Nagyszakácsi Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021. (II.24.) önkormányzati rendelete

Nagyszakácsi Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 25

Nagyszakácsi Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

I.


A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságára, és a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatalra.

(2) Nagyszakácsi Községi Önkormányzat költségvetésében Nagyszakácsi Községi Önkormányzat és a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal az 1. számú melléklet szerint alkot egy-egy címet.

II.


A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg


2. §


(1) A képviselő-testület a Nagyszakácsi Községi Önkormányzat költségvetése


     Bevételi, kiadási főösszegét                                       191.545.562 Ft-ban


     működési költségvetési bevételét                                174.882.571 Ft-ban

     felhalmozási költségvetési bevételét                              16.662.991 Ft-ban


    működési költségvetési kiadását                                 174.882.571 Ft-ban

    felhalmozási költségvetési kiadását                               16.662.991 Ft-ban


Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi

költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési

maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)

  -       0 Ft-ban

működési költségvetési egyenlegét                                  -       0 Ft-ban

felhalmozási költségvetési egyenlegét                              -       0 Ft-ban állapítja meg.

 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alá tartozó közös önkormányzati hivatal 2021. évi költségvetésének bevétel és kiadás szintjét 61.976.238 Ft-ban hagyja jóvá, mely tejes egészében működési célú költségvetési támogatás. A feladatfinanszírozás kiegészítéseként a Képviselő-testület 828.000 Ft önkormányzati többlettámogatást biztosít a közös hivatal fenntartására.

III.


A költségvetés szerkezete


3. §


(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal költségvetését e rendelet 2. és 3. számú mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadások bemutató mérleget a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre engedélyezett létszámadatait a 5. számú mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

(4) A Nagyszakácsi Községi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 6. sz. melléklet mutatja be.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások 2021. évi mértékét a 8. számú melléklet szerinti megbontásban hagyja jóvá.


4. §


Nagyszakácsi Községi Önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását az önkormányzat nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 7. sz. melléklet tartalmazza.

IV.


A költségvetés végrehajtásának szabályai


5. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésének felhasználását, a kiadás és bevételi előirányzatok teljesítését e rendelet 9. számú melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az előirányzat-felhasználási ütemterv szükség esetén módosítható.

(2) E rendelet 2-3. számú mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belsőszabályzatai alapján történik.

(3) A költségvetés 2-3. számú mellékleteiben kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat, és az önkormányzati hivatal elemi költségvetésében kell rögzíteni.
6. §


Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal a pénzforgalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 79. §-ában rögzítetteknek megfelelően a bankszektorban és a kincstárban történő fizetési számlán, és a hozzá tartozó alszámlákon bonyolítja.


7. §


A képviselő-testület 2021. évre a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 38.650.- Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 340.000.- Ft/év/fő.


8. §


(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – a központi költségvetési szervekhez igazodóan előirányzat, ugyan ezen jogszabályhelyen előírt szint szerint tervezhető

(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 2.000.000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármestert megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján bruttó 400.000 forint összegben határozza meg. A Polgármester tekintetében a cafetéria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatalra Cafetéria Szabályzatának rendelkezései az irányadók.


9. §


Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

V.


Az önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje


10. §


(1) Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét az első negyedév kivételével, negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés kiemelt előirányzatai között, alkalmanként 500.000 Ft összeghatárig a Polgármestert átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül legfeljebb 5.000.000.- Ft erejéig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

VI.


Záró és hatályba léptető rendelkezések


11. §


(1) Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit külön testületi határozatban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.                                          Kövér István s.k.                                                      Ács Attila s.k.

                                             polgármester                                                               jegyző