554

162 025 435

162 025 435

148 161 492

100

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

76 789 000

79 633 980

79 633 980

90 514 780

100

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

86 628 431

100 331 403

100 331 403

117 314 716

100

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

21 498 446

23 601 924

23 601 924

21 441 046

100

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

108 126 877

123 933 327

123 933 327

138 755 762

100

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 309 990

5 676 082

5 676 082

5 424 063

100

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

16 870 716

16 870 716

3 610 011

100

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

2 668 836

2 668 836

100

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

351 686 421

390 808 376

390 808 376

386 466 108

100

10

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

8 862 436

5 329 867

5 329 867

29 227 820

100

11

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

5 329 867

12

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

360 548 857

396 138 243

396 138 243

415 693 928

100

13

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

122 195 520

122 195 520

0

14

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

120 212 349

136 884 492

136 884 492

35 599 635

100

15

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

134 884 492

16

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

2 000 000

17

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

120 212 349

259 080 012

259 080 012

35 599 635

100

18

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

4 360 000

5 267 094

5 267 094

4 360 000

100

19

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

5 267 094

20

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

30 000 000

31 418 893

31 418 893

30 000 000

100

21

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

31 418 893

22

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

30 000 000

31 418 893

31 418 893

30 000 000

100

23

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

1 472 000

2 399 330

2 399 330

1 500 000

100

24

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

95 000

25

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

0

0

1 660 260

26

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

35 832 000

39 085 317

39 085 317

35 860 000

27

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

0

28

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

9 359 055

34 000 572

34 000 572

18 412 921

100

29

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

15 016 134

30

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

3 779 528

2 826 226

2 826 226

3 000 000

100

31

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

89 274

32

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

16 000 000

16 140 878

16 140 878

16 000 000

100

33

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

16 140 878

34

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

6 106 118

13 583 536

13 583 536

10 101 487

100

35

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

0

155

155

36

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

0

0

155

37

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

1 059 055

4 994 292

4 994 292

10 457 730

100

38

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

262 778

39

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

36 303 756

71 545 659

71 545 659

57 972 138

100

40

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

502 236

502 236

0

395 463

0

41

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)

502 236

502 236

0

395 463

0

42

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)

554 933

4 018 500

4 018 500

986 933

100

43

ebből: háztartások (B64)

0

0

454 500

44

ebből: egyéb vállalkozások (B64)

0

0

3 564 000

45

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65)

0

162 950

162 950

46

ebből: háztartások (B65)

0

122 950

47

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

20 000

48

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

20 000

49

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

554 933

4 181 450

4 181 450

986 933

100

50

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74)

0

0

0

0

51

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)

0

173 400

173 400

0

52

ebből: háztartások (B75)

0

0

140 000

0

53

ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)

0

0

33 400

0

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)

0

173 400

173 400

0

55

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

553 954 131

770 706 317

770 204 081

546 508 097

100

5. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Várható Teljesítés 2021. év

Tervezés 2022. évre

%

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

16 000 000

22 329 821

22 216 027

23 737 155

99

2

Normatív jutalmak (K1102)

0

334 678

334 678

572 550

100

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

576 000

166 000

166 000

576 000

100

4

Ruházati költségtérítés (K1108)

85 000

0

0

85 000

5

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

0

0

0

6

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

0

0

0

7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

16 661 000

22 830 499

22 716 705

24 970 705

100

8

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

14 491 528

13 259 528

13 259 528

17 020 810

100

9

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 479 000

5 412 107

4 529 387

1 296 760

84

10

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

15 970 528

18 671 635

17 788 915

18 317 570

95

11

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

32 631 528

41 502 134

40 505 620

43 288 275

98

12

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

4 791 268

6 036 483

5 982 479

6 261 002

99

13

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

5 891 405

14

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

53 724

15

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

37 350

16

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

500 000

500 000

318 513

200 000

64

17

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

6 000 000

8 000 000

8 055 049

6 000 000

101

18

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

6 500 000

8 500 000

8 373 562

6 500 000

99

19

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

500 000

500 000

490 907

500 000

98

20

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

500 000

500 000

298 105

300 000

60

21

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 000 000

1 000 000

789 012

800 000

79

22

Közüzemi díjak (K331)

5 500 000

7 900 000

7 135 114

7 500 000

90

23

Vásárolt élelmezés (K332)

1 800 000

1 800 000

1 109 603

500 000

62

24

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

5 300 000

7 687 546

7 681 698

5 200 000

100

25

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

3 480 000

3 480 000

1 889 006

2 000 000

54

26

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 000 000

1 000 000

716 000

500 000

72

27

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

10 000 000

20 538 347

18 913 086

6 000 000

92

28

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

176 078

29

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

27 080 000

42 405 893

37 444 507

21 700 000

88

30

Kiküldetések kiadásai (K341)

