Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 24

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.24.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Részletes indokolás
Az 1–21. §-hoz és az 1–23. melléklethez
Az Országgyűlés a 2022. évi XXV. törvénnyel elfogadta a 2023. évi költségvetés alapját képező Magyarország 2023.évi központi költségvetését.
A helyi önkormányzatok 2023. évi és finanszírozási rendszere
A vírushelyzet jelentős változást hozott az önkormányzatok életébe.
megszűnt a beszámítási módszer, minden önkormányzatot megillet a jogcím szerinti támogatás
a támogatások zöme feladatalapú, és kötött felhasználású,
szolidaritási hozzájárulás mértéke jelentősen megnőtt, azonban marad az adóerő képesség figyelembevételével
2020-as évtől a gépjárműadó bevétel 100%-át elvonták az önkormányzatoktól a központi költségvetésbe
a gépjárműadó kivetésének hatásköre 2021. január 1-től a NAV-hoz került
az önkormányzatok nem részesülnek a működésre szabadon felhasználható egyéb kiegészítő támogatásban
A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek
A települési önkormányzatot illeti meg a települési önkormányzat önkormányzati adóhatósága által megállapított gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.
A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.
a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és
a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.
A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.
Tájékoztatás az önkormányzati feladatellátásról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírása alapján a köznevelési feladatokat a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde látja el. Az Óvoda gyermeklétszáma 2023-ban 107 fő, melyből 11 kisgyermek SNI-s,( 1 fő 3 SNI-s) ezáltal 119 főre igényelhető állami támogatás. A gyermeklétszám növekedése miatt a mutatószám 9,9-ről 10,2-re változott.
A nevelési feladatokat 8 fő óvodapedagógus, ebből 1 fő óvodavezető, 1 fő óvodavezető helyettes, a gondozási feladatokat 4 fő dajka és 1 fő pedagógiai asszisztens , 1 fő óvodatitkár végzi.
A Gyvt. 42. §-a alapján a bölcsődei ellátás keretében a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását biztosítani kell. 2021. szeptember 14-ével a településen megnyitott a Mini Bölcsőde 7 fős férőhellyel. 2023. január 1-vel 6 gyermek veszi igénybe a szolgáltatást.
A bölcsőde szociális intézmény, ezért a finanszírozása eltér az óvodáétól.
Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz.
Szociális feladatainak ellátását, ezen belül a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, időkorúak nappali ellátása, valamint a gyermek és családvédelem a Kaposmérő és Környéke Szociális Társuláson keresztül a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ végzi. A Társulás finanszírozását az Önkormányzat biztosítja a zökkenőmentes feladatellátás érdekében. 2023-ban az Intézmény állami támogatásból előreláthatóan tudja biztosítani a zavartalan működését a házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, valamint a családsegítés tekintetében, ezeken a területeken nincs szükség az Önkormányzat plusz hozzájárulására. Kiskorpád, Jákó, valamint Kaposfő községekben 2022-től elindul az idősek nappali ellátása. Jákó, valamint Kiskorpád településeken a működési engedély +10 fővel módosult 2023.02.01.-ei hatállyal.
A növekvő infláció miatt a szociális étkeztetés ára folyamatosan emelkedik. A szolgáltatók ebben az évben is emelték áraikat, így szükségessé vát a településeknek a szociális étkezés térítési díját jelentősen megemelni. A szociális étkeztetés jogcímen az állami finanszírozás nem nyújt kellő fedezetet a kiadásokra néhány településen, a hiányt társulási hozzájárulás formájában, a szociális keretük terhére befizetik az önkormányzatok.
A település az egészségügyi feladatait vállalkozó háziorvosokkal, valamint fogorvosokkal biztosítja. 1 fő védőnő végzi a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatokat. A falugondnoki szolgáltatás keretében biztosított a szociális étkezés kiszállítása a településen, a járóképtelen betegek és idősek szállítása a háziorvosi rendelőbe, valamint más egészségügyi intézménybe, a hátrányos helyzetű gyermekek óvodába és iskolába való eljuttatása.
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. január 1-től öt új településsel bővült. A Hivatal folyamatosan ellátja a jogszabályok és a képviselő testület határozatainak megfelelő hatósági és egyéb feladatokat. Az Önkormányzatra, valamint az irányítása alatt álló költségvetési szervekre vonatkozóan gazdasági, pénzügyi feladatokat végez. Folyamatos pályázati források bevonásával segíti a beruházások megvalósítását a településeken.
Kaposmérő Községi Önkormányzat a törvényben kötelezően előírt közművelődési feladatok biztosítását-figyelembe véve a lakossági igényeket-a Faluház közreműködésével valósítja meg.
A nyilvános könyvtári ellátást, illetve a könyvhasználathoz való jog érvényesülése a Fodor András Községi és Iskolai Könyvtár fenntartásán keresztül térítésmentesen biztosított a lakosság részére.
