Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003 (VI.6.) önkormányzati rendelete

Nemeskisfalud Község Helyi Építési Szabályzatáról

Hatályos: 2017. 01. 01

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja.


Általános előírások


Az előírások hatálya


1. §


Az előírások alkalmazása


2. §

(1)

(2) A település területén területet felhasználni, telket alakítani, építményt tervezni, építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni, az általános érvényű előírások mellett csak a szabályozási terv és a jelen helyi építési szabályzat rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően szabad. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a magasabb szintű jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

A szabályozás elemei


3. §


(1)Kötelező szabályozási elemek

a.) Beépíthető terület határvonala.

A beépített és beépítésre szánt, illetőleg beépítésre nem szánt terület határa.

b.) Szabályozási vonal

A szabályozási vonal a közterületet és nem közterületet elválasztó vonal, a szabályozási terv tünteti fel.

c.) Területfelhasználás módja és határa

d.) Építési övezet, övezet előírásai és határa

e.) Építési hely határa (építési határvonal)

(1) Irányadó szabályozási elemek

a.) Irányadó telekhatár

Az irányadó telekhatár a szabályozási terv által javasolt telekkialakítást rögzíti.

b.) Megszüntető jel

A szabályozási terv által megszüntetendő telekhatárokat jelöli.

(3) A kötelező szabályozási elemek módosítása csak a szabályozási terv módosításával hajtható végre.

(4)

(5)

Az építés általános feltételei


4. §


(1) Építési telken és területen az egyes területfelhasználási egységek (építési övezetek és övezetek) előírásainak megfelelő építmény akkor helyezhető el, ha

a.) biztosítható az építési telek közútról, illetve magánútról gépjárművel történő közvetlen megközelíthetősége

b.) a rendeltetésszerű használathoz szükséges villamos energia, vezetékes ivóvíz (szükség esetén technológiai víz) ellátás és a megközelíthetőség,

c.) a keletkező szennyvíz ártalommentes elhelyezése, és a csapadékvíz elvezetése, a szennyvízcsatorna megépítése után a szennyvizek csatornában való elvezetése, továbbá

d.) a használat során keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékok elszállításának vagy ártalommentes elhelyezésének, illetőleg helyi komposztálásának lehetősége egyidejűleg biztosítható, és

e.) az építmény nem befolyásolja károsan a felszín alatti vizek szintjét, mozgását és tisztaságát,

f.) a levegő minőségét, valamint

g.) a vonatkozó zajvédelmi rendeletekben előírt határértékeknél nagyobb zajterhelést nem okoz.


A telekalakítás és az építés helyi szabályai


5. §


(1) Telekalakítás a meglévő telekstruktúrához igazodva az övezeti előírások szerinti minimális teleknagyság betartásával és a tervezett úthálózat kötelező szabályozási vonalainak figyelembevételével engedélyezhető.

(2) –

(3) –

(4) –

(5) Amennyiben a földrészletek tényleges és ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ága eltér, úgy az eltérést rendezni kell.

(6)

(7)

(8) Mélyfekvésű területeken, építmények és terepszint alatti létesítmények építését megelőzően a talajvíz helyzetét is tisztázó talajmechanikai vizsgálatokat kell végezni.

(9) Közlekedési, közműelhelyezési és hírközlési területek kialakítása után visszamaradó telek mérete kisebb is lehet, mint a vonatkozó építési övezet, illetve övezet által meghatározott legkisebb kialakítható telekméret.


Külterület és belterület


6. §

(1)

(2)

(3) A belterületbe vonásra kijelölt területek belterületbe vonásáig nem építhetők be.

Területfelhasználás


7. §

(1) A település területét építési szempontból

a.) beépített és beépítésre szánt

b.) beépítésre nem szánt

területbe kell sorolni.

(2) A település területe az alábbi területfelhasználási kategóriákba tagozódik:

a.) beépített és beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint

1. lakóterület:

1.1. falusias lakóterület, (Lf)

2. gazdasági terület:

2.1. kereskedelmi, szolgáltató terület, (Gksz)

3. különleges terület:

3.1. idősek otthona terület. (Kid)

b.) beépítésre nem szánt területek

1. közlekedési- és közműterület, (KÖu)

2. zöldterület (közpark), (Z)

3. erdőterület:

3.1. gazdasági erdő, (Eg)

3.2. véderdő, (Ev)

4. mezőgazdasági terület:

4.1. általános mezőgazdasági terület, (Má)

4.2. mezőgazdasági kertes terület, (Mk)

5. vízgazdálkodási terület, (V)

6. különleges terület:

6.1. temető terület, (Kkte)


Beépített és beépítésre szánt területek


Falusias lakóterület (Lf)


8. §


(1) A lakóterületen lakóépületek, mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmények, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek, szálláshely szolgáltató épületek, kézműipari építmények, helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, sportlétesítmények, helyezhetők el.

