Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Nagyszakácsi Község Önkormányzatának 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Nagyszakácsi Község Önkormányzatának 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2022.05.26.

Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörének gyakorlása körében, a Képviselő-testület Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Nagyszakácsi Községi Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 197 498 125 Ft-ban, kiadási főösszegét 177 154 672 Ft-ban állapítja meg.

a) működési célú bevétel 131 936 097 Ft

b) működési célú kiadás 132 048 144Ft

c) felhalmozási célú bevétel 65 562 028 Ft

d) felhalmozási célú kiadás 45 106 528 Ft

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadáson belül:

a) személyi juttatásokat 25 594 773 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok 2 913 956 Ft

c) dologi kiadásokat 32 187 307 Ft

d) támogatásértékű működési kiadás 1 097 258 Ft

e) ellátottak pénzbeli juttatásai 4 433 835 Ft

f) működési célú pénz eszk. átadás 1 213 809 Ft

g) működési hitel visszafizetése 0 Ft

h) függő, átfutó kiadások 0 Ft

i) elvonások, visszafizetések 2 953 296 Ft

j) finanszírozási kiadások 65 567 896 Ft

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül a jogcímenkénti bevételeket és kiadásokat, valamint a fejlesztési- felújítási kiadásokat, továbbá a létszámkeret alakulását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § A 2021. évi gazdálkodás során létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosította.

4. § (1) A képviselő-testület 2021. évben 1 213 809 Ft pénzeszközátadást biztosított a kötelező feladatok ellátásához.

(2) A képviselő-testület 2021. évben tartalékot nem képezett.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználását a 2. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások 2021. évi mértékét az 5. melléklet mutatja be.

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a rendelet 3. mellékletében foglalt mérlegadatok alapján 495 607 628 Ft eszköz és forrás összegben határozza meg.

(2) Az önkormányzat vagyonának felsorolását a 3/2013. (IV. 26.) rendelet tartalmazza.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi pénzmaradvány elszámolását a rendelet 4. melléklete szerint 18 214 090 Ft szabad felhasználással elfogadja.

7. § A képviselő-testület 2021. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott. Adóelengedés nem történt. Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó hitelállománya nincs.

8. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.