Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelete

Nagyszakácsi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének megállapításáról

Hatályos: 2023. 05. 25

Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 22.) önkormányzati rendelete

Nagyszakácsi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének megállapításáról

2023.05.25.

Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ára Nagyszakácsi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságára-

(2) Nagyszakácsi Községi Önkormányzat költségvetésében Nagyszakácsi Községi Önkormányzat és a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal az 1. melléklet szerint alkot egy címet.

2. § (1)1 Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022 évi költségvetés

a) bevételi, kiadási főösszegét 389.247.300 Ft-ban

b) működési költségvetési bevételét 255.819.265 Ft-ban

c) felhalmozási költségvetési bevételét 133.428.035 Ft-ban

d) működési költségvetési kiadását 316.670.745 Ft-ban

e) felhalmozási költségvetési kiadását 72.576.555 Ft-ban

f) működési költségvetési egyenlegét -60.851.480 Ft-ban állapítja meg.

(2)2

(3)3 A Képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alá tartozó közös önkormányzati hivatal 2022. évi költségvetésének bevétel és kiadás szintjét 74.105.409 Ft-ban hagyja jóvá, melyből működési célú költségvetési támogatás 74.105.409 Ft. A feladatfinanszírozás kiegészítéseként a Képviselő-testület 831. 100 Ft önkormányzati többlettámogatást biztosít a közös hivatal fenntartására.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadások bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre engedélyezett létszámadatait a 5. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

(4) Nagyszakácsi Községi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 6. melléklet mutatja be.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások 2022. évi mértékét a 8. melléklet szerinti megbontásban hagyja jóvá.

(6) Nagyszakácsi Községi Önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását az önkormányzat nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 7. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetésének felhasználását, a kiadás és bevételi előirányzatok teljesítését e rendelet 9. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az előirányzat-felhasználási ütemterv szükség esetén módosítható.

(2) E rendelet 2. és 3. mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belsőszabályzatai alapján történik.

(3) A költségvetésben kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat elemi költségvetésében kell rögzíteni.

5. § Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal a pénzforgalmát a bankszektorban és a kincstárban történő fizetési számlán, és a hozzá tartozó alszámlákon bonyolítja.

6. § A képviselő-testület 2022. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg. A köztisztviselői illetményalap 38.650.- Ft, a köztisztviselők cafeteria juttatás kerete 300.000.- Ft/év/fő.

7. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – a központi költségvetési szervekhez igazodóan az előirányzat, ugyan ezen jogszabályhelyen előírtak szint szerint tervezhető.

(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármestert megillető cafeteria juttatás éves összegét a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján bruttó 400.000 forint összegben határozza meg. A Polgármester tekintetében a cafeteria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

8. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A testület nem képez céltartalékot.

9. § (1) Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét az első negyedév kivételével, negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés kiemelt előirányzatai között, alkalmanként 500.000 Ft összeghatárig a Polgármestert átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül legfeljebb 5.000.000 Ft erejéig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

10. § (1) Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit külön testületi határozatban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

11. § Ez a rendelet 2022. március 23-án lép hatályba.

1

A 2. § (1) bekezdése a Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdését a Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § (3) bekezdése a Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet a Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. melléklet a Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. melléklet a Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9. melléklet a Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.