Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31 - 2022. 05. 31

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.31.

Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §. (1) –(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

a) 38.432 e Ft. költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás 30.849 e Ft.

ab) felhalmozási költségvetési kiadás 6.677 e Ft.

ac) Áht-n belüli megelőlegezés 906 e Ft.

b) 28.508 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba) működési költségvetési bevétel 28.508 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési bevétel 0 e Ft.

c) 9.924 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből

ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) működési célú 4.424 e Ft., felhalmozási célú 5.500 e Ft.

cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele)

cc) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.

cd) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft.. felhalmozási célú 0 e Ft.

állapítja meg.

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban e rendelet 4. melléklete szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként e rendelet 6. melléklete szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.”

5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

6. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésében a „2” szövegrész helyébe az „1” szöveg lép.

7. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2021. évi működési bevételei és kiadásai

1.melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 1/2021. (III.01.) önkormányzati rendelet

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak

ezer Ft.

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi teljesítés

2021. évi tervezett eredeti előirányzat

2021. tervezet mód ei

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

23 418

26 634

24 118

28 508

118,20%

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 560

24 732

22 998

23 938

104,09%

2. Közhatalmi bevételek

558

1 386

920

1 548

168,26%

3. Működési bevételek

200

516

200

3 022

1511,00%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

100

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

1 199

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 199

2. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

13 342

17 221

7 540

9 924

131,62%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

13 342

17 221

7 540

9 924

131,62%

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

13 342

17 221

7 540

9 924

131,62%

1.1. Működési célú

1 388

4 526

2 040

4 424

216,86%

1.2. Felhalmozási célú

11 954

12 695

5 500

5 500

100,00%

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

Megelőlegezés

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen

36 760

45 054

31 658

38 432

121,40%

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

24 806

21 566

26 158

30 849

117,93%

1. Személyi juttatások

9 480

9 693

7 116

11 042

155,17%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 659

1 350

1 078

1 300

120,59%

3. Dologi kiadások

4 400

5 333

5 400

10 245

189,72%

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 936

3 483

4 977

4 221

84,81%

5. Egyéb működési célú kiadások

4 331

1 707

7 587

4 041

53,26%

5.1. Működési célú támogatások

2 000

1 532

1 623

0,00%

5.2. Elvonások és befizetések

175

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

2 331

5 964

0,00%

5.5 Céltartalék

5.6 Vizi közmű fejl.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

11 954

13 894

5 500

6 677

121,40%

1. Beruházások

11 954

13 894

2 500

2 946

117,84%

2. Felújítások

0

0

3 000

3 731

124,37%

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Megelőlegezés

906

Kiadások összesen

36 760

35 460

31 658

38 432

121,40%

2. melléklet

Nemeskisfalud Község Önkormányzat 2021. évi működési bevételei és kiadásai

2.melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 1/2021. (III.01.) önkormányzati rendelet

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak

ezer Ft-ban

Működési bevételek - kiadások

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. tervezett mód ei

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

A. Működési költségvetési bevételek

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 560

24 732

22 998

23 937

104,08%

15534+683+26389

1. Önkormányzatok működési támogatásai

19 339

21 543

22 646

22 646

100,00%

15534+683

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 170

8 170

10 648

10 648

100,00%

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

1 221

1 789

0,00%

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

469

687

0,00%

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

416

610

0,00%

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

336

492

0,00%

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 000

8 796

0,00%

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

41

64

0,00%

1.1.6.Polgármester illetményének támogatása

1 909

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 368

10 215

9 728

9 728

100,00%

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800

2 000

2 270

2 270

100,00%

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 158

15534+683

1.6. Elszámolásból származó bevétel

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 221

3 189

351

1 291

367,39%

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől

3 221

3 189

351

1 291

367,39%

II. Közhatalmi bevételek

558

1 386

920

1 548

168,26%

1. Vagyoni típusú adók

414

456

456

684

150,00%

1.1. Építményadó

1.2. Kommunális adó

196

296

296

0,00%

1.3. Telekadó

217

160

160

0,00%

2. Értékesítési és forgalmi adók

928

464

864

186,21%

2.1 Iparűzési adó

928

464

0,00%

3. Gépjárműadó (40 %-a)

145

0

0

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.1. Talajterhelési díj

5. Egyéb közhatalmi bevételek

0

2

0

5.1. Adópótlék, adóbírság

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

200

516

200

3 022

1511,00%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

100

0

0

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

B. Finanszírozási bevételek

1 388

4 526

2 040

9 924

486,47%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

1 388

4 526

2 040

9 924

486,47%

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

1 388

4 526

2 040

9 924

486,47%

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Megelőlegezés

Működési bevételek összesen

24 806

31 160

26 158

38 431

146,92%

A. Működési költségvetési kiadások

I. Személyi juttatások

9 480

9 693

7 116

11 042

155,17%

Törvény sz.illetmény

5 954

7 111

3 321

6 054

182,29%

Normatív jutalom

219

270

123,29%

Béren kívülli juttatás

120

120

100,00%

Közlekedési költségtér.

