Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.4.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 19- 2022. 05. 20

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.4.) rendelet módosításáról

2022.05.19.

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetési előirányzatát –központi irányító szervi támogatás nélkül – 793 410 758 Ft költségvetési bevétellel és 1 020 442 753 Ft költségvetési kiadással, 350 815 596 Ft finanszírozási célú bevétellel és 123 783 601 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.

(2) Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetésén belül Bevételi főösszegét: 1 144 226 354 Ft-ban ebből:

1. Költségvetési bevételeit 793 410 758 Ft-ban
a) a működési célú támogatásokat 390 808 376 Ft-ban
b) egyéb működési célú támogatásokat 13 376 927 Ft-ban
c) a közhatalmi bevételeket 39 085 317 Ft-ban
d) a működési célú bevételeket 82 892 749 Ft-ban
e) a működési célú átvett pénzeszközöket 7 181 450 Ft-ban
f) felhalmozási célú támogatások 259 080 012 Ft-ban
g) felhalmozási bevételét 502 236 Ft-ban
h) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 483 691 Ft-ban
2. Finanszírozási bevételeit 350 815 596 Ft-ban
a) ebből pénzmaradvány: 305 210 458 Ft
b) hitelfelvétel 45 605 138 Ft
c) forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 80 000 000 Ft
Kiadási főösszegét: 1 144 226 354 Ft-ban ebből:
3. Költségvetési kiadásokat 1 020 442 753 Ft-ban ebből:
a) személyi juttatások kiadásait 211 392 715 Ft-ban
b) a munkaadókat terhelő járulékokat 33 069 157 Ft-ban
c) a dologi kiadásokat 168 616 710 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásokat 7 036 259 Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadásokat 334 515 026 Ft-ban
az egyéb működési célú kiadásokból:
ea) az elvonások és befizetések 1 926 047 Ft.
eb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 84 602 033 Ft.
ec) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7 574 500 Ft.
ed) egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 9 978 897 Ft.
ef) tartalék 230 433 549 Ft.
4. A felhalmozási célú kiadást 261 815 686 Ft-ban ebből:
a) a beruházási kiadások 197 343 068 Ft
b) a felújítási kiadások 64 472 618 Ft
c) az egyéb felhalmozási célú kiadások 3 997 200 Ft.
5. Finanszírozási kiadást 123 783 601 Ft-ban
állapítja meg.

(3) Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 1 372 516 604 Ft-ban és kiadásait 1 372 516 604 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A 2021. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:)

„a) a Kaposmérő Községi Önkormányzat bevétele 1 119 339 829 Ft
b) a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 139 948 097 Ft
c) a Kaposmérői Bokréta Óvoda bevétele 113 188 678 Ft”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céltartalékát 230 433 549 Ft összegben állapítja meg.

(2) A fenti tartalékból 226 327 837 Ft feladattal terhelt

a) TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat forrása, 102 849 992 Ft

b) EFOP 1.6.2. pályázati forrásból 4 458 564 Ft

c) Magyar Falu pályázaton nyert falugondnoki kisbusz 14 000 000 Ft

d) Konyha felújítás PM/11870-2/2012 pályázat : 105 019 281 Ft

(3) Általános tartalék 4 105 715 Ft”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Kaposmérő község képviselő testületének 3/2021 (II.4..) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. május 19-én lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

B.BEVÉTELEK

2021. év eredeti előirányzat

2021. módosított előirányzat

2021. módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

161 460 554

161 460 554

162 025 435

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

76 789 000

79 633 980

79 633 980

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

86 628 431

90 399 331

100 331 403

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

21 498 446

22 340 996

23 601 924

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 309 990

5 398 082

5 676 082

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

11 586 483

16 870 716

Elszámolásból származó bevételek (B116)

2 668 836

2 668 836

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

351 686 421

373 488 262

390 808 376

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

8 862 436

10 052 086

13 376 927

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

360 548 857

383 540 348

404 185 303

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

120 212 349

122 195 520

122 195 520

Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25)

134 884 492

136 884 492

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

120 212 349

257 080 012

259 080 012

Vagyoni tipusú adók (B34)

