Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 24

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.24.

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magányszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. § [ Címrend]

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

3. § [ A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetési előirányzatát –központi irányító szervi támogatás nélkül – 970 742 879 Ft költségvetési bevétellel és 1 385 796 928 Ft költségvetési kiadással, 449 018 396 Ft finanszírozási célú bevétellel és 33 964 347 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.

(2) Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetésén belül bevételi főösszegét: 1 419 761 275 Ft-ban ebből:

a) Költségvetési bevételeit 970 742 879 Ft-ban

aa) önkormányzat működési támogatásait 454 829 172 Ft-ban

ab) egyéb működési célú támogatásokat 39 337 773 Ft-ban

ac) a közhatalmi bevételeket 40 220 000 Ft-ban

ad) a működési célú bevételeket 275 026 906 Ft-ban

ae) a működési célú átvett pénzeszközöket 1 000 419 Ft-ban

af) Felhalmozási célú támogatásokat 159 933 146 Ft-ban

ag) *Felhalmozási bevételét 395 463 Ft-ban

b) finanszírozási bevételeit 449 018 396 Ft-ban

ba) ebből pénzmaradvány: 399 018 396 Ft

bb) forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 50 000 000 Ft

(3) Kiadási főösszegét: 1 419 761 275 Ft-ban ebből:

a) költségvetési kiadásokat 910 942 165 Ft-ban ebből:

aa) a személyi juttatások kiadásait 266 205 141 Ft-ban

ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 35 634 681 Ft-ban

ac) a dologi kiadásokat 157 689 761 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli juttatásokat 5 000 000 Ft-ban

ae) az egyéb működési célú kiadásokat 446 412 582 Ft-ban

az egyéb működési célú kiadásokból:

- az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 124 322 265 Ft.

-az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9 530 000 Ft

-működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre 1 348 381 Ft

-tartalék 311 211 936 Ft

af) a felhalmozási célú kiadást 474 854 763 Ft-ban ebből:

- a beruházási kiadások 590 550 Ft,

-a felújítási kiadások 474 264 213 Ft,

-az egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.

b) finanszírozási kiadást 33 964 347 Ft-ban állapítja meg.

(4) Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 1 725 285 892 Ft-ban és kiadásait 1 725 285 892 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület.

(5) A 2023. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:

a) a Kaposmérő Községi Önkormányzat bevétele 1 390 034 264 Ft

b) a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 149 932 752 Ft

c) a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde bevétele 109 544 303 Ft

d) a Kaposmérői Önkormányzati konyha bevétele 75 774 573 Ft

4. § [ Az önkormányzat bevételei és kiadásai]

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde összevont költségvetését e rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a Kaposmérői Bokréta Óvoda költségvetését e rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a Bölcsőde költségvetését e rendelet 9. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt a 11. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 12. számú melléklete szerint állapítja meg.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, e rendelet 13. számú melléklete szerint állapítja meg.

(13) A képviselő-testület a Kaposmérői Önkormányzati Konyha költségvetését e rendelet 23. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

5. § [A bevételi többlet kezelése]

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. § [Általános és céltartalék]

A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céltartalékát 311 211 936 Ft összegben állapítja meg.

A fenti tartalékból 259 496 302 Ft feladattal terhelt, azaz olyan kiadások, amelyek kivitelezése ebben az évben bizonytalan, vagy tényleges forrásigénye pontosan nem meghatározható, azonban az Önkormányzatnak a megvalósításhoz szükséges forrást biztosítania kell

a) Ipari park bérleti díja: 183 912 899 Ft

b) rekultiváció 19 713 682 Ft

c) Csoma pályázat 65 868 Ft

d) Közös Hivatal előző évi pénzmaradványa 14 000 000 Ft

e) Gördülő fejlesztési tervben meghatározott ívóvíz -és szennyvíz hálózat karbantartása, fejlesztése 41 803 853 Ft

Általános tartalék 51 715 634 Ft.

7. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]

A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. számú melléklet tartalmazza.

8. § [Több éves kihatással járó feladatok]

A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 15. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9. § [Egyéb rendelkezések]

(1) A 2023. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 16. sz. melléklet tartalmazza

(2) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 17. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 18. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2019-ben döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség részletezését a 19. és a 20. számú melléklet mutatja.

(5) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 21. számú melléklet tartalmaz.

(6) Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában áll gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2023-ban a 22. számú melléklet tartalmazza.

10. § [A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

11. § [Központi pótelőirányzatok szabályai]

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.

12. § [ Pénzmaradvány]

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

13. § [A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai ]

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe szükséges átvezetni.

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület előterjesztés alapján legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésekor, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(7) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000.000 forint erejéig a polgármesterre átruházza.

Az előirányzat-módosítást követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.

14. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A képviselőtestület döntése alapján a Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2023-as évben az illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.

15. § [ Támogatási szerződés]

(1) Az 100 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások (éves támogatási keretösszeg meghatározása is ide értendő) átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) Civil szervezet tekintetében meghatározott éves keretösszeg esetén a civil szervezet vezetője a keretösszeg erejéig a támogatási kérelmében megtervezett események / rendezvények megszervezéséhez szükséges konkrét összeget a kapcsolódó költségeket tartalmazó számla ellenében számolhatja el.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.

(4) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, kerüljenek kiutalásra.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

16. § [ Szolgáltatási szerződés]

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

17. § [Önkormányzati biztos kirendelése]

(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

18. § [ Biztosítás]

Az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységére felelősségbiztosítást köt. Intézményei kizárólag a Közös Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.

19. § [ Előzetes hatásvizsgálati lap (a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17. §-a alapján]

(1) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését a költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a képviselő testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

(2) Környezeti és egészségi következményei:

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, valamint az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között – az egészségügyi és szociális, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

(3) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.

(4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht.24. §. (2) bekezdése alapján a „Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő testületnek. „ Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

Fentieken túl, ha a képviselő testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek és az előző év költségvetési rendeletben meghatározott kiadási irányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.