20 000

20 000

0

0

0

31

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

80 000

80 000

0

100

32

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

20 000

100 000

80 000

0

80

33

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

7 608 000

9 400 019

9 176 924

7 830 000

98

34

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

13 402 178

17 486 000

17 486 000

10 000 000

100

35

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

2 150 636

2 150 636

0

100

36

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 500 000

16 496 413

16 379 354

2 000 000

99

37

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

23 510 178

45 533 068

45 192 914

19 830 000

99

38

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

58 110 178

97 538 961

91 879 995

48 830 000

94

39

Családi támogatások (=63+…+72) (K42)

0

0

0

40

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)

0

0

0

41

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

17 036 259

17 036 259

3 847 411

13 046 441

23

42

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

53 000

43

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

16 527

44

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

3 717 884

45

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

60 000

46

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)

17 036 259

17 036 259

3 847 411

13 046 441

23

47

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

350 000

1 893 679

1 893 679

0

100

48

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

350 000

1 893 679

1 893 679

0

100

49

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

73 294 496

89 602 033

83 155 835

94 484 128

93

50

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

175 000

0

51

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

1 985 348

1 890 950

52

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

80 945 487

92 593 178

53

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

50 000

0

54

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)

0

4 574 500

4 574 500

0

100

55

ebből: háztartások (K508)

0

0

1 010 500

0

56

ebből: egyéb vállalkozások (K508)

0

0

3 564 000

0

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

9 978 897

9 978 897

8 667 978

9 683 689

87

58

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

0

0

800 000

0

59

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

7 867 978

0

60

Tartalékok (K513)

223 842 306

101 830 559

0

158 978 259

0

61

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

307 465 699

207 879 668

98 291 992

263 146 076

47

62

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

145 923 808

157 642 383

144 389 851

109 224 289

92

63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

3 327 610

3 309 390

0

99

64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 574 803

6 395 103

5 522 103

15 759 055

86

65

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 782 652

25 309 230

21 652 989

29 911 503

86

66

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

151 281 263

192 674 326

174 874 333

154 894 847

91

67

Ingatlanok felújítása (K71)

33 712 199

50 763 479

50 763 479

96 140 796

100

68

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

9 102 294

13 679 139

13 679 139

25 702 435

100

69

Felújítások (=202+...+205) (K7)

42 814 493

64 442 618

64 442 618

121 843 231

100

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)

0

3 997 200

3 997 200

0

100

71

ebből: egyéb vállalkozások (K89)

0

0

3 997 200

0

72

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

0

3 997 200

3 997 200

0

100

73

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

614 130 688

631 107 649

483 821 648

651 309 872

Kaposmérő Községi Önkormányzat

Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Várható Teljesítés 2021. év

Tervezés 2022. évre

%

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

16 454 645

16 650 000

6 650 000

16 156 356

40

2

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

16 454 645

16 650 000

6 650 000

16 156 356

40

3

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)

0

80 000 000

80 000 000

0

100

4

Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15+17) (K912)

0

80 000 000

80 000 000

0

100

5

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

14 067 457

14 067 457

14 067 457

14 183 280

100

6

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

229 539 593

235 693 570

231 525 395

254 365 758

98

7

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

260 061 695

346 411 027

332 242 852

284 705 394

96

8

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

260 061 695

346 411 027

332 242 852

284 705 394

96

6. melléklet

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési kiadások és Költségvetési bevételek

Költségvetési kiadások
Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021. évre

Módosított előirányzat 2021. évre

Várható teljesítés 2021. évre

Tervezés 2022-évre

%

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

89 000 000

91 365 755

91 365 755

89 143 993

100

Normatív jutalmak (K1102)

7 457 480

10 932 992

10 932 992

9 174 720

100

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

0

0

0

Végkielégítés (K1105)

0

0

0

Jubileumi jutalom (K1106)

1 074 150

1 023 000

1 023 000

100

Béren kívüli juttatások (K1107)

5 405 000

4 871 000

4 871 000

4 719 583

100

Ruházati költségtérítés (K1108)

0

0

0

Közlekedési költségtérítés (K1109)

193 000

294 246

294 246

484 000

100

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

0

Lakhatási támogatások (K1111)

0

0

0

Szociális támogatások (K1112)

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

0

0

ebből:biztosítási díjak (K1113)