4 360 000

5 000 000

5 267 094

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

30 000 000

37 000 000

31 418 893

Gépjárműadók (B354)

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

30 000 000

42 000 000

31 418 893

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

1 472 000

2 500 000

2 399 330

Közhatalmi bevételek (B3)

35 832 000

44 500 000

39 085 317

Szolgáltatások ellenértéke(B402)

11 506 755

20 375 175

34 673 631

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

3 779 528

4 126 367

4 427 230

Tulajdonosi bevételek (B404)

16 000 000

16 140 878

16 140 878

Ellátási díjak (B405)

6 596 083

6 596 083

8 167 183

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

6 106 118

10 000 000

13 138 870

Áfa visszatérítés

0

0

0

Kamatjellegű bevételek (B4082)

100

244

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

0

25 600

Egyéb működési bevételek (B411)

1 059 055

5 787 302

6 319 113

Működési bevételek (B4)

45 047 539

63 025 905

82 892 749

Ingatlanok értékesítése (B52)

502 236

1 168 000

502 236

Felhalmozási bevétel (B5)

502 236

1 168 000

502 236

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

554 933

554 933

7 018 500

ebből: háztartások (B64)

0

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

Működési célú átvett pénzeszközök (B65)

162 950

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

554 933

554 933

7 181 450

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

172 400

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B75)

483 691

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

0

172 400

483 691

Költségvetési bevételek (B1-B7)

562 697 914

750 041 598

793 410 758

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

288 892 815

305 585 483

305 210 458

Hosszú lejáratú hitel felvétele (B811)

43 398 551

46 875 138

45 605 138

Forgatási célú belfödi értékpapírok beváltása (B812)

80 000 000

0

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

Finanszírozási bevételek (B8)

332 291 366

432 460 621

350 815 596

Bevételek összesen:

894 989 280

1 182 502 219

1 144 226 354”

2. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként

A.KIADÁSOK

2021. év eredeti előirányzat

2021. módosított előirányzat

2021. módosított előirányzat

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

173 361 577

189 412 671

192 721 080

Külső személyi juttatások (K12)

15 274 528

15 124 239

18 671 635

Személyi juttatások(K1)

189 332 105

204 536 910

211 392 715

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

28 757 643

32 164 657

33 069 157

Készletbeszerzés (K31)

10 000 000

10 000 000

14 510 799

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

2 900 000

3 895 000

4 978 938

Szolgáltatási kiadások (K33)

59 549 420

61 658 568

85 940 609

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

20 000

100 000

105 951

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

55 362 448

66 510 089

63 080 413

Dologi kiadások (K3)

127 779 716

142 163 657

168 616 710

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

17 036 259

4 000 000

7 036 259

Elvonások (K502)

350 000

1 893 679

1 926 047

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

73 294 496

75 279 844

84 602 033

Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508)

0

4 469 500

7 574 500

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)

9 978 897

9 978 897

9 978 897

Tartalék(K513)

223 842 306

363 821 528

230 433 549

Egyéb működési célú kiadások(K5)

307 465 699

453 549 769

334 515 026

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

145 923 808

157 642 383

157 642 383

Informatikai eszközök beszerzése(K63)

3 327 610

4 050 542

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 574 803

3 574 803

9 326 827

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 782 652

24 013 280

26 323 316

Beruházások (K6)

151 281 263

188 558 076

197 343 068

Ingatlanok felújítása (K71)

33 712 199

33 712 199

50 793 479

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

9 102 294

9 102 294

13 679 139

Felújítások (K7)

42 814 493

42 814 493

64 472 618

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

3 997 200

3 997 200

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

3 997 200

3 997 200

Költségvetési kiadások (K1-K8)

864 467 178

1 071 784 762

1 020 442 753

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

14 067 457

14 067 457

14 067 457

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

Hitel törlesztése (K9111)

16 454 645

16 650 000

29 950 000

Forgatási célú értékpapír vásárlása(K9121)

80 000 000

79 766 144

Finanszírozási kiadások (K9)

