Nagyszakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Nagyszakácsi Községi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Nagyszakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Nagyszakácsi Községi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Nagyszakácsi Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontban meghatározott feladatkörében eljárva Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Nagyszakácsi Községi Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 191.508.793 Ft-ban, kiadási főösszegét 190.231.716 Ft-ban állapítja meg.

 • a) működési célú bevétel 149.930.635 Ft
 • b) működési célú kiadás 134.921.208 Ft
 • c) felhalmozási célú bevétel 41.578.158 Ft
 • d) felhalmozási célú kiadás 55.310.508 Ft

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadáson belül:

 • a) személyi juttatásokat 25.198.891 Ft
 • b) munkaadót terhelő járulékok 3.192.316 Ft
 • c) dologi kiadásokat 40.078.150 Ft
 • d) támogatásértékű működési kiadás 0 Ft
 • e) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.197.065 Ft
 • f) működési célú pénz eszk. átadás 2.206.947 Ft
 • g) működési hitel visszafizetése 0 Ft
 • h) függő, átfutó kiadások 0 Ft
 • i) elvonások, visszafizetések 0 Ft
 • j) finanszírozási kiadások 58.047.839 Ft

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül a jogcímenkénti bevételeket és kiadásokat, valamint a fejlesztési- felújítási kiadásokat, továbbá a létszámkeret alakulását a rendelet 1. melléklet tartalmazza.

3. § A 2020. évi gazdálkodás során létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosította.

4. § (1) A képviselő-testület 2020. évben 1.194.889 Ft pénzeszközátadást biztosított a következő feladatok ellátásához.

(2) A képviselő-testület 2020. évben tartalékot nem képezett.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználását a 2. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások 2020. évi mértékét az 5. melléklet mutatja be.

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a rendelet 3. mellékletében foglalt mérlegadatok alapján 322.411.318 Ft eszköz és forrás összegben határozza meg.

(2) Az önkormányzat vagyonának felsorolását a 3/2013. (IV. 29.) rendelet tartalmazza.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzmaradvány elszámolását a rendelet 4. melléklete szerint 1.277.077 Ft szabad felhasználással elfogadja.

7. § A képviselő-testület 2020. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott. Adóelengedés nem történt. Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó hitelállománya nincs.

8. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.