Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete

a község játszóterének és sportparkjának használati rendjéről

Hatályos: 2022. 11. 01

Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete

a község játszóterének és sportparkjának használati rendjéről

2022.11.01.

Nagyszakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet területi hatálya Nagyszakácsi Község Önkormányzata tulajdonában, kezelésében lévő közterületen kialakított játszótérre, sportparkra.

(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben megjelölt területen tartózkodó természetes személyekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. játszótér: a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003.(XI. 27.) GKM rendelet 2. § a) pontja szerinti játszótér,

2. játszótéri eszköz: a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003.(XI. 27.) GKM rendelet 2. § b) pontja szerinti játszótéri eszköz,

3. sportpark: Nagyszakácsi Község Önkormányzata tulajdonában lévő kerítéssel körbekerített terület mely az ott elhelyezett sport és egyéb eszközök révén sport, pihenés céljára szolgál, kerítés hiányában az ott elhelyezett eszközök, építmények 10 méteres körzete,

4. kültéri fitnesz eszköz: szabadtéri testedzést szolgáló berendezés,

5. nyitvatartási idő: az önkormányzat tulajdonában lévő, körülkerített és körül nem kerített játszótér használatára biztosított idő.

6. rend fenntartásával megbízott személyek: Nagyszakácsi Község Önkormányzatával jogviszonyban álló, illetve közfeladatot ellátó személyek.

3. A játszótér és sportpark használatának szabályai

3. § (1) A játszótér a gyermekek és kísérőik számára játék és pihenés céljából használható oly módon, hogy az mások nyugalmát szükségtelenül ne zavarja.

(2) A játszótéri eszközöket csak 14 év alatti gyermekek használhatják.

(3) A játszótéri eszközöket a 6. életévüket be nem töltött gyermekek csak szülői felügyelettel használhatják.

4. § (1) A játszótéri eszközök, kültéri fitnesz eszközök kizárólag rendeltetésüknek megfelelően, az állaguk megóvásával használhatók. A játszótéri eszközöket a 6-14 éves gyermekek szülői felügyelet nélkül, de a szülők felelőssége mellett használhatják.

(2) A sportpark kültéri fitnesz eszközei 12 éves kor felett használhatók. A sportparkban található eszközök kizárólag rendeltetésüknek megfelelően, a használó saját felelősségére vehetők igénybe.

(3) Az óvodai és iskolai és gyermekotthoni csoportos használat esetén a felnőtt kísérő felel a használat rendjéért és a balesetek megelőzéséért.

(4) Játszótér és sportpark területén dohányozni, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt használni, alkoholt és más bódító hatású anyagokat fogyasztani tilos. Alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt játszótéren és sportparkban tartózkodni tilos.

(5) A játszótér és sportpark területén hulladékot elhelyezni kizárólag az erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő edényzetben lehet.

(6) A játszótér és sportpark területére tilos kutyát vagy más állatot bevinni vagy beengedni.

(7) A játszótér és sportpark területére üveget, illetve sérülést, balesetet okozó tárgyat bevinni tilos.

(8) Játszótér és sportpark területére tilos kerékpárt bevinni és ott kerékpárral vagy más járművel így különösen motorkerékpárral, valamint rollerrel, görkorcsolyával, gördeszkával, howerboarddal, vagy segway-jel áthaladni vagy közlekedni.

(9) Tilos a felszerelt köztéri tárgyak, valamint a játszótér és sportpark tartozékainak rongálása.

(10) A játszótér és sportpark zajszintje nem haladhatja meg az a 65 dB-t.

(11) A játszótér és sportpark használói maguk felelnek a szabályok betartásáért, továbbá a játszótéri, kültéri fitnesz eszközöket, berendezéseket, növényzetet rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott kárért.

5. § (1) A játszótér és sportpark nyitvatartási ideje: május 1. és szeptember 30. között a 09.00 és 21.00 óra közötti, október 1. és április 30. között a 09.00 és 18.00 óra közötti időszak.

(2) A játszótér és sportpark csak nyitvatartási időben használható, nyitvatartási időn kívül zárva tart. A nyitvatartási időn kívül ott tartózkodni tilos.

4. Vegyes, záró rendelkezések

6. § Aki a játszótéren, sportparkban lévő eszközöket és a parkok tartozékát képező tárgyakat nem a rendeltetésüknek megfelelően, e rendelet 3. - 5. §-aiban meghatározottak szerint használja, megsérti a közösségi együttélés szabályait.

7. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.