Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (XII.12.) önkormányzati rendelete

A településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről

Hatályos: 2017. 12. 13

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 26/B. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1. § (1) E rendeletet a településképi bejelentési eljárásra és az azzal összefüggő településképi kötelezésre kell alkalmazni.

(2) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) vonatkozó előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni.


2. Értelmező rendelkezések


2. § (1) A rendelet alkalmazásában a településképi szempontból jelentős reklám berendezés elhelyezések: reklámtábla, óriásplakát tartó- illetve hordozó-berendezése, reklámtábla, hirdetőtábla,

reklámcélú építési védőháló molinó, cégér, hirdetőoszlop, citylight berendezés, reklámkorlát.


3. A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre


3. § Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott építési engedély nélkül végezhető reklámok, reklámhordozók elhelyezésével kapcsolatban.


4. A településképi bejelentési eljárás lefolytatása


4. § (1) A településképi bejelentési eljárás az építtető, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa (a továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére indul.

(2) A kérelmet a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatalban lehet beadni. A 3.§ szerinti építési tevékenység megkezdése előtt 15 nappal kell benyújtani a kérelmet.

(3) A településképi bejelentési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség.

(4) A Polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntését a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal készíti elő.

(6) A bejelentés tudomásulvételéről szóló igazolás a kiadásától számított egy évig érvényes.


5. A településképi bejelentés elbírásának szempontjai


5. § (1) A kérelemnek és mellékleteinek meg kell felelniük a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek.

(2) A bejelentési eljárás során vizsgálni kell, hogy a reklám elhelyezési tevékenység megfelel-e a helyi jellegnek, összhangban van-e az épített és természeti örökséggel, vagy figyelembe veszi-e az átalakuló épített környezetet a reklám-, illetve reklámhordozók, cégérek kialakításával és elhelyezésével kapcsolatos szabályoknak és követelményeknek való megfelelésben.


6. A településképi kötelezési eljárás alkalmazási köre és a településképi kötelezettségek


6. § (1) A polgármester településképi kötelezési eljárást folytat le:

a) a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése,

b) a településképi bejelentési döntést megelőzően megkezdett, a településképi bejelentési eljárás hatálya alá tartozó építési tevékenység,

c) a településképi bejelentés elmulasztása esetén.

(2) A településképi kötelezettség körébe tartozik a településképet rontó reklámok, reklámberendezések, cégérek megszüntetése, átalakítás vagy elbontás elrendelése.


7. A településképi kötelezési eljárás lefolytatása


7. § (1) A településképi kötelezési eljárás hivatalból indul.

(2) A polgármester a településképi kötelezési eljárást a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény szabályai által meghatározottak szerint folytatja le.

(3) A polgármester településképi kötelezési határozatát a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal készíti elő.

(4) A településképi kötelezésről a polgármester önkormányzati hatósági döntést hoz településrendezési kötelezettségről szóló határozat formájában.


8. Záró rendelkezések


8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.kmf.Jani Gergely                                                               Vezér Ákos

                                      polgármester helyettesítésével                                                   jegyző

                                             megbízott képviselő
Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2017. december 12.

                  Vezér Ákos

                jegyző