(2) Az épületeket a szabályozási terven jelölt építési helyen belül, a kialakult építési vonalra kell elhelyezni. Ahol ez nem állapítható meg legalább 5 méteres előkertet kell elhagyni, és 10 méteres hátsókertet kell biztosítani. Oldalkertnek minimum 6 métert el kell hagyni.

(3) Meglévő épület a telek méretétől függetlenül felújítható, átalakítható, újjá építhető, az eredeti beépítettség mértékéig új épületre cserélhető, illetve az építési helyen (előkert, oldalkertek, hátsókert területének biztosításával) a beépítés mértékéig bővíthető.

(4) Az építési telkeken meghatározott építési helyen több épület is elhelyezhető, melyeket egymáshoz viszonyítva az OTÉK-ban és a tűzvédelmi előírásokban meghatározott módon kell elhelyezni.

(5) Az övezet részleges közművesítettség esetén is beépíthető. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséig a keletkezett szennyvizeket és szennyezett csapadékvizet ellenőrzött, zárt tárolóba kell gyűjteni, melyek ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell.

(6)A főépületek csak magastetővel létesíthető, melynek hajlásszöge 30°-nál alacsonyabb, 45°-nál meredekebb nem lehet. Az épületek tetőfedése cserép, betoncserép, nádtető, cserepes lemez és a korcolt síklemez fedés is lehet. A melléképületek akár önállóan, akár a főépülettel egy tömegben, alacsonyabb tetőhajlásszöggel is építhetők. A melléképületek tetőfedése cserép, betoncserép, nádtető, cserepes lemez, korcolt síklemez, és trapézlemez fedés is lehet.

(7)

(8) Lakóterületen gazdasági tevékenység csak akkor folytatható, továbbá telephely csak akkor alakítható ki, ha az a lakóterületet a vonatkozó mindenkori környezetvédelmi határértékeknél nagyobb mértékben nem terheli. 

(9) A lakóterület telkeit legfeljebb 2,0 m magas átlátható kerítéssel, vagy maximum 1,80 m magas nem átlátható kerítéssel lehet bekeríteni.

(10) A lakóépület földszinti padlószintje az épület mellett kialakított terep legmagasabb szintje felett maximum 0,45 m-re, a legalacsonyabb szintje felett maximum 1,40 m-re lehet.

(11)9. §

(1) Az

Lf1020

4.51500

jellel ellátott falusias lakóterület (Lf1) építési övezetben az épületek oldalhatáron álló beépítési móddal, a kialakult bépítés figyelembevételével alakítható ki.

(2) Az övezetben található kialakult telkek beépíthetők, amennyiben területük eléri a 400 m2-t. A beépíthető telek minimális szélessége a homlokvonalon 12 m.

(3) Az övezetben kialakítható telek területe nem lehet kisebb a 1500 m2-nél, szélessége nem lehet kevesebb 16 méternél.

(4) A területen megengedett építési használat határértékei:

a.) -

b.) Megengedett legnagyobb beépítettség: 20%.

c.)Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m

d.) Megengedett legkisebb zöldfelület: 50 %


10. §

(1) Az

Lf2030

4.5900

jellel ellátott falusias lakóterület (Lf2) építési övezetben az épületek oldalhatáron álló beépítési móddal alakíthatóak ki.

(2) Az övezetben található kialakult telkek beépíthetők, amennyiben területük eléri a 200 m2-t. A beépíthető telek minimális szélessége a homlokvonalon 12 m.

(3) Az övezetben kialakítható telek területe nem lehet kisebb a 900 m2-nél, szélessége nem lehet kevesebb 16 méternél.

(4) A területen megengedett építési használat határértékei:

a.) -

b.) Megengedett legnagyobb beépíthetőség: 30%.

c.) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m

d.) Megengedett legkisebb zöldfelület: 40 %


Gazdasági terület


Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)


10/A. §

(1) A gazdasági terület elsősorban a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál.

(2) A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető:

a.) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,

b.) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,

c.) igazgatási, egyéb irodaépületek.

