Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 08
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Részletes indokolás
Az 1–21. §-hoz
INDOKLÁS
a önkormányzati rendelethez
Az Országgyűlés a 2021. évi XC. törvénnyel elfogadta a 2022. évi költségvetés alapját képező Magyarország 2022.évi központi költségvetését.
A helyi önkormányzatok 2022. évi és finanszírozási rendszere
A vírushelyzet jelentős változást hozott az önkormányzatok életébe.
megszűnt a beszámítási módszer, minden önkormányzatot megillet a jogcím szerinti támogatás
a támogatások zöme feladatalapú, és kötött felhasználású,
szolidaritási hozzájárulás mértéke jelentősen megnőtt, azonban marad az adóerő képesség figyelembevételével
2020-as évtől a gépjárműadó bevétel 100%-át elvonták az önkormányzatoktól a központi költségvetésbe
a gépjárműadó kivetésének hatásköre 2021. január 1-től a NAV-hoz került
az önkormányzatok nem részesülnek a működésre szabadon felhasználható egyéb kiegészítő támogatásban
A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek
A települési önkormányzatot illeti meg a települési önkormányzat önkormányzati adóhatósága által megállapított gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.
A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.
a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és
a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.
A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.
A 639/2020. (XII.22.) Kormányrendelet alapján a kormány a helyi iparűzési adó mértékét 1 %-ra csökkentette.
Tájékoztatás az önkormányzati feladatellátásról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírása alapján a köznevelési feladatokat a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde látja el. A 2021/2022.-es nevelési évben az óvodában 4 csoportban összesen 103 fő a gyermeklétszám, ebből 6fő SNI-s kisgyerek. A nevelési feladatokat 8 fő óvodapedagógus, ebből 1 fő óvodavezető, 1 fő óvodavezető helyettes, a gondozási feladatokat 4 fő dajka és 1 fő pedagógiai asszisztens végzi. 2017.01.01-től a gyermekétkeztetés, mint kötelező feladat átkerült az Intézményhez.
A Gyvt. 42. §-a alapján a bölcsődei ellátás keretében a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását biztosítani kell. 2021. szeptember 14-ével a településen megnyitott a Mini Bölcsőde 7 fős férőhellyel. 2022. január 1-vel 6 gyermek veszi igénybe a szolgáltatást.
A bölcsőde szociális intézmény, ezért a finanszírozása eltér az óvodáétól.
Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz.
Szociális feladatainak ellátását, ezen belül a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, időkorúak nappali ellátása, valamint a gyermek és családvédelem a Kaposmérő és Környéke Szociális Társuláson keresztül a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ végzi. A Társulás finanszírozását az Önkormányzat biztosítja a zökkenőmentes feladatellátás érdekében. 2022-ben az Intézmény állami támogatásból előreláthatóan tudja biztosítani a zavartalan működését, nincs szükség az Önkormányzat plusz hozzájárulására. Kiskorpád, Jákó, valamint Kaposfő községekben 2022-től elindul az idősek nappali ellátása. A település az egészségügyi feladatait vállalkozó háziorvosokkal, valamint fogorvosokkal biztosítja. 1 fő védőnő végzi a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatokat. A falugondnoki szolgáltatás keretében biztosított a szociális étkezés kiszállítása a településen, a járóképtelen betegek és idősek szállítása a háziorvosi rendelőbe, valamint más egészségügyi intézménybe, a hátrányos helyzetű gyermekek óvodába és iskolába való eljuttatása.
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. január 1-től öt új településsel bővült. A Hivatal folyamatosan ellátja a jogszabályok és a képviselő testület határozatainak megfelelő hatósági és egyéb feladatokat. Az Önkormányzatra, valamint az irányítása alatt álló költségvetési szervekre vonatkozóan gazdasági, pénzügyi feladatokat végez. Folyamatos pályázati források bevonásával segíti a beruházások megvalósítását a településeken.
Kaposmérő Községi Önkormányzat a törvényben kötelezően előírt közművelődési feladatok biztosítását-figyelembe véve a lakossági igényeket-a Faluház közreműködésével valósítja meg.
A nyilvános könyvtári ellátást, illetve a könyvhasználathoz való jog érvényesülése a Fodor András Községi és Iskolai Könyvtár fenntartásán keresztül térítésmentesen biztosított a lakosság részére.
A továbbiakban bemutatásra kerül Kaposmérő Községi Önkormányzat, Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évre tervezett költségvetése bevételi és kiadási bontásban.
Kaposmérői Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezete
Bevételek: 936 015 266 Ft
Költségvetési bevételek: 546 508 097 Ft
1. Önkormányzatok működési támogatásai: 386 466 108 Ft
1.
1.
1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 148 161 492 Ft
A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása:
120 508 888
Ft, ami a központi költségvetés támogatása az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A finanszírozás részletes magyarázata a Közös Hivatal bevételeinél található.
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújt a minimálbér emelésre: 910 039 Ft
Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok:
4 213 440 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakítása és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 133 760 Ft
Közvilágítás fenntartása:
7 680 000 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározza a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 360 000 Ft
Közutak fenntartásának a támogatása: 3 725 455 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz illeti meg.
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 158 530 Ft
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 1 308 792 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 303 488 Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 339 150 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2020. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 19 950 Ft
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 8 000 000 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához és a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez.
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 500 000 Ft
1.
1.
1. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 90 514 780 Ft
1.1.2.1 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása: 48 128 850 Ft
A központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: köznevelési Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 3 973 860 Ft
1.1.2.2 .Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím: 1 296 000 Ft
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2022. január 1-jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok, a bölcsődében és mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők (a továbbiakban: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők), valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai, bölcsődei és mini bölcsődei intézményben 2022. évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg.
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 107 070 Ft
1.1.2.3. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím: 20 034 000 Ft
A támogatás igénylése szempontjából a segítői létszám - beleértve a pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező segítőket is - az Nkt. 2. melléklete szerint elismerhető és pedagógusok nevelőmunkáját segítő munkakörben foglalkoztatotti létszám, de legfeljebb a 2022. évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők, teljes munkaidőre átszámított átlagos száma, egy tizedesre kerekítve.
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 3 234 000 Ft
1.
1.
1.
1. Óvoda működési támogatás: 11 627 000 Ft
A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után, azzal, hogy minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 2 114 000 Ft
1.
1.
1. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 117 314 716 Ft
1.1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 104 341 716 Ft
Időskorúak nappali intézményi ellátása: 10 153 200 Ft
A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. 2022.-től Kiskorpád, Jákó és Kaposfő településeken elindul az idősek nappali ellátása. A finanszírozása a költségvetési rendeletben még nem szerepeltethető, csak pótigényléssel, mivel a szolgáltatásra a működési engedély 2022. január 01-vel még nem kaptuk meg.
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 2 565 000 Ft
Család és gyermekjóléti szolgálat: 15 863 528 Ft
A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja.
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 3 113 550 Ft
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 18 091 558 Ft
Ez a támogatás a pénzbeli szociális ellátások, a szociális és gyermekjóléti feladatok, a mini bölcsődei ellátásra, a gyermekétkeztetés feladataira, egyéb állami támogatással nem fedezett részére, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére szolgál.
Szociális étkeztetés: 9 995 060 Ft
A támogatás az önkormányzatoknak a szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.
A támogatás az önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Szociális étkezők létszáma: 134 fő
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 884 400 Ft
Házi segítségnyújtás – személyi gondozás: 31 710 720 Ft
A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást működteti.
A támogatás az önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítés keretében ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint illeti meg.
Ellátottak száma: 64 fő
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 6 822 400 Ft
Falugondnoki szolgáltatás 4 590 600 Ft
A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást tart fenn. A támogatás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 551 700 Ft
1.
1.
1.
1. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: 12 973 000 Ft
Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz.
Az ellátottak száma a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, vagy a bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 80%-a közül a kedvezőbb.
Az intézmény 7 férőhelyre kapta meg a működési engedélyt. 2022. 01.01-vel 6 fő kisgyermek veszi igénybe az ellátást.
1.
1.
1.
1.
1. Bölcsődei bértámogatás: 8 520 000 Ft