30 522 102

110 717 457

123 783 601

Kiadások összesen:

894 989 280

1 182 502 219

1 144 226 354”

3. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat Költségvetési bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021. évre

Módosított előirányzat 2021. évre

Módosított előirányzat 2021. évre

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

161 460 554

161 460 554

162 025 435

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

76 789 000

79 633 980

79 633 980

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

86 628 431

90 399 331

100 331 403

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

21 498 446

22 340 996

23 601 924

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

108 126 877

112 740 327

123 933 327

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 309 990

5 398 082

5 676 082

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

11 586 483

16 870 716

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

2 668 836

2 668 836

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

351 686 421

373 488 262

390 808 376

10

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

8 862 436

8 862 436

12 187 277

11

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

12

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

360 548 857

382 350 698

402 995 653

13

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

122 195 520

122 195 520

14

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

120 212 349

134 884 492

136 884 492

15

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

120 212 349

257 080 012

259 080 012

17

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

4 360 000

5 000 000

5 267 094

18

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

19

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

30 000 000

37 000 000

31 418 893

20

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

21

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

30 000 000

37 000 000

31 418 893

22

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

1 472 000

2 500 000

2 399 330

23

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

0

0

0

24

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

35 832 000

44 500 000

39 085 317

25

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

26

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

9 359 055

19 000 000

32 532 331

27

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

0

28

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

3 779 528

3 779 528

3 779 528

29

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

0

30

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

16 000 000

16 140 878

16 140 878

31

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

0

32

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

6 106 118

10 000 000

13 138 870

33

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

0

100

243

34

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

0

0

243

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

0

25 600

35

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

1 059 055

5 000 000

5 064 569

36

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

243

37

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

36 303 756

53 920 506

70 682 019

38

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

502 236

1 168 000

502 236

39

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)

502 236

1 168 000

502 236

40

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)

554 933

554 933

7 018 500

41

ebből: háztartások (B64)

0

0

0

42

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65)

0

0

0

43

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

44

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

162 950

45

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

554 933

554 933

7 181 450

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74)

0

0

47

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)

0

172 400

483 691

48

ebből: háztartások (B75)

0

0

0

49

ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)

0

0

0

50

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)

0

172 400

483 691

51

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

553 954 131

739 746 549

780 010 378

52

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

43 398 551

46 875 138

45 605 138

53

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

43 398 551

46 875 138

45 605 138

54

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (B81212)

0

80 000 000

55

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

276 839 701

293 724 313

293 724 313

56

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

276 839 701

293 724 313

293 724 313

57

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

320 238 252

420 599 451

339 329 451

58

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

320 238 252

420 599 451

339 329 451

59

Összes bevétel bevétel

874 192 383

1 160 346 000

1 119 339 829”

4. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021. évre

Módosított előirányzat 2021. évre

Módosított előirányzat 2021. évre

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

16 000 000

20 511 611

22 329 821

2

Normatív jutalmak (K1102)

0

334 678

334 678

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

576 000

576 000

166 000

4

Ruházati költségtérítés (K1108)

85 000

85 000

0

5

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

0

0

6

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

0

0

7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

16 661 000

21 507 289

22 830 499

8

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

14 491 528

13 160 528

13 259 528

9

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 479 000

1 963 711

5 412 107

10

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

15 970 528

15 124 239

18 671 635

11

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

32 631 528

36 631 528

41 502 134

12

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

4 791 268

5 791 268

6 036 483

13

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

14

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

15

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

16

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

500 000

500 000

500 000

17

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

6 000 000

6 000 000

10 910 803

18

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

6 500 000

6 500 000

11 410 803

19

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

500 000

500 000

963 181

20

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

500 000

100 000

500 000

21

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 000 000

600 000

1 463 181

22

Közüzemi díjak (K331)

5 500 000

7 000 000

12 227 431

23

Vásárolt élelmezés (K332)

1 800 000

1 800 000

1 800 000

24

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

5 300 000

5 300 000

10 474 270

25

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

3 480 000

3 480 000

3 480 000

26

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 000 000

1 000 000

1 160 000

27

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

10 000 000

10 000 000

20 538 347

28

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

29

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

27 080 000

28 580 000

49 680 048

30

Kiküldetések kiadásai (K341)

