Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2018. 02. 28

Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990.évi LXV.törvény 16.§ (1) bek., valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17.§. (1) bek. kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §


A rendelet hatálya


A rendelet hatálya kiterjed Nagyszakácsi község önkormányzati képviselő-testület tagjaira.

2. §[1]


A tiszteletdíj mértéke


(1) A képviselő-testület tagjai munkájukért 2018. január 1. napjától havi bruttó 20.000.-Ft összegű tiszteletdíjban részesülnek.

            (2) A tiszteletdíjat a képviselőknek a tárgyhónapot követő hó 5.napjáig kell kifizetni.

            (3) A tiszteletdíj kifizetéséről a körjegyző gondoskodik.


3. §


A tiszteletdíj megvonása


Ha a képviselő neki felróható okból legalább 3 egymást követő képviselő-testületi ülésen nem jelenik meg, a képviselő-testület határozatával a képviselő tiszteletdíját maximum 12 hónapra 25%-kal csökkentheti.

4. §


Egyéb juttatás


Az önkormányzat a képviselők részére egyéb juttatásként 3.000.-Ft összegű telefon előfizetést biztosít.

5. §


Záró rendelkezések


(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.


                               Kövér István s.k.                                          Károlyné Csobod Hajnalka s.k.

                                  polgármester                                                               körjegyző

[1]

A rendelet szövegét a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. rebruár 28-tól