2022. évben az önkormányzat nagyrészt pályázati forrásból felújította az üzemi konyha épületét. 2023. január 01-vel Kaposmérő Községi Önkormányzat működteti a konyhát, átvette az üzemeltetést az NV Kft-től. Létrehoztunk egy új intézményt Kaposmérői Önkormányzati Konyha néven, melynek intézményvezetője Somogyvári Nikoletta.
A továbbiakban bemutatásra kerül Kaposmérő Községi Önkormányzat, Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal, a Kaposmérői Közös Önkormányzati Konyha, valamint a Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évre tervezett költségvetése bevételi és kiadási bontásban.
Kaposmérői Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezete
Bevételek: 1 390 034 264 Ft
Költségvetési bevételek: 942 295 845 Ft
1. Önkormányzatok működési támogatásai: 454 829 172 Ft
1.
1.
1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 151 406 678 Ft
A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása:
121 058 752
Ft, ami a központi költségvetés támogatása az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A finanszírozás részletes magyarázata a Közös Hivatal bevételeinél található.
Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok:
4 347 200 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakítása és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.
Közvilágítás fenntartása:
8 040 000 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározza a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.
Közutak fenntartásának a támogatása: 3 883 985 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz illeti meg.
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 1 612 280 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 354 450 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2022. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 8 500 000 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához.
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás: 3 610 011 Ft
Az előirányzat a polgármesteri illetmény és költségtérítés, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel.
1.
1.
1. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 91 911 650 Ft
1.1.2.1 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása: 53 681 580 Ft
A központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: köznevelési Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
1.1.2.2 .Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím: 1 403 070 Ft
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2023. január 1-jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok, a bölcsődében és mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők (a továbbiakban: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők), valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai, bölcsődei és mini bölcsődei intézményben 2023. évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg.
1.1.2.3. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím: 23 268 000 Ft
A támogatás igénylése szempontjából a segítői létszám - beleértve a pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező segítőket is - az Nkt. 2. melléklete szerint elismerhető és pedagógusok nevelőmunkáját segítő munkakörben foglalkoztatotti létszám, de legfeljebb a 2023. évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők, teljes munkaidőre átszámított átlagos száma, egy tizedesre kerekítve.
1.
1.
1.
1. Óvoda működési támogatás: 13 559 000 Ft
A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után, azzal, hogy minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.
1.
1.
1. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 206 084 568 Ft
1.1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 129 777 552 Ft
Időskorúak nappali intézményi ellátása: 33 491 260 Ft
A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.
Család és gyermekjóléti szolgálat: 18 977 078 Ft
A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja.
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 17 058 294 Ft
Ez a támogatás a pénzbeli szociális ellátások, a szociális és gyermekjóléti feladatok, a mini bölcsődei ellátásra, a gyermekétkeztetés feladataira, egyéb állami támogatással nem fedezett részére, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére szolgál.
Szociális étkeztetés: 10 554 700 Ft
A támogatás az önkormányzatoknak a szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.
A támogatás az önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Szociális étkezők létszáma: 130 fő
Házi segítségnyújtás – személyi gondozás: 44 553 920 Ft
A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást működteti.
A támogatás az önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítés keretében ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint illeti meg.
Ellátottak száma: 74 fő
Falugondnoki szolgáltatás 5 142 300 Ft
A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást tart fenn. A támogatás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.
1.
1.
1.
1. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: 15 386 458 Ft
Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz.