Jubileumi jutattás

Foglal. egyéb sajátos jutt.

100

24

Választott tisztségvis.

2 744

2 058

2 744

3 923

142,97%

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

682

500

712

675

94,80%

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 659

1 350

1 078

1 300

120,59%

III. Dologi kiadások

4 400

5 333

5 400

10 245

189,72%

Készlet beszerzés

1 250

1 307

1 350

2 730

202,22%

Kommunális szolg.

300

275

300

361

120,33%

Szolgáltatás

1 700

2 763

2 750

5 330

193,82%

Különféle befizetések, egyéb dologi

1 150

988

1 000

1 824

182,40%

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 936

3 483

4 977

4 221

84,81%

V. Egyéb működési célú kiadások

4 331

1 707

7 587

4 041

53,26%

15534+660

1. Működési célú támogatások

2 000

1 532

1 623

0,00%

2. Elvonások és befizetések

175

3. Általános tartalék

4. Működési célú tartalék

2 331

5 964

0,00%

5. Céltartalék

6. Vízi közmű fejl önerő

B.Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Megelőlegezés

906

Működési kiadások összesen

24 806

21 566

26 158

31 755

121,40%

42583-7378-17096

3. melléklet

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

3. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 1/2021. (III.01.) önkormányzati rendelet hez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2021. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek - kiadások

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. tervezett mód ei

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

0

1 199

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

1 199

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

2. Hazai forrásból származó bevételek

0

1 199

II. Felhalmozási bevételek

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

I. Belföldi finanszírozás bevételei

11 954

12 695

5 500

5 500

100,00%

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

11 954

12 695

5 500

5 500

100,00%

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

11 954

13 894

5 500

5 500

100,00%

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

I. Beruházások

11 954

13 894

2 500

2 946

117,84%

1. Önkormányzati beruházások

11 954

13 894

2 500

2 946

117,84%

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

11 954

13 894

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

2 500

0,00%

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

II. Felújítások

3 000

3 731

124,37%

1. Önkormányzati felújítások

3 000

3 731

124,37%

2. Intézményi felújítás

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

2. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Felhalmozási kiadások összesen

11 954

13 894

5 500

6 677

121,40%

4. melléklet

2021. évi kiadásainak funkció szerinti megbontása

4. melléklet /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 1/2021. (III.01.) önkormányzati rendelet hez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

Ssz.

Ebből

A;

Intézmény/kormányzati funkció

Összesen

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.célú tám.

Visszafizetés

kormányzati funkció

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021. tervezett mód ei

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021. tervezett mód ei

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021. tervezett mód ei

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021. tervezett mód ei

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021. tervezett mód ei

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021. tervezett mód ei

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021/2020. évi tervezett ei %-a

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

8670

6753

11471

12003

104,64%

2844

3370

2744

4159

151,57%

780

522

425

460

108,24%

715

850

715

3343

467,55%

4331

1063

7587

4 041

53,26%

948

2.

13320

Köztemető fennt.

100

11

100

20

20,00%

100

11

100

20

20,00%

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

35

76

35

119

340,00%

35

76

35

119

340,00%

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

0

0

5.

41231

Közfoglalkoztatás

3703

3564

551

4123

748,28%

3221

2844

326

2774

850,92%

282

250

25

215

860,00%

200

470

200

1134

567,00%

6.

45160

Közutak

0

0

0

0

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

0

0

8.

52020

Szennyvíz

0

0

0

0

9.

63020

Víztermelés

100

645

100

10

10,00%

100

1

100

10

10,00%

644

10.

64010

Közvilágítás

750

714

750

572

76,27%

750

714

750

572

76,27%

11.

66010

Zöldterület

200

101

200

0

0,00%

200

101

200

0,00%

12.

66020

Község városgazd(komm.csoport)

250

214

250

1999

799,60%

250

214

250

1999

799,60%

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

0

0

0

14.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

0

0

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

0

0

16.

