Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (V.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 26- 2017. 05. 26

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3.§. (1)–(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek.

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését a következőképpen:

a; 23.828 e Ft. költségvetési kiadással, melyből

aa; működési költségvetési kiadás                           21.999 e Ft.

ab; felhalmozási költségvetési kiadás                        1.829 e Ft.

b; 23.828 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba; működési költségvetési bevétel                          22.950 e Ft.

bb; felhalmozási költségvetési bevétel                         878 e Ft.

állapítja meg.

(2) A Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.”


2.§.


A R. 4. § helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


„4. §

Az önkormányzat bevételei és kiadásai


(1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem állapít meg.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait szakfeladatonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.”


3.§.


(1) R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) R. 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) R. 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) R. 9. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) R. 8. melléklete hatályát veszti.


4.§.


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.kmf.


                        Dr. Molnár Zoltán László                               Vezér Ákos

                                   polgármester                                          jegyzőA rendelet kihirdetésének napja: 2017. május 25.

                                                                                              Vezér Ákos                                                                                                                                                                              jegyző

Mellékletek