Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

Kaposmérő helyi építési szabályzatáról szóló 1/2005. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 11- 2023. 02. 11

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

Kaposmérő helyi építési szabályzatáról szóló 1/2005. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.11.

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdése a) pontja, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv) 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendeletre (a továbbiakban: OTÉK) figyelemmel, az építés helyi rendjének biztosítása érdekében – az országos szabályozásnak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel, a település területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatosan, a telekhez fűződő helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket magába foglalóan – az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1)1

(2)2

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. február 10-én lép hatályba, és 2023. február 11-én hatályát veszti.

(2) Az 1. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2023. február 12-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez3

2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez4

1

Az 1. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 2. § (2) bekezdés alapján 2023. február 12-én lép hatályba.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2. § (2) bekezdés alapján 2023. február 12-én lép hatályba.