Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (IV. 8.) rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Hatályos: 2013. 04. 01- 2013. 11. 30

Nagyszakácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló – többször módosított – 1993. évi III. tv (továbbiakban: Szt.) 1.§-ának (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1), (3) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 37. § (1) bekezdés d) pontjában, 37/A. § (3) bekezdésében, 38. §-ának (9) bekezdésében, 43/B. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (3) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 47. § (2) és (5) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. §-ának (3) bekezdésében, 55/C. § (4) bekezdésében, 60. § (3) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I.FEJEZET


A szociális igazgatás és a szociális ellátás általános szabályai


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEKA rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő szociális rászorultságtól függő pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti keretei, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.


A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatályára vonatkozóan az Szt. 3.§-a az irányadó

(2) A rendelet tárgyi hatálya az alábbi ellátásokra terjed ki:

a.) Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

aa) aktív korúak ellátása: rendszeres szociális segély, foglakoztatást helyettesítő támogatás 

       ab) lakásfenntartási támogatás,

     

      ac) önkormányzati segély,

      ad) önkormányzat egyéb pénzbeli juttatásai,

      ae) Bursa Hungarica támogatást,

      af) köztemetés,

      ag) önkormányzat saját juttatásai,

      ah) egyéb természetbeni gyermekvédelmi ellátások,

      ai) közgyógyellátás,

      aj) önkormányzat saját juttatásai,

      ak) egyéb természetbeni gyermekvédelmi ellátások,

      al) szociális célú tűzifajuttatás.


               b.) Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások

         ba) étkeztetés

         bb) házi segítségnyújtás

         bc) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

         bd) családsegítés

         be) támogató szolgálat

         bf) idősek nappali ellátása 

         bg) gyermekek ellátásával kapcsolatban gyermekjóléti szolgáltatás

         bh) bölcsődei ellátás

         bi) gyermeke átmeneti elhelyezése

         bj) falugondnoki szolgáltatás


(3) A Bursa Hungarica, támogatást Nagyszakácsi községben állandó bejelentett lakcímmel rendelkező személyekre terjed ki.

(4) A rendelet 1. § (2) bekezdés b. pontjának, bb); bc); bd); be); bf); bg); bh); bi)  pontjaiban felsorolt ellátások a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (továbbiakban: SZESZK) feladatellátása révén valósul meg.[1][1] Módosította: 6/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet


ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK


2. §


(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása és a szociális alapszolgáltatások igénybevétele iránti kérelmeket a közös önkormányzati hivatalban szóban, vagy írásban lehet előterjeszteni.

(2) Amennyiben az e rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatás biztosítása társulás keretében fenntartott intézmény (Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ) útján történik, az alapszolgáltatás iránti kérelmet a központ vezetőjéhez lehet szóban, vagy írásban előterjeszteni.

(3) Civil szervezetek is kezdeményezhetik a hivatalból történő eljárást. Eljárás kezdeményezésük nem terjed ki intézményi ellátás igénybevételének kezdeményezésére.

 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő kérelmét a „A személyes gondoskodást  nyújtó szociális ellátások igénybevételéről” szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM. rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújthatja be.
 2. Elektronikus úton nem intézhető önkormányzati hatósági ügyfajták:

            a. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások ügye

            b. természetben nyújtott szociális ellátásokra

            c. szociális szolgáltatások igénybevétele


3. §


(1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint vele közös háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolni.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza:

- az ellátást igénylő személynek az Szt. 18. §-ának a./,c./, h./ pontjában szereplő adatait,

- az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.

A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemnyilatkozat melléklete.

(2) A jogosultság megállapításakor:

- havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét

- a nem rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

Jövedelem igazolható:

- havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolással

- munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvénnyel, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással

- a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátás esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényével, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot,

- vállalkozó esetében az illetékes NAV igazolását, kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról.

(3) A jövedelem számításánál figyelmen kívül kell hagyni:

- a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet

- a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt.

(4) A jogosultsági feltételek megállapításához a §-ban szabályozottakon túl szükséges egyes speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül felsorolásra.

(5) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a közös önkormányzati hivatal nyilvántartásában fellelhetők, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi XCL. törvény  36. §-ának (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás beszerezhető.


4. §


 1. A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése, utalása minden hó 5-éig, házipénztárból, lakossági folyószámlára utalással, nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a pénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik. A házipénztárból történő döntést követő azonnali kifizetés létfenntartást veszélyeztet, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetén történhet.
 2. Amennyiben a jövedelemszámításnál irányadó időszakban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege változik, akkor időarányosan annak az időszaknak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével kell számolni, amelynek a nettó jövedelmét a kérelmező igazolja.