----

----

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

103 129 630

108 486 993

108 486 993

103 522 296

100

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

0

0

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

0

0

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

0

0

0

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

103 129 630

108 486 993

108 486 993

103 522 296

100

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

15 985 093

16 861 897

16 583 422

15 800 656

100

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

----

----

15 787 084

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

----

----

0

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

----

----

0

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

----

----

89 388

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

----

----

0

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

----

----

706 950

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

500 000

500 000

150 167

500 000

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 000 000

1 000 000

623 777

700 000

62,4

Árubeszerzés (K313)

0

0

0

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1 500 000

1 500 000

773 944

1 200 000

51,6

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 200 000

2 255 583

2 165 583

2 200 000

96

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

500 000

1 132 569

967 367

1 000 000

85,4

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 700 000

3 388 152

3 132 950

3 200 000

92,5

Közüzemi díjak (K331)

700 000

700 000

563 922

700 000

80,6

Vásárolt élelmezés (K332)

0

0

0

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

389 700

389 700

100

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)

----

----

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

300 000

300 000

211 094

300 000

70,4

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

0

0

0

ebből: államháztartáson belül (K335)

----

----

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

200 000

515 863

515 863

200 000

100

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

1 500 000

1 791 782

1 718 070

1 500 000

95,9

ebből: biztosítási díjak (K337)

----

----

0

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

2 700 000

3 697 345

3 398 649

2 700 000

91,9

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

5 951

5 951

100

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

5 951

5 951

0

100

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 134 000

1 383 228

1 301 921

1 300 000

94,1

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0

0

0

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

0

0

Egyéb dologi kiadások (K355)

19 060 813

7 236 285

326 682

7 304 336

5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

20 194 813

8 619 513

1 628 603

8 604 336

18,9

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

26 094 813

17 210 961

8 940 097

15 704 336

51,9

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

0

0

0

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)

----

----

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

0

200 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

0

0

Részesedések beszerzése (>=197) (K65)

0

0

0

ebből: befektetési jegyek (K65)

----

----

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)

0

0

0

ebből: befektetési jegyek (K66)

----

----

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

0

0

54 000

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

0

0

0

254 000

Ingatlanok felújítása (K71)

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása (K72)

0

0

0

,

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

0

0

,

Felújítások (=202+...+205) (K7)

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

0

0

0

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

145 209 536

142 559 851

134 010 512

135 281 288

94

KAPOSMÉRŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Költségvetési bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021. évre

Módosított előirányzat 2021. évre

Várható teljesítés 2021. évre

Tervezés 2022-évre

%

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

0

1 189 650

1 189 650

0

100

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

----

1 189 650

1 189 650

0

100

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

0

1 189 650

1 189 650

0

100

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

0

0

0

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

2 147 700

2 141 300

2 141 300

4 500 000

100

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

0

647 702

647 702

500 000

100

ebből: államháztartáson belül (B403)

----

----

618 796

0

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

0

0

0

0

Ellátási díjak (B405)

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

0

0

0

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)

0

0

0

0

ebből: államháztartáson belül (B4081)

----

----

0

0

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)

----

----

0

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

0

0

0

0

ebből: államháztartáson belül (B4082)

----

----

0

0

ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)

----

----

0

0

ebből: befektetési jegyek (B4082)

----

----

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

638 655

638 655

0

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

----

----

547 590

0

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217)

2 147 700

3 427 657

3 427 657

5 000 000

100

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

2 147 700

4 617 307

4 617 307

5 000 000

100

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

10 560 249

10 185 224

10 185 224

5 937 585

100

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

10 560 249

10 185 224

10 185 224

5 937 585

100

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

132 501 587

132 501 587

125 145 566

124 343 703

94

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

143 061 836

142 686 811

135 330 790

130 281 288

95

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

143 061 836

142 686 811

135 330 790

130 281 288

95

Összes bevétel:

145 209 536

147 304 118

139 948 097

135 281 288

95

Állami támogatás:

120 508 888

Kegészítő támogatás:

2 924 776

Pappné Bárány Éva bérfinanszírozás:

910 039

Összesen:

124 343 703

7. melléklet

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde Költségvetési kiadások és Finanszírozási bevételek

Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Várható Teljesítés 2021. év

Tervezés 2022. évre

%

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

50 148 144

52 052 871

55 221 517

66 151 167

106

2

Normatív jutalmak (K1102)

442 803

3 163 592

3 163 592

7 628 119

100

3

Jubileumi jutalom (K1106)

1 053 000

1 053 000

1 053 000

0

100

4

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 344 000

733 000

733 000

1 771 000

100

5

Ruházati költségtérítés (K1108)

225 000

326 990

326 990

300 000

100

6

Közlekedési költségtérítés (K1109)

