Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 5/2014. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 01

Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában és 42. § 1. pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról szóló 6/2014. (VIII. 26.) önkormányzati rendeletének módosítása kapcsán (továbbiakban: R) a következőket rendeli el:


1. §


A R. 7. §-a az alábbiak szerint módosul:


Adómentesség


(1) Mentes az építményadó megfizetése alól:

a) a Htv. 13. §-ában meghatározott építmény

b) Nagyszakácsi község illetékességi területén életvitelszerűen élő magánszemélyek tulajdonában, használatában lévő laképület.

Életvitelszerű lakóhely az:

  • ahonnan a napi élettevékenység szervezésre kerül (pl. rendszeresen innen indul munkába, vagy oktatási intézménybe, illetve ide tér vissza),
  • ahol az életvitelhez szükséges napi tevékenységek zajlanak (pl. főzés, étkezés, mosás),
  • amely a családi élet helyszínéül szolgál,
  • folyamatosan igénybe vett és megfizetett közüzemi szolgáltatással bír,
  • továbbá az ottlakók elsődleges levelezési címéül szolgál a hatóságoknál és a közüzemi szolgáltatóknál.

c)  a lakóépülethez tartozó kiegészítő helyiségek (pl. padlás, pince).

2. §


Ez a rendelet 2021. január 1-én lép hatályba, majd azt követő napon hatályát veszti.                                  Kövér István s.k.                                                        Ács Attila s.k.

                                     polgármester                                                                   jegyző