Az ellátottak száma a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, vagy a bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 80%-a közül a kedvezőbb.
Az intézmény 7 férőhelyre kapta meg a működési engedélyt. 2023. 01.01-vel 6 fő kisgyermek veszi igénybe az ellátást.
1.
1.
1.
1.
1. Bölcsődei bértámogatás: 10 906 000 Ft
A központi költségvetés a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és bölcsődei dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A szakmai dolgozók körébe tartozik a szakmai feladatokat ellátó bölcsődevezető, intézményvezető is. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.
1.
1.
1.
1.
1. Bölcsődei üzemeltetési támogatás: 4 4980 458 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.
1.
1.
1. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása:
60 920 558 Ft
1.1.4.1.-Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: 59 414 048 Ft
A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Min Bölcsődei, valamint a Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskolában étkező gyermekek után járó normatíva. A közétkeztetés feladatellátása a Kaposmérői Önkormányzati Konyha üzemeltetésében a saját üzemi konyhában történik.
1.
1.
1.
1. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 1 506 510 Ft
A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. Az étkezési adagok számába beleértendő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (1)-(2) bekezdése szerint biztosított szünidei étkeztetés is.
1.
1.
1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása: 5 426 276 Ft
A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók számára biztosított differenciált béremeléshez járulnak hozzá. A támogatások szolgálnak a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak kulturális illetménypótléka, és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:
34 564 139 Ft
1.
1. Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele
5 fő közhasznú munkás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 2023. februárig járó 1 853 100 Ft bértámogatása jelenik meg.
1.
1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím
15 345 304 Ft
A jogcímből a központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvhr. 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti, 2023. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához. A támogatás havi összege az önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi pótlékok szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása - a Kincstár tárgyhónap 5-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével kapcsolatosan teljesített adatszolgáltatása alapján - havonta történik.
1.
1. Az EFOP-os pályázatok különféle szolgáltatásainak (oktatás, rendezvények, stb.) finanszírozására kapott támogatás ezen a jogcímen jelenik meg.
EFOP 1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása (oktatás, rendezvények, előadások) pályázat támogatási összege 61 405 735 Ft Kaposmérő településre
-melyből eddig lehívott előleg: 44 040 000 Ft
-2023-ban tervezett lehívható támogatás 17 365 735 Ft, ami feladattal nem terhelt
3 A felhalmozási célú önkormányzati támogatás 159 933 146 Ft
3.1.Befejezett, a záró elszámolásra váró pályázatok: 15 064 829 Ft
3.1.1. EFOP 2.4.1 Szegregált élethelyzetek felszámolására (lakás felújítás, vásárlás) a teljes támogatása 191 235 203 Ft, melyből
-2018. –ban kapott előleg 9 868 725 Ft.,
-2019-ben kapott előleg 181 366 478 Ft
-2020-ban és 2021-ben nem volt támogatási előleg
-2023-ra lehívható támogatás 6 872 280 Ft, amely feladattal nem terhelt.
3.1.2.Vis maior pályázat:2023-ra vonatkozó lehívható támogatás: 8 192 549 Ft
A 2022. májusban bekövetkezett jégkár helyreállítási és védekezési költségeit a kormány finanszírozta.
2022-ben felújításra került az óvoda tető, a lakosságnak lécet, fóliát biztosítottunk, konténereket helyeztünk ki.
2023. januárjában megtörtént a szennyvíztelep, a szolgálati lakás, valamint a Kossuth utcai telephely helyreállítása.
3.2.Folyamatban lévő beruházások: 144 868 317 Ft
3.2.1. TOP 3.1.1 Kerékpárút kialakítása pályázat Kaposújlaki gesztorral, 2019-ben megkapott előleg 102 849 992 Ft. A teljes pályázati forrás kiutalásra került, felhasználásra még nem került. A Kormány megadta a ráemelési kérelmet, így a megnövekedett költségekre 28 727 355 Ft plusz támogatást kaptunk.
1.
1.
1. 2021-TK-WEB Külterületi helyi utak fejlesztése
Felújított útszakasz: Hetesi út, szeméttelephez vezető út, Ebédvesztő út felújítása pályázat támogatási összege: 289 736 633 Ft
Pályázati forrás: 144 868 316 Ft
Önerő:15 249 299 Ft
2023-ban tervezett lehívható támogatás 144 868 317 Ft
1.
1.
1. TOP Plusz 1.2.1-21-S01-2022. Csapadékvíz elvezetés felújítása pályázat
Hunyadi utca, Zrinyi utca, Rákóczi utca egyrésze
100 %-os lehívott támogatás előleg 229 264 367 Ft
4.Közhatalmi bevételek: 40 220 000 Ft
1.
1. Kommunális adó: 8 720 000 Ft
2023-ban 872 db ingatlanra kerül a kommunális adó kivetésre. A 16/2022.(X.20.) önkormányzati rendelet alapján a kommunális adó mértékét 10 000 Ft-ra megemelte a testület.
1.
1. Helyi iparűzési adó: 30 000 000 Ft