5. §


(1) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni.

(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a körjegyzőség már bármely ügyben vizsgálta és azokban lényeges változás nem feltételezhető.


6. §


(1) A rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, önkormányzati segély, temetési segély egészben, vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A folyósítás módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.

(2) A rendszeres szociális segély természetbeni ellátás formájában akkor nyújtható, ha a családban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 68. §-a szerint védelembe vett gyermek él.


7. §


A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához, ha a kérelmező életvitele alapján vélelmezhető, hogy a jövedelemigazolásban feltüntetett összegen felül egyéb jövedelemmel is rendelkezik, a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni viszonyairól a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyilatkozzék.


8. §


A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) rendelkezéseit alkalmazni kell.


A képviselő-testület a szociális ellátások igénylése során az elektronikus ügyintézés lehetőségét kizárja.Időskorúak járadéka


11. §[1][1]Törölte: 6/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet

Szerkesztés...

Lakásfenntartási támogatás


12. §


(1) Nagyszakácsi Községi Önkormányzat képviselőtestülete lakásfenntartási támogatásban részesíti

a./ azt a személyt, akinek a háztartásában az l főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át meghaladja ( normatív támogatás)

b./ azt a személyt aki helyi lakásfenntartási jogosult e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén.

(2) Normatív lakásfenntartási támogatás esetén a képviselőtestület a lakásfenntartás elismert havi költségére, az elismert lakásnagyságra, valamint a lakásfenntartási támogatás összegére a Sztv. rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza.

 1. A lakásfenntartási támogatás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.[1]


13. §


(1) Nagyszakácsi Községi Önkormányzat képviselőtestülete helyi lakásfenntartási támogatásban részesíti azt a személyt, akinek háztartásában az l főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át és a lakásfenntartás havi költségének a háztartás havi összjövedelméhez viszonyított aránya a jövedelem 30 %-át elérő költséghányad.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az alábbi kiadások teljes költségét kell figyelembe venni:

- lakbér

- lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlet

- villanyáram költsége

- víz és gázfogyasztás költsége

- tüzelőanyag költsége.

(3) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege minimum 2.500.-Ft, maximum 6.000.-Ft.

(4) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet tárgyév január és július hónapban lehet benyújtani a Közös Önkormányzati Hivatalában.

(5) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a (2) bekezdésben meghatározott költségek igazolására szolgáló számlát, lakásbérleti szerződést, illetve lakáscélú pénzintézeti kölcsön szerződést.

(6) Ugyanazon lakásra vonatkozóan lakásfenntartási támogatás csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(7) A kérelmezőt a havi rendszerességgel járó lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.


15. §


(1) Megszűnik a támogatás:

- a megállapított idő elteltével

- a támogatásra okok adó körülmények megváltozásával.

(2) A lakásfenntartási támogatás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.[1] Módosította: 6/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet


Ápolási díj


16.- 19. §[1][1] Törölte: 3/2012. (IV. 27.) rendelet

Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás


24. §


(1) Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás állapítható meg annak, az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatónak, utolsó éves középiskolásnak (diplomával nem rendelkező felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettnek) aki,

a./ állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium  és az intézmény  közötti megállapodás  alapján nem állami felsőoktatási  intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő képzésben, első szakirányú  továbbképzésben, vagy első akkreditált rendszerű felsőfokú képzésben vesz részt

b./ állami felsőoktatási  intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium  és az intézmény  megállapodása alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos , államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő képzésben, első szakirányú  továbbképzésben , vagy  első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú képzésben kíván részt venni a következő tanévtől

és Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatát az önkormányzat által megállapított  határidőben  benyújtotta.

(2) Nem jogosultak Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásra

- katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények hallgatói

- külföldi felsőoktatási intézmények hallgatói

- középiskolai akkreditált iskolai felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók

(3) Szociálisan rászoruló az a hallgató, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a 70.000.-Ft-ot nem haladja meg.

(4) A képviselő-testület az ösztöndíj támogatást az (1) bekezdés a./ pontja esetén 10 hónapra, az (1) bekezdés b./ pontja esetén 3 x 10 hónapra állapítja meg.