(3) A kereskedelmi, szolgáltató területen nem helyezhetők el jelentős zavaró hatást gyakorló, a mindenkori környezetvédelmi határértékeknél nagyobb mértékben környezetszennyező, bűzös, fertőző vagy robbanóanyaggal kapcsolatos termelő, tároló létesítmény, továbbá olyan létesítmény, amelynek rendeltetési használatból eredő sajátos hatásai korlátozzák a szomszédos telkek övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát.

(4) Az építési övezetben gazdasági tevékenység csak akkor végezhető, továbbá telephely csak akkor alakítható ki, amennyiben a gazdasági tevékenységből származó környezetterhelési kibocsátások a legközelebbi meglévő  lakóépületekre vonatkozóan teljesítik a lakóterületekre vonatkozó mindenkori környezetvédelmi határértékeket, nem érintik, nem korlátozzák a meglévő lakóépületek használatát.

(5) Az építési övezetekben található kialakult telkek beépíthetők, amennyiben területük eléri az övezetben kialakítható minimális teleknagyság 75 %-át. A beépíthető telek minimális szélessége a homlokvonalon 20 m.

(6) Épületek az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhetők el: 

előkert mértéke minimum 5,0 méter,

oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál,

a hátsókert mértéke nem lehet kisebb sem az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál, sem 6,0 méternél.

(7) A kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezetében a kialakult beépítés figyelembevételével az alábbi telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni az építési telkekre vonatkozóan:

GKSZ. jelű építési övezet

Beépítési mód

szabadon álló

Kialakítható telek legkisebb területe

2000 m2

Kialakítható telek legkisebb szélessége

20 m a telek homlokvonalán

Megengedett legnagyobb beépítettség

30 %

Megengedett legnagyobb építménymagasság

5,5 m

Megengedett legkisebb zöldfelület

20 %


(8) Az építési övezetben az épületek csak magastetővel létesíthetők. A magastető hajlásszöge 45º-nál meredekebb nem lehet. A fedés natúr, piros vagy szürke színű lehet.

(9) Az építési övezetben elhelyezett épületek homlokzatai csak a településre jellemző szinekkel (fehér, törtfehér, sárga, barna és árnyalatai) készülhetnek, tetőhéjazatként bitumenzsindely nem használható.

(10) A telkek utcai telekhatárán 1,50 – 2,00 méter magasságú kerítések létesíthetők.

(11) A telkek be nem épített, illetve gazdasági céllal nem hasznosított részét többszintes növényállománnyal telepítve, parkosítva kell kialakítani, illetve fenntartani. A növényzetet a használatbavételig el kell ültetni.

Különleges terület (K)


11. §


(1) Különleges terület-felhasználási kategóriájú terület:

(a.) KID övezeti jelű idősek otthona terület.

(2) A különleges területen az övezetek rendeltetésszerű használatát szolgáló építmények helyezhetők el.

(3) Épületek a szabályozási terven jelölt, annak hiányában az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhetők el: 

a.) előkert mértéke minimum 5,0 méter,

b.) oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál, és 5,0 méternél,

c.) a hátsókert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál, és 10,0 méternél.

(4) A különleges terület építési övezeteiben a kialakult beépítés figyelembevételével az alábbi telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni a beépítésre szánt telkekre vonatkozóan:

KID. jelű idősek otthona terület

Beépítési mód

szabadon álló

Kialakítható telek legkisebb területe

10000 m2

Megengedett legnagyobb beépítettség

20 %

Megengedett legnagyobb építménymagasság

5,5 m

Megengedett legkisebb zöldfelület

60 %

Az övezetben az idősek otthona funkció kiszolgálásához szükséges építmények helyezhetők el: szálláshely szolgáltató épület, vendéglátó épület, gazdasági épület, gépjárműtároló.

Az övezetben több épülettömeg is elhelyezhető.

Az övezetben a zöldfelületet kertépítészeti terv alapján, legkésőbb a használatbavételig ki kell alakítani.

Az övezeten belül kialakítandó utak csak természetes anyagokkal burkolhatók.


(5) Az épületek a helyi építészeti hagyományoknak megfelelően vakolt homlokzati megjelenéssel, a településre jellemző halvány (fehér, sárga, barna és árnyalatai) színezéssel alakíthatók ki.

(6) Az épületek magastetővel létesíthetők. A magastető 45º-nál meredekebb nem lehet. Tetőhéjazatként nem alkalmazható mesterséges pala, hullámpala, műanyag hullámlemez, alu. trapézlemez, bitumenzsindely.

(7) A különleges területen elhelyezhető építmények kialakítása során figyelembe kell venni a környező beépítés jellemzőit (méretek, karakter, élet- és vagyonbiztonság, stb.) és szabályozási előírásait.

