Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nagyszakácsi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének megállapításáról

Hatályos: 2022. 03. 23
Nagyszakácsi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének megállapításáról
Általános indokolás
Az Országgyűlés által 2021-ben elfogadott Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. CX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján kerül benyújtásra a 2022. évi költségvetési tervezetünk.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Rendelkezés a hatályról, és a cím felosztásról
A 2. §-hoz
Az önkormányzati pénzügyi szabályozás központilag meghatározott alapelve a feladat finanszírozás. Az előző évben érvényesült tendenciák hatásának figyelembevételével a saját forrás lehetőségek teljes körű számbavételével terveztük meg a bevételi előirányzatokat. Az önkormányzat bevételeit, ezen túlmenően a központi költségvetési kapcsolatokból származó források ismeretében határoztuk meg. A költségvetés szempontjából kiemelt fontossággal bír a közös hivatal támogatásának mértéke, illetve a pénzmaradvány alakulása
A 3. §-hoz és a 4. §-hoz
A bevételek és kiadások részletezését a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadások bemutató mérleget a 4. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2022. évre engedélyezett létszámadatait a 5. számú mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá. A költségvetés előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 6. számú melléklet mutatja be.
A lakosságnak juttatott támogatások 2022. évi mértékét a 8. számú melléklet szerinti megbontásban osztottuk fel.
Személyi juttatások
A személyi juttatások összege 35.335.000 Ft, ami az előző évi előirányzatnál magasabb. A jelentős mértékű minimálbér- és garantált bérminimum-emelés, a polgármesteri béremelés, valamint egy közösségszervező dolgozó foglalkoztatása okozza az emelkedést.
Munkáltatót terhelő járulékok
A személyi juttatásokat érintő közterheket az előírt törvényi szabályozásnak megfelelően számítottuk. Szociális hozzájárulási adót kell fizetni melynek mértéke 13%, a közfoglalkoztatás esetében 6,5%.
Dologi kiadások
A legtöbb feladatnál az elmúlt évi szinthez hasonló összegekkel számoltunk, viszont figyelembe kellett venni az energiaárak jelentős emelkedését. A többi költségtételnél viszont takarékosan terveztük a költségvetést.
A szociális kiadások 2022. évi előirányzata 11.527.970 Ft, ami kicsit magasabb az előző évinél.
Felhalmozási kiadások között szerepel a Királyi Vigadó udvarán található Pajta épületének átalakítása, egy játszótér kialakítása, valamint a Kossuth utca 137 és 103 szám alatti ingatlanok felújítása, mindösszesen 53.443.230 Ft összegben.
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 7. sz. melléklet tartalmazza.
Az 5–9. §-hoz
A szakaszokban a költségvetés végrehajtásának főbb szabályai kerültek meghatározásra.
A 10. §-hoz
Az önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje került meghatározásra.
A 11. §-hoz
A záró és hatályba léptető rendelkezések kerültek meghatározásra.