Lad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2023. 01. 01

Lad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról

2023.01.01.

Lad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi iparűzési adóról az alábbiakat rendeli el:

1. § E rendelet hatálya Lad Község közigazgatási területére terjed ki.

2. § (1) Adóköteles a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 35. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenység.

(2) Az adó alanya, akit a Htv. 35. § (2) bekezdése adóalanyként megjelöl.

(3) Az adókötelezettség keletkezésre és megszűnésére a Htv. 38. §-ában meghatározottakat kell alkalmazni.

(4) Az adó alapjának megállapításra a Htv. 39. §-a, vagy, 39/A. §-a, vagy a 39/B. §-a az irányadó.

3. § Az adó évi mértéke az adóalap 1,4 %-a.

4. § (1) Az adóbevallás szabályaira az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (továbbiakban: Art.) foglaltak az irányadók.

(2) A helyi iparűzési adót az Art. 2. melléklet II. fejezet A) pontjában meghatározott időpontig kell megfizetni.

5. § E rendeletben nem szabályozott kérdésekre a Htv. és az Art. hatályos rendelkezései az irányadók.

6. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.