(8) A be nem épített, és burkolattal el nem látott területeket zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani.Beépítésre nem szánt területek

Közlekedési- és közműterület (KÖu)


12. §


(1) A közlekedési és közműterületek (utcák, terek, gyalogutak) a község közterületein a gépjármű, kerékpár és gyalogos közlekedés és kapcsolódó létesítményei elhelyezésére szolgáló területek, melyeket a szabályozási terv tüntet fel.

(2) A közlekedési és közműterületeket és létesítményeket, azok szabályozási szélességeit és védőtávolságait a szabályozási terv ábrázolja.

(3)

(4) Az utak szabályozási területébe eső, illetve a szabályozási vonal korrigálása következtében a közlekedési területbe került épületrészeken - az utak fejlesztésének várható idejét, az épületnek az út szabályozási területében elfoglalt helyét, az épület sajátosságait (eszmei és gazdasági értékét) mérlegelve, - csak karbantartás, felújítás jellegű munkálatok hajthatók végre. Ezen épületek bővítése az utak szabályozási területén belül nem lehetséges.

(5) A közutak elhelyezésére az OTÉK-ban megállapított, illetve alábbi szabályozási, építési szélességű területeket kell biztosítani:

a.) helyi gyűjtőutak: minimum 22 m, illetve a kialakult állapot szerint

b.) kiszolgáló utak: minimum 12 m, illetve a kialakult állapot szerint.

c.) kerékpár és gyalogos utak minimum 3 m.

d.) egy telket feltáró magán és közutak minimum 4 m.

e.) külterületi dűlőutak min 4 m.

(6) A rálátás biztosítása érdekében a szabályozási vonalak csatlakozásánál 5-5 méteres lesarkítás szükséges, a szabályozási terven ábrázolt módon.

(7) A meglévő és tervezett országos közút beépítésre nem szánt területen lévő szakasza mentén annak tengelyétől számított 50 méter, főút esetén 100 méter távolságon belül építmény csak a külön jogszabályokban előírt feltételek szerint helyezhető el.

(8) A közlekedési területen műtárgyakat, közvilágítást, közterületi építményeket, növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az utak láthatóságát, a sarkok beláthatóságát ne akadályozza.

(9)A közösségi létesítmények parkolási igényeit elsősorban saját telken belül kell kielégíteni. Amennyiben ez nem lehetséges, a parkolóhely a létesítménytől számított 500 m-en belül közterületen, vagy magántelken biztosítható.

Négy gépjárműnél nagyobb befogadó képesség esetén a parkolót fásítással kell kialakítani.

(10) A település utcái mentén, ahol nincs akadályozó tényező, fasor telepíthető.

A zöldsáv fenntartását, gyommentesítését tulajdonosának, illetve kezelőjének folyamatosan meg kell oldani.

(11)

13. §


(1) Nyomvonal jellegű közműlétesítmény elsősorban a közlekedési területen, közterületen, vagy a közművet üzemeltető szerv területén helyezhető el.

Amennyiben ez nem oldható meg, a közművezetékek magánterületen, a tulajdonosok hozzájárulásával is elhelyezhető az egyéb hatályos jogszabályokban leírtak figyelembevételével.

(2) A közművezetékek védelme érdekében az előírt védőtávolságokat be kell tartani.

(3) Épületet, építményt közműves, vagy házi vízellátó rendszerbe csak akkor lehet bekötni, ha a szennyvíz elvezetése, illetve tárolása, ürítése a jelen jogszabályban előírtaknak megfelelően biztosítható. A szennyvízcsatorna hálózat kiépüléséig csak zárt és szigetelt szennyvízgyűjtő alkalmazható.

(4) Tilos a szennyvizet, szemetet felhagyott kutakba, a csapadékvíz-elvezető rendszerbe gyűjti, illetve bevezetni.

(5) Az ivóvíz minőségű víz beszerzésére, kezelésére, tárolására, továbbítására és szétosztására szolgáló létesítmények védőterületein csak a rendeltetésszerű üzemeltetés érdekében végzett építési tevékenység folytatható.

(6) A település területén a villamos energia ellátás és közvilágítás hálózati elemeit új hálózat kiépítése, illetve a meglévő hálózat átépítése során csak földkábellel építhetők tovább.

(7) A meglévő 20 kV-os elektromos légvezetékek szabad megközelítését, védőtávolságát – magasabb szintű jogszabály szerint – biztosítani kell.

(8) A település csapadékvíz elvezetését nyílt árokhálózatban, csapadékvíz csatornahálózatban kell elvezeti.