(5) A képviselő-testület döntését név, lakcím, havi támogatás összegének feltüntetésével az önkormányzat hirdetőtábláján elhelyezett hirdetménnyel közli.

(6) A képviselő-testület a következő tanulmányi félévtől visszavonja a már megállapított ösztöndíj támogatást, ha a támogatásban részesülő elköltözik a községből.

(7) A képviselő-testület évente egy alkalommal a szociális rászorultság tekintetében felülvizsgálja az (1) bek. b./ pontja szerint megállapított ösztöndíj támogatást.

(8) A képviselő-testület a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás havi összegét az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(9) A pályázatok elbírálását a testület beszámolás terhe mellett, a polgármesterre ruházza át.

Temetési segély[1]


25. §; 26. §
[1]Törölte: 6/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. FEJEZET


TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI  ELLÁTÁSOK


Közgyógyellátás


27. §


(1) Méltányosságból, kérelemre, egyedi elbírálás alapján annak a személynek is megállapítható a közgyógyellátásra való  jogosultsága, aki szociálisan rászorult és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni, akinél az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, egyedül élő esetén 200 %-át,  és a  havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri, illetve meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  25 %-át .


(2) A közgyógyellátás iránti kérelmet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 9. számú melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani a körjegyzőség községi hivatalában. A kérelemhez csatolni kell a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 35. §-ában előírt igazolásokat, nyilatkozatokat.


Az önkormányzat saját juttatásai


28. §


Az önkormányzat minden év karácsonyára élelmiszer csomagot ad a helyben lakó 60 év feletti férfiak és 55 év feletti nők részére, melynek összegét az éves költségvetési rendeletben állapítja meg.


Egyéb, természetbeni gyermekvédelmi ellátások


29. §


(1)  Az önkormányzat minden Nagyszakácsiban lakóhellyel rendelkező Marcaliba iskolába járó általános iskolai tanuló részére  autóbusz tanuló-bérletet biztosít.

(2) Az önkormányzat minden év karácsonyára 2 kg szaloncukrot ad a helyben lakó 3 és több gyermekes családok részére.


SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS GYERMEKVÉDELMI SZEMÉLYES GONDOSKODÁS


30. §


(1) Nagyszakácsi Községi Önkormányzat az alábbi szociális szolgáltatásokat és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtja:

- szociális étkeztetés

- házi segítségnyújtás

- nappali intézményi ellátás

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

- családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

- gyermekek napközbeni ellátása

- gyermekek átmeneti gondozása

- falugondnoki szolgáltatás

- támogató szolgálat

(2) Nagyszakácsi község Önkormányzata a házi segítségnyújtás, családsegítés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását a Marcali Többcélú Kistérségi Társulásban a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 8700 Marcali, Dózsa u. 9. szám alatti intézménnyel biztosítja.

(3) Térítésmentesen kell biztosítani: falugondnoki szolgáltatás, családsegítés.

(4) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható az ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása.

Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell.

(5) Az engedélyező külön eljárás nélkül ellátásban részesíti azt, aki a 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 15. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel


Étkeztetés


31. §[1]


(1) Az étkeztetést a Nagyszakácsi Községi Önkormányzat képviselő-testülete biztosítja a Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatóság 8700 Marcali berzsenyi u. 114. - 8739 Nagyszakácsi, Kossuth u. 93. Szám alatti tagintézménye főzőhellyel a külön kötött megállapodás szerint.   

(2) Étkeztetés keretében azoknak a személynek a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

a./ koruk,

b./ egészségi állapotuk

c./ fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük

d./ szenvedélybetegségük, vagy

e./ hajléktalanságuk miatt.

(3) A szociális étkeztetés igénybevétele iránti kérelem szóban és írásban a körjegyzőség hivatalában nyújtható be.

(4) Megszűnik a szociális étkeztetés

- a jogosult halálával

- határozott idejű megállapítás esetén a megjelölt időtartam lejártával

- a jogosult kérelmére

- amennyiben a szolgáltatást 6 hónapig nem veszi igénybe

- térítési díjat 1 hónapig nem fizeti.

(5) A képviselő-testület a  szociális étkeztetés iránti kérelmek elbírálását, a ellátás megszűnését a polgármesterre ruházza át.[1] Módosította: 3/2012. (IV. 27.) rendelet

Házi segítségnyújtás


32. §


(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.


(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:

a./ alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését

b./ az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést

c./ a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást


(3) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a gondozási központ útján biztosítja. Az ellátás iránti kérelmet a Körjegyzőség hivatalába, vagy a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központnál (Marcali, Dózsa Gy.u.9.) lehet előterjeszteni. A kérelemről az intézmény vezetője dönt.