A központi költségvetés a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és bölcsődei dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A szakmai dolgozók körébe tartozik a szakmai feladatokat ellátó bölcsődevezető, intézményvezető is. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.
1.
1.
1.
1.
1. Bölcsődei üzemeltetési támogatás: 2 067 000 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatása: 2 386 000 Ft
1.
1.
1. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása: 21 441 046 Ft
1.1.4.1.-Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: 20 261 716 Ft
A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Min Bölcsődei, valamint a Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskolában étkező gyermekek után járó normatíva.
1.
1.
1.
1. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 1 179 330 Ft
A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. Az étkezési adagok számába beleértendő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (1)-(2) bekezdése szerint biztosított szünidei étkeztetés is.
1.
1.
1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása: 5 424 063 Ft
A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók számára biztosított differenciált béremeléshez járulnak hozzá. A támogatások szolgálnak a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak kulturális illetménypótléka, és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.
1.
1.
1. Működési célú kiegészítő támogatás: 3 610 011 Ft
A 9/2022.(I.14.) Kormányrendelet alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok számára a polgármesterek illetményének és költségtérítésének 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében.
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:
29 227 820 Ft
1.
1. Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele
9 fő közhasznú munkás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 2022. februárig járó 2 593 350 Ft bértámogatása jelenik meg.
1.
1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím 11 817 090 Ft
A jogcímből a központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvhr. 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti, 2022. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához. A támogatás havi összege az önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi pótlékok szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása - a Kincstár tárgyhónap 5-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével kapcsolatosan teljesített adatszolgáltatása alapján - havonta történik.
1.
1. KBFT-E-22-0905: Kulturális bérfejlesztés pályázat 924 792 Ft
Finanszírozást nyújt a közművelődés szervezők bérének 20%-os emelésének biztosítására.
1.
1. Az EFOP-os pályázatok különféle szolgáltatásainak (oktatás, rendezvények, stb.) finanszírozására kapott támogatás ezen a jogcímen jelenik meg.
2. EFOP 1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása (oktatás, rendezvények, előadások) 107 493 700 Ft,
-melyből 2018. –ban kapott előleg 14 790 000 Ft.,
-2019-re előirányzott támogatás 17 704 000 Ft, amely összeg nem került kiutalásra,
-2020-bankapott támogatási összeg 29 250 000 Ft
-2021-ben nem volt lehívott előleg
-2022-ben tervezett lehívható támogatási előleg 13 892 588 Ft, ami feladattal terhelt
1. EFOP 1.5.3 Humánszolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben pályázat 249 963 970 Ft, amely 8 településre vonatkozik. Kaposmérő a gesztortelepülés
A község pályázati finanszírozása 52 253 385 Ft, ebből
-2018-ban kiutalt támogatás 25 877 779 Ft
-2019-re előirányzott támogatás 15 080 153 Ft volt. A lehívott előlegből 9 178 034 Ft került kiutalásra.
-2020-ban lehívott támogatás 15 121 017 Ft
-2021-ben és 2022-ben nincs lehívható támogatás
3 A felhalmozási célú önkormányzati támogatás 35 599 635 Ft
Befejezett, a záró elszámolásra váró pályázatok: 6 872 280 Ft
1. EFOP 2.4.1 Szegregált élethelyzetek felszámolására (lakás felújítás, vásárlás) a teljes támogatása 198 107 483 Ft, melyből
-2018. –ban kapott előleg 9 868 725 Ft.,
-2019-ben kapott előleg 181 366 478 Ft
-2020-ban és 2021-ben nem volt támogatási előleg
-2022-re lehívható támogatás 6 872 280 Ft, amely nem feladattal terhelt.
2.Magyar Falvak programon belül a járdafelújítás anyagköltségére 2019-ben nyertünk 4 994 493 Ft-ot. A településnek a kivitelezés munkadíját kell saját forrásból finanszíroznia, ami 6 656 605 Ft. A kivitelezés 2021-ben megtörtént.
1. Mini Bölcsőde kialakítása pályázatra 74 990 625 Ft támogatást nyertünk, az önerő 3 946 875 Ft. Az intézmény 2021. szeptemberben átadásra kerül egy 7 férőhelyes csoporttal. A támogatási összeg 2020-ben átutalásra került.
1. Belterületi utak, járdák pályázat BMÖFT/6-8/2021
Kossuth utca útburkolat javítása támogatott összeg 20 000 000 Ft
önerő: 11 021 350 Ft
A kivitelezés és a kifizetés 2021-ben megtörtént.
Folyamatban lévő beruházások: 28 727 355 Ft
1. 2.TOP 3.1.1 Kerékpárút kialakítása pályázat Kaposújlaki gesztorral, 2019-ben megkapott előleg 102 849 992 Ft. A teljes pályázati forrás kiutalásra került, felhasználásra még nem került. A Kormány megadta a ráemelési kérelmet, így a megnövekedett költségekre 28 727 355 Ft plusz támogatás hívható le.
2. Magyar Falvak programon belül falugondnoki busz beszerzésére 2021-ben nyertünk 14 200 000 Ft-ot. A vírushelyzet miatt nagyon nehézkes új gépjármű .megvásárlása. Előreláthatóan 2022-ben érkezik meg a Ford típusú kisbusz.