(5) A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A költségvetés végrehajtása az Áht. és a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.

20. § [Záró és egyéb rendelkezések]

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

21. § [ Hatályba lépés]

Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A Kaposmérő Községi Önkormányzat címrendje
Önállóan működő költségvetési szervei:
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal
Kaposmérői Bokréta Óvoda és mini Bölcsőde
Kormányzati funkciók:

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320

Köztemető-fenntartás és a működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045120

Út, autópálya építése

047120

Piac üzemeltetése

051020

Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,szállítása,átrakása

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

061020

Lakóépület építése

064010

Közvilágítás

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082044

Könyvtári szolgáltatások

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107054

Családsegítés

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

3013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

2. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

B.BEVÉTELEK

2023. év

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

151 406 678

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

91 911 650

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

145 164 010

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

60 920 558

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 426 276

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

Elszámolásból származó bevételek (B116)

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

454 829 172

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

39 337 773

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

494 166 945

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)

159 933 146

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

159 933 146

Vagyoni tipusú adók (B34)

8 720 000

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

30 000 000

Gépjárműadók (B354)

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

30 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

1 500 000

Közhatalmi bevételek (B3)

40 220 000

Szolgáltatások ellenértéke(B402)

205 634 050

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

5 000 000

Tulajdonosi bevételek (B404)

16 000 000

Ellátási díjak (B405)

11 673 400

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

15 000 000

Egyéb kapott kamat jellegű bevételek (B4082)

11 261 726

Egyéb működési bevételek (B411)

10 457 730

Működési bevételek (B4)

275 026 906

Ingatlanok értékesítése (B52)

395 463

Felhalmozási bevétel

395 463

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0

ebből: háztartások (B64)

1 000 419

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

1 000 419

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

0

Költségvetési bevételek (B1-B7)

970 742 879

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (B8121)

50 000 000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

399 018 396

Hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B811)

0

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

449 018 396

Bevételek összesen:

1 419 761 275

3. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költésvetési szervek kiadásai forrásonként

A.KIADÁSOK

2023. év

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

246 899 917

Külső személyi juttatások (K12)

19 305 224

Személyi juttatások(K1)

266 205 141

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

35 634 681

Készletbeszerzés (K31)

39 984 651

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

4 400 000

Szolgáltatási kiadások (K33)

65 693 779

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

100 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

47 511 331

Dologi kiadások (K3)

157 689 761

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

5 000 000

Elvonások (K502)

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

124 322 265

Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508)

1 348 381

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)

9 530 000

Tartalék(K513)

311 211 936

Egyéb működési célú kiadások(K5)

446 412 582

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

407 477 141

Informatikai eszközök beszerzése (K63)

465 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

66 912 622

Beruházások (K6)

474 854 763

Ingatlanok felújítása (K71)

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

Felújítások (K7)

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

1 385 796 928

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

15 771 181

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

Hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911)

18 193 166

Finanszírozási kiadások (K9)

33 964 347

Kiadások összesen:

1 419 761 275

4. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérő Községi Önkormányzat Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Tervezés 2023. évre

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

151 406 678

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

91 911 650

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

145 164 010

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

60 920 558

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

206 084 568

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 426 276

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

454 829 172

10

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

34 564 139

11

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

12

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

489 393 311

13

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

14

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

159 933 146

15

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

16

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

17

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

159 933 146

18

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

8 720 000

19

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

20

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

30 000 000

21

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

22

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

30 000 000

23

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

1 500 000

24

ebből: egyéb bírság (B36)

25

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

26

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

40 220 000

27

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

28

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

193 634 050

29

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

3 940 000

30

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

5 000 000

31

ebből: államháztartáson belül (B403)

32

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

16 000 000

33

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

34

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

15 000 000

35

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

11 261 726

36

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

37

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

10 457 730

38

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

39

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

251 353 506

40

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

395 463

41

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)

395 463

42

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)

1 000 419

43

ebből: háztartások (B64)

44

ebből: egyéb vállalkozások (B64)

45

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65)

46

ebből: háztartások (B65)

47

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

48

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

49

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

1 000 419

50

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74)

0

51

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)

0

52

ebből: háztartások (B75)

0

53

ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)

0

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)

0

55

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

942 295 845

56

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

0

57

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

0

58

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)

50 000 000

59

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)

50 000 000

60

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

397 738 419

61

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

397 738 419

62

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

63

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

447 738 419

64

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

447 738 419

65

Összes bevétel:

1 390 034 264

5. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérő Községi Önkormányzat Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Tervezés 2023. évre

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

23 298 900

2

Normatív jutalmak (K1102)

0

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

715 000

4

Ruházati költségtérítés (K1108)

65 000

5

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

6

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

24 078 900

8

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

18 360 000

9

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

749 600

10

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

19 109 600

11

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

43 188 500

12

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

5 400 005

13

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

200 000

14

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

6 000 000

15

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

6 500 000

16

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 000 000

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

100 000

18

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 100 000

19

Közüzemi díjak (K331)

13 680 000

20

vízdíj

2 000 000

21

áramdíj

7 100 000

22

gázdíj

4 580 000

23

Vásárolt élelmezés (K332)

500 000

24

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

8 500 000

25

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

0

26

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

10 000 000

27

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

7 000 000

28

ebből: biztosítási díjak (K337)

29

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

39 680 000

30

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

31

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

32

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

33

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

13 000 000

34

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

15 000 000

35

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

36

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 000 000

37

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

29 000 000

38

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

76 280 000

39

Családi támogatások (=63+…+72) (K42)

40

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)

41

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

5 000 000

42

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

43

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

44

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

45

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

46

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)

5 000 000

47

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

48

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

49

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

124 322 265

50

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0

51

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

2 000 000

52

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

122 322 265

53

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

54

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)

1 348 381

55

ebből: háztartások (K508)

1 000 000

56

ebből: egyéb vállalkozások (K508)

348 381

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

9 530 000

58

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

0

59

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

60

Tartalékok (K513)