358 000

299 591

299 591

363 000

100

7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

53 570 947

57 629 044

60 797 690

76 213 286

105

8

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

53 570 947

60 797 690

60 797 690

76 213 286

100

9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

7 981 282

8 696 795

8 696 795

11 224 468

100

10

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

8 542 479

11

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

44 366

12

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

109 950

13

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 000 000

599 996

599 996

814 144

100

14

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 000 000

1 000 000

996 921

1 300 000

100

15

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

2 000 000

1 599 996

1 596 917

2 114 144

100

16

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

40 000

0

0

0

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

160 000

127 605

127 605

100 000

100

18

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

200 000

127 605

127 605

100 000

100

19

Közüzemi díjak (K331)

2 500 000

1 844 725

1 739 844

2 224 000

94

20

Vásárolt élelmezés (K332)

26 569 420

26 935 141

26 935 140

25 012 417

100

21

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

250 000

430 694

430 694

500 000

100

22

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

200 000

332 700

332 700

500 000

100

23

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

250 000

2 978 796

2 978 796

2 786 000

100

24

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

29 769 420

32 522 056

32 417 174

31 022 417

100

25

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

8 631 743

8 992 736

8 967 645

8 649 495

100

26

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 973 562

1 253 843

367 282

1 880 775

29

27

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

11 605 305

10 246 579

9 334 927

10 530 270

91

28

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

43 574 725

44 496 236

43 476 623

43 766 831

98

29

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

38 990

38 990

100

30

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

10 527

10 527

100

31

Ingatlanok felújítása (K71)

0

0

0

4 876 376

32

Felújítás áfa-ja (K74)

1 572 202

33

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

0

49 517

49 517

6 448 578

100

34

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

105 126 954

114 040 238

113 020 625

137 653 163

99

Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Várható Teljesítés 2021. év

Tervezés 2022. évre

%

1

Ellátási díjak (B405)

6 596 083

5 708 795

5 708 795

6 611 495

100

2

ebből:bölcsöde gondozási díj

1 380 000

3

ebből:bölcsöde étkezés térítési díj

509 680

4

ebből:köznevelési int. étkezés térítési díj

4 721 815

5

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

0

1

1

0

100

6

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

0

1

1

0

100

7

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

615 889

615 873

0

100

8

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

0

0

10 000

0

9

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

602 309

0

10

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

6 596 083

6 324 685

6 324 669

6 611 495

100

11

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

6 596 083

6 324 685

6 324 669

6 611 495

100

Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Várható Teljesítés 2021. év

Tervezés 2022. évre

%

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

1 492 865

1 300 921

1 300 921

1 019 613

100

2

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

1 492 865

1 300 921

1 300 921

1 019 613

100

3

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

97 038 006

106 414 632

106 273 330

130 022 055

100

4

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

98 530 871

107 715 553

107 574 251

130 022 055

100

5

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

98 530 871

107 715 553

107 574 251

131 041 668

100

Finanszírozás:

Óvoda

Óvoda bértámogatás:

69 458 850

Óvoda működési támogatás:

11 627 000

kiegészítő Minimálbér támogatás

9 428 930

Összesen:

90 514 780

Mini Bölcsőde

Mini Bölcsőde bértámogatás:

8 520 000

Mini Bölcsőde működési támogatás:

2 067 000

kiegészítő Minimálbér támogatás

2 386 000

Összesen:

12 973 000

Gyermekétkeztetés:

Gyermekétkezés támogatása:

20 125 334

kiegészítő Minimálbér támogatás

1 363 824

Összesen:

21 489 158

Összesen:

124 976 938

Gyermekétkeztetés költségvetése:

Kiadás:

31 765 770

Állami támogatás:

21 489 158

Térítési díj:

5 231 495

Eltérés:

-5 045 117

Átadandó finanszírozás:

