Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló, - többször módosított – 4/2011. (IV. 8.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 31 - 2020. 10. 31

Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott helyben biztosítható közfeladatok ellátása érdekében az alábbi rendeletmódosítást rendeli el:

1. §

A R. 20/B. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


(1) Települési támogatás rendkívüli méltánylást érdemlő esetben évente legfeljebb egy alkalommal a segélyben részesített egy főre számított jövedelmére való tekintet nélkül is megállapíthat. Ebben az esetben a települési segély összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra a rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény egyedi értékelését követően. Az egyedi mérlegelés során a speciális élethelyzetet (betegség, elemi kár, stb.) kell a döntést hozónak mérlegelnie. Egyedi mérlegelés alapján a támogatás mértéke az 200.000 Ft-ot nem haladhatja meg. A döntés előkészítése során környezettanulmányt kell minden esetben készíteni.

2. §

A R. 23. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


(3) A rendkívüli települési támogatás mértéke az 200.000 Ft-ot nem haladhatja meg.

3. §


A R.  23/A. § (3) bekezdéssel egészül ki:


Az Önkormányzat minden évben a tanévkezdés kezdetén a Nagyszakácsi állandó lakóhellyel  rendelkező, gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodásoknak 4.500 Ft, a kedvezményben nem részesülő óvodásoknak 11.000 Ft, a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolásoknak 8.500 Ft, a  kedvezményben nem részesülő általános iskolásoknak 15.000 Ft, a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő középiskolásoknak 13.500 Ft, a kedvezményben nem részesülő középiskolásoknak 20.000 Ft, a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő felsőfokú tanulmányokat folytatóknak 18.500 Ft, a kedvezményben nem részesülő felsőfokú tanulmányokat folytatóknak 25.000 Ft, tanévkezdési támogatást állapít meg. A támogatások folyósításának elrendelése a polgármester hatásköre, melyről a soron következő testületi ülésen ad tájékoztatást a képviselő-testületnek.

4. §


A R.  28. §-a az alábbiak szerint módosul:


Az önkormányzat minden év karácsonyára élelmiszer csomagot ad a helyben lakó 65 év feletti férfiak és 60 év feletti nők részére, melynek összegét az éves költségvetési rendeletben állapítja meg.

5. §


A R.  29. § (2) bekezdése törlésre kerül:


(2) Az önkormányzat minden év karácsonyára 2 kg szaloncukrot ad a helyben lakó 3 és több gyermekes családok részére.

6. §


(1)  A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, majd az azt következő nappal hatályát veszti. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


                                    Kövér István s.k.                                                       Ács Attila s.k.

                                       polgármester                                                                jegyző