311 211 936

61

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

446 412 582

62

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

407 477 141

63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

65

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

66 787 072

66

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

474 264 213

67

Ingatlanok felújítása (K71)

0

68

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

69

Felújítások (=202+...+205) (K7)

0

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)

0

71

ebből: egyéb vállalkozások (K89)

0

72

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

0

73

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

1 050 545 300

74

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

15 771 181

75

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

15 771 181

76

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)

0

77

Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15+17) (K912)

0

78

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

18 193 166

79

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

305 524 617

80

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

339 488 964

81

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

339 488 964

82

Összes kiadás:

1 390 034 264

6. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési kiadások és Költségvetési bevételek

Sor-szám

Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2022. évre

Módosított előirányzat 2022. évre

Várható teljesítés 2022. évre

Tervezés 2023-évre

%

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

89 143 993

89 143 993

86 747 194

102 864 112

97

2

Normatív jutalmak (K1102)

9 174 720

12 052 246

9 718 857

13 648 278

81

3

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

1 761 294

1 648 794

0

94

4

Jubileumi jutalom (K1106)

0

600 000

600 000

798 600

100

5

Béren kívüli juttatások (K1107)

4 719 583

4 719 583

4 562 083

4 582 500

97

6

Közlekedési költségtérítés (K1109)

484 000

491 275

491 275

275 000

100

7

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

0

0

0

8

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

103 522 296

108 768 391

103 768 203

122 168 490

95

9

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

0

0

0

0

10

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

6 959 500

5 667 149

0

81

11

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

0

6 959 500

5 667 149

0

81

12

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

103 522 296

115 727 891

109 435 352

122 168 490

95

13

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

15 800 656

19 379 830

17 834 442

16 429 710

92

14

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

17 715 872

15

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

83 320

16

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

35 250

17

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

500 000

500 000

210 483

200 000

42

18

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

700 000

1 451 397

1 451 397

700 000

100

19

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1 200 000

1 951 397

1 661 880

900 000

85

20

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

2 200 000

2 170 881

1 998 744

2 000 000

92

21

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

1 000 000

1 173 832

1 144 949

1 200 000

98

22

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

3 200 000

3 344 713

3 143 693

3 200 000

94

23

Közüzemi díjak (K331), ebből:

700 000

700 000

403 219

1 380 000

58

24

vízszolgáltatás

120 000

25

gázszolgáltatás

1 080 000

26

áramszolgáltatás

180 000

27

Vásárolt élelmezés (K332)

0

220 468

220 468

0

100

28

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

255 000

255 000

0

100

29

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

300 000

300 000

231 032

300 000

77

30

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

0

108 700

79 800

600 000

73

31

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

200 000

346 400

366 300

539 848

106

32

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

1 500 000

2 207 047

2 051 432

1 500 000

93

33

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

2 700 000

4 137 615

3 607 251

4 319 848

87

34

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

104 349

104 349

100 000

100

35

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

104 349

104 349

100 000

100

36

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 300 000

1 590 894

1 545 972

1 500 000

97

37

Egyéb dologi kiadások (K355)

7 304 336

275 279

333 471

724 154

121

38

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

8 604 336

1 866 173

1 879 443

2 224 154

101

39

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

15 704 336

11 404 247

10 396 616

10 744 002

91

40

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

200 000

200 000

168 503

465 000

84

41

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

169 878

169 878

0

100

42

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

54 000

99 867

91 364

125 550

91

43

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

254 000

469 745

429 745

590 550

91

44

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

135 281 288

146 981 713

138 096 155

149 932 752

94

Sor-szám

Költségvetési bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2022. évre

Módosított előirányzat 2022. évre

Várható teljesítés 2022. évre

Tervezés 2023-évre

%

1

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

0

11 700 425

11 940 293

4 773 634

102

2

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

6 234 805

3

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

5 705 488

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

0

11 700 425

11 940 293

4 773 634

102

5

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

4 500 000

4 500 000

4 539 054

12 000 000

101

6

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

500 000

500 000

155 049

0

31

7

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

0

0

220 963

0

8

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

5 000 000

5 000 000

4 915 066

12 000 000

98

9

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

5 000 000

16 700 425

16 855 359

16 773 634

101

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

5 937 585

5 937 585

5 752 906

413 782

97

11

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

5 937 585

5 937 585

5 752 906

413 782

97

12

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

124 343 703

124 343 703

115 901 672

132 745 336

93

13

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

130 281 288

130 281 288

121 654 578

132 745 336

93

14

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

130 281 288

130 281 288

121 654 578

133 159 118

93

15

Összes bevétel:

135 281 288

146 981 713

138 509 937

149 932 752

7. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde Költségvetési kiadások és Bevételek

#

Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Várható Teljesítés 2022. év

Tervezés 2023. évre

%

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

66 151 167

67 419 409

67 169 385

79 377 972

100

2

Normatív jutalmak (K1102)

7 628 119

7 275 021

5 028 529

1 751 555

69

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 771 000

1 771 000

1 397 000

1 771 000

79

4

Ruházati költségtérítés (K1108)

300 000

406 012

406 012

300 000

100

5

Közlekedési költségtérítés (K1109)

363 000

397 164

397 164

363 000

100

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

76 213 286

77 268 606

74 398 090

83 563 527

96

7

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

39 000

39 000

195 624

100

8

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

0

39 000

39 000

195 624

100

9

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

76 213 286

77 307 606

74 437 090

83 759 151

96

10

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

11 224 468

10 703 415

9 988 785

11 529 646

93

11

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

9 698 721

12

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

80 514

13

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

209 550

14

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

814 144

416 144

415 399

500 000

100

15

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 300 000

1 542 000

1 541 007

1 500 000

100

16

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

2 114 144

1 958 144

1 956 406

2 000 000

100

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

100 000

90 209

90 209

100 000

100

18

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

100 000

90 209

90 209

100 000

100

19

Közüzemi díjak (K331)