3. Konyha felújítás PM/11870-2/2012
Támogatott összeg: 99 768 317 Ft, amely előleg átutalása 2021-ben megtörtént.
önerő: 5 250 964 Ft
Beadott, de még nem nyert pályázatok:
1. 2021-TK-WEB Külterületi helyi utak fejlesztése
Tervezett útszakasz: Hetesi út, szeméttelephez vezető út, Ebédvesztő út felújítása
Pályázati forrás: 299 581 752 Ft
Önerő:15 767 461 Ft
1. Magyar Falvak programon belül kommunális eszköz beszerzésre:
Traktor beszerzése 15 MFt értékben.
1. TOP Plusz 1.2.1-21-S01-2022. Csapadékvíz elvezetés felújítása pályázat
Hunyadi utca, Zrinyi utca, Rákóczi utca egyrésze
100 %-os támogatás 229 264 367 Ft
1. Belterületi út pályázat
20 Mt pályázati forrás
10 Mft önerő
4.Közhatalmi bevételek: 35 860 000 Ft
Kommunális adó: 4 360 000 Ft
2022-ben 872 db ingatlanra kerül a kommunális adó kivetésre. A 641/2021. (XI.25) Korm. rendelet alapján a 2020.december 02-án fennálló adó mértéket nem lehet emelni 2022-ben sem.
Iparűzési adó: 30 000 000 Ft
A 639/2020. (XII.22.) Kormányrendelet alapján a kormány a helyi iparűzési adó mértékét 1 %-ra csökkentette. A4/2021 (I.14.) Kormányrendelet alapján minden 25 000 fő alatti település kiegészítő támogatásként megkapta az államtól a 2021-ben kieső iparűzési adóbevételét két részletben. A 2022-es évre kieső adóbevétel ellentételezésére a kormánytól ígéretet kaptak a települési önkormányzatok, de kormányrendelet még nem született.
Talajterhelési díj: 1 000 000 Ft
17 lakás talajterhelési díja jelenik meg.
Gépjárműadó: 0 Ft
A koronavírus miatt az állam 2020-tól elvonta a gépjárműadó 100 %-át.
Egyéb közhatalmi bevételek: 500 000 Ft
Bírságokból, pótlékokból és végrehajtási költségekből származó bevétel 100%-a, a környezetvédelmi bírság 30%-a az önkormányzati költségvetés bevételeit növeli.
5.Egyéb működési bevételek: 57 972 138 Ft
1. Szolgáltatások ellenértéke: 12 547 921 Ft
1. szennyvízszállítás HBP Speed Kft 3 000 000 Ft
2. szennyvízszállítás Táskai Kálmán 600 000 Ft
3. Somogy Megyei Kormányhivatal ASP gyűjtőhely üzemeltetés: 1 000 000 Ft
4. Iparterület bérleti díja 7 547 921 Ft
Bartal Kft: 1 301 856 Ft
SL-Bútor 2001 Kft 1 070 663 Ft
Pánovich Richárd EV: 1 276 000 Ft
Szalkai tamás EV: 1 276 550 Ft
ÖKO 2002 Kft: 903 600 Ft
Business 97 Kft: 669 668 Ft
Agrovena Kft: 382 334 Ft
Business 97 Kft: 167 250 Ft
Rassol Kft: 500 000 Ft
1.
1. Egyéb szolgáltatások (gépi munka, kaszálás, szárzúzás, szállítás,) 400 000 Ft
2. Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek: 4 720 000 Ft
1. helypénz, Faluház bérleti díja 500 000 Ft
2. Pokol Pince bérleti díja 1 440 000 Ft
3. Jones bérleti díja 1 980 000 Ft
4. lakbér 800 000 Ft
3. Közvetített szolgáltatások:3 000 000 Ft
Pokol Pince, Orvosi rendelő, védőnő, Szaszk közüzemi díjai,
1. Koncessziós díjból származó bevételek: 16 000 000 Ft
1. A DRV Rt-től kapott koncessziós díj bevétel.
A DRV Rt-től kapott koncessziós díjat csak célirányosan, az ívóvíz- és szennyvízhálózat bővítésére, fejlesztésére lehet felhasználni.
1. Sportpálya bérleti díj 945 000 Ft
2. Sírhely megváltás: 200 000 Ft
3. áfa bevétel: 10 101 487 Ft
4. Hulladéklerakó bérleti díja: 10 457 730 Ft
6.Felhalmozási bevétel: 395 463 Ft
7. Működési célú átvett pénzeszköz: 986 933 Ft
Kamatmentes kölcsön visszatérítése kerül ide könyvelésre.
1. Finanszírozási bevételek: 389 507 169 Ft
1. Az előző évi pénzmaradvány
A pénzmaradványból 309 507 169 Ft, amiből feladattal terhelt 245 525 156 Ft
* TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat forrása, 101 262 492 Ft
* EFOP 1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása melyből még feladattal terhelt 2 803 564 Ft
*koncessziós díj felhasználása 16 079 862 Ft
*rekultiváció 12 810 921 Ft
*Konyha felújítás pályázat: 99 768 317 Ft
*Magyar Falvak programban falubusz vásárlás:12 800 000 Ft
Szabad pénzmaradvány: 63 982 013 Ft
1. A Magyar Államkincstárnál 2021. évben önkormányzati kötvény vásároltunk 80 000 000 Ft értékben.
Kiadások:
A kiadások nagyságrendjének meghatározásánál – figyelembe véve természetesen az előzőekben felvázolt forráslehetőségeket – elsődlegesnek tekintettük a település, az intézményhálózat működtetésének biztosítását, jogszabályban előírt kötelezettségeinek teljesítését, a Képviselő testület 2022. évi döntéseit.
Mindezek eredményeként a jelenleg reálisan számba vehető kiadás szint 936 015 266 Ft-ban került meghatározásra az alábbiak szerint:
1. Működési kiadások:
A számok kialakításánál a 2022. évi központi szabályozás önkormányzatokat érintő hatását, valamint a korábbi döntések 2022. évre gyakorolt hatásait, valamint az új Áht. előírásait vettük figyelembe. 2016. évtől a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Államkincstár kiemelt figyelmet fordít a feladatfinanszírozásra kapott normatíva támogatás célirányos felhasználására. Nem adnak lehetőséget a jogcímek közötti átcsoportosításra.
A tervezett kiadások kiemelt előirányzatos bontásban a következők:
1. Költségvetési kiadások: 651 173 490 Ft
1. Személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok: 49 549 277 Ft
A törvény szerinti illetmények soron az alábbi szakfeladaton lévő dolgozók bére jelenik meg: (figyelembe véve az előírt minimálbért és besorolási osztályokat)

