Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelete

Nagyszakácsi Községi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 09

Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések


1. §

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Nagyszakácsi Községi Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

2. §


(1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 218.814.025 Ft-ban, kiadási főösszegét 185.034.889 Ft-ban állapítja meg.


Ezen belül:

 • működési célú bevétel 150.338.935 Ft
 • működési célú kiadás 131.186.993 Ft
 • felhalmozási célú bevétel 68.475.090 Ft
 • felhalmozási célú kiadás 53.847.896 Ft

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadáson belül:

 • személyi juttatásokat 33.063.888 Ft
 • munkaadót terhelő járulékok 4.428.005 Ft
 • dologi kiadásokat 36.547.101 Ft
 • támogatásértékű működési kiadás 0 Ft
 • ellátottak pénzbeli juttatásai 2.639.525 Ft
 • működési célú pénz eszk. átadás 3.522.697 Ft
 • működési hitel visszafizetése0 Ft
 • függő, átfutó kiadások0 Ft
 • elvonások, visszafizetések0 Ft
 • finanszírozási kiadások50.985.777 Ft

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül a jogcímenkénti bevételeket és kiadásokat, valamint a fejlesztési- felújítási kiadásokat, továbbá a létszámkeret alakulását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. §


A 2019. évi gazdálkodás során létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosította.

                                                                    

                                                                      4. §


(1) A képviselő-testület 2019. évben 5.960.784 Ft pénzeszközátadást biztosított a következő feladatok ellátásához:


 • Közös Hivatal működtetése:2.438.087 Ft
 • Egyéb társulások, támogatások: 3.522.697 Ft


(2) A képviselő-testület 2019. évben tartalékot nem képezett.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználását a 2. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások 2019. évi mértékét az 5. melléklet mutatja be.

5. §


(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a rendelet 3. mellékletében foglalt mérlegadatok alapján 267.497.217 Ft eszköz és forrás összegben határozza meg.

(2) Az önkormányzat vagyonának felsorolását a 3/2013. (IV. 29.) rendelet tartalmazza.

6. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi pénzmaradvány elszámolását a rendelet 4. melléklete szerint 74.006.067 Ft szabad felhasználással elfogadja.


7. §


A képviselő-testület 2019. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott. Adóelengedés nem történt. Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó hitelállománya nincs.

Hatályba léptető rendelkezés


8. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.                                    Kövér István s.k.                                                       Ács Attila s.k.

                                        polgármester                                                              jegyző

Mellékletek