A településen a helyi iparűzési adó mértéke 1,5%. A Htv..39/A szerint a kisvállalkozók új egyszerűsített adóalap meghatározás alapján adózhatnak.
284 db adózó működik a településen. 2022-ben 125 db KATA-s vállalkozót tartottunk nyilván, 2023-ra a számuk 34 db-ra csökkent.
1.
1. Talajterhelési díj: 1 000 000 Ft
2. db lakás talajterhelési díja jelenik meg.
4.4.Gépjárműadó: 0 Ft
A koronavírus miatt az állam 2020-tól elvonta a gépjárműadó 100 %-át.
1.
1. Egyéb közhatalmi bevételek: 500 000 Ft
Bírságokból, pótlékokból és végrehajtási költségekből származó bevétel 100%-a, a környezetvédelmi bírság 30%-a az önkormányzati költségvetés bevételeit növeli.
5.Egyéb működési bevételek: 251 353 506 Ft
1. Szolgáltatások ellenértéke: 180 549 050 Ft
1. szennyvízszállítás HBP Speed Kft 3 800 000 Ft
2. szennyvízszállítás Táskai Kálmán 600 000 Ft
3. Somogy Megyei Kormányhivatal ASP gyűjtőhely üzemeltetés: 1 700 000 Ft
4. Iparterület bérleti díja összesen: 173 849 050 Ft
Bartal Kft: 1 301 850 Ft
5 CS Group Kft 2 007 000 Ft
Pánovich Richárd EV: 1 392 000 Ft
Szalkai Tamás EV: 1 392 600 Ft
ÖKO 2002 Kft: 1 378 800 Ft
ÖKO 2002 Kft: 1 204 800 Ft
Agrovena Kft: 2 294 000 Ft
Business 97 Kft: 2 009 000 Ft
Rassol Kft: 500 000 Ft
Agro Vario Kft 1 168 000 Ft
Agro Vario Kft 5 telekre, valamint a hűtőházra az éves bérleti díja 156 711 000 Ft
Somogy Építőipari Kft 1 223 400 Ft
Benedek Generál Kft 1 266 600 Ft
A fenntartási időszak alatt keletkezett bevétel saját célra történő felhasználását tiltja a pályázati kiírás. A fenti bevétel a költségvetésben megjelenik, de csak az ipari parkkal kapcsolatos kiadásokra fordítható.
1.
1. Egyéb szolgáltatások (gépi munka, kaszálás, szárzúzás, szállítás,) 600 000 Ft
2. Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek: 3 940 000 Ft
1. helypénz, Faluház bérleti díja 500 000 Ft
2. Pokol Pince bérleti díja 1 440 000 Ft
3. Jones bérleti díja 1 200 000 Ft
4. lakbér 800 000 Ft
3. Közvetített szolgáltatások:5 000 000 Ft
Pokol Pince, Orvosi rendelő, védőnő, Szaszk közüzemi díjai,
1. Koncessziós díjból származó bevételek: 16 000 000 Ft
1. A DRV Rt-től kapott koncessziós díj bevétel.
A DRV Rt-től kapott koncessziós díjat csak célirányosan, az ívóvíz- és szennyvízhálózat bővítésére, fejlesztésére lehet felhasználni.
1. Sportpálya bérleti díj 945 000 Ft
2. Sírhely megváltás: 200 000 Ft
3. áfa bevétel: 15 000 000 Ft
4. Hulladéklerakó bérleti díja: 8 000 000 Ft
5. Horváth Kitti Jones üzemeltetéséből fennálló hátraléka: 3 933 525 Ft
Részletfizetési megállapodás alapján 12 havi részletben történik a törlesztés.
10. Egyéb működési bevételek: 6 524 205 Ft
6.Felhalmozási bevétel: 395 463 Ft
7. Működési célú átvett pénzeszköz: 1 000 419 Ft
Kamatmentes kölcsön visszatérítése kerül ide könyvelésre.
8.Kamat jellegű bevételek: 11 261 726 Ft
-Az ipari park értékesítéséből adódó késedelmi kamat 2022. évre, ami a költségvetésben felhasználható. 10 261 726 Ft
-Az ipari park bérleti díjából fel nem használt pénzeszköz 14 napra lekötésre kerül 10%-os betéti kamattal, ami kb. 1 000 000 Ft.
1. Finanszírozási bevételek: 447 738 419 Ft
1. Az előző évi pénzmaradvány
A pénzmaradványból 397 738 419 Ft, amiből feladattal terhelt 383 987 044 Ft
* TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat forrása, 97 870 458 Ft
*koncessziós díj felhasználása 25 803 853 Ft
*rekultiváció 15 713 710 Ft
*Külterületi út pályázat: 10 437 813 Ft
*TOP PLUSZ belvízvédelem pályázat 205 838 327 Ft
Ipari park bérleti díj: 10 063 849 Ft
*Csoma helyi identitás program pályázat: 65 868 Ft
*2023. évi 2022. decemberében kifizetett államháztartási megelőlegezés: 18 193 166 Ft
Szabad pénzmaradvány: 132 751 375 Ft
1. A Magyar Államkincstárnál 2021. évben önkormányzati kötvény vásároltunk 80 000 000 Ft értékben, 2022-ben eladtunk 30 000 000 Ft értékű önkormányzati kötvényt.
Kiadások:
A kiadások nagyságrendjének meghatározásánál – figyelembe véve természetesen az előzőekben felvázolt forráslehetőségeket – elsődlegesnek tekintettük a település, az intézményhálózat működtetésének biztosítását, jogszabályban előírt kötelezettségeinek teljesítését, a Képviselő testület 2023. évi döntéseit.
Mindezek eredményeként a jelenleg reálisan számba vehető kiadás szint 1 390 034 264 Ft-ban került meghatározásra az alábbiak szerint:
1. Működési kiadások:
A számok kialakításánál a 2023. évi központi szabályozás önkormányzatokat érintő hatását, valamint a korábbi döntések 2023. évre gyakorolt hatásait, valamint az új Áht. előírásait vettük figyelembe. 2016. évtől a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Államkincstár kiemelt figyelmet fordít a feladatfinanszírozásra kapott normatíva támogatás célirányos felhasználására. Nem adnak lehetőséget a jogcímek közötti átcsoportosításra.
A tervezett kiadások kiemelt előirányzatos bontásban a következők:
1. Költségvetési kiadások: 1 050 545 300 Ft
1. Személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok: 48 588 505 Ft
A törvény szerinti illetmények soron az alábbi szakfeladaton lévő dolgozók bére jelenik meg, a bérköltség összesen 23 298 900 Ft.
(figyelembe véve az előírt minimálbért és besorolási osztályokat)