20 000

20 000

20 000

31

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

80 000

80 000

32

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

20 000

100 000

100 000

33

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

7 608 000

7 608 000

11 900 019

34

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

13 402 178

18 000 000

17 486 000

35

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

2 150 636

3 416 243

36

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 500 000

15 000 000

16 996 413

37

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

23 510 178

42 758 636

49 798 675

38

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

58 110 178

78 538 636

112 452 707

39

Családi támogatások (=63+…+72) (K42)

0

0

0

40

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)

0

0

0

41

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

17 036 259

4 000 000

7 036 259

42

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

43

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48)

0

0

0

44

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48)

0

0

0

45

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

46

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)

17 036 259

4 000 000

7 036 259

47

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

350 000

1 893 679

1 926 047

48

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

350 000

1 893 679

1 926 047

49

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

73 294 496

75 279 844

84 602 033

50

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

1 985 348

0

51

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

73 294 496

0

52

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

53

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)

0

4 469 500

7 574 500

54

ebből: háztartások (K508)

0

0

55

ebből: egyéb vállalkozások (K508)

0

0

0

56

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

9 978 897

9 978 897

9 978 897

57

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

0

0

0

58

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

59

Tartalékok (K513)

223 842 306

363 821 528

230 433 549

60

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

307 465 699

453 549 769

334 515 026

61

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

145 923 808

157 642 383

157 642 383

62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

3 327 610

4 050 542

63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 574 803

3 574 803

9 287 837

64

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 782 652

24 013 280

26 312 789

65

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

151 281 263

188 558 076

197 293 551

66

Ingatlanok felújítása (K71)

33 712 199

33 712 199

50 793 479

67

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

9 102 294

9 102 294

13 679 139

68

Felújítások (=202+...+205) (K7)

42 814 493

42 814 493

64 472 618

69

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)

0

3 997 200

3 997 200

70

ebből: egyéb vállalkozások (K89)

0

0

0

71

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

0

3 997 200

3 997 200

72

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

614 130 688

813 880 970

767 305 978

73

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

16 454 645

16 650 000

29 950 000

74

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

16 454 645

16 650 000

29 950 000

75

Forgatási célú belföldi értékpapírok (K9121)

0

80 000 000

79 766 144

76

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

14 067 457

14 067 457

14 067 457

77

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

229 539 593

235 747 573

228 250 250

78

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

260 061 695

260 257 050

352 033 851

79

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

260 061 695

346 465 030

352 033 851

80

Összes kiadás

874 192 383

1 160 346 000

1 119 339 829”

5. melléklet

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021. évre

Módosított előirányzat 2021. évre

Módosított előirányzat 2021. évre

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

89 000 000

88 000 000

13 080 839

2

Normatív jutalmak (K1102)

7 457 480

13 064 039

1 023 000

3

Jubileumi jutalom (K1106)

1 074 150

1 074 150

4 871 000

4

Béren kívüli juttatások (K1107)

5 405 000

5 000 000

294 246

5

Közlekedési költségtérítés (K1109)

193 000

337 312

0

6

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

0

7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

103 129 630

107 475 501

110 759 620

8

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

0

0

9

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

0

0

10

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

103 129 630

107 475 501

110 759 620

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

15 985 093

17 873 389

17 681 360

12

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

13

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

14

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

15

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

500 000

500 000

500 000

16

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

17

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

18

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 200 000

1 995 000

2 255 583

19

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

500 000

1 100 000

1 132 569

20

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 700 000

3 095 000

3 388 152

21

Közüzemi díjak (K331)

700 000

700 000

700 000

22

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

389 700

389 700

23

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

300 000

300 000

300 000

24

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

200 000

333 448

557 023

25

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

1 500 000

1 500 000

1 791 782

26

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

2 700 000

3 223 148

3 738 505

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

0

5 951

27

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 134 000

1 134 000

1 383 228

28

Egyéb dologi kiadások (K355)

