Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.31.

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében – figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre –eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Nemeskisfalud Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen:

a) 33.683 e Ft. költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás 26.452 e Ft.

ab) felhalmozási költségvetési kiadás 6.325 e Ft.

ac) finanszírozási kiadások 906 e Ft.

b) 46.728 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba) működési költségvetési bevétel 33.357 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési bevétel 2.496 e Ft.

bc) finanszírozási bevételek 10.875 e Ft.

hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) Nemeskisfalud Község Önkormányzat 2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

(5) Nemeskisfalud Község Önkormányzat 2021. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(7) A képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő- testület a felújítási kiadások célonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő - testület az önkormányzatnál 2021. évben foglalkoztatottak létszámát e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.

5. § A képviselő – testület az önkormányzat a 2021. évi eredményének alakulását e rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.

6. § A képviselő – testület Nemeskisfalud Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A képviselő – testület az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat címrendje

1.melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az önkormányzat Címrendje

1. Nemeskisfalud Község Önkormányzata

2. melléklet

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2021. évi működési bevételei és kiadásai

2.melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak

ezer Ft.

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi teljesítés

2021. évi tervezett eredeti előirányzat

2021. tervezet mód ei

2021. évi teljesítés

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

23 418

26 634

24 118

28 508

33 357

117,01%

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 560

24 732

22 998

23 938

28 183

117,73%

2. Közhatalmi bevételek

558

1 386

920

1 548

1 634

105,56%

3. Működési bevételek

200

516

200

3 022

3 540

117,14%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

100

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

1 199

2 496

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 199

2 496

2. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

13 342

17 221

7 540

9 924

9 924

100,00%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

13 342

17 221

7 540

9 924

9 924

100,00%

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

13 342

17 221

7 540

9 924

9 924

100,00%

1.1. Működési célú

1 388

4 526

2 040

4 424

4 424

100,00%

1.2. Felhalmozási célú

11 954

12 695

5 500

5 500

5 500

100,00%

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

Megelőlegezés

951

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen

36 760

45 054

31 658

38 432

46 728

121,59%

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

24 806

21 566

26 158

30 849

26 452

85,75%

1. Személyi juttatások

9 480

9 693

7 116

11 042

9 899

89,65%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 659

1 350

1 078

1 300

1 260

96,92%

3. Dologi kiadások

4 400

5 333

5 400

10 245

7 869

76,81%

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 936

3 483

4 977

4 221

3 390

80,31%

5. Egyéb működési célú kiadások

4 331

1 707

7 587

4 041

4 034

99,83%

5.1. Működési célú támogatások

2 000

1 532

1 623

5.2. Elvonások és befizetések

175

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

2 331

5 964

5.5 Céltartalék

5.6 Vizi közmű fejl.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

11 954

13 894

5 500

6 677

6 325

94,73%

1. Beruházások

11 954

13 894

2 500

2 946

2 944

99,93%

2. Felújítások

0

0

3 000

3 731

3 381

90,62%

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Megelőlegezés

906

906

100,00%

Kiadások összesen

36 760

35 460

31 658

38 432

33 683

87,64%

3. melléklet

Nemeskisfalud Község Önkormányzat 2021. évi működési bevételei és kiadásai

3.melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak

ezer Ft-ban

Működési bevételek - kiadások

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. tervezett mód ei

2021. évi teljesítés

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

A. Működési költségvetési bevételek

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 560

24 732

22 998

23 937

28 183

117,74%

15534+683+26389

1. Önkormányzatok működési támogatásai

19 339

21 543

22 646

22 646

24 726

109,18%

15534+683

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 170

8 170

10 648

10 648

10 665

100,16%

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

1 221

1 789

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

469

687

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

416

610

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

336

492

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 000

8 796

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

41

64

1.1.6.Polgármester illetményének támogatása

1 909

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 368

10 215

9 728

9 728

10 258

105,45%

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800

2 000

2 270

2 270

2 270

100,00%

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 158

1 533

15534+683

1.6. Elszámolásból származó bevétel

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 221

3 189

351

1 291

3 457

267,78%

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől

3 221

3 189

351

1 291

3 457