Megnevezés

Létszám (fő)

Faluház

2

Kommunális csoport

3

Falugondnok

1

Közhasznú munkások (2023.02.28-ig)

5

Összesen

11

A személyi juttatások költségsoron számoltunk a kötelező béremeléssel, 2023. január 01-től a garantált minimálbér 260 000 Ft – ról 296 400 Ft-ra, a minimálbér 232 000 Ft-ra emelkedett.
A munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó 13 % .
A béren kívüli juttatás soron a (közhasznú munkások nélkül) 96 000,-Ft/fő cafetéria összeg van beállítva. A ruházati költségtérítés soron 1 fő 25.000 Ft, 2 fő 20 000-Ft/fő/év kötelező ruházati költsége szerepel.
Választott tisztségviselők juttatása jogcímen a polgármester illetménye valamint költségtérítése, illetve a képviselői tiszteletdíjak jelennek meg a 2022.01.27-ei testületi döntések alapján, ami 18 360 000 Ft.
A nem saját dolgozónak fizetett juttatás soron a fizikoterápiás gépeket kezelő asszisztens megbízási díja, valamint a 2023.04.30-ig megbízott fűtő megbízási díja szerepel.
2022.januártól a művelődésszervezői feladatokat a Faluházban Herencsár Andrea látja el. Németh Jánosné 2022. évben nyugdíjba vonult. Horváth Lajosné a Kaposmérői Bokréta Óvodába segít be.
1. Dologi kiadások: 76 280 000 Ft
A dologi kiadásoknál az előző év tény adataiból indultunk ki
A 2023-ban induló START-programok dologi és személyi jellegű kiadásaival nem terveztünk, mivel még nincs elfogadott pályázat.
A dologi kiadások a feladatfinanszírozásnak megfelelően kerültek beállításra, nem ad lehetőséget átcsoportosításra. A szigorú feladatfinanszírozás miatt a kötelező feladatokon felüli önálló feladatok finanszírozása csak saját bevételből lehetséges.
A dologi kiadások között szerepelnek a kötelező feladatok (pl. köztisztaság, zöldterület fenntartás, köztemető fenntartás stb.) ellátásához szükséges üzemeltetéséhez anyagok beszerzése, karbantartások. Itt jelentkeznek a közüzemi díjak, közvilágítás számlái.
Az üzemeltetési anyagokra 6 000 000 Ft, ezen belül 3 500 000 Ft üzemanyagra, 200 000 Ft védőitalra, 300 000 Ft orvosi eszközökre, 300 000 Ft takarítószerekre, 1 700 000 Ft egyéb anyagjellegű kiadásra lett tervezve.
A közüzemi díjakra 13 680 000 Ft-tal, a bérbe adott ingatlanok közmű számlái közvetített szolgáltatásként szerepelnek, melyre 5 000 000 Ft-tal kalkuláltunk.
A tavalyi évben megvásárolt teherautó a kommunális csoportnak, valamint az új falugondnoki busz beszerzése előreláthatóan jelentősen csökkenti a karbantartási költségeket az előző évekhez képest. A közvilágítási lámpatestek cseréje és karbantartása 500 000 Ft, a traktor karbantartása, gépjavítás 2 000 000, Ft a kisgépek, aprítógép szervízelése 2 000 000 Ft.
A 2022. májusában okozott jégkár megtérítésére vis maior támogatást vettünk igénybe, ebből a forrásból került kifestésre az óvoda, a szolgálati lakás, a szennyvíztelepen, valamint a Kossuth utcai telephelyen a karbantartás megtörtént 4 0000 000 Ft értékben.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 10 000 000 Ft, ami a külterületi utak, valamint a belvíz pályázat pályázati menedzsment költsége.
Egyéb szolgáltatásként kerül kimutatásra: (7 000 000 Ft)
-a pályázatok megvalósításához szükséges megvalósíthatósági tanulmányok, építési, műszaki tervek, üzletviteli tanácsadások, geodéziai felmérések, értékbecslések.
-a jogi tanácsadás díja, a bankköltség (2 000 000 Ft), műsorgyártás (500 000 Ft).
-a rendezvények lebonyolítása, fellépők költsége.
-a kaposmérői honlap szerkesztésére Harangozó Csaba képviselő úrral havi 58 000 Ft-os megbízási szerződést kötöttünk.
-biztosítási díj
Az egyéb költségek között a biztosítási díjak, személyszállítás díja, valamint az egyéb költségek szerepelnek.
1. Ellátottak pénzbeli juttatása: 5 000 000 Ft
A foglalkozást helyettesítő támogatás, ápolási díjak kikerültek az önkormányzati támogatások köréből, azonban az állam egyes szociális támogatásokra (tűzifa, szociális feladatok önerő támogatása, egyéb szociális támogatások, kötelező szociális feladatok támogatása, gyermekétkezés támogatása, segélyek) plusz forrást biztosít. Ezen jogcímek az önkormányzat szociális rendeletében kerülnek meghatározásra.
2022-ben a testület létrehozott egy Szociális Alapot a rászoruló idősek megsegítésére. A rezsitámogatást 14 fő nyugdíjas igényelte meg.
A lakhatási támogatás, valamint az Arany János programban résztvevő diákok támogatása a szociális rendeletünk alapján havi utalással történik.
1. Egyéb működési célú kiadások: 446 412 582 Ft
1. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Társulásnak: a SZASZK után kapott normatíva társulásnak átadott összege szerepel, ami 122 322 265 Ft.
2. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre önkormányzatoknak: a hulladéklerakó bérleti díja szerződés szerint az önkormányzatok részére, ami 2 000 000 Ft.
3. A főiskolás diákok támogatására nyújtott Bursa 1 000 000 Ft
4. Tartalék: 311 211 936 Ft
A fenti tartalékból 259 496 302 Ft feladattal terhelt, azaz olyan kiadások, amelyek kivitelezése ebben az évben bizonytalan, vagy tényleges forrásigénye pontosan nem meghatározható, azonban az Önkormányzatnak a megvalósításhoz szükséges forrást biztosítania kell
-Ipari Park bérleti díja: 183 912 899 Ft
-rekultiváció 19 713 682 Ft
-Csoma pályázat 65 868 Ft
-Közös Hivatal előző évi pénzmaradványa 14 000 000 Ft
-Gördülő fejlesztési tervben meghatározott ívóvíz -és szennyvíz hálózat karbantartása, fejlesztése 41 803 853 Ft
Általános tartalék 51 715 634 Ft.
1. Az egyéb működési célú támogatások áht. kivülre soron az egyházaknak, civil szervezeteknek nyújtott támogatási összegek szerepelnek: 9 530 000 Ft