(4) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatási iránti kérelem alapján az intézményvezető kezdeményezi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.


Idősek nappali intézményi ellátása


33. §


(1) Az időskorúak nappali intézményi ellátása a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (Marcali, Dózsa Gy. u. 9.) vehető igénybe.

(2) Az ellátás iránti kérelmet a Központ intézményvezetőjéhez kell benyújtani, aki dönt a jogosultság megállapításáról, az ellátás igénybevételének módjáról.


Szerkesztés...

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás


34. §


(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

(2) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell

a./ az ellátott személy segélyhívása esetén  az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan  megjelenést

b./ a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedés megtételét

c./ szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

(3) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szociális rászorultságot vizsgálni kell.

(4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult

a./ az egyedül élő 65 év feletti személy

b./ az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy

c./ a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai  beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos  biztosítását .

(5) A súlyos fogyatékosságot, a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot igazolni kell.

(6) Amennyiben a szociális rászorultság több feltétel egyidejű fennállásán alapul, valamennyi feltételt külön igazolni kell.

(7) Súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy.

(8) A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet:

a.) az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal, vagy más okirattal

b.) az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel.

(9) Az ellátás iránti kérelmet a közös önkormányzati hivatalban, vagy a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (Marcali, Dózsa Gy. u. 9) lehet előterjeszteni. Az ellátás iránit kérelemről az intézmény vezetője dönt.

(10) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja  a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.

(11) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszűnik a jogosult kérelmére, halála esetén, valamint a 40/a. (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételek hiányában.

( 12) Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást vállaló a kötelezett.


Támogató szolgáltatás


35. §


 1. A támogató szolgáltatás igénybevételére a jogosultság igazolására vonatkozóan az Szt. 65/C.§-ban foglaltak az irányadók.
 2. Az ellátás iránti kérelmet a SZESZK vezetőjéhez lehet benyújtani.
 3. A támogató szolgáltatás térítési díjára vonatkozóan a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. r. 14/A.§-ban foglaltak az irányadók.

Családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat


36. §


(1)A családsegítő szolgáltatás célja az önkormányzat működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került családok és személyek életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

(2) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, a védőnői szolgálattal, a bölcsödével, óvodával, általános és középfokú iskolákkal együttműködve.

(3) A gyermekjóléti szolgálat feladatai a Gyvt. 39.§-ában foglaltakon túl különösen e körben:

- a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás, segítségadás a támogatásokhoz való hozzájutáshoz,

- az önkormányzat gyermekvédelemmel foglalkozó rendeletei hatályosulásának figyelemmel kísérése.

(4) A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

(5) A szolgáltatás megállapítása iránti kérelmet a Központ intézményvezetőjéhez kell benyújtani, aki dönt az igénybevétel formájáról.

Gyermekek napközbeni ellátása


37. §


(1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Gyvt. 41.§.-ában meghatározottak szerint bölcsőde, óvoda, általános iskola napközi keretében szervezi meg.

(2) Az ellátás megállapítása iránti kérelmet az (1) bekezdésben megjelölt intézmények vezetőihez nyújthatja be a kérelmező, akik döntenek az ellátás megállapításáról.


Gyermekek átmeneti gondozása


38. §


(1) A gyermekek átmeneti gondozását, mint alapellátási feladatát az önkormányzat a Marcali Többcélú Kistérségi Társulásban a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ intézmény útján biztosítja.

(2) Az ellátás iránti kérelmet a Központ intézményvezetőjéhez kell benyújtani, aki dönt az ellátás megállapításáról.

Falugondnoki szolgáltatás


39. §


(1) Falugondnoki szolgáltatás keretében enyhíti a település intézményhiányából eredő hátrányokat, biztosítja az alapvető szükségletek kielégítését célzó szolgáltatásokhoz való hozzájutást, az egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást, valamint segíti az egyéni és a közösségi szintű szükségletek kielégítését.

(2) A falugondnoki szolgáltatásról Nagyszakácsi Önkormányzat külön rendelete rendelkezik.

Szerkesztés...

A fizetendő személyi térítési díj és csökkentésének, elengedésének esetei, módjai


40. §


( 1) Ha a Sztv másképp nem rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért személyi térítési díjat kell fizetni.