19 060 813

12 098 148

1 491 281

29

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

20 194 813

13 232 148

2 880 460

30

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

26 094 813

21 050 296

11 507 117

31

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

145 209 536

146 399 186

139 948 097

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

0

1 189 650

8 167 183

33

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

1 189 650

34

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

0

1 189 650

8 167 183

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

2 147 700

1 375 175

2 141 300

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

0

346 839

647 702

37

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

38

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

425 686

638 655

39

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

40

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

2 147 700

2 147 700

3 427 657

41

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

2 147 700

3 337 350

4 617 307

42

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

10 560 249

10 560 249

10 185 224

43

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

10 560 249

10 560 249

10 185 224

44

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

132 501 587

132 501 587

125 145 566

45

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

143 061 836

143 061 836

135 330 790

46

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

143 061 836

143 061 836

135 330 790

47

Összes bevétel:

145 209 536

146 399 186

139 948 097”

6. melléklet

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetése

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2021. évre

Módosított előirányzat 2021. évre

Módosított előirányzat 2021. évre

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

50 148 144

56 984 034

52 052 871

2

Normatív jutalmak (K1102)

442 803

442 803

4 665 509

3

Jubileumi jutalom (K1106)

1 053 000

1 053 000

1 053 000

4

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 344 000

1 344 000

733 000

5

Ruházati költségtérítés (K1108)

225 000

248 044

326 990

6

Közlekedési költségtérítés (K1109)

358 000

358 000

299 591

7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

53 570 947

60 429 881

59 130 961

8

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

53 570 947

60 429 881

59 130 961

9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

7 981 282

8 500 000

9 351 314

10

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

11

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

12

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

13

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 000 000

1 000 000

599 996

14

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

15

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

2 000 000

2 000 000

1 599 996

16

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

40 000

40 000

0

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

160 000

160 000

127 605

18

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

200 000

200 000

127 605

19

Közüzemi díjak (K331)

2 500 000

2 500 000

1 844 725

20

Vásárolt élelmezés (K332)

26 569 420

26 569 420

26 935 141

21

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

250 000

280 000

430 694

22

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

200 000

256 000

332 700

23

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

250 000

250 000

2 978 796

24

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

29 769 420

29 855 420

32 522 056

25

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

8 631 743

8 631 743

8 992 736

26

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 973 562

1 887 562

1 414 493

27

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

11 605 305

10 519 305

10 407 229

28

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

43 574 725

42 574 725

44 656 886

29

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

0

38 990

30

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

0

10 527

31

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

0

0

49 517

29

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

105 126 954

111 504 606

113 188 678

30

Ellátási díjak (B405)

6 596 083

6 596 083

8 167 183

31

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

0

0

1

32

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

0

0

1

33

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

361 616

615 889

34

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

0

10 000

0

35

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

348 280

0

36

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

6 596 083

6 957 699

8 783 073

37

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

6 596 083

6 957 699

8 783 073

38

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

1 492 865

1 300 921

1 300 921

39

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

1 492 865

1 300 921

1 300 921

40

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

97 038 006

103 245 986

103 104 684

41

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

98 530 871

104 546 907

104 405 605

42

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

98 530 871

104 546 907

104 405 605

43

Összes bevétel

105 126 954

111 504 606

113 188 678”

7. melléklet

Kaposmérő Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

módosított

módosított

Működési bevétel

82 892 749

Személyi juttatások

211 392 715

Önkormányzatok működési támogatása

390 808 376

Munkaadót terhelő járulékok

33 069 157

Egyéb működési támogatás

13 376 927

Dologi kiadások

168 616 710

Működési célú átvett pénzeszköz

7 181 450

Egyéb működési célú kiadások

334 515 026

Közhatalmi bevételek

39 085 317

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 036 259

Finanszírozási bevételek

350 815 596

Finanszírozási kiadások

123 783 601

Működési bevétel összesen

884 160 415

Működési kiadás összesen

878 413 468

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

módosított

módosított

Felhalmozási bevételek

502 236

Felújítási kiadások

64 472 618

Felhalmozási célú támogatások

259 080 012

Beruházási kiadások

197 343 068

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

483 691

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 997 200

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 144 226 354

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 144 226 354”