Megnevezés

2023-ra megítélt támogatás

Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete

10 000 Ft

Rákóczi Szövetség

20 000 Ft

Kaposvári Hallássérültek Sportegyesülete

20 000 Ft

Medicopter Alapítvány

10 000 Ft

Kötél Egyesület

20 000 Ft

Kaposmérői Nyugdíjas Klub

400 000 Ft

Kaposmérői Polgárőr Csoport

800 000 Ft

Tandem SE

50 000 Ft

„Együtt a Jövőnkért 95 Alapítvány”

400 000 Ft

Vörösmarty Baráti kör Egyesület

250 000 Ft

Bokréta Óvodai Egyesület

250 000 Ft

Református Egyház

1 000 000 Ft

Kaposmérő Sport Egyesület

5 000 000 Ft

Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány

600 000 Ft

Kaposmérői Dobogó Egyesület

0 Ft

Zselici Borászok Egyesülete

250 000 Ft

Szent Vendel Római Katolikus Plébánia

250 000 Ft

FUTaMÉRŐ Sport és Kultúrális Egyesület

200 000 Ft

Összesen

9 530 000 Ft

1. A Református egyház 348 381 Ft visszatérítendő támogatást kap a Templom toronysüveg felújítására,
1. Beruházások, felújítások: 474 264 213 Ft
-TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat megvalósítása 97 870 458 Ft
2021-TK-WEB Külterületi helyi utak fejlesztése,
Felújított útszakasz: Hetesi út, szeméttelephez vezető út, Ebédvesztő út felújítása A műszaki átadás 2022-ben megtörtént. A kivitelezés finanszírozása a pályázati források biztosítása miatt 2023-ban történik meg 170 555 428 Ft
TOP Plusz 1.2.1-21-S01-2022. Csapadékvíz elvezetés felújítása pályázat
Hunyadi utca, Zrinyi utca, Rákóczi utca egyrésze 205 838 327 Ft
1. Finanszírozási kiadások: 339 488 964 Ft
*A finanszírozási kiadási soron a Hivatalnak, a Konyhának, az Óvodának és Bölcsődének továbbadott normatív támogatási összeg jelenik meg, ami összesen 305 524 617 Ft
*Itt kerül kimutatásra az úgynevezett 13. havi normatíva támogatás visszafizetése, az állami megelőlegezés kiadásként történő kimutatása 18 193 166 Ft
*Az OTP-nél felvett beruházási hitelek 2022. évre vonatkozó törlesztő részlete az ütemterv alapján 15 771 181 Ft
-Jones vendéglő hitele 4 435 418 Ft/ év
-Ipari Park beruházási hitel: 10 068 627 Ft/év
-Kaposmérői Bokréta Óvoda játszótér kialakítás: 1 267 136 Ft/év
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés tervezete
Bevételek: 149 932 752 Ft
2020. január 1-vel 5 település csatlakozott a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A feladatellátás nem csak a gesztortelepülésen, hanem még két kirendeltségen történik, melyek a következők:
Kaposfő, Kiskorpád, Jákó Kirendeltsége:
-Kiskorpád Községi Önkormányzat
-Jákó Községi Önkormányzat
-Kaposfő Községi Önkormányzat
Somogyaszaló Kirendeltsége
-Somogyaszaló Községi Önkormányzat
-Somodor Községi önkormányzat
A Magyarország 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvény tartalmazza az önkormányzati hivatalok működésének állami támogatását.
FAJLAGOS ÖSSZEG: 5 537 000 forint/fő
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Mötv. szerint 2020. november 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdése alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben év közben változik a közös hivatali struktúra, vagy 2021. január 1-jéhez képest megváltozik a közös hivatal székhelye, azt az érintett önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással rendezik.
A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2023-ban elismert hivatali létszáma:
21,07 fő 5 537 000 Ft/ fő Összesen: 116 664 590 Ft
A Hivatal működési támogatása a lakosságszám szerint jutó, kiegészítéssel korrigált székhelyre összesített együttes összege: 121 058 752 Ft.
Magyarország 2023.évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV törvény által kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az illetményalapot 2021. január 1-től változatlanul 46 320 forintban határozza meg.
