Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2015. (II.23.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 09- 2022. 06. 09

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2015. (II.23.) rendelet módosításáról

2022.06.09.

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 43/B. § (1) és (3) bekezdésben, 45. § (1) és (3) bekezdésében, 47. § (1) és (3) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 34. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2015 (II.23.) önkormányzati rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § Település támogatás címén kamatmentes kölcsönben részesítheti évente egy alkalommal vis maior kár esetén azt a lakásbiztosítással nem rendelkező rászoruló személyt, a polgármester által a veszélyhelyzet elrendelését követő 90 napig,

a) akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj minimum mindenkori összegét eléri, de annak tízszeresét nem haladja meg.

b) rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.

c) az ingatlanban tetőkár vagy/és üvegkár igazolható a vis maior esemény következtében.

d) ugyanilyen jogcímen akkor fogadható be újabb kérelem a rászoruló személytől, ha lakás vagy egyéb ingatlan biztosítást kötött.

2. § Ez a rendelet 2022. június 9-én lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.