Megnevezés

Létszám (fő)

Faluház

3

Kommunális csoport

4

Falugondnok

1

Közhasznú munkások (2022.02.28-ig)

9

Összesen

17

A személyi juttatások költségsoron számoltunk a kötelező béremeléssel, 2022. január 01-től a garantált minimálbér 219 000 Ft – ról 260 000 Ft-ra, a minimálbér 200 000 Ft-ra emelkedett.
A munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó 15,5%-ról 13 %-ra csökkent.
A béren kívüli juttatás soron a (közhasznú munkások nélkül) 96 000,-Ft/fő cafetéria összeg van beállítva. A ruházati költségtérítés soron 1 fő 25.000 Ft, 3 fő 20 000-Ft/fő/év kötelező ruházati költsége szerepel.
A külső személyi juttatások összesen: 18 317 570 Ft.
Választott tisztségviselők juttatása jogcímen a polgármester illetménye valamint költségtérítése, illetve a képviselői tiszteletdíjak jelennek meg a 2022.01.27-ei testületi döntések alapján.
A nem saját dolgozónak fizetett juttatás soron a fizikoterápiás gépeket kezelő asszisztens megbízási díja, valamint az EFOP 1.6.2 pályázatból finanszírozott szociális munkás 4 havi megbízási díja, valamint a 2022.04.30-ig megbízott fűtő megbízási díja szerepel.
A kaposmérői honlap szerkesztésére Harangozó Csaba képviselő úrral havi 58 000 Ft-os megbízási szerződést kötöttünk.
2022.januártól a művelődésszervezői feladatokat a Faluházban Herencsár Andrea látja el. Németh Jánosné ebben az évben nyugdíjba vonul. Pápai Krisztián zöldterület karbantartóként a kommunális csoport tagja. Horváth Lajosné a Kaposmérői Bokréta Óvodába segít be.
1. Dologi kiadások:48 830 000 Ft
A dologi kiadásoknál az előző év tény adataiból indultunk ki
A 2022-ben induló START-programok dologi és személyi jellegű kiadásaival nem terveztünk, mivel még nincs elfogadott pályázat. A dologi kiadások a feladatfinanszírozásnak megfelelően kerültek beállításra, nem ad lehetőséget átcsoportosításra. A szigorú feladatfinanszírozás miatt a kötelező feladatokon felüli önálló feladatok finanszírozása csak saját bevételből lehetséges.
A dologi kiadások között szerepelnek a kötelező feladatok (pl. köztisztaság, zöldterület fenntartás, köztemető fenntartás stb.) ellátásához szükséges üzemeltetéséhez anyagok beszerzése, karbantartások. Itt jelentkeznek a közüzemi díjak, közvilágítás számlái.
Az üzemeltetési anyagokra 4 000 000 Ft, ezen belül 2 000 000 Ft üzemanyagra, 100 000 Ft védőitalra, 100 000 Ft orvosi eszközökre, 200 000 Ft takarítószerekre, 1 600 000 Ft egyéb anyagjellegű kiadásra lett tervezve.
A közüzemi díjakra 7 500 000 Ft-tal, a bérbe adott ingatlanok közmű számlái közvetített szolgáltatásként szerepelnek, melyre 2 000 000 Ft-tal kalkuláltunk.
A tavalyi évben megvásárolt teherautó a kommunális csoportnak, valamint az új falugondnoki busz beszerzése előreláthatóan jelentősen csökkenti a karbantartási költségeket az előző évekhez képest. A kazán gyakori meghibásodása miatt 2022-ben indokolttá válik átterveztetni a működését, melynek kivitelezése előreláthatóan 3 000 000 Ft. A közvilágítási lámpatestek cseréje és karbantartása 800 000 Ft, a traktor karbantartása 400 000 Ft a kisgépek, aprítógép szervízelése 1 000 000 Ft.
Egyéb szolgáltatásként kerül kimutatásra: (6 000 000 Ft)
-a pályázatok megvalósításához szükséges megvalósíthatósági tanulmányok, építési, műszaki tervek, üzletviteli tanácsadások, geodéziai felmérések, értékbecslések.
-a jogi tanácsadás díja, a bankköltség (2 000 000 Ft), műsorgyártás (500 000 Ft).
-a rendezvények lebonyolítása, fellépők költsége.
Az egyéb költségek között a biztosítási díjak, személyszállítás díja, valamint az egyéb költségek szerepelnek.
1. Ellátottak pénzbeli juttatása: 13 046 441 Ft
A foglalkozást helyettesítő támogatás, ápolási díjak kikerültek az önkormányzati támogatások köréből, azonban az állam egyes szociális támogatásokra (tűzifa, szociális feladatok önerő támogatása, egyéb szociális támogatások, kötelező szociális feladatok támogatása, gyermekétkezés támogatása, segélyek) plusz forrást biztosít. Ezen jogcímek az önkormányzat szociális rendeletében kerülnek meghatározásra.
1. Egyéb működési célú kiadások: 263 146 076 Ft
1. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Társulásnak: a SZASZK után kapott normatíva társulásnak átadott összege szerepel, ami 92 593 178 Ft.
2. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre önkormányzatoknak: a hulladéklerakó bérleti díja szerződés szerint az önkormányzatok részére, ami 1 890 950 Ft.
1. Az egyéb működési célú támogatások áht. kivülre soron az alábbi támogatási összegek szerepelnek: 9 683 689 Ft
A Kaposmérői Sportegyesület MLSZ részére benyújtott pályázatának önrészét a Kaposmérő Önkormányzat minden évben átvállalja. Sportcélú ingatlan üzemeltetéséhez 153 689 Ft plusz forrás biztosítására van szükség.