A Hivatal a Szociális Társulás könyvelését 1 147 700 Ft-ért végzi el. A kirendeltségek tekintetében a normatíva nem nyújt fedezetet a jutalomra, így mindkét kirendeltség települései hozzájárulásként befizetik a különbözetet. Kaposfő Község Önkormányzata 1 fő dolgozó bérköltségéhez további 1 000 000 Ft-tal hozzájárul. Pappné Bárány Éva közművelődési, valamint intézményvezető feladatot is ellát, így a bérének az 50%-át Kaposmérő Községi Önkormányzat finanszírozza.
A működési bevételek között szerepel a projektmenedzsmenti díj, valamint az intézmények felé továbbszámlázott telefon költség.
Kiadások: 149 932 752 Ft
A Közös Hivatal költségvetésének nagy hányadát a foglalkoztattak személyi juttatása, valamint annak járulékai adják.
A jelenlegi állományi létszám 19 fő, a kirendeltségek létszámösszetétele a következő:
Kaposmérő székhely: 7,5 fő
Kaposfő, Kiskorpád, Jákó Kirendeltsége: 8fő
Somogyaszaló Kirendeltsége: 3,5 fő
Pappné Bárány Éva 2017. márciustól átkerült köztisztviselőként a Hivatal állományába, továbbra is a faluház vezetője, átvételére az anyakönyvezetési tevékenység folytatása miatt volt szükség. Bérköltsége járulékkal, valamint juttatásokkal összesen 6 913 063 Ft, amelynek felét a Kaposmérő Községi Önkormányzat átadja a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatalnak.
A tavalyi évhez hasonlóan 235 000 Ft caffeteria szerepel a költségvetésben. A Hivatal a teljes összeget szépkártyára fogja megigényelni.
Szulimán Csabáné 2023. nyarán nyugdíjba vonul, 2 hónap jubileumi jutalom illeti meg.
A dologi kiadások között a Hivatal folyamatos működésének költségei (közműdíjak, internet, telefon költségek), valamint a feladat ellátáshoz szükséges szoftverdíjak, szakmai anyagok, irodaszerek beszerzése jelenik meg.
A kirendeltségek lemondtak a havi ellátmányról. Kaposfő telephelyen valamint a Somogyaszalói kirendeltségen az informatikai szolgáltatást saját dolgozóval látják el.
A központi szerver gép nem tudja biztonságosan ellátni a kötelező mentéseket, így egy új számítógép megvásárlása vált szükségessé a székhely önkormányzatnál.
Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetés tervezete
A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde összesített költségvetésében szerepel az óvoda, valamint a mini bölcsőde. Az intézményi gyermekétkeztetés kikerül az intézmény költségvetéséből, mivel az önkormányzat átvette a konyha üzemeltetését. A továbbiakban bemutatásra kerülnek a költségvetések jogcímenként.
1.
1.
1. Óvoda:
I.1. Bevételek: 92 777 845 Ft
A települések fő feladata a köznevelés területén 2023. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz az előző évekhez hasonló finanszírozást biztosít a központi költségvetés.
- pedagógusok átlagbér alapú támogatása 53 681 580 Ft
- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása: 23 268 000 Ft
- kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok minősítéséből fakadó többletkiadásokhoz, létszámuk alapján II. ped. fokozat: 1 403 070 Ft
- óvodaműködtetési támogatás szolgálja az intézmény szakmai eszközei beszerzésének, dologi kiadásainak támogatását: 13 559 000 Ft
2023-as nevelési évre 91 911 650 Ft normatíva lett betervezve, melyből 78 352 650 Ft bértámogatás, 13 559 000 Ft működési támogatás. Az Óvoda gyermeklétszáma 2023-ban 107 fő, melyből 11 kisgyermek SNI-s,(1 fő 3 SNI-s) ezáltal 119 főre igényelhető állami támogatás. A gyermeklétszám növekedése miatt a mutatószám 9,9-ről 10,2-re változott.
A 2023-as költségvetési törvényben az előző évhez képest a pedagógusok átlagbér alapú támogatását nem emelték, a 2022. évi minimálbér támogatását beépítették a finanszírozásba.
Tavaly a 8/2022. (I.14.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, valamint a 10 %-os béremelés finanszírozására. 2023-as emeléshez a kormány nem járult hozzá, ezért szűkös az intézmény költségvetése.