2 224 000

2 562 685

2 562 685

5 176 800

100

vízszolgáltatás

268 800

gázszolgűltatás

3 708 000

áramszolgáltatás

1 200 000

20

Vásárolt élelmezés (K332)

25 012 417

40 642 193

40 642 193

0

100

21

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

18 750

18 750

0

100

22

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

500 000

820 488

820 488

1 300 000

100

23

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

500 000

280 000

279 843

560 080

100

24

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

2 786 000

497 582

493 940

1 515 051

99

25

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

31 022 417

44 821 698

44 817 899

8 551 931

100

26

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

8 649 495

12 877 960

12 403 616

2 703 575

96

27

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 880 775

367 949

367 949

900 000

100

28

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

10 530 270

13 245 909

12 771 565

3 603 575

96

29

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

43 766 831

60 115 960

59 636 079

14 255 506

99

30

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

71 191

71 191

0

100

31

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

9 450

9 312

0

99

32

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

0

80 641

80 503

0

100

33

Ingatlanok felújítása (K71)

4 876 376

1 715 155

0

0

0

34

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 572 202

718 672

0

0

0

35

Felújítások (=202+...+205) (K7)

6 448 578

2 433 827

0

0

0

36

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

137 653 163

150 641 449

144 142 457

109 544 303

96

#

Bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Várható Teljesítés 2022. év

Tervezés 2023. évre

%

1

Ellátási díjak (B405)

6 611 495

12 221 259

8 262 839

1 380 000

68

2

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

0

0

1 858

0

3

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

6 611 495

12 221 259

8 264 697

0

68

4

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

6 611 495

12 221 259

8 264 697

1 380 000

68

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

1 019 613

898 040

898 040

866 195

100

2

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

1 019 613

898 040

898 040

866 195

100

3

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

130 022 055

137 522 150

135 845 915

107 298 108

99

4

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

131 041 668

138 420 190

136 743 955

108 164 303

99

5

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

131 041 668

138 420 190

136 743 955

108 164 303

99

6

Összes bevétel:

137 653 163

150 641 449

145 008 652

109 544 303

166

8. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérő Községi Önkormányzat költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

teljesítése

teljesítése

Működési bevétel

275 026 906

Személyi juttatások

266 205 141

Önkormányzatok működési támogatása

454 829 172

Munkaadót terhelő járulékok

35 634 681

Egyéb működési támogatás

39 337 773

Dologi kiadások

157 689 761

Működési célú átvett pénzeszköz

1 000 419

Egyéb működési célú kiadások

446 412 582

Közhatalmi bevételek

40 220 000

Ellátási díjak

5 000 000

Finanszírozási bevételek

449 018 396

Finanszírozási kiadások

33 964 347

Működési bevétel összesen

1 259 432 666

Működési kiadás összesen

944 906 512

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

teljesítése

teljesítése

Felhalmozási bevételek

395 463

Felújítási kiadások

0

Felhalmozási célú támogatások

159 933 146

Beruházási kiadások

474 854 763

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 419 761 275

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 419 761 275

9. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bölcsőde Költségvetési kiadások és Finanszírozási bevételek

#

Költségvetési kiadások

Megnevezés

Tervezés 2023. évre

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

8 206 176

2

Normatív jutalmak (K1102)

222 161

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

192 000

4

Ruházati költségtérítés (K1108)

50 000

5

Közlekedési költségtérítés (K1109)

27 000

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

8 697 337

7

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

8

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

0

9

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

8 697 337

10

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 208 081

11

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

12

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

13

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

14

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

200 000

15

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

200 000

16

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

400 000

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

0

18

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

0

19

Közüzemi díjak (K331)

2 848 800

vízszolgáltatás

28 800

gázszolgűltatás

2 700 000

áramszolgáltatás

120 000

20

Vásárolt élelmezés (K332)

0

21

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

22

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

100 000

23

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

530 080

24

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

1 178 585

25

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

4 657 465

26

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 203 575

27

Egyéb dologi kiadások (K355)

600 000

28

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

1 803 575

29

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

6 861 040

30

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

31

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

32

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

0

33

Ingatlanok felújítása (K71)

0

34

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

35

Felújítások (=202+...+205) (K7)

0

36

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

16 766 458

#

Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Tervezés 2023. évre

1

Ellátási díjak (B405)

1 380 000

2

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

0

3

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

0

4

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

1 380 000

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

0

6

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

0

7

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

15 386 458

8

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

15 386 458

9

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

15 386 458

10

Összes bevétel:

16 766 458

10. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérői Bokréta Óvoda Költségvetési kiadások és bevételek

#

Költségvetési kiadások

Megnevezés

Tervezés 2023. évre

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

71 171 796

2

Normatív jutalmak (K1102)

1 529 394

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 579 000

4

Ruházati költségtérítés (K1108)

250 000

5

Közlekedési költségtérítés (K1109)

336 000

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

74 866 190

7

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

195 624

8

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

195 624

9

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

75 061 814

10

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

10 321 565

11

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

12

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

13

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

14

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

300 000

15

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 300 000

16

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1 600 000

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

100 000

18

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

100 000

19

Közüzemi díjak (K331), ebből

2 328 000

vízszolgáltatás

240 000

gázszolgűltatás

1 008 000

áramszolgáltatás

1 080 000

20

Vásárolt élelmezés (K332)

0

21

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

22

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 200 000

23

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

30 000

24

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

336 466

25

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

3 894 466

26

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 500 000

27

Egyéb dologi kiadások (K355)

300 000

28

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

1 800 000

29

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

7 394 466

30

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

31

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

32

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

0

33

Ingatlanok felújítása (K71)

0

34

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

35

Felújítások (=202+...+205) (K7)