Megnevezés

2021-ben kapott támogatás

2022-ben kért támogatás

Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete

0

0

Rákóczi Szövetség

20 000

20 000

Medicopter Alapítvány

0

10 000

Kötél Egyesület

20 000

20 000

Kaposmérői Nyugdíjas Klub

400 000

400 000

Kaposmérői Polgárőr Csoport

600 000

800 000

Tandem SE

100 000

150 000

Együtt a Jövőnkért 95 Alapítvány”

400 000

150 000

Vörösmarty Baráti kör Egyesület

200 000

200 000

Bokréta Óvodai Egyesület

100 000

200 000

Református Egyház

300 000

600 000

Kaposmérő Sport Egyesület

5 000 000

5 000 000

Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány

500 000

600 000

Kaposmérői Dobogó Egyesület

500 000

500 000

Zselici Borászok Egyesülete

300 000

430 000

Szent Vendel Római Katolikus Plébánia

300 000

250 000

FUTaMÉRŐ Sport és Kultúrális Egyesület

200 000

200 000

Összesen

8 940 000

9 530 000

1. Tartalék: 158 978 259 Ft
A fenti tartalékból 84 381 823 Ft feladattal terhelt, azaz olyan kiadások, amelyek kivitelezése ebben az évben bizonytalan, vagy tényleges forrásigénye pontosan nem meghatározható, azonban az Önkormányzatnak a megvalósításhoz szükséges forrást biztosítania kell
-viziközmű használati díj felhasználása előző évek megtakarítása 8 526 391 Ft
-rekultiváció 15 713 682 Ft
-EFOP 1.6.2. pályázati forrásból 13 892 588 Ft
-Közös Hivatal előző évi pénzmaradványa 16 828 798 Ft
-Belterületi út pályázat 10 000 000 Ft
-Gördülő fejlesztési tervben meghatározott ívóvíz -és szennyvíz hálózat karbantartása, fejlesztése 2022. évi 17 320 000 Ft
-2021 és 2022. évi Ipari Park bérleti díj költséggel le nem fedett részének az elkülönítése 2 100 364 Ft
Általános tartalék 74 596 436 Ft.
1. Beruházások: 276 738 078 Ft
kerékpár út megvalósításához kisajátítás 1 000 000 Ft
-TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat megvalósítása 129 989 847 Ft
Lassító táblák kihelyezése 1 500 000 Ft
Zebra megvilágítás 200 000 Ft
Kazánház előtt beton út kialakítása 6 845 000 Ft
Konyha felújítás PM/11870-2/2012 pályázatból
Támogatott összeg: 99 768 317 Ft, önerő: 5 250 964 Ft, villamos terv elkészítése: 965 200 Ft
Szolgálati lakásba konyhabútor 280 000 Ft
Tanárhegyen szociális blokk kialakítás tervezési díja 880 000 Ft
Ford Tranzit falubusz megvásárlása Magyar Falvak pályázatból 14 200 000 Ft
Gördülő fejlesztési tervben meghatározott ívóvíz -és szennyvíz hálózat karbantartása, fejlesztése 3 000 000 Ft
Gördülő fejlesztési tervben meghatározott ívóvíz -és szennyvíz hálózat karbantartása
a Kossuth utcában III. ütem szerződés alapján 12 858 750 Ft
1. Finanszírozási kiadások: 284 705 394 Ft
*A finanszírozási kiadási soron a Hivatalnak és az Óvodának továbbadott normatív támogatási összeg jelenik meg, a két intézményre összesen 254 365 758 Ft
*Itt kerül kimutatásra az úgynevezett 13. havi normatíva támogatás visszafizetése, az állami megelőlegezés kiadásként történő kimutatása 14 183 280 Ft
*Az OTP-nél felvett beruházási hitelek 2022. évre vonatkozó törlesztő részlete az ütemterv alapján 16 156 356 Ft
-Jones vendéglő hitele 4 541 369 Ft/ év
-Ipari Park beruházási hitel: 10 313 379 Ft/év
-Kaposmérői Bokréta Óvoda játszótér kialakítás: 1 301 608 Ft/év
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés tervezete
Bevételek: 135 281 288 Ft
2020. január 1-vel 5 település csatlakozott a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A feladatellátás nem csak a gesztortelepülésen, hanem még két kirendeltségen történik, melyek a következők:
Kaposfő, Kiskorpád, Jákó Kirendeltsége:
-Kiskorpád Községi Önkormányzat
-Jákó Községi Önkormányzat
-Kaposfő Községi Önkormányzat
Somogyaszaló Kirendeltsége
-Somogyaszaló Községi Önkormányzat
-Somodor Községi önkormányzat
A Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XC törvény tartalmazza az önkormányzati hivatalok működésének állami támogatását.
FAJLAGOS ÖSSZEG: 5 495 500 forint/fő
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Mötv. szerint 2020. november 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdése alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben év közben változik a közös hivatali struktúra, vagy 2021. január 1-jéhez képest megváltozik a közös hivatal székhelye, azt az érintett önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással rendezik.