130 022 055

8. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

teljesítése

teljesítése

Működési bevétel

69 583 633

Személyi juttatások

223 023 857

Önkormányzatok működési támogatása

386 466 108

Munkaadót terhelő járulékok

33 286 126

Egyéb működési támogatás

29 227 820

Dologi kiadások

108 301 167

Működési célú átvett pénzeszköz

986 933

Egyéb működési célú kiadások

263 146 076

Közhatalmi bevételek

35 860 000

Ellátási díjak

13 046 441

Finanszírozási bevételek

396 464 367

Finanszírozási kiadások

30 339 636

Működési bevétel összesen

918 588 861

Működési kiadás összesen

671 143 303

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

teljesítése

teljesítése

Felhalmozási bevételek

395 463

Felújítási kiadások

128 291 809

Felhalmozási célú támogatások

35 599 635

Beruházási kiadások

155 148 847

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

954 583 959

KIADÁSOK ÖSSZESEN

954 583 959

9. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Pénzmaradvány

316 464 367

Kaposmérői Községi Önkormányzat

309 507 169

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal

5 937 585

Kaposmérői Bokréta Óvoda

1 019 613

10. melléklet

Felhalmozási kiadások
Beruházások: 276 738 078 Ft
· kerékpár út megvalósításához kisajátítás 1 000 000 Ft
· -TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat megvalósítása 129 989 847 Ft
· Lassító táblák kihelyezése 1 500 000 Ft
· Zebra megvilágítás 200 000 Ft
· Kazánház előtt beton út kialakítása 6 845 000 Ft
· Konyha felújítás PM/11870-2/2012 pályázatból Támogatott összeg: 99 768 317 Ft, önerő: 5 250 964 Ft, villamos terv elkészítése: 965 200 Ft
· Szolgálati lakásba konyhabútor 280 000 Ft
· Tanárhegyen szociális blokk kialakítás tervezési díja 880 000 Ft
· Ford Tranzit falubusz megvásárlása Magyar Falvak pályázatból 14 200 000 Ft
· Gördülő fejlesztési tervben meghatározott ívóvíz -és szennyvíz hálózat karbantartása, fejlesztése 3 000 000 Ft
· Gördülő fejlesztési tervben meghatározott ívóvíz -és szennyvíz hálózat karbantartása a Kossuth utcában III. ütem szerződés alapján 12 858 750 Ft

11. melléklet

Éves létszám-előirányzatát

Intézmény, szakfeladat

Ellátott tevékenység

2022. ei

ÓVODA és BÖLCSŐDE
17 fő

intézményvezető

1 fő

óvónő

8 fő

dada

4 fő

technikai

2 fő

bölcsődei kisgyermeknevelő

1 fő

bölcsődei dajka

1 fő

KÖZÖS HIVATAL
20 fő

jegyző

1 fő

ügyintéző

19 fő

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS
4fő

kommunális dolgozók

4 fő

FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT
1 fő

falugondnok

1 fő

KÖZTEMETŐ

temető gondnok

1 fő

FALUHÁZ
3 fő

művelődés szervező, takarítónő

3 fő

Összesen:

46 fő

KÖZHASZNÚAK FOGLALKOZTATÁSA

START-program

9 fő

EFOP pályázat

szociális ügyintéző pályázati forrás

1 fő

ÖSSZESEN:

10 fő

12. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Sor-sz.

Megnevezés

Jan

Febr

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

1.

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

32 205 509

32 205 509

32 205 509

32 205 509

32 205 509

32 205 509

32 205 509

32 205 509

32 205 509

32 205 509

32 205 509

32 205 509

386 466 108

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

2 435 652

2 435 652

2 435 652

2 435 652

2 435 652

2 435 652

2 435 652

2 435 652

2 435 652

2 435 652

2 435 652

2 435 652

29 227 820

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

2 966 636

2 966 636

2 966 636

2 966 636

2 966 636

2 966 636

2 966 636

2 966 636

2 966 636

2 966 636

2 966 636

2 966 636

35 599 635

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

2 988 333

2 988 333

2 988 333

2 988 333

2 988 333

2 988 333

2 988 333

2 988 333

2 988 333

2 988 333

2 988 333

2 988 333

35 860 000

4.

Működési bevételek (B4)

5 798 636

5 798 636

5 798 636

5 798 636

5 798 636

5 798 636

5 798 636

5 798 636

5 798 636

5 798 636

5 798 636

5 798 636

69 583 633

5.

Felhalmozási bevétel (B5)

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

395 463

6.

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

82 244

82 244

82 244

82 244

82 244

82 244

82 244

82 244

82 244

82 244

82 244

82 244

986 933

7.

Költségvetési bevételek (B1-B7)

46 509 966

46 509 966

46 509 966

46 509 966

46 509 966

46 509 966

46 509 966

46 509 966

46 509 966

46 509 966

46 509 966

46 509 966

558 119 592

8.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

26 372 031

26 372 031

26 372 031

26 372 031

26 372 031

26 372 031

26 372 031

26 372 031

26 372 031

26 372 031

26 372 031

26 372 031

316 464 367

Forgatási célú értékpapírok beváltása (B8121)

6 666 667

6 666 667

6 666 667

6 666 667

6 666 667

6 666 667

6 666 667

6 666 667

6 666 667

6 666 667

6 666 667

6 666 667

80 000 000

9

Likvid hitel felvétele (B8111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Bevételek összesen :

79 548 663

79 548 663

79 548 663

79 548 663

79 548 663

79 548 663

79 548 663

79 548 663

79 548 663

79 548 663

79 548 663

79 548 663

954 583 959

11

Személyi juttatások(K1)