8. melléklet

12. melléklet
Kaposmérő Községi Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés

Jan

Febr

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

1

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

32 567 365

32 567 365

32 567 365

32 567 365

32 567 365

32 567 365

32 567 365

32 567 365

32 567 365

32 567 365

32 567 365

32 567 365

390 808 376

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

1 114 744

1 114 744

1 114 744

1 114 744

1 114 744

1 114 744

1 114 744

1 114 744

1 114 744

1 114 744

1 114 744

1 114 744

13 376 927

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

259 080 012

4

Közhatalmi bevételek (B3)

3 257 110

3 257 110

3 257 110

3 257 110

3 257 110

3 257 110

3 257 110

3 257 110

3 257 110

3 257 110

3 257 110

3 257 110

39 085 317

5

Működési bevételek (B4)

6 907 729

6 907 729

6 907 729

6 907 729

6 907 729

6 907 729

6 907 729

6 907 729

6 907 729

6 907 729

6 907 729

6 907 729

82 892 749

6

Felhalmozási bevétel (B5)

41 853

41 853

41 853

41 853

41 853

41 853

41 853

41 853

41 853

41 853

41 853

41 853

502 236

7

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

598 454

598 454

598 454

598 454

598 454

598 454

598 454

598 454

598 454

598 454

598 454

598 454

7 181 450

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

40 308

40 308

40 308

40 308

40 308

40 308

40 308

40 308

40 308

40 308

40 308

40 308

483 691

9

Költségvetési bevételek (B1-B7)

66 117 563

66 117 563

66 117 563

66 117 563

66 117 563

66 117 563

66 117 563

66 117 563

66 117 563

66 117 563

66 117 563

66 117 563

793 410 758

10

Finanszírozási bevételek (B8)

29 234 633

29 234 633

29 234 633

29 234 633

29 234 633

29 234 633

29 234 633

29 234 633

29 234 633

29 234 633

29 234 633

29 234 633

350 815 596

11

Bevételek összesen :

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

1 144 226 354

12

Személyi juttatások(K1)

17 616 060

17 616 060

17 616 060

17 616 060

17 616 060

17 616 060

17 616 060

17 616 060

17 616 060

17 616 060

17 616 060

17 616 060

211 392 715

13

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 755 763

2 755 763

2 755 763

2 755 763

2 755 763

2 755 763

2 755 763

2 755 763

2 755 763

2 755 763

2 755 763

2 755 763

33 069 157

14

Dologi kiadások (K3)

14 051 393

14 051 393

14 051 393

14 051 393

14 051 393

14 051 393

14 051 393

14 051 393

14 051 393

14 051 393

14 051 393

14 051 393

168 616 710

15

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

586 355

586 355

586 355

586 355

586 355

586 355

586 355

586 355

586 355

586 355

586 355

586 355

7 036 259

16

Egyéb működési célú kiadások(K5)

27 876 252

27 876 252

27 876 252

27 876 252

27 876 252

27 876 252

27 876 252

27 876 252

27 876 252

27 876 252

27 876 252

27 876 252

334 515 026

17

Beruházás (K6)

16 445 256

16 445 256

16 445 256

16 445 256

16 445 256

16 445 256

16 445 256

16 445 256

16 445 256

16 445 256

16 445 256

16 445 256

197 343 068

18

Felújítás (K7)

5 372 718

5 372 718

5 372 718

5 372 718

5 372 718

5 372 718

5 372 718

5 372 718

5 372 718

5 372 718

5 372 718

5 372 718

64 472 618

19

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

333 100

333 100

333 100

333 100

333 100

333 100

333 100

333 100

333 100

333 100

333 100

333 100

3 997 200

20

Finanszírozási kiadások (K9)

10 315 300

10 315 300

10 315 300

10 315 300

10 315 300

10 315 300

10 315 300

10 315 300

10 315 300

10 315 300

10 315 300

10 315 300

123 783 601

21

Kiadások összesen :

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

95 352 196

1 144 226 354

22

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0”