0

36

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

92 777 845

#

Bevételek

Megnevezés

Tervezés 2023. évre

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

866 195

2

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

866 195

3

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

91 911 650

4

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

92 777 845

5

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

92 777 845

11. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Pénzmaradvány

399 018 396

Kaposmérői Községi Önkormányzat

397 738 419

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal

413 782

Kposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde

866 195

12. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások
Beruházások, felújítások: 474 264 213 Ft
- TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat megvalósítása 97 870 458 Ft
- 2021-TK-WEB Külterületi helyi utak fejlesztése,
Felújított útszakasz: Hetesi út, szeméttelephez vezető út, Ebédvesztő út felújítása A műszaki átadás 2022-ben megtörtént. A kivitelezés finanszírozása a pályázati források biztosítása miatt 2023-ban történik meg 170 555 428 Ft
- TOP Plusz 1.2.1-21-S01-2022. Csapadékvíz elvezetés felújítása pályázat
Hunyadi utca, Zrinyi utca, Rákóczi utca egyrésze 205 838 327 Ft

13. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérő Község Önkormányzat létszámkerete

Intézmény, szakfeladat

Ellátott tevékenység

2023. ei

ÓVODA és BÖLCSŐDE
17 fő

intézményvezető

1 fő

óvónő

8 fő

dada

4 fő

technikai

2 fő

bölcsődei kisgyermeknevelő

1 fő

bölcsődei dajka

1 fő

KÖZÖS HIVATAL
20 fő

jegyző

1 fő

ügyintéző

19 fő

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS
4 fő

kommunális dolgozók

4 fő

FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT
1 fő

falugondnok

1 fő

KÖZTEMETŐ

temető gondnok

1 fő

FALUHÁZ
3 fő

művelődés szervező, takarítónő

3 fő

Összesen:

47 fő

KÖZHASZNÚAK FOGLALKOZTATÁSA

START-program

5 fő

ÖSSZESEN:

5 fő

14. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérő Községi Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor-sz.

Megnevezés

Jan

Febr

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

1.

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

37 902 431

37 902 431

37 902 431

37 902 431

37 902 431

37 902 431

37 902 431

37 902 431

37 902 431

37 902 431

37 902 431

37 902 431

454 829 172

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

3 278 148

3 278 148

3 278 148

3 278 148

3 278 148

3 278 148

3 278 148

3 278 148

3 278 148

3 278 148

3 278 148

3 278 148

39 337 773

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

13 327 762

13 327 762

13 327 762

13 327 762

13 327 762

13 327 762

13 327 762

13 327 762

13 327 762

13 327 762

13 327 762

13 327 762

159 933 146

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

3 351 667

3 351 667

3 351 667

3 351 667

3 351 667

3 351 667

3 351 667

3 351 667

3 351 667

3 351 667

3 351 667

3 351 667

40 220 000

4.

Működési bevételek (B4)

22 918 909

22 918 909

22 918 909

22 918 909

22 918 909

22 918 909

22 918 909

22 918 909

22 918 909

22 918 909

22 918 909

22 918 909

275 026 906

5.

Felhalmozási bevétel (B5)

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

395 463

6.

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

83 368

83 368

83 368

83 368

83 368

83 368

83 368

83 368

83 368

83 368

83 368

83 368

1 000 419

7.

Költségvetési bevételek (B1-B7)

80 895 240

80 895 240

80 895 240

80 895 240

80 895 240

80 895 240

80 895 240

80 895 240

80 895 240

80 895 240

80 895 240

80 895 240

970 742 879

8.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

33 251 533

33 251 533

33 251 533

33 251 533

33 251 533

33 251 533

33 251 533

33 251 533

33 251 533

33 251 533

33 251 533

33 251 533

399 018 396

Forgatási célú értékpapírok beváltása (B8121)

4 166 667

4 166 667

4 166 667

4 166 667

4 166 667

4 166 667

4 166 667

4 166 667

4 166 667

4 166 667

4 166 667

4 166 667

50 000 000

9

Likvid hitel felvétele (B8111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Bevételek összesen :

118 313 440

118 313 440

118 313 440

118 313 440

118 313 440

118 313 440

118 313 440

118 313 440

118 313 440

118 313 440

118 313 440

118 313 440

1 419 761 275

11

Személyi juttatások(K1)

22 183 762

22 183 762

22 183 762

22 183 762

22 183 762

22 183 762

22 183 762

22 183 762

22 183 762

22 183 762

22 183 762

22 183 762

266 205 141

12

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 969 557

2 969 557

2 969 557

2 969 557

2 969 557

2 969 557

2 969 557

2 969 557

2 969 557

2 969 557

2 969 557

2 969 557

35 634 681

13

Dologi kiadások (K3)

13 140 813

13 140 813

13 140 813

13 140 813

13 140 813

9 025 102

13 140 813

13 140 813

13 140 813

13 140 813

13 140 813

13 140 813

157 689 761

14

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

416 667

5 000 000

15

Egyéb működési célú kiadások(K5)

8 680 651

8 680 651

8 680 651

8 680 651

8 680 651

8 680 651

8 680 651

8 680 651

8 680 651

8 680 651

8 680 651

8 680 651

446 412 582

16

Beruházás (K6)

0

14 400 000

0

0

232 264 213

0

0

98 000 000

590 550

0

0

0

474 854 763

Felújítások (K7)

0

0

0

0

0

0

0

17

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Finanszírozási kiadások (K9)

2 830 362

2 830 362

2 830 362

2 830 362

2 830 362

2 830 362

2 830 362

2 830 362

2 830 362

2 830 362

2 830 362

2 830 362

33 964 347

19

Kiadások összesen :

50 221 812

64 621 812

50 221 812

50 221 812

282 486 025

46 106 100

50 221 812

148 221 812

50 812 362

50 221 812

50 221 812

50 221 812

1 419 761 275

20

Egyenleg

68 091 628

53 691 628

68 091 628

68 091 628

-164 172 585

72 207 339

68 091 628

-29 908 372

67 501 078

68 091 628

68 091 628

68 091 628

0

15. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések

Kötelezettségek

Kötelezettség időtartama

Megítélt támogatás (Ft)

Kötelezettség

1

TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00002 Ipari terület fejlesztés Kaposmérőben

2018-2023

566 174 864

0

2

TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00001 Kaposmérői Orvosi Rednelő felújítása eszközbeszerzéssel