18 585 321

18 585 321

18 585 321

18 585 321

18 585 321

18 585 321

18 585 321

18 585 321

18 585 321

18 585 321

18 585 321

18 585 321

223 023 857

12

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 773 844

2 773 844

2 773 844

2 773 844

2 773 844

2 773 844

2 773 844

2 773 844

2 773 844

2 773 844

2 773 844

2 773 844

33 286 126

13

Dologi kiadások (K3)

9 025 098

9 025 098

9 025 098

9 025 098

9 025 098

9 025 102

9 025 098

9 025 098

9 025 098

9 025 098

9 025 098

9 025 098

108 301 172

14

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

1 087 203

1 087 203

1 087 203

1 087 203

1 087 203

1 087 203

1 087 203

1 087 203

1 087 203

1 087 203

1 087 203

1 087 203

13 046 441

15

Egyéb működési célú kiadások(K5)

8 680 651

8 680 651

8 680 651

8 680 651

8 680 651

8 680 651

8 680 651

8 680 651

8 680 651

8 680 651

8 680 651

8 680 651

104 167 812

16

Beruházás (K6)

0

0

0

0

0

0

0

0

55 148 847

0

0

100 000 000

155 148 847

Felújítások (K7)

14 000 000

108 291 809

6 000 000

128 291 809

17

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Finanszírozási kiadások (K9)

2 528 303

2 528 303

2 528 303

2 528 303

2 528 303

2 528 303

2 528 303

2 528 303

2 528 303

2 528 303

2 528 303

2 528 303

30 339 636

19

Kiadások összesen :

42 680 420

42 680 420

42 680 420

56 680 420

150 972 229

42 680 425

42 680 420

48 680 420

97 829 267

42 680 420

42 680 420

142 680 420

795 605 700

20

Egyenleg

36 868 243

36 868 243

36 868 243

22 868 243

-71 423 566

36 868 239

36 868 243

30 868 243

-18 280 604

36 868 243

36 868 243

-63 131 757

158 978 259

13. melléklet

Több éves kihatással járó döntések

Kötelezettségek

Kötelezettség időtartama

Megítélt támogatás (Ft)

Kötelezettség

1

TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00002 Ipari terület fejlesztés Kaposmérőben

2018-2023

566 174 864

0

2

TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00001 Kaposmérői Orvosi Rednelő felújítása eszközbeszerzéssel

2018-2023

25 806 296

0

3

EFOP-1.6.2-16-2018-00011 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas településrészen

2018-2023

57 550 460

0

4

EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben

2018-2023

50 173 830

0

5

TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése

2018-2023

7 626 082

0

6

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása

2017-2022

6 988 490

0

7

TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése

2017-2022

27 176 641

0

8

TOP-3.1.1-16-SO12017-00005 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében

2018-2023

131 577 347

0

9

EFOP-2.4.1-16-2017-00037 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas település részen

2018-2023

198 107 483

0

10

TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése

2017-2022

27 176 641

0

11

Kaposmérő-Bárdudvarnok összekötő út

2018-2023

13 091 764

0

12

BM útfelújítások belterületen

2018-2023

15 000 000

0

13

Népi építészeti emlékek helyreállítása

2017-2023

3 408 366

0

14

KEOP-6.1.O/B/11-2011-0127 A környezettudatos viselkedés minták népszerűsítése Kaposmérőn

2013-2018

10 901 733

0

15

KEOP-5.5.O/B/12-2013-0023 Kaposmérő Önkormányzati Intézményeinek energiahatékonysági javítása megújuló energiahasznosítással kombinálva

2014-2019

183 759 627

0

16

PM/11870-2/2012 Konyha felújítás

2021-2026

99 768 317

0

17

Mini Bölcsőde kialakítása

2021-2026

74 990 625

0

18

Belterületi utak, járdák pályázat BMÖFT/6-8/2021

2021-2026

20 000 000

0

19

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP-hez való csatlakozás

2017-2022

6 988 490

0

14. melléklet

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Sorszám

Jogcím

Összeg

1

2

3

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

0

2.

Ellátottak kártérítésének elengedése

0

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

0

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

5.

Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

6.

Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

7.

Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

8.

Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

9.

Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

10.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

11.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

12.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

13.

Egyéb kedvezmény

0

14.

Egyéb kölcsön elengedése

0

15.

