Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (III.31.) önkormányzati rendelete

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól

Hatályos: 2017. 04. 01

Nemeskisfalud Község önkormányzat képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól a következőket rendeli el.


1. Értelmező rendelkezések


1. § E rendelet alkalmazásában:

(1) anyakönyvi esemény: házasságkötés létesítése, névadó

(2) hivatali munkaidő: a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.

(3) Anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn kívül a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben meghatározott munkaszüneti napok kivételével 10-18 óra között engedélyezhető.


2. Az anyakönyvi események lebonyolítása és díjfizetési kötelezettsége


2. § (1) Anyakönyvi esemény méltó körülményeinek biztosítása céljára házasságkötésre alkalmas hivatali helyisége, Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal (8719 Böhönye, Fő utca 26. szám), a tanácsterme szolgál.

(2) Anyakönyvi esemény méltó körülményeinek biztosítása céljára hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn kívül a Községi Könyvtár és Művelődési Ház (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) nagyterme is szolgál. A szolgáltatás díja bruttó 10.000.-Ft; az összeget Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési számlájára kell befizetni, az esemény időpontja előtt 5 nappal. (3) A Községi Könyvtár és Művelődési Ház nagytermébe akkor engedélyezhető anyakönyvi esemény, amennyiben a nagyteremben előre tervezett program még nincs.

(4) Hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn kívül anyakönyvi eseményhez az anyakönyvvezető közreműködése, magántulajdonban levő ingatlanon is engedélyezhető, amennyiben helyszín tulajdonosának vagy azzal rendelkezni jogosultnak a helyszín biztosításáról szóló nyilatkozatát vagy használatáról szóló megállapodása az anyakönyvezetőnek bemutatásra került, és alkalmas az eseményhez méltó körülmények biztosítására, így eleget tesz a jogszabályokban előírt követelményeknek. A szolgáltatás díja bruttó 20.000 forint; az összeget Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési számlájára kell befizetni, az esemény időpontja előtt 5 nappal.

(5) Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötéshez, vagy létesítéséhez az anyakönyvvezető nem zárt térben történő közreműködése akkor engedélyezhető, ha a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvvezetői közreműködést ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése esetén, az esemény lebonyolítására alkalmas helyiség (esőhelyszín) rendelkezésre áll.

(6) Hivatali munkaidőn kívül, akár hivatali helyiségben, vagy azon kívül létrejövő anyakönyvi eseménynek anyakönyvi szolgáltatási díja bruttó 10.000.-Ft.

(7) Az 2. § (2), (4) és (6) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól kizárólag akkor adható mentesség, ha valamelyik fél egészségi állapota miatt az anyakönyvi eseményre az otthonában vagy a tartózkodási helyén kerül sor.

(8) Amennyiben az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli, vagy a hivatali helyiségben történő lebonyolítása iránti kérelem elutasításra kerül sor, úgy az e rendelet szerinti befizetett díjat 8 napon belül vissza kell téríteni.

(9) Az anyakönyvi eseménynek valamelyik igénybevevő, vagy az igénybevevők mindegyike részéről történő meghiúsulása esetén a díj nem fizethető vissza.


3. Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj


3. § Az anyakönyvvezetőt az anyakönyvi eseményeken való hivatali munkaidőn kívüli közreműködésért bruttó 5.000 forint, továbbá hivatali helységen kívüli közreműködésért is további bruttó 5.000 forint illeti meg, melyet havonta utólag, minden hónap 10-ig kell kifizetni.


4. Záró és egyéb rendelkezések


6. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


kmf.dr. Molnár Zoltán                                                       Vezér Ákos

Polgármester                                                              JegyzőZáradék: A rendelt kihirdetésének napja: 2017. március 31.

Vezér Ákos

jegyző