Az állami támogatás 92 %-át a személyi jellegű kiadások teszik ki.
I.2. Kiadások: 92 777 845 Ft
A bérköltségek és annak járulékainak tervezésénél 8 fő óvónő,1 fő intézményvezető, 4 fő dajka és 2 fő óvodai segítő bére lett figyelembe véve, amelynek költsége összesen 85 383 379 Ft. A dajkák megkapták a garantált minimálbér emelésen felül a kötelezően előírt 7%, valamint az adható 3%-os eltérítést is.
A béren kívüli juttatást a dolgozók döntése alapján az OTP szépkártyájára bruttó 96 000 Ft –ot töltünk fel, vagy bérként havi bruttó 6 695 Ft juttatásként kifizetésre kerül. A költségvetésbe beépítésre került a dajkáknak kötelezően előírt védőruha költség (25.000,- forint/fő/év) és az óvónőknek adható munkaruha költség (15.000,-forint/fő/év).
A dologi kiadásoknál az előző évi kiadásokat vettük alapul. A szakmai anyagok között a csoportban lévő mindennapi használati játékok vásárlására (babakonyha, kisautó, labda, talicska, kismotor, tornagép,), cseréjére. Az Óvodavezető ebben az évben nagyobb értékű bútorok, eszközök vásárlásában nem gondolkodik. A kézműves foglalkozásokhoz szükséges anyagok árai folyamatosan emelkednek (irodaszer, textília, gyöngy stb.), ezért magasabb keretet állapítottunk meg. A dologi kiadásokra összesen 7 394 466 Ft lett betervezve.
A 2020-as évben megszépült az óvoda, új játszóteret, udvari játékokat kaptak a gyerekek. 2022-es évben elkezdődött az óvónők öltőzőjének felújítása, valamint az épület kifestése.
1.
1.
1. Mini Bölcsőde:
II.1. Bevételek:16 766 458 Ft
2021. szeptemberével 14-ével a településen megnyitott a Mini Bölcsőde. Jelenleg 6 fő kisgyermek jár az intézménybe.
A bölcsőde szociális intézmény, ezért a finanszírozása eltér az óvodáétól. Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz.
Bölcsődei bértámogatás jogcímre kapott támogatás 10 906 000 Ft.
Üzemeltetési támogatás: 4 480 458 Ft
A képviselő testület döntése alapján 1000 Ft/nap gondozási díjat szedünk a szülőktől, ami előreláthatóan 1 380 000 Ft bevételt jelent.
II.2. Kiadások: 16 766 458 Ft
A gondozási feladatokat 1 fő kisgyermeknevelő, valamint 1 fő bölcsődei dajka látja el. Személyi jellegű kiadásai összesen 9 905 418 Ft.
A dologi kiadások között főleg az intézmény fenntartásának működési költsége szerepel. (közüzemi díjak, takarítószerek stb.), összesen 6 861 040 Ft került betervezésre.
Kaposmérői Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetés tervezete
2023.01.01-ei hatállyal Kaposmérő Képviselőtestülete megalapította a Kaposmérői Önkormányzati Konyha intézményt. Az intézményvezetői feladatokat Somogyvári Nikolett látja el. A konyha épülete pályázati forrásból, valamint önerőből felújításra került 2022-ben. A pályázati kiírás feltétele volt, hogy a konyha működtetését a fenntartó önkormányzatnak kell ellátnia.
Bevételek: 75 774 573 Ft
A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Min Bölcsődei, valamint a Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskolában étkező gyermekek után járó normatíva összesen 59 414 048 Ft
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása1 506 510 Ft.
A növekvő élelmiszer és rezsi árak miatt, a térítési díjakat megemeltük, a várható bevétel 10 293 400 Ft.
Előreláthatóan a fenti bevételek nem nyújtanak fedezetet a zavartalan működésre, ezért az önkormányzatnak plusz 4 560 615 Ft forrást kell biztosítania.
Kiadások: 75 774 573 Ft
Ettől az évtől az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó gyermekétkeztetést saját dolgozókkal látjuk el, 1 fő intézményvezető, 1 fő szakács, 3 fő konyhai segítő felvételre került. Személyi jellegű kiadások összesen: 19 364 320 Ft.
A dologi kiadások között szerepelnek a nyersanyagok költsége, a közüzemi díjak, valamint egyéb költségek. A működéshez szükséges dologi költségekre 56 410 253 Ft-ot terveztünk.