Összesen:

0

15. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai

1. Önkormányzatok működési támogatásai: 386 329 726 Ft

1.1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 148 161 492 Ft

a) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása: 120 508 888 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújt a minimálbér emelésre: 910 039 Ft

b) Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok: 4 213 440 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 133 760 Ft

c) Közvilágítás fenntartása: 7 680 000 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 360 000 Ft

d) Közutak fenntartásának a támogatása: 3 725 455 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 158 530 Ft

e) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 1 308 792 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 303 488 Ft

f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 339 150 Ft

A 8/2022.(I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 19 950 Ft

g) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 8 000 000 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 500 000 Ft

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 90 514 780 Ft

1.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása: 48 128 850 Ft

A 8/2022.(I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 3 973 860 Ft

1.2.2. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím: 1 296 000 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 107 070 Ft

1.2.3. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím: 20 034 000 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 3 234 000 Ft

1.2.4. Óvoda működési támogatás: 11 627 000 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 2 114 000 Ft

1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 117 314 716 Ft

1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 104 341 716 Ft

a) Időskorúak nappali intézményi ellátása: 10153 200 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 2 565 000 Ft

b) Család és gyermekjóléti szolgálat: 15 863 528 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 3 113 550 Ft

c) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 18 091 558 Ft

d) Szociális étkeztetés: 9 995 060 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 884 400 Ft

e) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás: 31 710 720 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 6 822 400 Ft

f) Falugondnoki szolgáltatás 4 590 600 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 551 700 Ft

1.3.2. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: 12 973 000 Ft

1.3.2.1. Bölcsődei bértámogatás: 8 520 000 Ft

1.3.2.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás: 2 067 000 Ft

A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 2 386 000 Ft

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása: 21 441 046 Ft

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: 20261 716 Ft

1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 1 179 330 Ft

1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása: 5 424 063 Ft

1.6. Működési célú kiegészítő támogatás: 3 610 011 Ft

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 29 227 820 Ft

2.1. Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele: 2 593 350 Ft

2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím: 11 817 090 Ft

2.3. KBFT-E-22-0905: Kulturális bérfejlesztés pályázat: 924 792 Ft

2.4. Az EFOP-os pályázatok különféle szolgáltatásinak (oktatás, rendezvények, stb.) finanszírozására kapott támogatás ezen jogcímen jelenik meg: 13 892 588 Ft.

16. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei és kiadásai forrásonként

BEVÉTELEK

2023. év

2024. év

2025. év

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

148 161 492

148 161 492

148 161 492

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

90 514 780

90 514 780

90 514 780

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

117 314 716

117 314 716

117 314 716

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

21 304 664

21 304 664

21 304 664

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 424 063

5 424 063

5 424 063

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 610 011

3 610 011

3 610 011

Elszámolásból származó bevételek (B116)

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

386 329 726

386 329 726

386 329 726

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

30 237 589

30 237 589

30 237 589

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

416 567 315

416 567 315

416 567 315

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)

35 599 635

35 599 635

35 599 635

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

35 599 635

35 599 635

35 599 635

Vagyoni tipusú adók (B34)

4 360 000

4 360 000

4 360 000

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Gépjárműadók (B354)

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Közhatalmi bevételek (B3)

35 860 000

35 860 000

35 860 000

Szolgáltatások ellenértéke(B402)

22 912 921

22 912 921

22 912 921

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

3 500 000

3 500 000

3 500 000

Tulajdonosi bevételek (B404)

16 000 000

16 000 000

16 000 000

Ellátási díjak (B405)

6 611 495

6 611 495

6 611 495

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

10 101 487

10 101 487

10 101 487

Áfa visszatérítés

0

0

0

Egyéb működési bevételek (B411)

0

0

0

Működési bevételek (B4)

59 125 903

59 125 903

59 125 903

Ingatlanok értékesítése (B52)

395 463

395 463

395 463

Felhalmozási bevétel

395 463

395 463

395 463

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0

0

0

ebből: háztartások (B64)

986 933

986 933

986 933

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

986 933

986 933

986 933

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1-B7)

548 535 249

548 535 249

548 535 249

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (B8121)

80 000 000

80 000 000

80 000 000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

316 464 367

316 464 367

316 464 367

Hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B811)

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

Finanszírozási bevételek (B8)

396 464 367

396 464 367

396 464 367

Bevételek összesen:

944 999 616

944 999 616

944 999 616

Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként

KIADÁSOK

2023. év

2024. év

2025. év

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

204 706 287

204 706 287

204 706 287

Külső személyi juttatások (K12)

18 317 570

18 317 570

18 317 570

Személyi juttatások(K1)

223 023 857

223 023 857

223 023 857

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

33 286 126

33 286 126

33 286 126

Készletbeszerzés (K31)

9 814 144

9 814 144

9 814 144

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

4 100 000

4 100 000

4 100 000

Szolgáltatási kiadások (K33)

55 422 417

55 422 417

55 422 417

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

0

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

41 410 937

41 410 937

41 410 937

Dologi kiadások (K3)

110 747 498

110 747 498

110 747 498

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

13 046 441

13 046 441

13 046 441

Elvonások (K502)