2018-2023

25 806 296

0

3

EFOP-1.6.2-16-2018-00011 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas településrészen

2018-2023

57 550 460

0

4

EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben

2018-2023

50 173 830

0

5

TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése

2018-2023

7 626 082

0

6

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása

2017-2022

6 988 490

0

7

TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése

2017-2022

27 176 641

0

8

TOP-3.1.1-16-SO12017-00005 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében

2018-2023

131 577 347

0

9

EFOP-2.4.1-16-2017-00037 Szegregált élethelyzetek felszámolása Kaposmérő-Baglas település részen

2018-2023

198 107 483

0

10

TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00022 Kaposmérő Község Önkormányzat Hivatali épületének energetikai korszerűsítése

2017-2022

27 176 641

0

11

Kaposmérő-Bárdudvarnok összekötő út

2018-2023

13 091 764

0

12

BM útfelújítások belterületen

2018-2023

15 000 000

0

13

Népi építészeti emlékek helyreállítása

2017-2023

3 408 366

0

14

KEOP-6.1.O/B/11-2011-0127 A környezettudatos viselkedés minták népszerűsítése Kaposmérőn

2013-2018

10 901 733

0

15

KEOP-5.5.O/B/12-2013-0023 Kaposmérő Önkormányzati Intézményeinek energiahatékonysági javítása megújuló energiahasznosítással kombinálva

2014-2019

183 759 627

0

16

PM/11870-2/2012 Konyha felújítás

2021-2026

99 768 317

0

17

Mini Bölcsőde kialakítása

2021-2026

74 990 625

0

18

Belterületi utak, járdák pályázat BMÖFT/6-8/2021

2021-2026

20 000 000

0

19

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00009 Kaposmérő Községi Önkormányzat ASP-hez való csatlakozás

2017-2022

6 988 490

0

20

2021-TK-WEB Külterületi helyi utak fejlesztése

2021-2026

289 736 633

0

21

TOP Plusz 1.2.1-21-S01-2022. Csapadékvíz elvezetés felújítása pályázat

2022-2027

229 264 367 Ft

0

22

TOP 3.1.1 Kerékpárút kialakítása pályázat

2018-2028

102 849 992 Ft

0

16. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Sorszám

Jogcím

Összeg

1

2

3

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

0

2.

Ellátottak kártérítésének elengedése

0

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

0

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

5.

Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

6.

Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

7.

Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

8.

Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

9.

Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

10.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

11.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

12.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

13.

Egyéb kedvezmény

0

14.

Egyéb kölcsön elengedése

0

15.

Összesen:

0

17. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérő Községi Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatási

1. Önkormányzatok működési támogatásai: 454 829 172 Ft

1.1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 151 406 678 Ft

a) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása: 121 058 752 Ft, ami a központi költségvetés támogatása az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A finanszírozás részletes magyarázata a Közös Hivatal bevételeinél található.

b) Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok: 4 347 200 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakítása és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.

c) Közvilágítás fenntartása: 8 040 000 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározza a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.

d) Közutak fenntartásának a támogatása: 3 883 985 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz illeti meg.

e) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 1 612 280 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.

f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 354 450 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2022. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.

g) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 8 500 000 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához.

h) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás: 3 610 011 Ft

Az előirányzat a polgármesteri illetmény és költségtérítés, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel.

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 91 911 650 Ft

1.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása: 53 681 580 Ft

A központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: köznevelési Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

1.2.2. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím: 1 403 070 Ft

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2023. január 1-jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok, a bölcsődében és mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők (a továbbiakban: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők), valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai, bölcsődei és mini bölcsődei intézményben 2023. évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg.

1.2.3. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím: 23 268 000 Ft

A támogatás igénylése szempontjából a segítői létszám - beleértve a pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező segítőket is - az Nkt. 2. melléklete szerint elismerhető és pedagógusok nevelőmunkáját segítő munkakörben foglalkoztatotti létszám, de legfeljebb a 2023. évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők, teljes munkaidőre átszámított átlagos száma, egy tizedesre kerekítve.

1.2.4. Óvoda működési támogatás: 13 559 000 Ft

A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után, azzal, hogy minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.

1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 206 084 568 Ft

1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 129 777 552 Ft

a) Időskorúak nappali intézményi ellátása: 33 491 260 Ft

A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.

b) Család és gyermekjóléti szolgálat: 18 977 078 Ft

A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja.

c) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 17 058 294 Ft

Ez a támogatás a pénzbeli szociális ellátások, a szociális és gyermekjóléti feladatok, a mini bölcsődei ellátásra, a gyermekétkeztetés feladataira, egyéb állami támogatással nem fedezett részére, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére szolgál.

d) Szociális étkeztetés: 10 554 700 Ft

A támogatás az önkormányzatoknak a szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.

A támogatás az önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Szociális étkezők létszáma: 130 fő

e) Házi segítségnyújtás – személyi gondozás: 44 553 920 Ft

A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást működteti.

A támogatás az önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítés keretében ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint illeti meg.

Ellátottak száma: 74 fő

f) Falugondnoki szolgáltatás 5 142 300 Ft

A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást tart fenn. A támogatás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.

1.3.2. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: 15 386 458 Ft

Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz.

Az ellátottak száma a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, vagy a bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 80%-a közül a kedvezőbb.

Az intézmény 7 férőhelyre kapta meg a működési engedélyt. 2023. 01.01-vel 6 fő kisgyermek veszi igénybe az ellátást.

1.3.2.1. Bölcsődei bértámogatás: 10 906 000 Ft

A központi költségvetés a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és bölcsődei dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A szakmai dolgozók körébe tartozik a szakmai feladatokat ellátó bölcsődevezető, intézményvezető is. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.

1.3.2.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás: 4 4980 458 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása:

60 920 558 Ft

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: 59 414 048 Ft

A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Min Bölcsődei, valamint a Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskolában étkező gyermekek után járó normatíva. A közétkeztetés feladatellátása a Kaposmérői Önkormányzati Konyha üzemeltetésében a saját üzemi konyhában történik.