74040

Fertőző megb. Meg.

0

24

0

0

24

17.

10755

Falugondnok

4161

4926

5401

5516

102,13%

2733

2873

3334

3357

100,69%

478

478

517

520

100,58%

950

1575

1550

1639

105,74%

18.

81030

Sport műk.

0

0

0

0

19.

82042

Könyvtár

1001

1017

1023

1184

115,74%

682

606

712

752

105,62%

119

100

111

105

94,59%

200

311

200

327

163,50%

20.

82092

Közművelődés

700

182

700

0

0,00%

700

182

700

0,00%

21.

96015

Gyermekétk., óvoda

200

74

200

0

0,00%

200

74

200

0,00%

22.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

0

0

23.

104037

Intézm. Kívüli gyermekétk.

0

21

0

36

21

36

24.

104042

Gyermekjóléti

0

0

0

0

25.

104051

Szociális étk.

0

451

400

699

174,75%

0

451

400

699

174,75%

26.

107060

Egyes szoc.ell.

4936

3741

4977

4568

91,78%

258

347

4936

3483

4977

4 221

84,81%

27.

Működési kiadás összesen

24806

21566

26158

30849

117,93%

9480

9693

7116

11042

155,17%

1659

1350

1078

1300

120,59%

4400

5333

5400

10245

189,72%

4936

3483

4977

4 221

84,81%

4331

1707

7587

4041

53,26%

0

Ssz.

Ebből

Szakfeladat

Intézmény/szakfeladat

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakásépítések

Áht. kívülre irányuló fejl.ber.

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021. tervezett mód ei

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021. tervezett mód ei

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021. tervezett mód ei

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021. tervezett mód ei

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021. tervezett mód ei

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021. tervezett mód ei

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

Tervezett előirányzatai

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

11

11

2.

13320

Köztemető fennt.

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

4.

32020

Tűz. és hat.

5.

413231

Közfoglalkoztatás

1198

1198

6.

45160

Közutak

7.

51040

Nem v. hull.

8.

52020

Szennyvíz

9.

63020

Víztermelés

10.

64010

Közvilágítás

11.

66010

Zöldterület

12.

66020

Község városgazd

2500

6677

267,08%

2500

2946

117,84%

3731

13.

72111

Háziorvosi alapell.

14.

72311

Fogorvosi alapell.

15.

74031

Család és nővéd.

16.

76062

Település eü.

17.

81030

Sport műk.

18.

82042

Könyvtár

770

770

19.

82092

Közművelődés

15

3000

15

3000

20.

96015

Gyermekétk.

21.

102030

Idősek nepp.ell.

22.

104042

Gyermekjóléti

23

10755

Falugondnok

11954

11900

11954

11900

24

104051

Szociális étk.

25

107060

Egyes szoc.ell.

26

Felhalmozási kiadás

11954

13894

5500

6677

121,40%

11954

13894

2500

2946

117,84%

0

0

3000

3731

124,37%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi felújítás céljainak meghatározása

5. melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 1/2021. (III.01.) önkormányzati rendelet hez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2021. évi felújítás céljainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi várható teljesítés

2021. évi tervezett eredeti előirányzat

2021. tervezett mód ei

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

1.

Közfoglalkoztatás

2.

Község városgazd (Vis Maior)

3.

Fűtés korszerűsítés (Műv. Ház.)

3000

Falugondnoki garázs

2778

Temető ravatalozó

953

4.

Összesen:

3000

3731

124,37%

6. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi beruházási céljainak meghatározása

6. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 1/2021. (III.01.) önkormányzati rendelet hez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2021. évi beruházási céljainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi várható teljesítés

2021. évi tervezett eredeti előirányzat

2021. tervezett mód ei

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

1.

Közfoglalkoztatás

1198

2.

Könyvtár

796

450

3.

Falugondnok

11954

11900

4.

Község gazdálkodás (traktor)

2000

5.

Község gazdálkodás (gép)

500

2496

499,20%

6.

Összesen:

11954

13894

2500

2946

117,84%”

7. melléklet

8. melléklet
2021. évi létszám adatok meghatározása

7. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 1/2021. (III.01.) önkormányzati rendelet hez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2021 . évi létszám adatainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi várható teljesítés

2021. évi tervezett eredeti előirányzat

2021. tervezett mód ei

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

1

Közfoglalkoztatás

3

3

0

5

2

Könyvtár

0

1

1

1

100,00%

3

Falugondnok

1

1

1

1

100,00%

4

Összesen:

4

5

2

7

350,00%”