Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az étkeztetés térítési díjáról szóló 17/2004 (IV.27..) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 01

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az étkeztetés térítési díjáról szóló 17/2004 (IV.27..) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.01.

Kaposmérő község Önkormányzatának képviselő-testület a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 3. § (4) bek., valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 146-151. § alapján az önkormányzat által fenntartott általános iskolai napköziben, napközi otthonos óvodában, az idősek klubjában, a házi segítségnyújtásban, ill. szociális étkeztetésért, ill. az ellátásért fizetendő térítési díjról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az étkeztetés térítési díjáról szóló 17/2004. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az étkeztetés térítési díjáról szóló 17/2004. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

1. Az étkeztetés térítési díjáról szóló 17/2004. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont a)–e) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) óvodai térítési díj háromszori étkezés esetén: 1040,- Ft

b) napközi térítési díj háromszori étkezés esetén: 1280,- Ft

c) napközi térítési díj kétszeri étkezés esetén: 1050,- Ft

d) napközi térítési díj csak ebéd igénybevétele esetén: 820,- Ft

e) felnőtt előfizetők térítési díja: 1540,- Ft”

2. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

1. Az étkeztetés térítési díjáról szóló 17/2004. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Szociális étkezés igénybevétele esetén: 1540,- Ft /nap”