1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 1 506 510 Ft

A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. Az étkezési adagok számába beleértendő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (1)-(2) bekezdése szerint biztosított szünidei étkeztetés is.

1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása: 5 426 276 Ft

A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók számára biztosított differenciált béremeléshez járulnak hozzá. A támogatások szolgálnak a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak kulturális illetménypótléka, és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

34 564 139 Ft

2.1. Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele

5 fő közhasznú munkás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 2023. februárig járó 1 853 100 Ft bértámogatása jelenik meg.

2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím

15 345 304 Ft

A jogcímből a központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvhr. 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti, 2023. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához. A támogatás havi összege az önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi pótlékok szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása - a Kincstár tárgyhónap 5-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével kapcsolatosan teljesített adatszolgáltatása alapján - havonta történik.

2.3. Az EFOP-os pályázatok különféle szolgáltatásainak (oktatás, rendezvények, stb.) finanszírozására kapott támogatás ezen a jogcímen jelenik meg.

EFOP 1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása (oktatás, rendezvények, előadások) pályázat támogatási összege 61 405 735 Ft Kaposmérő településre

-melyből eddig lehívott előleg: 44 040 000 Ft

-2023-ban tervezett lehívható támogatási előleg 17 365 735 Ft, ami feladattal nem terhelt

3. A felhalmozási célú önkormányzati támogatás 159 933 146 Ft

3.1. Befejezett, a záró elszámolásra váró pályázatok: 15 064 829 Ft

3.1.1. EFOP 2.4.1 Szegregált élethelyzetek felszámolására (lakás felújítás, vásárlás) a teljes támogatása 191 235 203 Ft, melyből

-2018. –ban kapott előleg 9 868 725 Ft.,

-2019-ben kapott előleg 181 366 478 Ft

-2020-ban és 2021-ben nem volt támogatási előleg

-2023-ra lehívható támogatás 6 872 280 Ft, amely feladattal nem terhelt.

3.1.2. Vis maior pályázat:2023-ra vonatkozó lehívható támogatás: 8 192 549 Ft

A 2022. májusban bekövetkezett jégkár helyreállítási és védekezési költségeit a kormány finanszírozta.

2022-ben felújításra került az óvoda tető, a lakosságnak lécet, fóliát biztosítottunk, konténereket helyeztünk ki.

2023. januárjában megtörtént a szennyvíztelep, a szolgálati lakás, valamint a Kossuth utcai telephely helyreállítása.

3.2. Folyamatban lévő beruházások: 144 868 317 Ft

3.2.1. TOP 3.1.1 Kerékpárút kialakítása pályázat Kaposújlaki gesztorral, 2019-ben megkapott előleg 102 849 992 Ft. A teljes pályázati forrás kiutalásra került, felhasználásra még nem került. A Kormány megadta a ráemelési kérelmet, így a megnövekedett költségekre 28 727 355 Ft plusz támogatást kaptunk.

3.2.2. 2021-TK-WEB Külterületi helyi utak fejlesztése

Felújított útszakasz: Hetesi út, szeméttelephez vezető út, Ebédvesztő út felújítása pályázat támogatási összege: 289 736 633 Ft

Pályázati forrás: 144 868 316 Ft

Önerő:15 249 299 Ft

2023-ban tervezett lehívható támogatási előleg 144 868 317 Ft

3.2.3. TOP Plusz 1.2.1-21-S01-2022. Csapadékvíz elvezetés felújítása pályázat

Hunyadi utca, Zrinyi utca, Rákóczi utca egyrésze

100 %-os lehívott támogatás előleg 229 264 367 Ft

18. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei és kiadásai forrásonként költségvetési évet követő 3 évre

B.BEVÉTELEK

2024.év

2025.év

2026.év

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

151 406 678

151 406 678

151 406 678

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

91 911 650

91 911 650

91 911 650

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

145 164 010

145 164 010

145 164 010

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

60 920 558

60 920 558

60 920 558

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 426 276

5 426 276

5 426 276

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek (B116)

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

454 829 172

454 829 172

454 829 172

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

39 337 773

39 337 773

39 337 773

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

494 166 945

494 166 945

494 166 945

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

0

0

Vagyoni tipusú adók (B34)

8 720 000

8 720 000

8 720 000

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Gépjárműadók (B354)

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Közhatalmi bevételek (B3)

40 220 000

40 220 000

40 220 000

Szolgáltatások ellenértéke(B402)

48 923 050

48 923 050

48 923 050

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Tulajdonosi bevételek (B404)

16 000 000

16 000 000

16 000 000

Ellátási díjak (B405)

11 673 400

11 673 400

11 673 400

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Egyéb kapott kamat jellegű bevételek (B4082)

11 261 726

11 261 726

11 261 726

Egyéb működési bevételek (B411)

10 457 730

10 457 730

10 457 730

Működési bevételek (B4)

118 315 906

118 315 906

118 315 906

Ingatlanok értékesítése (B52)

395 463

395 463

395 463

Felhalmozási bevétel

395 463

395 463

395 463

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0

0

0

ebből: háztartások (B64)

1 000 419

1 000 419

1 000 419

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

1 000 419

1 000 419

1 000 419

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1-B7)

654 098 733

654 098 733

654 098 733

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (B8121)

50 000 000

50 000 000

50 000 000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

84 687 329

84 687 329

84 687 329

Hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B811)

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

Finanszírozási bevételek (B8)

134 687 329

134 687 329

134 687 329

Bevételek összesen:

788 786 062

788 786 062

788 786 062

A.KIADÁSOK

2024.év

2025.év

2026.év

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

246 899 917

246 899 917

246 899 917

Külső személyi juttatások (K12)

19 305 224

19 305 224

19 305 224

Személyi juttatások(K1)