(2) A személyi térítési díjat

a./ az ellátást igénybevevő jogosult

b./ a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő

c./ a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyenes ágbeli rokona, örökbefogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az l főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét

d./ a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,

e./ a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a-c/-e/ pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra  köteles és képes személy) köteles megfizetni ( az a./-e/ pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett).

(3) Az önkormányzat ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat

a./ aki jövedelemmel nem rendelkezik

b./ étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, akinek családja jövedelemmel nem rendelkezik.

(4) A személyi térítési díj évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha az ellátott, illetve étkeztetés, házi segítségnyújtás esetében a családja jövedelme

a./ olyan mértékben csökken, hogy az e rendeletben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni,

b./ olyan mértékben növekedett az ellátott, illetve szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a család jövedelme, hogy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladta.


41. §


(1) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál

a./ a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelmét,

b./ étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén a Sztv. 119.C.§.(3) bekezdés szerinti jövedelemigazolásban meghatározott jövedelmet,

- kiskorú igénybevevő esetén  - a./, b./ pont szerinti kivétellel- a vele közös háztartásban élő szülők 1 főre jutó rendszeres havi jövedelmét

kell figyelembe venni.


(2) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál

a./ a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelmét,

b./ étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén a Sztv. 119.C.§.(3) bekezdés szerinti jövedelemigazolásban meghatározott jövedelmet,

- kiskorú igénybevevő esetén  - a./, b./ pont szerinti kivétellel- a vele közös háztartásban élő szülők 1 főre jutó rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni.


41. §


(3) A szociális étkeztetéshez az önkormányzat a következő kedvezményt biztosítja:[1]


                                                  Kedvezmény                                Ellátás díja (Ft/adag)

Intézményi térítési díj                          0%                                                  245 Ft

0- 35.000 Ft-ig                                  50%                                                  125 Ft

35.001 – 57.000 Ft                            25%                                                  185 Ft

57.001-                                               0 %                                                 245 Ft

 1. Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente 1 alkalommal állapítja meg.


[1] Módosította: 4/2013. (VI. 3.) rendelet

Személyi térítési díjak megfizetése


42. §


(1) A személyi térítési díjat havonta, utólag kell megfizetni.

(2) A szolgáltatások, illetve ellátások igénybevételének szüneteltetését, a szüneteltetés első napját megelőző 2 munkanappal korábban kell írásban, vagy szóban bejelenteni a körjegyzőség községi hivatalában, vagy a Központban.

..

Személyi térítési díjak megfizetése


42. §


(1) A személyi térítési díjat havonta, utólag kell megfizetni.

(2) A szolgáltatások, illetve ellátások igénybevételének szüneteltetését, a szüneteltetés első napját megelőző 2 munkanappal korábban kell írásban, vagy szóban bejelenteni a körjegyzőség községi hivatalában, vagy a Központban.

Az intézményi jogviszony megszűnése


44. §


(1) Az alapellátás megszűnik, ha az igénylő

a./ térítési díjat egy hónapon belül nem fizeti meg. Kivéve, ha ingyenes ellátásban részesül

b./ a szolgáltatást hat hónapon keresztül nem veszi igénybe

c./ elhalálozik,

d./ kéri az ellátás megszüntetését.

(2) A térítési díj megállapítására, beszedésére vonatkozóan e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a Sztv. 114-119.§-ában foglaltak az irányadók.


Személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díja


45. §[1]


Házi segítségnyújtásEllátási forma

Ellátási díja (Ft/óra)


Házi segítségnyújtás díja (Ft/óra)

75 Ft


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Elbírálási szempont

Ellátási díj

Szociálisan rászorult személy

20 Ft/nap


600 Ft/ hó

Szociálisan nem rászorult személy

115 Ft/ nap


3.450 Ft/hó


Támogató szolgáltatás


Szociálisan rászorult személy

                      Ellátás díja

Személyi segítés óradíja

                                80 Ft

Speciális szállítás szolgáltatási km díja

                                50 Ft


Szociálisan nem rászorult személy


Személyi segítés óradíja

                              400 Ft

Speciális szállítási szolgáltatás km díja

                              180 Ft


Nappali ellátás


Ellátási forma

Ellátás díja Ft/nap

Napközbeni tartózkodás

0 Ft
[1] Módosította: 4/2013. (IV. 3.) rendelet


Szerkesztés...

Záró rendelkezések


46. §


(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


 1. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 4/2010. (IV.23.) rendelet hatályát veszti.

(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4). A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.