(9) Az ingatlanok előtt húzódó csapadékvíz-elvezető árkokat az ingatlantulajdonosok kötelesek tisztítani, karbantartani.

(10)

Zöldterületek (Z)


14. §


(1) A zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület (közkert, közpark).

(2) A zöldterületen víz- és zöldfelületek, gyalogutak, játék, sport, pihenés célját szolgáló területek, közművek, a szabadidő eltöltéséhez szükséges létesítmények helyezhetők el.

(3) A zöldterületen épületek legfeljebb 2 %-os beépítettséggel helyezhetők el.

(4) A zöldterületen bármilyen építmény csak úgy helyezhető el, hogy a kivágott fákat pótolni kell.

(5) A szabályozási tervlapok szerinti zöldterületeket más célra felhasználni nem szabad.

(6) Közpark zöldfelületi kialakítása előtt a területre vonatkozó kertészeti tervet kell készíteni.

Erdőterület (E)


15. §


(1) Az erdőterület más területfelhasználási egységbe nem sorolható.

(2)

(3) Az erdőterület az erdő elődleges rendeltetése szerint:

a.) gazdasági (EG),

b.) védelmi (EV)

rendeltetésű lehet.

(4) A védelmi rendeltetésű erdő területen út, közmű és távközlési nyomvonalas létesítmény, távközlési tororny csak a terület kezelőjének hozzájárulásával lehetséges, a területeken egyéb létesítmények nem helyezhető el.

(5) Védelmi rendeltetésű erdőket kivágni csak akkor lehet, ha állapota miatt rendeltetése betöltésére nem alkalmas.

(6) A védelmi erdőterületeken csak olyan erdőgazdasági és egyéb tevékenységek folytathatók, amelyek az erdőt rendeltetésükben nem zavarják.

(7) Az erdőterületeken kerítést létesíteni csak természetvédelmi, vadgazdálkodási, illetve erdőgazdálkodási célból szabad.

(8) Gazdasági erdőterületeken a faállomány kitermelése után a területeket fel kell újítani. A faállomány kitermelésénél fokozottan kell ügyelni a természetes növény és állatállomány védelmére. 

Mezőgazdasági terület (M)


16. §


(1) A mezőgazdasági területen a növénytermesztés és az állattenyésztés, valamint az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei helyezhetők el a következő funkciókkal:

a.) állattartó létesítmények (ha a talajt nem szennyezik),

b.) nem állattartó mezőgazdasági üzemi létesítmények

c.) mezőgazdasági termeléssel összefüggő lakó és szállásépületek

d.) a falusi turizmust szolgáló építmények.

(2) Mezőgazdasági területen kerítés nem építhető.

(3) -

(4) Állattartó épületet felszíni vizektől 200 méternél közelebb elhelyezni nem szabad.

(5) Mezőgazdasági területeken található meglévő erdők területén épület nem helyezhető el.

(6)

(7)

(8)

(9) Mezőgazdasági rendeltetésű területeken figyelembe kell venni a természetvédelmi, tájvédelmi és környezetvédelmi előírásokat.


0 jelű általános mezőgazdasági övezet


17. §


(1) Az Má0 jelű általános mezőgazdasági övezetben épület nem helyezhető el.

(2) Az Má0 jelű általános mezőgazdasági övezetbe kell sorolni azon mezőgazdasági rendeltetésű területeket, ahol a település és tájkarakter védelme érdekében épület kialakítása nem támogatható.

(3) A település rét, nádas, mocsár művelési ágú területeit az Má0 övezetbe kell sorolni..

(4) Telekosztással az övezetben 1 ha-nál kisebb földterület nem alakítható ki.


1 jelű általános mezőgazdasági övezet


18. §


(1) Az 1 jelű általános mezőgazdasági övezetben

a.) szántóföldi művelés esetén, legalább 10 ha-nál nagyobb területű telken, a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek a 0,3%-át, illetve az 600 m2-t nem haladhatja meg;

b.) gyep, rét és legelő művelési ágú, legalább 5 ha-nál nagyobb területű telken, hagyományos, almos állattartó és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 0,5%-át, illetve a 400 m2-t nem haladhatja meg;

c.) szőlőműveléssel hasznosított területen legalább 1 ha-nál nagyobb területű telken, a termelést és a borturizmust szolgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 2%-át, illetve az 500 m2-t nem haladhatja meg;

d.) művelt gyümölcsültetvény esetén legalább 1 ha-nál nagyobb területű telken a mezőgazdasági termelést, feldolgozást szolgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 2%-át, illetve a 1000 m2-t nem haladhatja meg;

e.) Az a) – d) bekezdésekben a lakófunkció a gazdasági épület részeként, vagy önállón úgy helyezhető el, hogy az a megengedett beépítettség felét nem haladhatja meg.

(2) Építmény a mezőgazdasági földrészleteket feltáró utak, dűlőutak tengelyétől mért 10 méteren belül nem helyezhető el. Az építési hely az utak tengelyétől 10 méterre mért, maximum 100 méter mély területsáv, a minimális 8 méter hátsókert betartása mellett. Oldalkert minimális mérete 8 méter.


2 jelű általános mezőgazdasági övezet


19. §


(1) Az Má2 jelű általános mezőgazdasági övezetben építmény csak 6000 m2-nél nagyobb földrészleteken helyezhetők el, maximum 3 %-os beépítettséggel.

(2) Építmény a mezőgazdasági földrészleteket feltáró utak, dűlőutak tengelyétől mért 10 méteren belül nem helyezhető el. Az építési hely az utak tengelyétől 10 méterre mért, maximum 100 méter mély területsáv, a minimális 8 méter hátsókert betartása mellett. Oldalkert minimális mérete 8 méter.


MK jelű mezőgazdasági kert övezet


20. §

(1) A mezőgazdasági kert övezetben a növénytermesztés, az ezzel kapcsolatos terménytárolás és feldolgozás gazdasági épületei helyezhetők el.

(2) A mezőgazdasági kert (MK) övezetben oldalhatáron álló beépítési móddal telkenként maximum egy épület helyezhető el.

(3) Az övezet beépíthető telkeinek minimális mérete 2000 m2. A beépíthető telek minimális szélessége a homlokvonalon 10 m.

(4) Az övezetben kialakítható földrészletek területe nem lehet kisebb a 2000 m2-nél, szélessége nem lehet kevesebb 10 méternél. Nyeles telek nem alakítható ki.

(5) Az épületeket a szabályozási vonaltól mért 10 méteres előkert elhagyásával kell elhelyezni. A hátsó építés határvonal távolsága a szabályozási vonaltól 50 méter. Oldalkertnek minimum 6 métert kell hagyni.

(6) Mezőgazdasági kert területen építeni csak azon a földrészleten lehet, melynek művelési ága az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint legalább 80 %-ban mezőgazdasági rendeltetésű földnek minősül és a hasznosítási kötelezettség teljesítésre került. A földrészletek be nem épített, és burkolattal el nem látott területeket zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. A földrészleteken gépjármű várakozóhely csak az előkertben helyezhető el.

(7) Az övezetben pince, vagy földszintes, pince + földszintes magastetős épületek alakíthatók ki maximum 3 %-os beépítettséggel úgy, hogy az épület alapterülete nem haladhatja meg a 60 m2-t. Az építménymagasság a 3,5 m-t nem haladhatja meg. Az épületekben a gazdasági funkción kívül elhelyezhető szociális helyiség, illetve pihenést szolgáló helyiség is. 

(8) Az épületek – pincék kivételével - csak magastetővel, a kialakult állapotnak megfelelően létesíthetők. A tető hajlásszöge 40°-nál alacsonyabb, 45º-nál meredekebb nem lehet. A tetőhéjazatként lemez, hullámlemez fedések alkalmazása nem megengedett.

(9) Az övezet részleges közművesítettség esetén is beépíthető. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséig a keletkezett szennyvizeket és szennyezett csapadékvizet ellenőrzött, zárt tárolóba kell gyűjteni, melyek ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell.

(10)


Vízgazdálkodási terület (V)


21. §


(1) A vízgazdálkodással összefüggő terület:

a.) a folyóvizek medre és parti sávja,

b.) az állóvizek medre és parti sávja,

c.)a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja,

d.) a vízbeszerzési területek (védett vízbázis)

e.) -

(2) -

(3) A vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatok meghatározásánál a vonatkozó magasabb szintű jogszabályokat kell figyelembe venni.

(4) A vízpartok mentén egyoldali (minimum 6 méter széles) fenntartási sávot kell biztosítani. A fenntartási sávban semmiféle tevékenység nem folytatható, növényzet nem telepíthető.

(5)

Különleges beépítésre nem szánt terület (K)


21/A. §


(1) A különleges beépítésre nem szánt területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezkedő épületek különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) más beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területfelhasználású területektől eltérnek.

(2) Különleges beépítésre nem szánt terület terület-felhasználási kategóriájú terület:

KkTE övezeti jelű temető területet.

(3) A különleges beépítésre nem szánt területen az övezetek rendeltetésszerű használatát szolgáló építmények helyezhetők el.

(4) Épületek az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhetők el: 

a.) előkert mértéke minimum 5,0 méter,

b.) oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál, és 5,0 méternél,

c.) a hátsókert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál, és 10,0 méternél.

(5) A különleges beépítésre nem szánt terület övezeteiben a kialakult beépítés figyelembevételével az alábbi telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni a beépítésre nem szánt telkekre vonatkozóan:


KkTE. jelű temető terület

Beépítési mód

szabadon álló

Kialakítható telek legkisebb területe

2.000 m2

Kialakítható telek legkisebb szélessége

40,0 m

Megengedett legnagyobb beépítettség

2 %

Megengedett legnagyobb építménymagasság

4,5 m

Megengedett legkisebb zöldfelület

50 %

A temető területén csak a temetésekhez tartozó, illetve azt kiszolgáló épületek és létesítmények (kápolna, halottasház, ravatalozó, sírépítmények, kripták, urnahelyek), valamint úthálózat, közművek, utcabútorok, képzőművészeti alkotások és növényzet helyezhető el.

Kápolna, harangláb, harangtorony esetén legfeljebb 10,0 m megengedett legnagyobb építménymagasság is engedélyezhető.

A temető kerítése mentén 10 méter távolságon belül új koporsós temetkezés nem engedhető meg, e sávban csak növényzet (fasor) telepíthető


(6) Az épületek a helyi építészeti hagyományoknak megfelelően vakolt homlokzati megjelenéssel, a településre jellemző halvány (fehér, sárga, barna és árnyalatai) színezéssel alakíthatók ki.

(7) Az épületek magastetővel létesíthetők. A magastető 45º-nál meredekebb nem lehet. Tetőhéjazatként nem alkalmazható mesterséges pala, hullámpala, műanyag hullámlemez, alu. trapézlemez, bitumenzsindely.

(8) A be nem épített, és burkolattal el nem látott területeket zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani.
Környezetszabályozás


Környezetvédelem


22. §

(1) A föld védelme,

a.) A települési hulladékot csak szervezett szemétgyűjtéssel, az e célra rendszeresített edényzetben lehet elhelyezni.

b.) Mindenfajta kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató (gazdasági) tevékenység csak a talajszennyezés kizárásával történhet.

c.)

d.)

e.)

f.)

(2) A levegő védelme

a.)

b)

c.) Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést, vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való terhelése.

d.) A légszennyező források létesítése során megvalósított műszaki megoldásnak meg kell felelni az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.

e.)

f.)

g.)

h.)

i.)

j.)

k.) A lakó-, különleges- és gazdasági- területektől közegészségügyi szempontok figyelembevételével 1000 méter védőtávolságon belül szagos-bűzös és fertőzőveszélyes tevékenység nem folytatható, ilyen építmény nem építhető.

l.) A településen csak olyan létesítmények üzemeltethetők, amelyek a kiemelten védett kategória levegőtisztaság-védelmi előírásait teljesítik

(3) Zaj és rezgés elleni védelem

a.)

b.) A közlekedési területeken szabadon maradó sávokat zajcsökkentő hatású zöldsávval kell betelepíteni.

c.) A 68. sz. út mentén új lakóépület, vagy közintézmény épület homlokzatát az út középvonalától legalább 12 m-re kell elhelyezni.

(4) A vizek védelme

a.)

b.)

c.) A parkolófelületekről a szennyezett csapadékvizet összegyűjtésük után, illetve befogadóba vezetésük előtt meg kell tisztítani.

d.)

e.)  Tilos a szennyvizet felhagyott kutakba, árkokba bevezetni, gyűjteni, vagy elhelyezni.

f.) A vízminőség védelme érdekében a vízfolyások és víznyerő helyek közelében lévő ingatlanokon talajjavításra csak érett komposzt vagy tőzegtermék használható.

g.)

h.)

i.) A község közigazgatási területén a szennyvízcsatorna-hálózat megépülését követően az arra való rákötés kötelező.

j.) Tilos hígtrágya, trágyalé, továbbá a trágyatárolók csurgalékvizeinek bevezetése a vizekbe

k.) Állattartó telephez trágyatároló nem létesíthető felszíni víztől számított legalább 100 m-en belül.

5.) Hulladékgazdálkodás

a.) A település területén új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), valamint a hulladékátrakó állomás - és vegyszertároló nem létesíthető

b.)

c.)

d.)

e.)

f.)

g.)

h.)

i.)

(6) A természetvédelem előírásai:

a.)

b.) Az ingatlanok és az épületek kialakítása és fejlesztése során a kialakult tájkarakterhez kell illeszkedni.

c.) A területre jellemző építészeti megoldások alkalmazására kell törekedni.

d.) A település beépítésre nem szánt területén 10 méternél magasabb építményeket a környezethez (a domborzati és növényzeti adottságokhoz) illeszkedően kell elhelyezni.

e.)

f.)

g.)

Kulturális örökség védelme


23. §


(1) A műemlékvédelem alatt álló épületek az 1. sz. függelékben, a régészeti védelem alatt álló területek a 2. sz. függelékben kerültek felsorolásra.

(2) A műemlékek fenntartásáról, felújításáról a vonatkozó magasabb szintű jogszabályok alapján kell gondoskodni és eljárni.

(3) A település műemlékeit és régészetileg védett területeit e rendelet mellékletét képező bel- és a kül- területi szabályozási terv tájékoztató jelleggel tünteti fel.

(4)

Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető, vagy a kivitelező köteles

a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni,

b) a jegyző útján az örökségvédelemért felelős hatóságnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a kulturális örökség védelméről szóló törvény szerint feltárásra jogosult intézményt, valamint

c) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.

(5)

(6) A védelemben részesített helyi építészeti értékek az 3. sz. függelékben kerültek felsorolásra.


Tűzvédelem


24.§


(1)

(2)

(3) A tűzoltóság vonulása és működése céljára olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltógépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működésére.

(4) Az építmények közötti legkisebb távolság szabályozása az OTÉK építmények közötti legkisebb távolsága című fejezetében foglaltak szerint történik.

(5) A kialakult oldalhatáros beépített területeken 14-m-nél keskenyebb telekszélességnél az építmények közötti legkisebb távolsági méretek – maximum 4.5 méter építménymagasság mellett – legfeljebb 4 méterig történő csökkentése akkor lehetséges, ha az épületek külső térelhatároló szerkezetét, tetőhéjazatát és párkányzatát az I.-III. tűzállósági fokozathoz tartozó tűzállósági határértékű és nem éghető anyagokból készítik, valamint a szemben álló homlokzatok egyikén sincs 0,36 m2 - nél nagyobb felületű nyílászáró kialakítva. Nem kell tűztávolságot tartani olyan két épület között, amelyek közül a magasabb átfedő homlokzat nyílásnélküli tűzfalként kerül kialakításra.

(6) -


Sajátos jogintézmények követelményrendszere,


Építésjogi következmények


25. §

(1)


Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés


26. §

(1)

(2)

(3)

(4)

Útépítés és közművesítési hozzájárulás


27. §

(1)

(2)


Településrendezési kötelezettségek


28. §

(1)

(2)

(3)

A rendelet szabályozási terv mellékletei


28/A.§


1. melléklet: Sz-1 jelű Külterületi Szabályozási Terv;

2. melléklet: Sz-2 jelű Belterületi Szabályozási Terv;


Záró rendelkezések


29. §


(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módón gondosodik.

(3)


                                                                          kmf.


                         Dr. Molnár Zoltán                                       Vezér Ákos

             polgármester                                                 jegyző1. melléklet

a 6/2003. (VI. 6.) önkormányzati rendelethez


Sz-1 jelű Külterületi Szabályozási Terv;2. melléklet

a 6/2003. (VI. 6.) önkormányzati rendelethez


Sz-2 jelű Belterületi Szabályozási Terv;


1. függelék

6/2003. (VI.6.) önkormányzati rendelethez


Műemlékvédelem alatt álló épületek


cím

név

helyrajzi szám

védelem

Templom utca

Református templom

52

Műemlék

(nyilvántartott)2. függelék

6/2003. (VI.6.) önkormányzati rendelethez


Régészeti védelem alatt álló területek


Nemeskisfalud 1.; nyilvántartott régészeti lelőhely: 020/1, 028, 029/2, 030, 034/1, /2, 208, 216, 218, 220, 221, 223 hrsz.

Nemeskisfalud 2.: nyilvántartott régészeti lelőhely: 02/1, 037/6, 038, 51-56 hrsz.

Nemeskisfalud 3.: nyilvántartott régészeti lelőhely: 035, 036, 037/2, 038, 16-18, 45-48 hrsz.3. függelék

6/2003. (VI.6) önkormányzati rendelethez


Helyi védett épület, építmény


1.                     Madarász J. u. 9.                    Hrsz:   44                               lakóház

2.                     Kis utca. 1.                              Hrsz:   82                               lakóház

3.                     Madarász J u. 11.                   Hrsz:   45                               lakóház