266 205 141

266 205 141

266 205 141

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

35 634 681

35 634 681

35 634 681

Készletbeszerzés (K31)

39 984 651

39 984 651

39 984 651

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

4 400 000

4 400 000

4 400 000

Szolgáltatási kiadások (K33)

65 693 779

65 693 779

65 693 779

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

100 000

100 000

100 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

47 511 331

47 511 331

47 511 331

Dologi kiadások (K3)

157 689 761

157 689 761

157 689 761

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Elvonások (K502)

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

124 322 265

124 322 265

124 322 265

Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)

11 378 381

11 378 381

11 378 381

Tartalék(K513)

153 000 936

153 000 936

153 000 936

Egyéb működési célú kiadások(K5)

289 701 582

289 701 582

289 701 582

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése (K63)

465 000

465 000

465 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

125 550

125 550

125 550

Beruházások (K6)

590 550

590 550

590 550

Ingatlanok felújítása (K71)

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

0

0

Felújítások (K7)

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

754 821 715

754 821 715

754 821 715

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

15 771 181

15 771 181

15 771 181

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

0

Hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911)

18 193 166

18 193 166

18 193 166

Finanszírozási kiadások (K9)

33 964 347

33 964 347

33 964 347

Kiadások összesen:

788 786 062

788 786 062

788 786 062

19. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Saját bevételek

2022

2023

2024

2025

2025

2027

2028

2029

2030

a helyi adóból származó bevétel,

34 360 000

34 360 000

34 360 000

34 360 000

34 360 000

34 360 000

34 360 000

34 360 000

34 360 000

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

0

0

0

0

0

0

0

0

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

20 320 000

20 320 000

20 320 000

20 320 000

20 320 000

20 320 000

20 320 000

20 320 000

20 320 000

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

18 412 921

18 412 921

18 412 921

18 412 921

18 412 921

18 412 921

18 412 921

18 412 921

18 412 921

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

74 592 921

74 592 921

74 592 921

74 592 921

74 592 921

74 592 921

74 592 921

74 592 921

74 592 921

Adósságot keletkeztető ügyletek

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1. hitel

4 541 369

4 435 418

4 331 063

4 223 515

4 117 564

4 011 613

3 906 097

1 913 063

0

2. hitel

10 313 379

10 068 627

9 827 838

9 579 121

9 334 368

9 089 616

8 846 145

7 855 553

0

3. hitel

1 301 608

1 267 136

1 233 325

1 198 192

1 163 719

1 129 247

1 095 058

1 060 303

1 025 831

Összes hitel

16 156 356

15 771 181

15 392 226

15 000 828

14 615 651

14 230 476

13 847 300

10 828 919

1 025 831

értékpapír

váltó

pénzügyi lízing

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

16 156 356

15 771 181

15 392 226

15 000 828

14 615 651

14 230 476

13 847 300

10 828 919

1 025 831

20. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Összesen:

21. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok

1. Civil szervezetek, egyházak alapítványok támogatása:

Megnevezés

2023-ra megítélt támogatás

Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete

10 000 Ft

Rákóczi Szövetség

20 000 Ft

Kaposvári Hallássérültek Sportegyesülete

20 000 Ft

Medicopter Alapítvány

10 000 Ft

Kötél Egyesület

20 000 Ft

Kaposmérői Nyugdíjas Klub

400 000 Ft

Kaposmérői Polgárőr Csoport

800 000 Ft

Tandem SE

50 000 Ft

„Együtt a Jövőnkért 95 Alapítvány”

400 000 Ft

Vörösmarty Baráti kör Egyesület

250 000 Ft

Bokréta Óvodai Egyesület

250 000 Ft

Református Egyház

1 000 000 Ft

Kaposmérő Sport Egyesület

5 000 000 Ft

Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány

600 000 Ft

Kaposmérői Dobogó Egyesület

0 Ft

Zselici Borászok Egyesülete

250 000 Ft

Szent Vendel Római Katolikus Plébánia

250 000 Ft

FUTaMÉRŐ Sport és Kultúrális Egyesület

200 000 Ft

Összesen

9 530 000 Ft

2. A Református egyház 348 381 Ft visszatérítendő támogatást kap a Templom toronysüveg felújítására.

22. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérő Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

Adatok ezer forintban

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke

Részesedés összege

Működésből származó kötelezettségek összege 2023-ban

1.

Kaposmérői Közszolgáltatási Kft

100%

3 000

0

2.

Inert Inwest Kft

100%

3 000

0

3.

Drv Zrt

10

0

Összesen:

6 010

0

23. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kaposmérői Önkormányzati Konyha Finanszírozási bevételek és Költségvetési kiadások

#

Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Tervezés 2023. évre

1

Ellátási díjak (B405)

10 293 400

2

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

0

3

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

0

4

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

10 293 400

5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

0

6

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

0

7

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

65 481 173

8

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

65 481 173

9

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

65 481 173

10

Összes bevétel:

75 774 573

#

Költségvetési kiadások


Megnevezés

Tervezés 2023. évre

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

16 284 000

2

Normatív jutalmak (K1102)

0

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

480 000

4

Ruházati költségtérítés (K1108)

125 000

5

Közlekedési költségtérítés (K1109)

200 000

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

17 089 000

7

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

8

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

0

9

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

17 089 000

10

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 275 320

11

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

12

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

13

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

14

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

200 000

15

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

30 184 651

16

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

30 384 651

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

0

18

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

0

19

Közüzemi díjak (K331)

12 992 000

vízszolgáltatás

800 000

gázszolgűltatás

7 692 000

áramszolgáltatás

4 500 000

20

Vásárolt élelmezés (K332)

0

21

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

22

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

0

23

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

500 000

24

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

50 000

25

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

13 542 000

26

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

11 983 602

27

Egyéb dologi kiadások (K355)

500 000

28

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

12 483 602

29

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

56 410 253

30

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

31

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

32

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

0

33

Ingatlanok felújítása (K71)

0

34

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

35

Felújítások (=202+...+205) (K7)

0

36

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

75 774 573