A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2022-ben elismert hivatali létszáma:
21,08 fő 5 495 500 Ft/ fő Összesen: 115 845 140 Ft
A Hivatal működési támogatása a lakosságszám szerint jutó, kiegészítéssel korrigált székhelyre összesített együttes összege: 120 508 888 Ft. A hivatal normatívája 11 992 699 Ft-tal csökkent az előző évhez képest, ami a székhely, valamint a tagönkormányzatok adóerőképességének növekedésének a következménye.
Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény által kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az illetményalapot 2021. január 1-től 46 320 forintban határozza meg.
A Hivatal a Szociális Társulás könyvelési feladatait 1 147 700 Ft-ért látja el. Kaposfő Község Önkormányzata 1 fő dolgozó bérköltségéhez 1 000 000 Ft-tal hozzájárul. A működési bevételek között szerepel a projektmenedzsmenti díj, valamint az intézmények felé továbbszámlázott telefon költség.
Kiadások: 135 281 288 Ft
A Közös Hivatal költségvetésének nagy hányadát a foglalkoztattak személyi juttatása, valamint annak járulékai adják.
A jelenlegi állományi létszám 21 fő, a kirendeltségek létszámösszetétele a következő:
Kaposmérő székhely: 7,5 fő
Kaposfő, Kiskorpád, Jákó Kirendeltsége: 8fő
Somogyaszaló Kirendeltsége: 4 fő
Pappné Bárány Éva 2017. márciustól átkerült köztisztviselőként a Hivatal állományába, továbbra is a faluház vezetője, átvételére az anyakönyvezetési tevékenység folytatása miatt volt szükség. Bérköltsége összesen 5 849 552 Ft, amelynek felét a Kaposmérő Községi Önkormányzat átadja a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatalnak.
Kiskorpádon Bauer-Vizgázló Dóra munkaviszonya 2022.január 27-ével felbontásra került, a kirendeltség bevétele nem nyújtott fedezetet a kiadásokra. A tagönkormányzatok nem vállalták a hozzájárulást a hivatalnak.
Bedőné Pap Kitti 2022. január 31-vel közös megegyezéssel felmondott, feladatkörét Kovács Péter látja el a pályázati referens munkakörben.
A tavalyi évhez hasonlóan 235 000 Ft caffeteria szerepel a költségvetésben. A Hivatal a teljes összeget szépkártyára fogja megigényelni.
A dologi kiadások között a Hivatal folyamatos működésének költségei (közműdíjak, internet, telefon költségek), valamint a feladat ellátáshoz szükséges szoftverdíjak, szakmai anyagok, irodaszerek beszerzése jelenik meg.
A kirendeltségek lemondtak a havi ellátmányról. Kaposfő telephelyen valamint a Somogyaszalói kirendeltségen az informatikai szolgáltatást saját dolgozóval látják el.
Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetés tervezete
A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde összesített költségvetésében szerepel az óvoda, a mini bölcsi, valamint az intézményi gyermekétkeztetés. Az összesített bevétele, valamint kiadása: 137 653 163 Ft.
A továbbiakban bemutatásra kerülnek a költségvetések jogcímenként.
1.
1.
1. Óvoda:
I.1. Bevételek: 91 534 393 Ft
A települések fő feladata a köznevelés területén 2022. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz a 2021. évhez hasonló finanszírozást biztosít a központi költségvetés.
- pedagógusok átlagbér alapú támogatása
- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása
- kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok minősítéséből fakadó többletkiadásokhoz, létszámuk alapján,
- óvodaműködtetési támogatás szolgálja az intézmény szakmai eszközei beszerzésének, dologi kiadásainak támogatását,
2022-es nevelési évre 90 514 780 Ft normatíva lett betervezve, melyből 69 458 850 Ft bértámogatás, 11 267 000 Ft működési támogatás, valamint a 8/2022 (I.14) Kormányrendelet alapján a minimálbér és az ágazati pótlék finanszírozására 9 428 930 Ft. Az Óvoda gyermeklétszáma 2022-ben 103 fő, melyből 6 kisgyermek SNI-s,( 1 fő 3 SNI-s) ezáltal 110 főre igényelhető állami támogatás. A gyermeklétszám növekedése miatt a mutatószám 9,6-ról 9,9-re változott.
A 2022-es költségvetési törvényben az előző évhez képest a pedagógusok átlagbér alapú támogatását nem emelték, a segítők bértámogatását 21 000 Ft/fő-vel megemelték.
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújt a minimálbér, valamint a 10 %-os béremelés finanszírozására, amely a következő:
*működési támogatás: 20 000 Ft/ fő, azaz 2 114 000 Ft
*pedagógusok bértámogatása: 401 400 Ft/ fő, azaz 3 973 860 Ft
*minősítésre, besorolásra: 35 690 Ft , azaz 107 070 Ft
*szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása: 3 234 000 Ft
Összesen: 9 428 930 Ft
A tervezéskor előrelátható, hogy az intézmény zavartalan működéséhez elegendő forrást biztosít az állam, nem szükséges önkormányzati forrás bevonása.
I.2. Kiadások: 91 534 393 Ft
A bérköltségek és annak járulékainak tervezésénél 8 fő óvónő,1 fő intézményvezető, 4 fő dajka és 2 fő óvodai segítő bére lett figyelembe véve, amelynek költsége összesen 76 529 765 Ft.
A béren kívüli juttatást a dolgozók döntése alapján az OTP szépkártyájára bruttó 96 000 Ft –ot töltünk fel , vagy bérként havi bruttó 6 695 Ft juttatásként kifizetésre kerül. A költségvetésbe beépítésre került a dadáknak kötelezően előírt védőruha költség (25.000,- forint/fő/év) és az óvónőknek adható munkaruha költség (15.000,-forint/fő/év).
A dologi kiadásoknál az előző évi kiadásokat vettük alapul. A szakmai anyagok között a csoportban lévő mindennapi használati játékok vásárlására (babakonyha, kisautó, labda, talicska, kismotor, tornagép,), cseréjére. Az Óvodavezető ebben az évben nagyobb értékű bútorok, eszközök vásárlásában nem gondolkodik. A kézműves foglalkozásokhoz szükséges anyagok árai folyamatosan emelkednek (irodaszer, textília, gyöngy stb.), ezért magasabb keretet állapítottunk meg. A dologi kiadásokra összesen 7 721 961 Ft lett betervezve.
A 2020-as évben megszépült az óvoda, új játszóteret, udvari játékokat kaptak a gyerekek. 2022-ben az óvoda belső épületét újítanánk fel. Az óvónők öltőzője, valamint a teraszon egy fedett egy tornaszoba kerülne kialakításra.
1.
1.
1. Mini Bölcsőde:
II.1. Bevételek:14 353 000 Ft
2021. szeptemberével 14-ével a településen megnyitott a Mini Bölcsőde. Jelenleg 6 fő kisgyermek jár az intézménybe.
A bölcsőde szociális intézmény, ezért a finanszírozása eltér az óvodáétól. Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz.
Bölcsődei bértámogatás jogcímre kapott támogatás 8 520 000 Ft.
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújt a minimálbér, valamint a 20 %-os béremelés finanszírozására, amely a következő:
*kiegészítő bértámogatás: 2 386 000 Ft
A képviselő testület döntése alapján 1000 Ft/nap gondozási díjat szedünk a szülőktől, ami előreláthatóan 1 380 000 Ft bevételt jelent.
II.2. Kiadások: 14 353 000 Ft
A gondozási feladatokat 1 fő kisgyermeknevelő, valamint 1 fő bölcsődei dajka látja el. Személyi jellegű kiadásai összesen 10 102 539 Ft.
A dologi kiadások között főleg az intézmény fenntartásának működési költsége szerepel. (közüzemi díjak, takarítószerek stb.), összesen 4 250 461 Ft került betervezésre.
III. Intézményi gyermekétkeztetés:
III.1. Bevétel: 28 100 653 Ft
A 2017-től az óvodához kerül a gyermekétkeztetés elszámolása, melynek finanszírozására az állam ebben az évben 20 125 334 Ft-ot biztosít.
A 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam 1 363 824 Ft kiegészítő támogatást nyújt a gyermekétkeztetésre, de sajnálatos módon még így sem nyújt fedezetet a kiadásokra.
Saját bevételként megjelenik az ellátottak juttatása 5 231 495 Ft, ahol a befizetett térítési díjak kerülnek kimutatásra. Térítési díjat elsősorban az iskolás diákok fizetnek, mivel az óvodai gyermekek számára az állam szociális helyzetre tekintettel biztosítja az ingyenes étkezést.
A gyermekétkeztetés bevétele nem fedezi a kiadásokat – 5 045 117 Ft, a különbség a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatásából finanszírozható.
III.2. Kiadások:31 765 770 Ft
A veszélyhelyzet alatt az önkormányzat nem emelheti meg a szülők által fizetendő térítési díjakat. Az élelmiszer árainak folyamatos emelése miatt a szolgáltató kényszerült a vásárolt élelmezés árát megemelni.

Gyermekétkeztetés költségvetése:


Kiadás:

31 765 770 Ft

Állami támogatás:

21 489 158 Ft

Térítési díj:

5 231 495 Ft

Eltérés:

-5 045 117 Ft