Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII.28.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 10. 01 - 2022. 04. 29

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairól

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § -ában kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében és a 42. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Nemeskisfalud község közigazgatási területén élő, állandó bejelentett lakcímmel rendelkező természetes személyekre terjed ki.

Támogatási feltételek

2. § (1) Nemeskisfalud Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a rendelkezésre álló szociális célú tűzifa keret mértékéig a szociálisan rászorult személynek – annak írásbeli kérelmére – ellenszolgáltatás nélkül szociális célú tűzifa támogatást (a továbbiakban: tűzifa támogatás) nyújt.

(2) E rendelet alkalmazásában szociálisan rászorultnak minősül az a személy, aki:

 • a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) meghatározott valamely szociális rászorultságtól függő rendszeres pénzbeli ellátásban,
 • b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
 • c) illetve a települési támogatásról, valamint a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (VI. 3.) számú önkormányzati rendeletben foglalt települési támogatásban részesül.

(3) Szociálisan rászorultnak minősül az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az a személy is, akinek háztartásában a kérelem benyújtását megelőző naptári hónap egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át, egyedül élő esetén 400%-át.

(4) Tűzifa támogatásra az jogosult, aki:

 • a) megfelel a (2) és (3) bekezdésben foglalt feltételeknek és
 • b) lakóingatlana fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és téli fűtését tűzifával oldja meg.

(5) A tűzifa támogatás háztartásonként csak egy jogosultnak állapítható meg.

A támogatás igénylése és elbírálása

3. § (1) A kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon e rendelet hatálybalépését követően a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatalnál (8719. Böhönye Fő utca 26.) lehet benyújtani.

(2) A kérelmeket átruházott hatáskörben Nemeskisfalud Község Önkormányzat Polgármestere bírálja el.

(3) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni:

 • a) azt, aki az Szt. alapján:
  • aa) aktív korúak ellátására,
  • ab) időskorúak járadékára,
  • ac) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult,
 • b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.

(4) A háztartásonként biztosítható tűzifa mennyisége háztartásonként az 5 m3-t nem haladhatja meg.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a 2. melléklet szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

4. § A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium által az Önkormányzat számára megállapított vissza nem térítendő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított szállítási költség.

5. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba, és 2022. április 30-án hatályát veszti.

1. melléklet

Kérelem

Alulírott ……………………………… (szül. hely, idő: …………………………. an: …………………………………. TAJ száma: ……………………..)8853. Nemeskisfalud…………………………. szám alatti lakos szociális tűzifa támogatás iránti kérelemmel fordulok az Önkormányzathoz.

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény szerinti:

 • a) aktív korúak ellátásában,
 • b) időskorúak járadékában,
 • c) települési támogatásban, ezen belül lakhatási támogatásban,

részesülök / nem részesülök*

A fentieken túl:

 • d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) meghatározott valamely szociális rászorultságtól függő rendszeres pénzbeli ellátásban,
 • e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
 • f) illetve a települési támogatásról, valamint a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (VI. 3.) számú önkormányzati rendeletben foglalt települési támogatásban részesülök.

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelőnek

minősülök / nem minősülök.*

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy erdőtulajdonnal magam vagy a családomban élő személy rendelkezik / nem rendelkezik.

Nemeskisfalud, 2021……….

……………………………………

kérelmező

*A megfelelő válasz aláhúzandó.

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:

Név………………………………………………………………………………………………

Születési név:…………………………………………………………………………………….

Anyja neve:………………………………...…………………………………………………….

Születési hely, idő:……………………………………………………………………………….

Lakóhely: ..…………………….………………………………………………………………..

(Itt azt a lakcímet vagy tartózkodási címet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)

Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: ………………………………fő

A közeli hozzátartozó neve, születési ideje, rokoni kapcsolat:

 • g) ……………………………….………………………………………………………………
 • h) ……………………………….………………………………………………………………
 • i) ……………………………….………………………………………………………………
 • j) ……………………………….………………………………………………………………
 • k) ……………………………….………………………………………………………………
 • l) ……………………………….………………………………………………………………
 • m) ……………………………….………………………………………………………………

A kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok:

A jövedelem típusa: ……………………………………………………………………………….

Nettó összege: ……………………………………………………………………………………..

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó: ….…………………………….

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből

származó: ………………………………..……………………………………………………….…

Táppénz, gyermekgondozási támogatások: ……………………………………..…………………

Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: …………………..……………...

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: ……………………..………….

Egyéb jövedelem: …………………………………………………………………………………..

Összes jövedelem: …………………………………………...…………………………………….

Hozzátartozók jövedelmi adatai:


Név

Születési
idő

Rokoni
kapcsolat

Munkavi-
szonyból
és más
foglalkoz-
tatási
jogvi-
szonyból
származó

Társas és
egyéni
vállalko-
zásból,
őstermelői,illetve
szellemi és
más önálló
tevékeny-
ségből
származó

Táppénz,
gyermek-
gondozási
támogatá-
sok

Önkor-
mányzat és
munka-
ügyi
szervek
által
folyósított
ellátások

Nyugellátás és egyéb
nyugdíj-
szerű
rendszeres
szociális
ellátások

Egyéb
jövede-lem

A közeli hozzátartozók:
Összesen:

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: …………………………………………….. Ft/fő

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat a NAV útján ellenőrizheti.

Hozzájárulok, személyi és jövedelmi adataimnak az eljárás során történő felhasználásához.

Nemeskisfalud, … ………………………………

………………………………………………………….

Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása

2. melléklet

Átvételi elismervény

Alulírott ……………………………… (név) Nemeskisfalud………………., utca………… sz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 6/2021.(VII.28.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként ….. m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Nemeskisfalud, 2021. ........................... hó ....... nap

átadó átvevő