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

92 593 178

92 593 178

92 593 178

Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508)

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)

9 883 689

9 883 689

9 883 689

Tartalék(K513)

126 737 285

126 737 285

126 737 285

Egyéb működési célú kiadások(K5)

229 214 152

229 214 152

229 214 152

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

117 098 305

117 098 305

117 098 305

Informatikai eszközök beszerzése (K63)

200 000

200 000

200 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

14 314 961

14 314 961

14 314 961

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

35 535 581

35 535 581

35 535 581

Beruházások (K6)

167 148 847

167 148 847

167 148 847

Ingatlanok felújítása (K71)

108 612 188

108 612 188

108 612 188

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

29 580 871

29 580 871

29 580 871

Felújítások (K7)

138 193 059

138 193 059

138 193 059

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

914 659 980

914 659 980

914 659 980

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

14 183 280

14 183 280

14 183 280

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

0

Hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911)

16 156 356

16 156 356

16 156 356

Finanszírozási kiadások (K9)

30 339 636

30 339 636

30 339 636

Kiadások összesen:

944 999 616

944 999 616

944 999 616

17. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Saját bevételek

2022

2023

2024

2025

2025

2027

2028

2029

2030

a helyi adóból származó bevétel,

34 360 000

34 360 000

34 360 000

34 360 000

34 360 000

34 360 000

34 360 000

34 360 000

34 360 000

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

0

0

0

0

0

0

0

0

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

20 320 000

20 320 000

20 320 000

20 320 000

20 320 000

20 320 000

20 320 000

20 320 000

20 320 000

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

18 412 921

18 412 921

18 412 921

18 412 921

18 412 921

18 412 921

18 412 921

18 412 921

18 412 921

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

74 592 921

74 592 921

74 592 921

74 592 921

74 592 921

74 592 921

74 592 921

74 592 921

74 592 921

Adósságot keletkeztető ügyletek

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1. hitel

4 541 369

4 435 418

4 331 063

4 223 515

4 117 564

4 011 613

3 906 097

1 913 063

0

2. hitel

10 313 379

10 068 627

9 827 838

9 579 121

9 334 368

9 089 616

8 846 145

7 855 553

0

3. hitel

1 301 608

1 267 136

1 233 325

1 198 192

1 163 719

1 129 247

1 095 058

1 060 303

1 025 831

Összes hitel

16 156 356

15 771 181

15 392 226

15 000 828

14 615 651

14 230 476

13 847 300

10 828 919

1 025 831

értékpapír

váltó

pénzügyi lízing

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

16 156 356

15 771 181

15 392 226

15 000 828

14 615 651

14 230 476

13 847 300

10 828 919

1 025 831

18. melléklet

Önként vállalt feladatok

1. Civil szervezetek, egyházak alapítványok támogatása:

Megnevezés

2021-ben kapott támogatás

2022-ben kért támogatás

Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete

0

0

Rákóczi Szövetség

20 000

20 000

Medicopter Alapítvány

0

10 000

Kötél Egyesület

20 000

20 000

Kaposmérői Nyugdíjas Klub

400 000

400 000

Kaposmérői Polgárőr Csoport

600 000

800 000

Tandem SE

100 000

150 000

Együtt a Jövőnkért 95 Alapítvány”

400 000

150 000

Vörösmarty Baráti kör Egyesület

200 000

200 000

Bokréta Óvodai Egyesület

100 000

200 000

Református Egyház

300 000

600 000

Kaposmérő Sport Egyesület

5 000 000

5 000 000

Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány

500 000

600 000

Kaposmérői Dobogó Egyesület

500 000

500 000

Zselici Borászok Egyesülete

300 000

430 000

Szent Vendel Római Katolikus Plébánia

300 000

250 000

FUTaMÉRŐ Sport és Kultúrális Egyesület

200 000

200 000

Összesen

8 940 000

9 530 000

2. Önként vállalt beruházások: 9 505 200 Ft

a) Lassító táblák kihelyezése: 1 500 000 Ft

b) Zebra megvilágítás 200 000 Ft

c) Kazánház előtt beton út kialakítása 6 845 000 Ft

d) Szolgálati lakásba konyhabútor 280 000 Ft

e) Tanárhegyen szociális blokk kialakítás tervezési díja 880 000 Ft

19. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. ében

Adatok ezer forintban

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke

Részesedés összege

Működésből származó kötelezettségek összege 2021-ben

1.

Kaposmérői Közszolgáltatási Kft

100%

3 000

0

2.

Inert Inwest Kft

100%

3 000

0

3.

Drv Zrt

10

0

Összesen:

6 010

0

20. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Összesen: