Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 19
az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Részletes indokolás
Az 1–12. §-hoz
A 2021. év gazdálkodásának tájékoztatója a költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.
2021-ben is nagy figyelmet fordítottunk a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására Kaposmérő Község Önkormányzatánál valamint Intézményeinél.
Önkormányzati feladatellátás általános értékelése
2021. évben Kaposmérő Község Önkormányzata, mind a törvényben előírt, mind a vállalt feladat ellátási kötelezettségének eleget tett.
1. Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde
1. Óvoda:
A települések fő feladata a köznevelés területén 2021. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz a 2020. évhez hasonló finanszírozást biztosít a központi költségvetés.
- pedagógusok átlagbér alapú támogatása
- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása
- kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok minősítéséből fakadó többletkiadásokhoz, létszámuk alapján,
- óvodaműködtetési támogatás szolgálja az intézmény szakmai eszközei beszerzésének, dologi bevételeinek támogatását,
A 2021-es nevelési évre 79 595 020 Ft normatíva illeti meg az intézményt, melyből 69 436 200 Ft személyi kiadásokra, 10 158 820 Ft pedig működésre. Az Óvoda gyermeklétszáma folyamatosan növekszik. 2021 első 8 hónapban 105 fő, melyből 4 kisgyermek SNI-s, 2021. utolsó 4 hónapban 103 fő, melyből 6 fő SNI-s, ezáltal 109 főre igényelhető állami támogatás. A gyermeklétszám növekedése miatt a mutatószám 9,2-ről 9,8-ra változott.
A 2021-es költségvetési törvényben az előző évhez képest a pedagógusok átlagbér alapú támogatását 490 000 Ft/mutatóval, a segítők bértámogatását 918 000 Ft/fővel megemelték.
A nevelési feladatokat 1 fő óvodavezető,8 fő óvoda pedagógus, ebből 1 fő óvodavezető helyettes, a gondozási feladatokat 4 fő dajka és 2 fő óvodai segítő végzi.
2021. júliustól új intézményvezető került kinevezésre Marácziné Keresztes Katalin, aki szeptembertől bölcsőde vezetői szerepet is betölt.
Augusztustól 2 fő óvónő felmondott, helyükre Törzsökné Kászonyi Tímea és Horváthné Baumgartner Gyöngyi lépett.
2021-ben Miháczi Gyuláné dajka nyugdíjba vonult, 5 havi jubileumi jutalom illette meg. Bokor Ildikó óvodai dajka, szeptembertől bölcsődei dajka munkakört lát el, helyére év végéig Jancsikics Nóra került.
Az intézmény zavartalan működéséhez elegendő forrást biztosít az állam, nem szükséges önkormányzati forrás bevonása.
1.2 Mini Bölcsőde:
2021. szeptember 14-ével a településen megnyitott a Mini Bölcsőde. Jelenleg 6 fő kisgyermek jár az intézménybe.
A bölcsőde szociális intézmény, ezért a finanszírozása eltér az óvodáétól. Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz.
Az ellátottak száma a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, vagy a bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 80%-a közül a kedvezőbb. Amennyiben a bölcsőde, mini bölcsőde nem egész évben működik, a férőhelyszámot a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan kell megállapítani.
A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszámot.
A Mini Bölcsődében 2 fő foglalkoztatott van, Pinczés Ildikó kisgyermekgondozó és Bokor Ildikó bölcsődei dajka.
2. Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás
Szociális feladatainak ellátását, ezen belül a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, időkorúak nappali ellátása, valamint a gyermek és családvédelem a Kaposmérő és Környéke Szociális Társuláson keresztül a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ végzi.
2005. január 28. napjától a Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás önálló jogi személyiségű társulásként működik. A Társulás önálló költségvetéssel rendelkezik, önálló könyvvezetésre és beszámoló készítésére kötelezett. A Társulás munkaszervezeti feladatait a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A Társulás finanszírozását az Önkormányzat biztosítja a zökkenőmentes feladatellátás érdekében. 2021-ben az Intézmény állami támogatásból biztosította működését, nem volt szükség az Önkormányzat plusz hozzájárulására. A Társulás 15 tagönkormányzattal működik. 2020. január 1-től öt új település csatlakozott a Kaposmérői közös Önkormányzati Hivatalhoz, Kaposfő, Kiskorpád, Jákó, Somogyaszaló és Somodor Község Önkormányzata. A Költségvetési törvény előírja, hogy a család és gyermekjóléti normatívát a Közös Önkormányzati Hivatalok tagönkormányzatai esetében a gesztor önkormányzat hívhatja le. A számított létszám meghatározásánál tehát az újonnan jövő öt önkormányzatot pluszként, Hetes és Csombárd Önkormányzatot azonban mínuszként kellett figyelembe venni.
A gesztor település Kaposmérő Községi Önkormányzat.
A Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ tevékenységét az alábbi kormányzati funkciókon belül látja el a felsorolt településeken:
107051 Szociális étkeztetés
-Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposfő, Gige, Hetes, Csombárd, Mike, Hencse, Kőkút, Visnye, Kiskorpád, Jákó, Hedrehely
-szociális étkezők száma 135 fő
107052 Házi segítségnyújtás
-Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposfő, Hetes, Csombárd, Mike, Visnye, Kiskorpád, Jákó, Hedrehely,
-gondozottak száma 73fő
102031 Idősek nappali ellátása- Idősek Klubja (18 fő)
-Kaposmérő
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás
-Kaposmérő, Kaposújlak, Somogyaszaló, Somodor, Mike, Hencse, Kőkút, Visnye, Hedrehely
1. Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal
A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal folyamatosan ellátja a jogszabályok és a képviselő testület határozatainak megfelelő hatósági és egyéb feladatokat. Az Önkormányzatra, valamint az irányítása alatt álló költségvetési szervekre vonatkozóan gazdasági, pénzügyi feladatokat végez.
2020. január 1-vel 5 település csatlakozott a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A feladatellátás nem csak a gesztortelepülésen, hanem még két kirendeltségen történik, melyek a következők:
Kaposmérő székhely:
-Kaposmérő Községi Önkormányzat
-Kaposújlak Községi Önkormányzat
Kaposfő, Kiskorpád, Jákó Kirendeltsége:
-Kiskorpád Községi Önkormányzat
-Jákó Községi Önkormányzat
-Kaposfő Községi Önkormányzat
Somogyaszalói Kirendeltség:
-Somogyaszaló Községi Önkormányzat
-Somodor Községi önkormányzat
A 2021-es állományi létszám 21 fő, a kirendeltségek létszámösszetétele a következő:
Kaposmérő székhely: 8 fő, ebből
Kaposfő, Kiskorpád, Jákó Kirendeltsége:9 fő ebből
*0,5 főt finanszíroz a Kaposfő Községi Önkormányzat
Somogyaszaló Kirendeltsége: 4 fő
1. Faluház és Fodor András Községi és Iskolai Könyvtár
Kaposmérő Községi Önkormányzat a törvényben kötelezően előírt közművelődési feladatok biztosítását-figyelembe véve a lakossági igényeket-a Faluház közreműködésével valósítja meg. 2021-ben számos rendezvény szerveztek meg. A gyermeknap a falunappal együtt, a Szüreti Fesztivál, advent, bormustra, különböző ünnepélyes megemlékezések, átadó ünnepségek.
A nyilvános könyvtári ellátást, illetve a könyvhasználathoz való jog érvényesülése a Fodor András Községi és Iskolai Könyvtár fenntartásán keresztül térítésmentesen biztosított a lakosság részére.
5. Egészségügyi ellátás:
A település az egészségügyi feladatait vállalkozó háziorvosokkal, valamint fogorvosokkal biztosítja. 1 fő védőnő végzi a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatokat, aki 2019. január 1-től szintén vállalkozóként végzi a feladatát. Falugondnoki szolgáltatás keretében biztosított a szociális étkezés kiszállítása a településen, a járóképtelen betegek és idősek szállítása a háziorvosi rendelőbe, valamint más egészségügyi intézménybe, a hátrányos helyzetű gyermekek óvodába és iskolába való eljuttatása.
Beszámoló a Kaposmérő Községi Önkormányzat, valamint intézményeinek 2021. évi gazdálkodásáról
Kaposmérői Községi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodása
Bevételek: 1 154 674 381 Ft
Költségvetési bevételek: 778 728 894 Ft
1. Önkormányzatok működési támogatásai: 390 808 376 Ft
1.
1.
1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 162 025 435 Ft
A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása:
132 913 007
Ft, ami a központi költségvetés támogatása az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A finanszírozás részletes magyarázata a Közös Hivatal bevételeinél található.
Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok:
5 098 403 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakítása és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.
Közvilágítás fenntartása:
9 254 335 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározza a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.
Közutak fenntartásának a támogatása: 4 507 925 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz illeti meg.
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 121 003 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 450 495 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2020. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 9 680 267 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához és a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez.
A kiegészítő támogatás, valamint a polgármester illetményének a külön jogcímen történő finanszírozása megszűnt. Ezen forrás felosztásra került a működéssel kapcsolatos támogatásokba.
1.
1.
1. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 79 633 980 Ft
1.1.2.1 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása: 47 642 700 Ft
A központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: köznevelési Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
1.1.2.2 .Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím: 1 885 500 Ft
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2021. január 1-jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok, a bölcsődében és mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők (a továbbiakban: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők), valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai, bölcsődei és mini bölcsődei intézményben 2021. évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg.
1.1.2.3. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím: 19 908 000 Ft
A támogatás igénylése szempontjából a segítői létszám - beleértve a pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező segítőket is - az Nkt. 2. melléklete szerint elismerhető és pedagógusok nevelőmunkáját segítő munkakörben foglalkoztatotti létszám, de legfeljebb a 2021. évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők, teljes munkaidőre átszámított átlagos száma, egy tizedesre kerekítve.
1.
1.
1.
1. Óvoda működési támogatás: 10 197 780 Ft
A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után, azzal, hogy minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.
1.
1.
1. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása: 100 331 403 Ft
1.1.3.1. Szociális feladatok: 97 445 403 Ft
Időskorúak nappali intézményi ellátása: 6 053 130 Ft
A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.
Család és gyermekjóléti szolgálat: 15 747 940 Ft
A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja.
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 17 036 259 Ft
Ez a támogatás a pénzbeli szociális ellátások, a szociális és gyermekjóléti feladatok, a gyermekétkeztetés feladataira, egyéb állami támogatással nem fedezett részére, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére szolgál.
Szociális étkeztetés: 9 959 952 Ft
A támogatás az önkormányzatoknak a szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.
A támogatás az önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Szociális étkezők létszáma: 134 fő
Házi segítségnyújtás – személyi gondozás: 34 900 050 Ft
A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást működteti.
A támogatás az önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítés keretében ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint illeti meg.
Az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásba véglegessé vált döntéssel bejegyzett ellátotti létszám 100%-át.
Ellátottak száma: 71 fő
Falugondnoki szolgáltatás 4 572 000 Ft
A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást tart fenn.
A támogatás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.
Szociális ágazati póték: 9 176 072 Ft
Az év végi mutatószám felmérés alapján a szociális ágazatra 1 057 428 Ft pótlólagos normatíva került lehívásra, melyet a kincstár 2022. májusában fog kiutalni.
1.1.3.2. Mini bölcsőde támogatása: 2 886 000 Ft
1.1.3.2.1. Bölcsődei bértámogatás jogcím
A központi költségvetés a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és bölcsődei dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A szakmai dolgozók körébe tartozik a szakmai feladatokat ellátó bölcsődevezető, intézményvezető is. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.
A mutatószám nem haladhatja meg a ténylegesen dolgozók állományi létszámát, amely 2 fő.
2021-ben októberi hónaptól hívható le normatíva időarányosan, amely 2 130 000 Ft
1.1.3.2.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcím
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. 2021-es évre 756 000 Ft-ot biztosított az állam.
1.
1.
1. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása: 23 601 924 Ft
1.1.4.1.-Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: 22 742 934 F
A Kaposmérői Bokréta Óvodában, valamint a Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskolában étkező gyermekek után járó normatíva.
1.
1.
1.
1. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 858 990 Ft
A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. Az étkezési adagok számába beleértendő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (1)-(2) bekezdése szerint biztosított szünidei étkeztetés is.
Az év végi mutatószám felmérés alapján a gyermekétkeztetésre 1 026 930 Ft pótlólagos normatíva került lehívásra, melyet a kincstár 2022. májusában fog kiutalni.
1.
1.
1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása: 5 676 082 Ft
1.1.5.1.A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához járulnak hozzá, amely 5 398 082 Ft
1.1.5.2. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás: 278 000 Ft
1.
1.
1. Kiegészítő támogatások: 16 870 716 Ft
A helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai esetében az ilyen jogcímen kapott támogatás nem tervezhető, mivel ezt év közben pótelőirányzatként kapja az Önkormányzat, melyet a költségvetésből az állam át is utal az Önkormányzat számlájára. Ezen támogatások év közben a Belügyminisztérium rendeleteiben jelennek meg, melyből:
-szociális tűzifára 2 305 050 Ft
-lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására 3 997 200 Ft került meghatározásra.
-a kieső iparűzési adó kormány által biztosított része 10 568 466 Ft
1.
1.
1. Elszámolásból származó bevételek: 2 668 836 Ft
A 2021. februárban leadott normatíva felhasználás alapján 2020. évre vonatkozóan a házi segítségnyújtásra (+4 fő) 1 716 000 Ft, a szociális étkezésre (+6 fő) 431 376 Ft , köznevelésre 686 380 Ft, gyermekétkeztetésre 36 120 Ft póttámogatás került 2021-ben a Kincstár által kiutalásra.
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:
12 187 277 Ft
1.
1. Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele
A közfoglalkoztatási program támogatása 5 329 867 Ft.
1.
1. Az EFOP-os pályázatok különféle szolgáltatásainak (oktatás, rendezvények, stb.) finanszírozására kapott támogatás ezen a jogcímen jelenik meg.
2. EFOP 1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása (oktatás, rendezvények, előadások) 107 493 700 Ft,
-melyből 2018. –ban kapott előleg 14 790 000 Ft.,
-2019-re előirányzott támogatás 17 704 000 Ft, amely összeg nem került kiutalásra,
-2020-ban lehívott támogatási összeg 29 250 000 Ft
-2021-ben nincs lehívható támogatási összeg
1. EFOP 1.5.3 Humánszolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben pályázat 249 963 970 Ft, amely 8 településre vonatkozik. Kaposmérő a gesztortelepülés
A község pályázati finanszírozása 52 253 385 Ft, ebből
-2019-re előirányzott támogatás 15 080 153 Ft volt. A lehívott előlegből 9 178 034 Ft került kiutalásra.
-2020-ban lehívott támogatás 15 121 017 Ft
-2021-ben nincs lehívható támogatási összeg
3. Autómentes nap: 500 000 Ft
4.Falunapi támogatás 1 000 000 Ft
5. Diákmunka 2 273 508 Ft
6. MVH támogatás: 3 025 402 Ft
3 A felhalmozási célú önkormányzati támogatás 259 080 012 Ft
Megvalósult pályázatok:
1. EFOP 2.4.1 Szegregált élethelyzetek felszámolására (lakás felújítás, vásárlás) a teljes támogatása 198 107 483 Ft, melyből
-2018. –ban kapott előleg 9 868 725 Ft.,
-2019-ben kapott előleg 181 366 478 Ft
-2020-ra lehívott támogatás 6 872 280 Ft
-2021-ben nincs lehívható támogatási összeg
2.Magyar Falvak programon belül a járdafelújítás anyagköltségére 2019-ben nyertünk 4 994 493 Ft-ot. A településnek a kivitelezés munkadíját kell saját forrásból finanszíroznia, ami 3 000 000 Ft. A kivitelezés 2021-ben megtörtént.
3.Mini Bölcsőde kialakítása pályázatra 74 990 625 Ft támogatást nyertünk, az önerő 3 946 875 Ft. Az intézmény idén szeptemberben átadásra kerül egy 7 fős csoporttal. A támogatási összeg 2020-ben átutalásra került.
3.A Kormány 2064/2020. (XII. 31.) Korm. határozata alapján a TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00002 Ipari terület fejlesztés Kaposmérőben pályázati forrás összegét 116 684 502 Ft-tal megemelték; ezáltal a megnövelt támogatás 686 387 213 Ft. A beruházás 2021. februárjában átadásra került. Záró elszámolással 2 427 203 Ft visszatartott támogatást átutaltak.
4. A Zselici Lámpások Egyesülettől „A Falvak népességmegtartó erejének támogatása” című fejezetből 3 999 990 Ft támogatást nyertünk a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde udvarának helyreállítására, játszóterek kialakítására. A beruházás 2020-ban megvalósult. A pályázat utófinanszírozásos, a támogatott összeg 2021-ben lett kiutalva.
5. Bethlen Gábor Alapkezelő testvértelepülések pályázat: 2 000 000 Ft
Folyamatban lévő pályázatok:
1. .TOP 3.1.1 Kerékpárút kialakítása pályázat Kaposújlaki gesztorral, 2019-ben megkapott előleg 102 849 992 Ft. A teljes pályázati forrás kiutalásra került, felhasználásra még nem került.2021-ben a kormány jóváhagyta a ráemelési kérelmet.
2. Magyar Falvak programon belül falugondnoki busz beszerzésére 2021-ben nyertünk 14 200 000 Ft-ot. A vírushelyzet miatt nagyon nehézkes új gépjármű .megvásárlása. Előreláthatóan 2022-ben érkezik meg a Ford típusú kisbusz.
3. Belterületi utak, járdák pályázat BMÖFT/6-8/2021
Kossuth utca útburkolat javítása támogatott összeg 20 000 000 Ft
önerő: 11 021 350 Ft
1. Konyha felújítás PM/11870-2/2012
Támogatott összeg: 99 768 317 Ft
önerő: 5 250 964 Ft
4.Közhatalmi bevételek: 39 085 317 Ft
Kommunális adó: 5 267 094 Ft
2021-ben 872 db ingatlanra kerül a kommunális adó kivetésre.
Iparűzési adó: 31 418 893 Ft
A 639/2020. (XII.22.) Kormányrendelet alapján a kormány a helyi iparűzési adó mértékét 1 %-ra csökkentette. A4/2021 (I.14.) Kormányrendelet kimondja, hogy minden 25 000 fő alatti település kiegészítő támogatásként megkapja az államtól a 2021-ben kieső iparűzési adóbevételét két részletben, június és október hónapokban kerül sor a folyósításra.
Talajterhelési díj: 1 660 260 Ft
17 lakás talajterhelési díja jelenik meg.
Gépjárműadó: 0 Ft
A koronavírus miatt az állam 2020-tól elvonta a gépjárműadó 100 %-át.
Egyéb közhatalmi bevételek: 739 070 Ft
Bírságokból, pótlékokból és végrehajtási költségekből származó bevétel 100%-a, a környezetvédelmi bírság 30%-a az önkormányzati költségvetés bevételeit növeli.
2021-évi adóerőképessége az önkormányzatnak 17%-kal megnőtt az előző évhez képest. Negatív hatása a 2022-es évi állami támogatás csökkenésében mutatkozik, előreláthatóan 5 Mft-tal kevesebb működési normatívát biztosítanak.
Az önkormányzati adóhatóság ebben az évben eddig 4 082 704 Ft kintlévőséget hajtott be.
5.Egyéb működési bevételek: 69 902 771 Ft
1. Szolgáltatások, bérleti díjak:32 532 331 Ft
1.
1. szennyvízszállítás HBP Speed Kft 4 131 140 Ft
2. szennyvízszállítás Táskai Kálmán 729 440 Ft
3. Iparterület bérleti díja 16 661 440 Ft
4. Egyéb szolgáltatások (gépi munka, kaszálás, szárzúzás, szállítás, gyűjtőhely üzemeltetés) 409 221 Ft
5. helypénz, Faluház bérleti díja 1 246 216 Ft
6. vendéglátó egységek bérleti díja 544 370 Ft
7. lakbér 1 954 293 Ft
8. Sportpálya bérleti díj 652 190 Ft
9. Sírhely megváltás: 245 456 Ft
10. gyűjtőhely üzemeltetés:2 555 000 Ft
11. házasságkötés 335 000 Ft
12. Inert -Inwest Kft-nek végzett szolgáltatások 1 690 000 Ft
13. Kaposvári Tankerület fűtés elszámolás 427 942 Ft
14. egyéb 950 623 Ft
2. Közvetített szolgáltatások: 3 000 280 Ft
Pokol Pince, Orvosi rendelő, védőnő, Szaszk közüzemi díjai, a Tankerület napelem bérletei díja, szegregácius lakások bérleti díja,
A Pokol Pince a 2 416 080 Ft –os hátralékát rendezte.
1. Koncessziós díjból származó bevételek: 16 140 878 Ft
1. A DRV Rt-től kapott koncessziós díj bevétel.
A DRV Rt-től kapott koncessziós díjat csak célirányosan, az ívóvíz- és szennyvízhálózat bővítésére, fejlesztésére lehet felhasználni.
1. Áfa: 13 138 870 Ft
2. Egyéb működési bevételek: 5 064 569 Ft
1. nyári tábor: 135 353 Ft
2. perköltséghez településenkénti hozzájárulása: 3 770 846 Ft
3. egyéb bevétel: 1 087 2020 Ft
3. Biztosító által fizetett kártérítés: 25 600 Ft
4. Kamatbevételek: 243 Ft
1. Működési célú átvett pénzeszköz: 7 181 450 Ft
-Kamatmentes kölcsön visszatérítése kerül ide könyvelésre 454 500 Ft.
-Az Inert- Inwest Kft a kölcsönt visszafizette az önkormányzat részére 3 564 000 Ft-ot.
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 483 691 Ft
Viziközmű tartozások kiegyenlítése kerül ide könyvelésre.
1. Finanszírozási bevételek: 353 512 731 Ft
1. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 293 724 313 Ft
A pénzmaradványból 293 724 313 Ft, amiből feladattal terhelt 262 414 970 Ft
* TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat forrása, 101 262 492 Ft
* EFOP 1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása melyből még feladattal terhelt 2 803 564 Ft
*koncessziós díj felhasználása 16 140 878 Ft
*rekultiváció 12 810 921 Ft
*Konyha felújítás pályázat: 99 768 317 Ft
*Magyar Falvak programban falubusz vásárlás:12 800 000 Ft
*Közös Hivatal fennmaradó finanszírozása 16 828 798 Ft
Szabad pénzmaradvány: 31 309 343 Ft
2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele: 45 605 138 Ft.
2019.12.23-ai Magyar Közlönyben megjelent a kormányzati jóváhagyás a 80 000 000 Ft beruházási hitel felvételére. Az Otp-vel a hitelszerződés megkötésre került. A hitel felvétel célja az Ipari Park beruházás megvalósításához szükséges plusz forrás biztosítása.
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések: 14 183 280 Ft.
2022. évi normatíva megelőlegezése a 2021. évi decemberi bérek kifizetésére
Kiadások:
A kiadások nagyságrendjének meghatározásánál – figyelembe véve természetesen az előzőekben felvázolt forráslehetőségeket – elsődlegesnek tekintettük a település, az intézményhálózat működtetésének biztosítását, jogszabályban előírt kötelezettségeinek teljesítését, a Képviselő testület 2021. évi döntéseit.
1. Költségvetési kiadások: 490 703 359 Ft
1. Személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok: 46 488 099 Ft
A törvény szerinti illetmények soron az alábbi szakfeladaton lévő dolgozók bére jelenik meg: (figyelembe véve az előírt minimálbért és besorolási osztályokat)

Megnevezés

Létszám (fő)

Faluház

2

Kommunális csoport

4

Falugondnok

1

Közhasznú munkások

9

Összesen

16

A választott tisztségviselők soron az alábbi jogcímen lévő dolgozók bére jelenik meg: (figyelembe véve az előírt minimálbért és besorolási osztályokat)

Megnevezés

Létszám (fő)

polgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja,

4

alpolgármester,

2

külső bizottsági tag:

2

Egyéb jogviszonyban lévő dolgozók juttatása soron az alábbi jogcímen lévő dolgozók bére jelenik meg

Megnevezés

Létszám (fő)

Pályázati forrásból finanszírozott dolgozók

2

Fizikoterápiás asszisztensnő

1

Fűtő

1

A személyi juttatások költségsoron számoltunk a kötelező béremeléssel, 2021. január 01-től a garantált minimálbér 210 600 Ft – ról 219 000 Ft-ra, a minimálbér 167 400 Ft-ra emelkedett.
A munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó 15,5%.
A béren kívüli juttatás soron a (közhasznú munkások nélkül) 96 000,-Ft/fő cafetéria összeg van beállítva. A ruházati költségtérítés soron 1 fő 25.000 Ft, 3 fő 20 000-Ft/fő/év kötelező ruházati költsége szerepel.
A külső személyi juttatások összegében a képviselői díjak, a nem saját dolgozónak fizetett juttatás soron a fizikoterápiás gépeket kezelő asszisztens megbízási díja, valamint a pályázatból finanszírozott dolgozók bére szerepel.
A kaposmérői honlap szerkesztésére Harangozó Csaba képviselő úrral havi 58 000 Ft-os megbízási szerződést kötöttünk.
1. Dologi kiadások:98 086 299 Ft
A dologi kiadások a feladatfinanszírozásnak megfelelően kerültek beállításra. A szigorú feladatfinanszírozás miatt a kötelező feladatokon felüli önálló feladatok finanszírozása csak saját bevételből lehetséges.
A dologi kiadások között szerepelnek a kötelező feladatok (pl. köztisztaság, zöldterület fenntartás, köztemető fenntartás stb.) ellátásához szükséges üzemeltetéséhez anyagok beszerzése, karbantartások. Itt jelentkeznek a közüzemi díjak, közvilágítás költségei.
Szakmai anyagokra 489 795 Ft-ot költöttünk, elsősorban könyvtári könyvekre, magazinokra, valamint háziorvosoknak, védőnőknek szükséges eszközökre.
Üzemeltetési anyagokra 9 713 559 Ft-ot fordítottunk.
-a közfoglalkoztatási program által előírt munkaruha, szerszámok, eszközök beszerzése, takarítószerek, védőital vásárlása.
- üzemanyag a falubuszokba, valamint a munkagépek működtetéséhez. 2 269 552 Ft
-szociális tűzifa vásárlás 1 936 000 Ft
-rendezvényekhez (Falunap, Nyári tábor) vásárlás.
Karbantartási munkálatok eddig 10 175 705 Ft-ba kerültek az Önkormányzatnak.
-Sajnálatos módon a kazán és az aprítógép folyamatos javítást igényelnek, a kommunális csoport gépjárműveinek javítására, a falubuszok, traktorokkarbantartására, a munkagépeink, kézi eszközeinek szerelésére 6 302 129 Ft-ot költöttünk.
- a kazán megjavítására 1 045 288 Ft-ot, az óvodai kazán karbantartására 213 500 Ft-ot, az Ipari Park hűtőberendezéseinek ellenőrzésére 166 000 Ft-ot fizettünk.
-közvilágítás karbantartására 201 550 Ft
-temető, ravatalozó felújítására 1 034 554 Ft
Egyéb szolgáltatások:18 345 195 Ft
rendezvények lebonyolítására, fellépők költsége falunapra, szüretre, nyugdíjas estre 2 564 160 Ft
Itt kerül kimutatásra a pályázatok megvalósításához szükséges megvalósíthatósági tanulmányok, építési, műszaki tervek, üzletviteli tanácsadások, geodéziai felmérések, értékbecslések 5 523 464 Ft. A jogi tanácsadás díja, a bankköltség 3 153 336 Ft, műsorgyártás 995 000 Ft,
Az egyéb dologi kiadás 16 676 729 Ft, melyből 10 508 895 Ft a Kaposvári Inert Zrt-nek a bíróság által előírt fizetendő perköltség.
1. Ellátottak pénzbeli juttatása: 6 324 432 Ft
Szociálpolitikai támogatások részletezése:

Segélyforma

Összeg Ft

Átmeneti segély

992 590

Pénzbeni temetési segély

60 000

Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás

1 761 409

Iskolakezdési támogatás

120 000

Tehetséggondozás támogatása (Arany János program)

132 000

Elemi kár

60 000

Gyógyszertámogatás

139 530

Ápolási díj

1 003 530

Köztemetés

16 527

szociális tűzifa

1 596 699

nyugdíjas est

194 977

mikulás csomagok

247 140

Összesen:

6 324 432

A foglalkozást helyettesítő támogatás, ápolási díjak kikerültek az önkormányzati támogatások köréből, azonban az állam egyes szociális támogatásokra (tűzifa, szociális feladatok önerő támogatása, egyéb szociális támogatások, kötelező szociális feladatok támogatása, gyermekétkezés támogatása, segélyek) plusz forrást biztosít. Ezen jogcímek az önkormányzat szociális rendeletében kerülnek meghatározásra.
1. Egyéb működési célú kiadások: 72 831 467 Ft
1. Az egyéb működési célú támogatások soron a SZASZK után kapott normatíva társulásnak átadott összege szerepel, ami 78 051 497 Ft.
1. Az egyéb működési célú támogatások áht. kivülre soron az alábbi támogatási összegek szerepelnek: 8 650 000 Ft

Név

Kiutalt támogatás

Medicopter Alapítvány

10 000

Tandem SE

100 000

„Együtt a jövőnkért Alapítvány”

400 000

Vörösmarty Baráti Kör Egyesület

200 000

Bokréta Óvodai Egyesület

100 000

Református Egyház

300 000

Kaposmérő Sport Egyesület

5 000 000

Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány

300 000

Zselici Borászok Egyesülete

300 000

Katolikus Egyház

200 000

FUTaMÉRŐ Sport és Kulturális Egyesület

200 000

KÖTÉL Egyesület

20 000

Kaposmérői nyugdíjas klub

400 000

Kaposmérői Dobogó Egyesület

500 000

Pogárőrség

600 000

Rákóczi Szövetség

20 000

Összesen:

8 650 000

1. Kaposmérő Községi önkormányzat az Inert-Inwest Kft részére 3 564 000 Ft rövid lejáratú kölcsönt nyújtott a mérleg áfájának a finanszírozására, amit a Kft vissza is fizetett.
4. A lakosság részére 1 010 500 Ft kamatmentes kölcsönt nyújtottunk.
1. Elvonások és befizetések: 1 893 679 Ft.
2. 6. Hetesi hulladéklerakó bérleti díjának átadása az illetékes önkormányzatok részére 1 985 348 Ft
3. Bursa ösztöndíj: 335 000 Ft
1. Beruházások: 237 234 937 Ft
Ipari Park hűtőház befejező kivitelezői munkálatai és a műszaki ellenőr 64 071 067 Ft (kifizetése 2021. januárjában megtörtént)
a Magyar Falvak program keretén belül nyert járdafelújítás 11 751 098 Ft
Gördülő fejlesztési tervben meghatározott ívóvíz -és szennyvíz hálózat karbantartása, fejlesztése, 1 348 661 Ft
Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskolánál testületi döntés alapján zsírfogó kialakítása 1 958 721 Ft
Hetesi út javítása, padkázása 7 642 352 Ft (forrás: a rekultivációs perben nyert 4 867 977 Ft)
Dózsa György utcai, valamint a Fodor András utcai játszótérre 1-1 db komplett játszótér 1 169 068 Ft
Mini Bölcsőde megépítése 81 825 444 Ft, ebből 4 011 772 Ft
Ipari Park kamera rendszer 4 700 780 Ft pályázati forrás,
Kaposmérő 052/2. hrsz. 14 905 m2 telek megvásárlása 6 000 000 Ft
Szennyvíztelep konténer fölé tetőszerkezet 1 176 856 Ft
Ipari Park szennyvízátemelő villamos berendezés 5 469 890 Ft
közvilágítási lámpatestek 199 073 Ft
STIHL FS-235 motoros fűkasza 198 110 Ft
Ford Transit tehergépjármű 3 517 900 Ft
közfoglalkoztatási programba sövényvágó+adapterek 162 335 Ft
nyomtató vásárlás 105 410 Ft
utánfutó 30 000 Ft
1. Finanszírozási kiadások: 335 377 707 Ft
1. A finanszírozási kiadási soron a Hivatalnak és az Óvodának továbbadott normatív támogatási összeg jelenik meg, a két intézményre összesen 228 250 250 Ft
2. Itt kerül kimutatásra az úgynevezett 13. havi normatíva támogatás visszafizetése, az állami megelőlegezés kiadásként történő kimutatása 14 067 457 Ft
3. Az OTP-nél felvett beruházási hitelek 2021. évre vonatkozó törlesztő részlete az ütemterv alapján 13 300 000 Ft
-Jones vendéglő hitele
-Ipari Park beruházási hitel
-Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde játszótér kialakítás
4. A Magyar Állampénztárnál 79 760 000 Ft önkormányzati államkötvény került megvásárlásra.
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi gazdálkodása
Bevételek: 139 948 097 Ft
2020. január 1-vel 5 település csatlakozott a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A feladatellátás nem csak a gesztortelepülésen, hanem még két kirendeltségen történik, melyek a következők:
Kaposfő, Kiskorpád, Jákó Kirendeltsége:
-Kiskorpád Községi Önkormányzat
-Jákó Községi Önkormányzat
-Kaposfő Községi Önkormányzat
Somogyaszaló Kirendeltsége
-Somogyaszaló Községi Önkormányzat
-Somodor Községi önkormányzat
A Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC törvény tartalmazza az önkormányzati hivatalok működésének állami támogatását.
FAJLAGOS ÖSSZEG: 5 475 000 forint/fő
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Mötv. szerint 2020. november 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdése alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben év közben változik a közös hivatali struktúra, vagy 2021. január 1-jéhez képest megváltozik a közös hivatal székhelye, azt az érintett önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással rendezik.
A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2021-ben elismert hivatali létszáma:
21,11 fő 5 475 000 Ft/ fő Összesen: 115 577 250 Ft
A Hivatal működési támogatása a lakosságszám szerint jutó, kiegészítéssel korrigált székhelyre összesített együttes összege: 132 501 587 Ft
A GINOP pályázatos dolgozók Munkaügyi Központ általi bérfinanszírozása 1 189 650 Ft.
A Hivatal a Szociális Társulás könyvelési feladatait 1 147 700 Ft-ért látja el. Kaposfő Község Önkormányzata 1 fő dolgozó bérköltségéhez 1 000 000 Ft-tal hozzájárul.
Az előző évi pénzmaradvány 10 185 224 Ft, melyből az előző évi jutalmak miatt feladattal terhelt 6 889 429 Ft.
Kiadások: 134 195 191 Ft
A Közös Hivatal költségvetésének nagy hányadát a foglalkoztattak személyi juttatása, valamint annak járulékai adják.
A jelenlegi állományi létszám 21 fő, a kirendeltségek létszámösszetétele a következő:
Kaposmérő székhely: 8 fő,
Kaposfő, Kiskorpád, Jákó Kirendeltsége: 9 fő ebből
Somogyaszaló Kirendeltsége: 4 fő
A Munkaügyi Központ GINOP pályázatán keresztül 2020-ban 4 főt foglalkoztattunk, 2 fő Kaposmérőben, 1 fő Jákóban, 1 fő pedig Kiskorpádon 2020. március hónaptól. A pályázat 2 fő esetében 2020. decemberében lejárt, 2 főnek pedig 2021. március 4-én szűnik meg a munkaviszonya. Kiskorpádon Bauer-Vizgázló Dóra főállású köztisztviselőként iktató munkakörbe felvételre került.
Németh Judit kaposmérői munkatárs a Gyes lejártát követően felmondott, Székelyné Hegedüs Diána vette át a szociális munkakört.
Cséki Lajosné 40 éves munkaviszonnyal nyugdíjba vonult, feladatait Bedő-Papp Kitti vette át.
2021. január 1. és 2021. június 30. között az Szja törvény 70. § (8) bekezdésétől eltérően az éves rekreációs keretösszeg- költségvetési szerv munkáltató esetén évi 400 ezer forintra nőtt a 200 00 Ft-ról. A 2021. január 1. és 2020. június 30. között a SZÉP-kártya egyes alszámláira utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget nem terheli szociális hozzájárulási adó, ezáltal a járulékot megspórolva 235 000 Ft caffeteria szerepel a költségvetésben. A Hivatal a teljes összeget szépkártyára kiutalta a dolgozóknak.
A dologi kiadások között a Hivatal folyamatos működésének költségei, valamint a feladat ellátáshoz szükséges szoftverdíjak, szakmai anyagok, irodaszerek beszerzése jelenik meg.
A kirendeltségek lemondtak a havi ellátmányról. Kaposfő telephelyen valamint a Somogyaszalói kirendeltségen az informatikai szolgáltatást saját dolgozóval látják el.
Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde és Mini Bölcsőde 2021. évi gazdálkodása
Bevételek: 109 836 869 Ft
Óvoda
A települések fő feladata a köznevelés területén 2021. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz a 2020. évhez hasonló finanszírozást biztosít a központi költségvetés.
- pedagógusok átlagbér alapú támogatása
- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása
- kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok minősítéséből fakadó többletkiadásokhoz, létszámuk alapján,
- óvodaműködtetési támogatás szolgálja az intézmény szakmai eszközei beszerzésének, dologi bevételeinek támogatását,
A 2021-es nevelési évre 79 633 980 Ft normatíva illeti meg az intézményt, melyből 67 550 700 Ft személyi kiadásokra, 10 197 780 Ft pedig működésre. Az Óvoda gyermeklétszáma folyamatosan növekszik. 2021-ben 105 fő, melyből 4 kisgyermek SNI-s, ezáltal 109 főre igényelhető állami támogatás. A gyermeklétszám növekedése miatt a mutatószám 9,2-ről 9,8-ra változott.
A 2021-es költségvetési törvényben az előző évhez képest a pedagógusok átlagbér alapú támogatását 490 000 Ft/mutatóval, a segítők bértámogatását 918 000 Ft/fővel megemelték.
Az intézmény zavartalan működéséhez elegendő forrást biztosít az állam, nem szükséges önkormányzati forrás bevonása.
A 2017-től az óvodához kerül a gyermekétkeztetés elszámolása, melynek finanszírozására az állam ebben az évben 21 482 006 Ft-ot biztosít. Saját bevételként megjelenik az ellátottak juttatása, ahol a befizetett térítési díjak kerülnek kimutatásra. Térítési díjat elsősorban az iskolás diákok fizetnek, mivel az óvodai gyermekek számára az állam szociális helyzetre tekintettel biztosítja az ingyenes étkezést.
Amennyiben a gyermekétkeztetés bevétele nem fedezi a kiadásokat, a különbség a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatásából finanszírozható.
Mini Bölcsőde
2021. szeptemberével 14-ével a településen megnyitott a Mini Bölcsőde. Jelenleg 6 fő kisgyermek jár az intézménybe.
A bölcsőde szociális intézmény, ezért a finanszírozása eltér az óvodáétól.
Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz.
Az ellátottak száma a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, vagy a bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 80%-a közül a kedvezőbb. Amennyiben a bölcsőde, mini bölcsőde nem egész évben működik, a férőhelyszámot a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan kell megállapítani.
A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszámot.
Bölcsődei bértámogatás jogcím
A központi költségvetés a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és bölcsődei dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A szakmai dolgozók körébe tartozik a szakmai feladatokat ellátó bölcsődevezető, intézményvezető is. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.
A mutatószám nem haladhatja meg a ténylegesen dolgozók állományi létszámát, amely 2 fő.
2021-ben októberi hónaptól hívható le normatíva időarányosan, amely 2 130 000 Ft.
Bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcím
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.
Kiadások: 109 836 869 Ft
Az intézményeknél a legnagyobb költség a személyi jellegű kiadások. A bérköltségek és annak járulékai 66 310 729 Ft.
A feladatokat jelenleg 1 fő intézményvezető, 8 fő óvónő, 4 fő dajka és 2 fő óvodai segítő látja el. 2021. júliustól új intézményvezető került kinevezésre Marácziné Keresztes Katalin, aki szeptembertől bölcsőde vezetői szerepet is betölt.
Augusztustól 2 fő óvónő felmondott, helyükre Törzsökné Kászonyi Tímea és Horváthné Baumgartner Gyöngyi lépett.
2021-ben Miháczi Gyuláné dajka nyugdíjba vonult, 5 havi jubileumi jutalom illette meg. Bokor Ildikó óvodai dajka, szeptembertől bölcsődei dajka munkakört lát el. Jancsikics Nóra óvodai dajkaként
A béren kívüli juttatást a dolgozók döntése alapján az OTP szépkártyájára bruttó 96 000 Ft –ot töltünk fel, vagy bérként havi bruttó 6 695 Ft juttatásként kifizetésre kerül. A költségvetésbe beépítésre került a dadáknak kötelezően előírt védőruha költség (25.000,- forint/fő/év) és az óvónőknek adható munkaruha költség (15.000,-forint/fő/év).
A dologi kiadásoknál az intézmény működési költségei jelennek meg. (rezsi, internet, telefondíj, tisztítószerek, stb.), a szakmai anyagok között a csoportban lévő mindennapi használati játékok vásárlása (babakonyha, kisautó, labda, talicska, kismotor, tornagép,). Az Óvodavezető lecserélte a konyhai evőeszközöket, étkészleteket, poharakat. A kézműves foglalkozásokhoz szükséges anyagok árai folyamatosan emelkednek (irodaszer, textília, gyöngy stb.), ezért magasabb keretet állapítottunk meg.
A 2020-as évben megszépült az óvoda, új játszóteret, udvari játékokat kaptak a gyerekek. Erre az évre jelentős felújítási, karbantartási munkálatok nem valósultak meg.
Maradványkimutatás
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet szerint maradvány-kimutatást az 5,12,18. számú mellékletek tartalmazzák. A maradvány-kimutatás az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység bevételeit és kiadásait mutatja.
Összes maradvány:312 811 505 Ft.
Az Önkormányzat 2021. évi összevont maradványkimutatása:
Kaposmérő Községi Önkormányzat: 306 160 559 Ft
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal: 5 752 906 Ft
Kaposmérői Bokréta Óvoda: 898 040 Ft
Összesen: 312 811 505Ft
Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat, így a vállalkozási maradvány 0.
A pénzmaradványból 293 724 313 Ft, amiből feladattal terhelt 262 414 970 Ft
* TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat forrása, 101 262 492 Ft
* EFOP 1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása melyből még feladattal terhelt 2 803 564 Ft
*koncessziós díj felhasználása 16 140 878 Ft
*rekultiváció 12 810 921 Ft
*Konyha felújítás pályázat: 99 768 317 Ft
*Magyar Falvak programban falubusz vásárlás:12 800 000 Ft
*Közös Hivatal fennmaradó finanszírozása 16 828 798 Ft
KAPOSMÉRŐ Községi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzete
Az Önkormányzat vagyona 2021. december 31-re az előző évhez képest 214 672 868 Ft-tal nőtt. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 98 315 271 Ft-tal emelkedett. A Pénzeszközeink az előző évhez képest 13 975 278 -tal nőttek.
A mérlegtételek jelentős mértékű változásának oka, hogy 2021-ban átadásra kerültek az Ipari Park, megépült a Mini Bölcsőde. Ennek következtében a pénzeszközeink lecsökkentek, a befektetett eszközeink megnőttek.
A hiteltartozásunk az Ipari Park hitele miatt 32 420 961 Ft-tal megnőtt.
Az állami megelőlegezés visszafizetéséből fennálló kötelezettség 14 183 280 Ft, ezt az összeget kapta meg az Önkormányzat 2021. decemberében a 2022-es normatíva előlegeként.
A Számviteli törvény előírása alapján a véglegesen kapott vissza nem térítendő, felhalmozási célú támogatásokat halasztott bevételként el kell határolni, ennek köszönhetően emelkedik évről évre a passzív időbeli elhatárolás összege. A bevételek a beruházások adott évi értékcsökkenésének arányos összegével megegyezően visszacsöpögtetésre kerül.
A 2021. éves gazdálkodását értékelve elmondható, hogy az Önkormányzati a kötelező feladatok ellátásához, biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre álltak.
A képviselő-testület által önként vállalt feladatok finanszírozásához a Stabilitási tv. 3.-nek megfelelően hitel felvétele vált szükségessé.
Az önkormányzat a fennálló hitel törlesztését a saját bevételeiből finanszírozza.
Kaposmérő Községi Önkormányzat és Intézményeinek pénzügyi helyzete 2021-ben a számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is.
A 2021. évben is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása, valamint az EU-s beruházások megvalósítása.
A 2021. év gazdálkodásának tájékoztatója a költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.
2021-ben is nagy figyelmet fordítottunk a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására Kaposmérő Község Önkormányzatánál valamint Intézményeinél.
Önkormányzati feladatellátás általános értékelése
2021. évben Kaposmérő Község Önkormányzata, mind a törvényben előírt, mind a vállalt feladat ellátási kötelezettségének eleget tett.
1. Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde
1. Óvoda:
A települések fő feladata a köznevelés területén 2021. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz a 2020. évhez hasonló finanszírozást biztosít a központi költségvetés.
- pedagógusok átlagbér alapú támogatása
- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása
- kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok minősítéséből fakadó többletkiadásokhoz, létszámuk alapján,
- óvodaműködtetési támogatás szolgálja az intézmény szakmai eszközei beszerzésének, dologi bevételeinek támogatását,
A 2021-es nevelési évre 79 595 020 Ft normatíva illeti meg az intézményt, melyből 69 436 200 Ft személyi kiadásokra, 10 158 820 Ft pedig működésre. Az Óvoda gyermeklétszáma folyamatosan növekszik. 2021 első 8 hónapban 105 fő, melyből 4 kisgyermek SNI-s, 2021. utolsó 4 hónapban 103 fő, melyből 6 fő SNI-s, ezáltal 109 főre igényelhető állami támogatás. A gyermeklétszám növekedése miatt a mutatószám 9,2-ről 9,8-ra változott.
A 2021-es költségvetési törvényben az előző évhez képest a pedagógusok átlagbér alapú támogatását 490 000 Ft/mutatóval, a segítők bértámogatását 918 000 Ft/fővel megemelték.
A nevelési feladatokat 1 fő óvodavezető,8 fő óvoda pedagógus, ebből 1 fő óvodavezető helyettes, a gondozási feladatokat 4 fő dajka és 2 fő óvodai segítő végzi.
2021. júliustól új intézményvezető került kinevezésre Marácziné Keresztes Katalin, aki szeptembertől bölcsőde vezetői szerepet is betölt.
Augusztustól 2 fő óvónő felmondott, helyükre Törzsökné Kászonyi Tímea és Horváthné Baumgartner Gyöngyi lépett.
2021-ben Miháczi Gyuláné dajka nyugdíjba vonult, 5 havi jubileumi jutalom illette meg. Bokor Ildikó óvodai dajka, szeptembertől bölcsődei dajka munkakört lát el, helyére év végéig Jancsikics Nóra került.
Az intézmény zavartalan működéséhez elegendő forrást biztosít az állam, nem szükséges önkormányzati forrás bevonása.
1.2 Mini Bölcsőde:
2021. szeptember 14-ével a településen megnyitott a Mini Bölcsőde. Jelenleg 6 fő kisgyermek jár az intézménybe.
A bölcsőde szociális intézmény, ezért a finanszírozása eltér az óvodáétól. Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz.
Az ellátottak száma a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, vagy a bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 80%-a közül a kedvezőbb. Amennyiben a bölcsőde, mini bölcsőde nem egész évben működik, a férőhelyszámot a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan kell megállapítani.
A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszámot.
A Mini Bölcsődében 2 fő foglalkoztatott van, Pinczés Ildikó kisgyermekgondozó és Bokor Ildikó bölcsődei dajka.
2. Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás
Szociális feladatainak ellátását, ezen belül a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, időkorúak nappali ellátása, valamint a gyermek és családvédelem a Kaposmérő és Környéke Szociális Társuláson keresztül a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ végzi.
2005. január 28. napjától a Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás önálló jogi személyiségű társulásként működik. A Társulás önálló költségvetéssel rendelkezik, önálló könyvvezetésre és beszámoló készítésére kötelezett. A Társulás munkaszervezeti feladatait a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A Társulás finanszírozását az Önkormányzat biztosítja a zökkenőmentes feladatellátás érdekében. 2021-ben az Intézmény állami támogatásból biztosította működését, nem volt szükség az Önkormányzat plusz hozzájárulására. A Társulás 15 tagönkormányzattal működik. 2020. január 1-től öt új település csatlakozott a Kaposmérői közös Önkormányzati Hivatalhoz, Kaposfő, Kiskorpád, Jákó, Somogyaszaló és Somodor Község Önkormányzata. A Költségvetési törvény előírja, hogy a család és gyermekjóléti normatívát a Közös Önkormányzati Hivatalok tagönkormányzatai esetében a gesztor önkormányzat hívhatja le. A számított létszám meghatározásánál tehát az újonnan jövő öt önkormányzatot pluszként, Hetes és Csombárd Önkormányzatot azonban mínuszként kellett figyelembe venni.
A gesztor település Kaposmérő Községi Önkormányzat.
A Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ tevékenységét az alábbi kormányzati funkciókon belül látja el a felsorolt településeken:
107051 Szociális étkeztetés
-Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposfő, Gige, Hetes, Csombárd, Mike, Hencse, Kőkút, Visnye, Kiskorpád, Jákó, Hedrehely
-szociális étkezők száma 135 fő
107052 Házi segítségnyújtás
-Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposfő, Hetes, Csombárd, Mike, Visnye, Kiskorpád, Jákó, Hedrehely,
-gondozottak száma 73fő
102031 Idősek nappali ellátása- Idősek Klubja (18 fő)
-Kaposmérő
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás
-Kaposmérő, Kaposújlak, Somogyaszaló, Somodor, Mike, Hencse, Kőkút, Visnye, Hedrehely
1. Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal
A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal folyamatosan ellátja a jogszabályok és a képviselő testület határozatainak megfelelő hatósági és egyéb feladatokat. Az Önkormányzatra, valamint az irányítása alatt álló költségvetési szervekre vonatkozóan gazdasági, pénzügyi feladatokat végez.
2020. január 1-vel 5 település csatlakozott a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A feladatellátás nem csak a gesztortelepülésen, hanem még két kirendeltségen történik, melyek a következők:
Kaposmérő székhely:
-Kaposmérő Községi Önkormányzat
-Kaposújlak Községi Önkormányzat
Kaposfő, Kiskorpád, Jákó Kirendeltsége:
-Kiskorpád Községi Önkormányzat
-Jákó Községi Önkormányzat
-Kaposfő Községi Önkormányzat
Somogyaszalói Kirendeltség:
-Somogyaszaló Községi Önkormányzat
-Somodor Községi önkormányzat
A 2021-es állományi létszám 21 fő, a kirendeltségek létszámösszetétele a következő:
Kaposmérő székhely: 8 fő, ebből
Kaposfő, Kiskorpád, Jákó Kirendeltsége:9 fő ebből
*0,5 főt finanszíroz a Kaposfő Községi Önkormányzat
Somogyaszaló Kirendeltsége: 4 fő
1. Faluház és Fodor András Községi és Iskolai Könyvtár
Kaposmérő Községi Önkormányzat a törvényben kötelezően előírt közművelődési feladatok biztosítását-figyelembe véve a lakossági igényeket-a Faluház közreműködésével valósítja meg. 2021-ben számos rendezvény szerveztek meg. A gyermeknap a falunappal együtt, a Szüreti Fesztivál, advent, bormustra, különböző ünnepélyes megemlékezések, átadó ünnepségek.
A nyilvános könyvtári ellátást, illetve a könyvhasználathoz való jog érvényesülése a Fodor András Községi és Iskolai Könyvtár fenntartásán keresztül térítésmentesen biztosított a lakosság részére.
5. Egészségügyi ellátás:
A település az egészségügyi feladatait vállalkozó háziorvosokkal, valamint fogorvosokkal biztosítja. 1 fő védőnő végzi a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatokat, aki 2019. január 1-től szintén vállalkozóként végzi a feladatát. Falugondnoki szolgáltatás keretében biztosított a szociális étkezés kiszállítása a településen, a járóképtelen betegek és idősek szállítása a háziorvosi rendelőbe, valamint más egészségügyi intézménybe, a hátrányos helyzetű gyermekek óvodába és iskolába való eljuttatása.
Beszámoló a Kaposmérő Községi Önkormányzat, valamint intézményeinek 2021. évi gazdálkodásáról
Kaposmérői Községi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodása
Bevételek: 1 154 674 381 Ft
Költségvetési bevételek: 778 728 894 Ft
1. Önkormányzatok működési támogatásai: 390 808 376 Ft
1.
1.
1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 162 025 435 Ft
A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása:
132 913 007
Ft, ami a központi költségvetés támogatása az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A finanszírozás részletes magyarázata a Közös Hivatal bevételeinél található.
Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok:
5 098 403 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakítása és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.
Közvilágítás fenntartása:
9 254 335 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározza a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.
Közutak fenntartásának a támogatása: 4 507 925 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz illeti meg.
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 121 003 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 450 495 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2020. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 9 680 267 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához és a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez.
A kiegészítő támogatás, valamint a polgármester illetményének a külön jogcímen történő finanszírozása megszűnt. Ezen forrás felosztásra került a működéssel kapcsolatos támogatásokba.
1.
1.
1. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 79 633 980 Ft
1.1.2.1 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása: 47 642 700 Ft
A központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: köznevelési Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
1.1.2.2 .Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím: 1 885 500 Ft
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2021. január 1-jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok, a bölcsődében és mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők (a továbbiakban: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők), valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai, bölcsődei és mini bölcsődei intézményben 2021. évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg.
1.1.2.3. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím: 19 908 000 Ft
A támogatás igénylése szempontjából a segítői létszám - beleértve a pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező segítőket is - az Nkt. 2. melléklete szerint elismerhető és pedagógusok nevelőmunkáját segítő munkakörben foglalkoztatotti létszám, de legfeljebb a 2021. évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők, teljes munkaidőre átszámított átlagos száma, egy tizedesre kerekítve.
1.
1.
1.
1. Óvoda működési támogatás: 10 197 780 Ft
A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után, azzal, hogy minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.
1.
1.
1. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása: 100 331 403 Ft
1.1.3.1. Szociális feladatok: 97 445 403 Ft
Időskorúak nappali intézményi ellátása: 6 053 130 Ft
A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.
Család és gyermekjóléti szolgálat: 15 747 940 Ft
A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja.
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 17 036 259 Ft
Ez a támogatás a pénzbeli szociális ellátások, a szociális és gyermekjóléti feladatok, a gyermekétkeztetés feladataira, egyéb állami támogatással nem fedezett részére, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére szolgál.
Szociális étkeztetés: 9 959 952 Ft
A támogatás az önkormányzatoknak a szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.
A támogatás az önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Szociális étkezők létszáma: 134 fő
Házi segítségnyújtás – személyi gondozás: 34 900 050 Ft
A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást működteti.
A támogatás az önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítés keretében ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint illeti meg.
Az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásba véglegessé vált döntéssel bejegyzett ellátotti létszám 100%-át.
Ellátottak száma: 71 fő
Falugondnoki szolgáltatás 4 572 000 Ft
A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást tart fenn.
A támogatás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.
Szociális ágazati póték: 9 176 072 Ft
Az év végi mutatószám felmérés alapján a szociális ágazatra 1 057 428 Ft pótlólagos normatíva került lehívásra, melyet a kincstár 2022. májusában fog kiutalni.
1.1.3.2. Mini bölcsőde támogatása: 2 886 000 Ft
1.1.3.2.1. Bölcsődei bértámogatás jogcím
A központi költségvetés a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és bölcsődei dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A szakmai dolgozók körébe tartozik a szakmai feladatokat ellátó bölcsődevezető, intézményvezető is. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.
A mutatószám nem haladhatja meg a ténylegesen dolgozók állományi létszámát, amely 2 fő.
2021-ben októberi hónaptól hívható le normatíva időarányosan, amely 2 130 000 Ft
1.1.3.2.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcím
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. 2021-es évre 756 000 Ft-ot biztosított az állam.
1.
1.
1. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása: 23 601 924 Ft
1.1.4.1.-Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: 22 742 934 F
A Kaposmérői Bokréta Óvodában, valamint a Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskolában étkező gyermekek után járó normatíva.
1.
1.
1.
1. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 858 990 Ft
A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. Az étkezési adagok számába beleértendő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (1)-(2) bekezdése szerint biztosított szünidei étkeztetés is.
Az év végi mutatószám felmérés alapján a gyermekétkeztetésre 1 026 930 Ft pótlólagos normatíva került lehívásra, melyet a kincstár 2022. májusában fog kiutalni.
1.
1.
1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása: 5 676 082 Ft
1.1.5.1.A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához járulnak hozzá, amely 5 398 082 Ft
1.1.5.2. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás: 278 000 Ft
1.
1.
1. Kiegészítő támogatások: 16 870 716 Ft
A helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai esetében az ilyen jogcímen kapott támogatás nem tervezhető, mivel ezt év közben pótelőirányzatként kapja az Önkormányzat, melyet a költségvetésből az állam át is utal az Önkormányzat számlájára. Ezen támogatások év közben a Belügyminisztérium rendeleteiben jelennek meg, melyből:
-szociális tűzifára 2 305 050 Ft
-lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására 3 997 200 Ft került meghatározásra.
-a kieső iparűzési adó kormány által biztosított része 10 568 466 Ft
1.
1.
1. Elszámolásból származó bevételek: 2 668 836 Ft
A 2021. februárban leadott normatíva felhasználás alapján 2020. évre vonatkozóan a házi segítségnyújtásra (+4 fő) 1 716 000 Ft, a szociális étkezésre (+6 fő) 431 376 Ft , köznevelésre 686 380 Ft, gyermekétkeztetésre 36 120 Ft póttámogatás került 2021-ben a Kincstár által kiutalásra.
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:
12 187 277 Ft
1.
1. Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele
A közfoglalkoztatási program támogatása 5 329 867 Ft.
1.
1. Az EFOP-os pályázatok különféle szolgáltatásainak (oktatás, rendezvények, stb.) finanszírozására kapott támogatás ezen a jogcímen jelenik meg.
2. EFOP 1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása (oktatás, rendezvények, előadások) 107 493 700 Ft,
-melyből 2018. –ban kapott előleg 14 790 000 Ft.,
-2019-re előirányzott támogatás 17 704 000 Ft, amely összeg nem került kiutalásra,
-2020-ban lehívott támogatási összeg 29 250 000 Ft
-2021-ben nincs lehívható támogatási összeg
1. EFOP 1.5.3 Humánszolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben pályázat 249 963 970 Ft, amely 8 településre vonatkozik. Kaposmérő a gesztortelepülés
A község pályázati finanszírozása 52 253 385 Ft, ebből
-2019-re előirányzott támogatás 15 080 153 Ft volt. A lehívott előlegből 9 178 034 Ft került kiutalásra.
-2020-ban lehívott támogatás 15 121 017 Ft
-2021-ben nincs lehívható támogatási összeg
3. Autómentes nap: 500 000 Ft
4.Falunapi támogatás 1 000 000 Ft
5. Diákmunka 2 273 508 Ft
6. MVH támogatás: 3 025 402 Ft
3 A felhalmozási célú önkormányzati támogatás 259 080 012 Ft
Megvalósult pályázatok:
1. EFOP 2.4.1 Szegregált élethelyzetek felszámolására (lakás felújítás, vásárlás) a teljes támogatása 198 107 483 Ft, melyből
-2018. –ban kapott előleg 9 868 725 Ft.,
-2019-ben kapott előleg 181 366 478 Ft
-2020-ra lehívott támogatás 6 872 280 Ft
-2021-ben nincs lehívható támogatási összeg
2.Magyar Falvak programon belül a járdafelújítás anyagköltségére 2019-ben nyertünk 4 994 493 Ft-ot. A településnek a kivitelezés munkadíját kell saját forrásból finanszíroznia, ami 3 000 000 Ft. A kivitelezés 2021-ben megtörtént.
3.Mini Bölcsőde kialakítása pályázatra 74 990 625 Ft támogatást nyertünk, az önerő 3 946 875 Ft. Az intézmény idén szeptemberben átadásra kerül egy 7 fős csoporttal. A támogatási összeg 2020-ben átutalásra került.
3.A Kormány 2064/2020. (XII. 31.) Korm. határozata alapján a TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00002 Ipari terület fejlesztés Kaposmérőben pályázati forrás összegét 116 684 502 Ft-tal megemelték; ezáltal a megnövelt támogatás 686 387 213 Ft. A beruházás 2021. februárjában átadásra került. Záró elszámolással 2 427 203 Ft visszatartott támogatást átutaltak.
4. A Zselici Lámpások Egyesülettől „A Falvak népességmegtartó erejének támogatása” című fejezetből 3 999 990 Ft támogatást nyertünk a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde udvarának helyreállítására, játszóterek kialakítására. A beruházás 2020-ban megvalósult. A pályázat utófinanszírozásos, a támogatott összeg 2021-ben lett kiutalva.
5. Bethlen Gábor Alapkezelő testvértelepülések pályázat: 2 000 000 Ft
Folyamatban lévő pályázatok:
1. .TOP 3.1.1 Kerékpárút kialakítása pályázat Kaposújlaki gesztorral, 2019-ben megkapott előleg 102 849 992 Ft. A teljes pályázati forrás kiutalásra került, felhasználásra még nem került.2021-ben a kormány jóváhagyta a ráemelési kérelmet.
2. Magyar Falvak programon belül falugondnoki busz beszerzésére 2021-ben nyertünk 14 200 000 Ft-ot. A vírushelyzet miatt nagyon nehézkes új gépjármű .megvásárlása. Előreláthatóan 2022-ben érkezik meg a Ford típusú kisbusz.
3. Belterületi utak, járdák pályázat BMÖFT/6-8/2021
Kossuth utca útburkolat javítása támogatott összeg 20 000 000 Ft
önerő: 11 021 350 Ft
1. Konyha felújítás PM/11870-2/2012
Támogatott összeg: 99 768 317 Ft
önerő: 5 250 964 Ft
4.Közhatalmi bevételek: 39 085 317 Ft
Kommunális adó: 5 267 094 Ft
2021-ben 872 db ingatlanra kerül a kommunális adó kivetésre.
Iparűzési adó: 31 418 893 Ft
A 639/2020. (XII.22.) Kormányrendelet alapján a kormány a helyi iparűzési adó mértékét 1 %-ra csökkentette. A4/2021 (I.14.) Kormányrendelet kimondja, hogy minden 25 000 fő alatti település kiegészítő támogatásként megkapja az államtól a 2021-ben kieső iparűzési adóbevételét két részletben, június és október hónapokban kerül sor a folyósításra.
Talajterhelési díj: 1 660 260 Ft
17 lakás talajterhelési díja jelenik meg.
Gépjárműadó: 0 Ft
A koronavírus miatt az állam 2020-tól elvonta a gépjárműadó 100 %-át.
Egyéb közhatalmi bevételek: 739 070 Ft
Bírságokból, pótlékokból és végrehajtási költségekből származó bevétel 100%-a, a környezetvédelmi bírság 30%-a az önkormányzati költségvetés bevételeit növeli.
2021-évi adóerőképessége az önkormányzatnak 17%-kal megnőtt az előző évhez képest. Negatív hatása a 2022-es évi állami támogatás csökkenésében mutatkozik, előreláthatóan 5 Mft-tal kevesebb működési normatívát biztosítanak.
Az önkormányzati adóhatóság ebben az évben eddig 4 082 704 Ft kintlévőséget hajtott be.
5.Egyéb működési bevételek: 69 902 771 Ft
1. Szolgáltatások, bérleti díjak:32 532 331 Ft
1.
1. szennyvízszállítás HBP Speed Kft 4 131 140 Ft
2. szennyvízszállítás Táskai Kálmán 729 440 Ft
3. Iparterület bérleti díja 16 661 440 Ft
4. Egyéb szolgáltatások (gépi munka, kaszálás, szárzúzás, szállítás, gyűjtőhely üzemeltetés) 409 221 Ft
5. helypénz, Faluház bérleti díja 1 246 216 Ft
6. vendéglátó egységek bérleti díja 544 370 Ft
7. lakbér 1 954 293 Ft
8. Sportpálya bérleti díj 652 190 Ft
9. Sírhely megváltás: 245 456 Ft
10. gyűjtőhely üzemeltetés:2 555 000 Ft
11. házasságkötés 335 000 Ft
12. Inert -Inwest Kft-nek végzett szolgáltatások 1 690 000 Ft
13. Kaposvári Tankerület fűtés elszámolás 427 942 Ft
14. egyéb 950 623 Ft
2. Közvetített szolgáltatások: 3 000 280 Ft
Pokol Pince, Orvosi rendelő, védőnő, Szaszk közüzemi díjai, a Tankerület napelem bérletei díja, szegregácius lakások bérleti díja,
A Pokol Pince a 2 416 080 Ft –os hátralékát rendezte.
1. Koncessziós díjból származó bevételek: 16 140 878 Ft
1. A DRV Rt-től kapott koncessziós díj bevétel.
A DRV Rt-től kapott koncessziós díjat csak célirányosan, az ívóvíz- és szennyvízhálózat bővítésére, fejlesztésére lehet felhasználni.
1. Áfa: 13 138 870 Ft
2. Egyéb működési bevételek: 5 064 569 Ft
1. nyári tábor: 135 353 Ft
2. perköltséghez településenkénti hozzájárulása: 3 770 846 Ft
3. egyéb bevétel: 1 087 2020 Ft
3. Biztosító által fizetett kártérítés: 25 600 Ft
4. Kamatbevételek: 243 Ft
1. Működési célú átvett pénzeszköz: 7 181 450 Ft
-Kamatmentes kölcsön visszatérítése kerül ide könyvelésre 454 500 Ft.
-Az Inert- Inwest Kft a kölcsönt visszafizette az önkormányzat részére 3 564 000 Ft-ot.
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 483 691 Ft
Viziközmű tartozások kiegyenlítése kerül ide könyvelésre.
1. Finanszírozási bevételek: 353 512 731 Ft
1. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 293 724 313 Ft
A pénzmaradványból 293 724 313 Ft, amiből feladattal terhelt 262 414 970 Ft
* TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat forrása, 101 262 492 Ft
* EFOP 1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása melyből még feladattal terhelt 2 803 564 Ft
*koncessziós díj felhasználása 16 140 878 Ft
*rekultiváció 12 810 921 Ft
*Konyha felújítás pályázat: 99 768 317 Ft
*Magyar Falvak programban falubusz vásárlás:12 800 000 Ft
*Közös Hivatal fennmaradó finanszírozása 16 828 798 Ft
Szabad pénzmaradvány: 31 309 343 Ft
2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele: 45 605 138 Ft.
2019.12.23-ai Magyar Közlönyben megjelent a kormányzati jóváhagyás a 80 000 000 Ft beruházási hitel felvételére. Az Otp-vel a hitelszerződés megkötésre került. A hitel felvétel célja az Ipari Park beruházás megvalósításához szükséges plusz forrás biztosítása.
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések: 14 183 280 Ft.
2022. évi normatíva megelőlegezése a 2021. évi decemberi bérek kifizetésére
Kiadások:
A kiadások nagyságrendjének meghatározásánál – figyelembe véve természetesen az előzőekben felvázolt forráslehetőségeket – elsődlegesnek tekintettük a település, az intézményhálózat működtetésének biztosítását, jogszabályban előírt kötelezettségeinek teljesítését, a Képviselő testület 2021. évi döntéseit.
1. Költségvetési kiadások: 490 703 359 Ft
1. Személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok: 46 488 099 Ft
A törvény szerinti illetmények soron az alábbi szakfeladaton lévő dolgozók bére jelenik meg: (figyelembe véve az előírt minimálbért és besorolási osztályokat)

Megnevezés

Létszám (fő)

Faluház

2

Kommunális csoport

4

Falugondnok

1

Közhasznú munkások

9

Összesen

16

A választott tisztségviselők soron az alábbi jogcímen lévő dolgozók bére jelenik meg: (figyelembe véve az előírt minimálbért és besorolási osztályokat)

Megnevezés

Létszám (fő)

polgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja,

4

alpolgármester,

2

külső bizottsági tag:

2

Egyéb jogviszonyban lévő dolgozók juttatása soron az alábbi jogcímen lévő dolgozók bére jelenik meg

Megnevezés

Létszám (fő)

Pályázati forrásból finanszírozott dolgozók

2

Fizikoterápiás asszisztensnő

1

Fűtő

1

A személyi juttatások költségsoron számoltunk a kötelező béremeléssel, 2021. január 01-től a garantált minimálbér 210 600 Ft – ról 219 000 Ft-ra, a minimálbér 167 400 Ft-ra emelkedett.
A munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó 15,5%.
A béren kívüli juttatás soron a (közhasznú munkások nélkül) 96 000,-Ft/fő cafetéria összeg van beállítva. A ruházati költségtérítés soron 1 fő 25.000 Ft, 3 fő 20 000-Ft/fő/év kötelező ruházati költsége szerepel.
A külső személyi juttatások összegében a képviselői díjak, a nem saját dolgozónak fizetett juttatás soron a fizikoterápiás gépeket kezelő asszisztens megbízási díja, valamint a pályázatból finanszírozott dolgozók bére szerepel.
A kaposmérői honlap szerkesztésére Harangozó Csaba képviselő úrral havi 58 000 Ft-os megbízási szerződést kötöttünk.
1. Dologi kiadások:98 086 299 Ft
A dologi kiadások a feladatfinanszírozásnak megfelelően kerültek beállításra. A szigorú feladatfinanszírozás miatt a kötelező feladatokon felüli önálló feladatok finanszírozása csak saját bevételből lehetséges.
A dologi kiadások között szerepelnek a kötelező feladatok (pl. köztisztaság, zöldterület fenntartás, köztemető fenntartás stb.) ellátásához szükséges üzemeltetéséhez anyagok beszerzése, karbantartások. Itt jelentkeznek a közüzemi díjak, közvilágítás költségei.
Szakmai anyagokra 489 795 Ft-ot költöttünk, elsősorban könyvtári könyvekre, magazinokra, valamint háziorvosoknak, védőnőknek szükséges eszközökre.
Üzemeltetési anyagokra 9 713 559 Ft-ot fordítottunk.
-a közfoglalkoztatási program által előírt munkaruha, szerszámok, eszközök beszerzése, takarítószerek, védőital vásárlása.
- üzemanyag a falubuszokba, valamint a munkagépek működtetéséhez. 2 269 552 Ft
-szociális tűzifa vásárlás 1 936 000 Ft
-rendezvényekhez (Falunap, Nyári tábor) vásárlás.
Karbantartási munkálatok eddig 10 175 705 Ft-ba kerültek az Önkormányzatnak.
-Sajnálatos módon a kazán és az aprítógép folyamatos javítást igényelnek, a kommunális csoport gépjárműveinek javítására, a falubuszok, traktorokkarbantartására, a munkagépeink, kézi eszközeinek szerelésére 6 302 129 Ft-ot költöttünk.
- a kazán megjavítására 1 045 288 Ft-ot, az óvodai kazán karbantartására 213 500 Ft-ot, az Ipari Park hűtőberendezéseinek ellenőrzésére 166 000 Ft-ot fizettünk.
-közvilágítás karbantartására 201 550 Ft
-temető, ravatalozó felújítására 1 034 554 Ft
Egyéb szolgáltatások:18 345 195 Ft
rendezvények lebonyolítására, fellépők költsége falunapra, szüretre, nyugdíjas estre 2 564 160 Ft
Itt kerül kimutatásra a pályázatok megvalósításához szükséges megvalósíthatósági tanulmányok, építési, műszaki tervek, üzletviteli tanácsadások, geodéziai felmérések, értékbecslések 5 523 464 Ft. A jogi tanácsadás díja, a bankköltség 3 153 336 Ft, műsorgyártás 995 000 Ft,
Az egyéb dologi kiadás 16 676 729 Ft, melyből 10 508 895 Ft a Kaposvári Inert Zrt-nek a bíróság által előírt fizetendő perköltség.
1. Ellátottak pénzbeli juttatása: 6 324 432 Ft
Szociálpolitikai támogatások részletezése:

Segélyforma

Összeg Ft

Átmeneti segély

992 590

Pénzbeni temetési segély

60 000

Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás

1 761 409

Iskolakezdési támogatás

120 000

Tehetséggondozás támogatása (Arany János program)

132 000

Elemi kár

60 000

Gyógyszertámogatás

139 530

Ápolási díj

1 003 530

Köztemetés

16 527

szociális tűzifa

1 596 699

nyugdíjas est

194 977

mikulás csomagok

247 140

Összesen:

6 324 432

A foglalkozást helyettesítő támogatás, ápolási díjak kikerültek az önkormányzati támogatások köréből, azonban az állam egyes szociális támogatásokra (tűzifa, szociális feladatok önerő támogatása, egyéb szociális támogatások, kötelező szociális feladatok támogatása, gyermekétkezés támogatása, segélyek) plusz forrást biztosít. Ezen jogcímek az önkormányzat szociális rendeletében kerülnek meghatározásra.
1. Egyéb működési célú kiadások: 72 831 467 Ft
1. Az egyéb működési célú támogatások soron a SZASZK után kapott normatíva társulásnak átadott összege szerepel, ami 78 051 497 Ft.
1. Az egyéb működési célú támogatások áht. kivülre soron az alábbi támogatási összegek szerepelnek: 8 650 000 Ft

Név

Kiutalt támogatás

Medicopter Alapítvány

10 000

Tandem SE

100 000

„Együtt a jövőnkért Alapítvány”

400 000

Vörösmarty Baráti Kör Egyesület

200 000

Bokréta Óvodai Egyesület

100 000

Református Egyház

300 000

Kaposmérő Sport Egyesület

5 000 000

Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány

300 000

Zselici Borászok Egyesülete

300 000

Katolikus Egyház

200 000

FUTaMÉRŐ Sport és Kulturális Egyesület

200 000

KÖTÉL Egyesület

20 000

Kaposmérői nyugdíjas klub

400 000

Kaposmérői Dobogó Egyesület

500 000

Pogárőrség

600 000

Rákóczi Szövetség

20 000

Összesen:

8 650 000

1. Kaposmérő Községi önkormányzat az Inert-Inwest Kft részére 3 564 000 Ft rövid lejáratú kölcsönt nyújtott a mérleg áfájának a finanszírozására, amit a Kft vissza is fizetett.
4. A lakosság részére 1 010 500 Ft kamatmentes kölcsönt nyújtottunk.
1. Elvonások és befizetések: 1 893 679 Ft.
2. 6. Hetesi hulladéklerakó bérleti díjának átadása az illetékes önkormányzatok részére 1 985 348 Ft
3. Bursa ösztöndíj: 335 000 Ft
1. Beruházások: 237 234 937 Ft
Ipari Park hűtőház befejező kivitelezői munkálatai és a műszaki ellenőr 64 071 067 Ft (kifizetése 2021. januárjában megtörtént)
a Magyar Falvak program keretén belül nyert járdafelújítás 11 751 098 Ft
Gördülő fejlesztési tervben meghatározott ívóvíz -és szennyvíz hálózat karbantartása, fejlesztése, 1 348 661 Ft
Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskolánál testületi döntés alapján zsírfogó kialakítása 1 958 721 Ft
Hetesi út javítása, padkázása 7 642 352 Ft (forrás: a rekultivációs perben nyert 4 867 977 Ft)
Dózsa György utcai, valamint a Fodor András utcai játszótérre 1-1 db komplett játszótér 1 169 068 Ft
Mini Bölcsőde megépítése 81 825 444 Ft, ebből 4 011 772 Ft
Ipari Park kamera rendszer 4 700 780 Ft pályázati forrás,
Kaposmérő 052/2. hrsz. 14 905 m2 telek megvásárlása 6 000 000 Ft
Szennyvíztelep konténer fölé tetőszerkezet 1 176 856 Ft
Ipari Park szennyvízátemelő villamos berendezés 5 469 890 Ft
közvilágítási lámpatestek 199 073 Ft
STIHL FS-235 motoros fűkasza 198 110 Ft
Ford Transit tehergépjármű 3 517 900 Ft
közfoglalkoztatási programba sövényvágó+adapterek 162 335 Ft
nyomtató vásárlás 105 410 Ft
utánfutó 30 000 Ft
1. Finanszírozási kiadások: 335 377 707 Ft
1. A finanszírozási kiadási soron a Hivatalnak és az Óvodának továbbadott normatív támogatási összeg jelenik meg, a két intézményre összesen 228 250 250 Ft
2. Itt kerül kimutatásra az úgynevezett 13. havi normatíva támogatás visszafizetése, az állami megelőlegezés kiadásként történő kimutatása 14 067 457 Ft
3. Az OTP-nél felvett beruházási hitelek 2021. évre vonatkozó törlesztő részlete az ütemterv alapján 13 300 000 Ft
-Jones vendéglő hitele
-Ipari Park beruházási hitel
-Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde játszótér kialakítás
4. A Magyar Állampénztárnál 79 760 000 Ft önkormányzati államkötvény került megvásárlásra.
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi gazdálkodása
Bevételek: 139 948 097 Ft
2020. január 1-vel 5 település csatlakozott a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A feladatellátás nem csak a gesztortelepülésen, hanem még két kirendeltségen történik, melyek a következők:
Kaposfő, Kiskorpád, Jákó Kirendeltsége:
-Kiskorpád Községi Önkormányzat
-Jákó Községi Önkormányzat
-Kaposfő Községi Önkormányzat
Somogyaszaló Kirendeltsége
-Somogyaszaló Községi Önkormányzat
-Somodor Községi önkormányzat
A Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC törvény tartalmazza az önkormányzati hivatalok működésének állami támogatását.
FAJLAGOS ÖSSZEG: 5 475 000 forint/fő
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Mötv. szerint 2020. november 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdése alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben év közben változik a közös hivatali struktúra, vagy 2021. január 1-jéhez képest megváltozik a közös hivatal székhelye, azt az érintett önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással rendezik.
A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2021-ben elismert hivatali létszáma:
21,11 fő 5 475 000 Ft/ fő Összesen: 115 577 250 Ft
A Hivatal működési támogatása a lakosságszám szerint jutó, kiegészítéssel korrigált székhelyre összesített együttes összege: 132 501 587 Ft
A GINOP pályázatos dolgozók Munkaügyi Központ általi bérfinanszírozása 1 189 650 Ft.
A Hivatal a Szociális Társulás könyvelési feladatait 1 147 700 Ft-ért látja el. Kaposfő Község Önkormányzata 1 fő dolgozó bérköltségéhez 1 000 000 Ft-tal hozzájárul.
Az előző évi pénzmaradvány 10 185 224 Ft, melyből az előző évi jutalmak miatt feladattal terhelt 6 889 429 Ft.
Kiadások: 134 195 191 Ft
A Közös Hivatal költségvetésének nagy hányadát a foglalkoztattak személyi juttatása, valamint annak járulékai adják.
A jelenlegi állományi létszám 21 fő, a kirendeltségek létszámösszetétele a következő:
Kaposmérő székhely: 8 fő,
Kaposfő, Kiskorpád, Jákó Kirendeltsége: 9 fő ebből
Somogyaszaló Kirendeltsége: 4 fő
A Munkaügyi Központ GINOP pályázatán keresztül 2020-ban 4 főt foglalkoztattunk, 2 fő Kaposmérőben, 1 fő Jákóban, 1 fő pedig Kiskorpádon 2020. március hónaptól. A pályázat 2 fő esetében 2020. decemberében lejárt, 2 főnek pedig 2021. március 4-én szűnik meg a munkaviszonya. Kiskorpádon Bauer-Vizgázló Dóra főállású köztisztviselőként iktató munkakörbe felvételre került.
Németh Judit kaposmérői munkatárs a Gyes lejártát követően felmondott, Székelyné Hegedüs Diána vette át a szociális munkakört.
Cséki Lajosné 40 éves munkaviszonnyal nyugdíjba vonult, feladatait Bedő-Papp Kitti vette át.
2021. január 1. és 2021. június 30. között az Szja törvény 70. § (8) bekezdésétől eltérően az éves rekreációs keretösszeg- költségvetési szerv munkáltató esetén évi 400 ezer forintra nőtt a 200 00 Ft-ról. A 2021. január 1. és 2020. június 30. között a SZÉP-kártya egyes alszámláira utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget nem terheli szociális hozzájárulási adó, ezáltal a járulékot megspórolva 235 000 Ft caffeteria szerepel a költségvetésben. A Hivatal a teljes összeget szépkártyára kiutalta a dolgozóknak.
A dologi kiadások között a Hivatal folyamatos működésének költségei, valamint a feladat ellátáshoz szükséges szoftverdíjak, szakmai anyagok, irodaszerek beszerzése jelenik meg.
A kirendeltségek lemondtak a havi ellátmányról. Kaposfő telephelyen valamint a Somogyaszalói kirendeltségen az informatikai szolgáltatást saját dolgozóval látják el.
Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde és Mini Bölcsőde 2021. évi gazdálkodása
Bevételek: 109 836 869 Ft
Óvoda
A települések fő feladata a köznevelés területén 2021. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz a 2020. évhez hasonló finanszírozást biztosít a központi költségvetés.
- pedagógusok átlagbér alapú támogatása
- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása
- kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok minősítéséből fakadó többletkiadásokhoz, létszámuk alapján,
- óvodaműködtetési támogatás szolgálja az intézmény szakmai eszközei beszerzésének, dologi bevételeinek támogatását,
A 2021-es nevelési évre 79 633 980 Ft normatíva illeti meg az intézményt, melyből 67 550 700 Ft személyi kiadásokra, 10 197 780 Ft pedig működésre. Az Óvoda gyermeklétszáma folyamatosan növekszik. 2021-ben 105 fő, melyből 4 kisgyermek SNI-s, ezáltal 109 főre igényelhető állami támogatás. A gyermeklétszám növekedése miatt a mutatószám 9,2-ről 9,8-ra változott.
A 2021-es költségvetési törvényben az előző évhez képest a pedagógusok átlagbér alapú támogatását 490 000 Ft/mutatóval, a segítők bértámogatását 918 000 Ft/fővel megemelték.
Az intézmény zavartalan működéséhez elegendő forrást biztosít az állam, nem szükséges önkormányzati forrás bevonása.
A 2017-től az óvodához kerül a gyermekétkeztetés elszámolása, melynek finanszírozására az állam ebben az évben 21 482 006 Ft-ot biztosít. Saját bevételként megjelenik az ellátottak juttatása, ahol a befizetett térítési díjak kerülnek kimutatásra. Térítési díjat elsősorban az iskolás diákok fizetnek, mivel az óvodai gyermekek számára az állam szociális helyzetre tekintettel biztosítja az ingyenes étkezést.
Amennyiben a gyermekétkeztetés bevétele nem fedezi a kiadásokat, a különbség a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatásából finanszírozható.
Mini Bölcsőde
2021. szeptemberével 14-ével a településen megnyitott a Mini Bölcsőde. Jelenleg 6 fő kisgyermek jár az intézménybe.
A bölcsőde szociális intézmény, ezért a finanszírozása eltér az óvodáétól.
Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz.
Az ellátottak száma a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, vagy a bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 80%-a közül a kedvezőbb. Amennyiben a bölcsőde, mini bölcsőde nem egész évben működik, a férőhelyszámot a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan kell megállapítani.
A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszámot.
Bölcsődei bértámogatás jogcím
A központi költségvetés a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és bölcsődei dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A szakmai dolgozók körébe tartozik a szakmai feladatokat ellátó bölcsődevezető, intézményvezető is. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.
A mutatószám nem haladhatja meg a ténylegesen dolgozók állományi létszámát, amely 2 fő.
2021-ben októberi hónaptól hívható le normatíva időarányosan, amely 2 130 000 Ft.
Bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcím
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.
Kiadások: 109 836 869 Ft
Az intézményeknél a legnagyobb költség a személyi jellegű kiadások. A bérköltségek és annak járulékai 66 310 729 Ft.
A feladatokat jelenleg 1 fő intézményvezető, 8 fő óvónő, 4 fő dajka és 2 fő óvodai segítő látja el. 2021. júliustól új intézményvezető került kinevezésre Marácziné Keresztes Katalin, aki szeptembertől bölcsőde vezetői szerepet is betölt.
Augusztustól 2 fő óvónő felmondott, helyükre Törzsökné Kászonyi Tímea és Horváthné Baumgartner Gyöngyi lépett.
2021-ben Miháczi Gyuláné dajka nyugdíjba vonult, 5 havi jubileumi jutalom illette meg. Bokor Ildikó óvodai dajka, szeptembertől bölcsődei dajka munkakört lát el. Jancsikics Nóra óvodai dajkaként
A béren kívüli juttatást a dolgozók döntése alapján az OTP szépkártyájára bruttó 96 000 Ft –ot töltünk fel, vagy bérként havi bruttó 6 695 Ft juttatásként kifizetésre kerül. A költségvetésbe beépítésre került a dadáknak kötelezően előírt védőruha költség (25.000,- forint/fő/év) és az óvónőknek adható munkaruha költség (15.000,-forint/fő/év).
A dologi kiadásoknál az intézmény működési költségei jelennek meg. (rezsi, internet, telefondíj, tisztítószerek, stb.), a szakmai anyagok között a csoportban lévő mindennapi használati játékok vásárlása (babakonyha, kisautó, labda, talicska, kismotor, tornagép,). Az Óvodavezető lecserélte a konyhai evőeszközöket, étkészleteket, poharakat. A kézműves foglalkozásokhoz szükséges anyagok árai folyamatosan emelkednek (irodaszer, textília, gyöngy stb.), ezért magasabb keretet állapítottunk meg.
A 2020-as évben megszépült az óvoda, új játszóteret, udvari játékokat kaptak a gyerekek. Erre az évre jelentős felújítási, karbantartási munkálatok nem valósultak meg.
Maradványkimutatás
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet szerint maradvány-kimutatást az 5,12,18. számú mellékletek tartalmazzák. A maradvány-kimutatás az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység bevételeit és kiadásait mutatja.
Összes maradvány:312 811 505 Ft.
Az Önkormányzat 2021. évi összevont maradványkimutatása:
Kaposmérő Községi Önkormányzat: 306 160 559 Ft
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal: 5 752 906 Ft
Kaposmérői Bokréta Óvoda: 898 040 Ft
Összesen: 312 811 505Ft
Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat, így a vállalkozási maradvány 0.
A pénzmaradványból 293 724 313 Ft, amiből feladattal terhelt 262 414 970 Ft
* TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat forrása, 101 262 492 Ft
* EFOP 1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása melyből még feladattal terhelt 2 803 564 Ft
*koncessziós díj felhasználása 16 140 878 Ft
*rekultiváció 12 810 921 Ft
*Konyha felújítás pályázat: 99 768 317 Ft
*Magyar Falvak programban falubusz vásárlás:12 800 000 Ft
*Közös Hivatal fennmaradó finanszírozása 16 828 798 Ft
KAPOSMÉRŐ Községi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzete
Az Önkormányzat vagyona 2021. december 31-re az előző évhez képest 214 672 868 Ft-tal nőtt. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 98 315 271 Ft-tal emelkedett. A Pénzeszközeink az előző évhez képest 13 975 278 -tal nőttek.
A mérlegtételek jelentős mértékű változásának oka, hogy 2021-ban átadásra kerültek az Ipari Park, megépült a Mini Bölcsőde. Ennek következtében a pénzeszközeink lecsökkentek, a befektetett eszközeink megnőttek.
A hiteltartozásunk az Ipari Park hitele miatt 32 420 961 Ft-tal megnőtt.
Az állami megelőlegezés visszafizetéséből fennálló kötelezettség 14 183 280 Ft, ezt az összeget kapta meg az Önkormányzat 2021. decemberében a 2022-es normatíva előlegeként.
A Számviteli törvény előírása alapján a véglegesen kapott vissza nem térítendő, felhalmozási célú támogatásokat halasztott bevételként el kell határolni, ennek köszönhetően emelkedik évről évre a passzív időbeli elhatárolás összege. A bevételek a beruházások adott évi értékcsökkenésének arányos összegével megegyezően visszacsöpögtetésre kerül.
A 2021. éves gazdálkodását értékelve elmondható, hogy az Önkormányzati a kötelező feladatok ellátásához, biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre álltak.
A képviselő-testület által önként vállalt feladatok finanszírozásához a Stabilitási tv. 3.-nek megfelelően hitel felvétele vált szükségessé.
Az önkormányzat a fennálló hitel törlesztését a saját bevételeiből finanszírozza.
Kaposmérő Községi Önkormányzat és Intézményeinek pénzügyi helyzete 2021-ben a számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is.
A 2021. évben is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása, valamint az EU-s beruházások megvalósítása.