267,78%

II. Közhatalmi bevételek

558

1 386

920

1 548

1 634

105,56%

1. Vagyoni típusú adók

414

456

456

684

414

60,53%

1.1. Építményadó

1.2. Kommunális adó

196

296

296

1.3. Telekadó

217

160

160

2. Értékesítési és forgalmi adók

928

464

864

1 191

137,85%

2.1 Iparűzési adó

928

464

3. Gépjárműadó (40 %-a)

145

0

0

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.1. Talajterhelési díj

5. Egyéb közhatalmi bevételek

0

2

0

29

5.1. Adópótlék, adóbírság

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

200

516

200

3 022

3 540

117,14%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

100

0

0

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

B. Finanszírozási bevételek

1 388

4 526

2 040

9 924

9 924

100,00%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

1 388

4 526

2 040

9 924

9 924

100,00%

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

1 388

4 526

2 040

9 924

9 924

100,00%

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Megelőlegezés

951

Működési bevételek összesen

24 806

31 160

26 158

38 431

44 232

115,09%

A. Működési költségvetési kiadások

I. Személyi juttatások

9 480

9 693

7 116

11 042

9 899

89,65%

Törvény sz.illetmény

5 954

7 111

3 321

6 054

6 054

100,00%

Normatív jutalom

219

270

250

92,59%

Béren kívülli juttatás

120

120

120

100,00%

Közlekedési költségtér.

Jubileumi jutattás

Foglal. egyéb sajátos jutt.

100

24

Választott tisztségvis.

2 744

2 058

2 744

3 923

2 803

71,45%

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

682

500

712

675

672

99,56%

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 659

1 350

1 078

1 300

1 260

96,92%

III. Dologi kiadások

4 400

5 333

5 400

10 245

7 869

76,81%

Készlet beszerzés

1 250

1 307

1 350

2 730

2 730

100,00%

Kommunális szolg.

300

275

300

361

353

97,78%

Szolgáltatás

1 700

2 763

2 750

5 330

3 198

60,00%

Különféle befizetések, egyéb dologi

1 150

988

1 000

1 824

1 588

87,06%

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 936

3 483

4 977

4 221

3 390

80,31%

V. Egyéb működési célú kiadások

4 331

1 707

7 587

4 041

4 034

99,83%

15534+660

1. Működési célú támogatások

2 000

1 532

1 623

2. Elvonások és befizetések

175

3. Általános tartalék

4. Működési célú tartalék

2 331

5 964

5. Céltartalék

6. Vízi közmű fejl önerő

B.Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Megelőlegezés

906

906

100,00%

Működési kiadások összesen

24 806

21 566

26 158

31 755

27 358

86,15%

42583-7378-17096

4. melléklet

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

4.melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2021. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek - kiadások

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. tervezett mód ei

2021. évi teljesítés

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

0

1 199

2 496

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

1 199

2 496

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

2. Hazai forrásból származó bevételek

0

1 199

2 496

II. Felhalmozási bevételek

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

I. Belföldi finanszírozás bevételei

11 954

12 695

5 500

5 500

5 500

100,00%

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

11 954

12 695

5 500

5 500

5 500

100,00%

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

11 954

13 894

5 500

5 500

7 996

145,38%

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

I. Beruházások

11 954

13 894

2 500

2 946

2 944

99,93%

1. Önkormányzati beruházások

11 954

13 894

2 500

2 946

2 944

99,93%

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

11 954

13 894

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

2 500

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

II. Felújítások

3 000

3 731

3 381

90,62%

1. Önkormányzati felújítások

3 000

3 731

3 381

90,62%

2. Intézményi felújítás

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

2. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Felhalmozási kiadások összesen

11 954

13 894

5 500

6 677

6 325

94,73%

5. melléklet

Nemeskisfalud Község Önkormányzat 2021. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

5. melléklet /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

Ssz.

Ebből

A;

Intézmény/kormányzati funkció

Összesen

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.célú tám.

Visszafizetés

kormányzati funkció

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021. tervezett mód ei

2021. évi teljesítés

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021. tervezett mód ei

2021. évi teljesítés

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021. tervezett mód ei

2021. évi teljesítés

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021. tervezett mód ei

2021. évi teljesítés

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021. tervezett mód ei

2021. évi teljesítés

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021. tervezett mód ei

2021. évi teljesítés

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021/2020. évi tervezett ei %-a

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

8670

6753

11471

12003

8438

70,30%

2844

3370

2744

4159

3016

72,52%

780

522

425

460

421

91,52%

715

850

715

3343

967

28,93%

4331

1063

7587

4 041

4 034

99,83%

948

2.

13320

Köztemető fennt.

100

11

100

20

20

100,00%

100

11

100

20

20

100,00%

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

35

76

35

119

119

100,00%

35

76

35

119

119

100,00%

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

0

0

0

5.

41231

Közfoglalkoztatás

3703

3564

551

4123

4123

100,00%

3221

2844

326

2774

2774

100,00%

282

250

25

215

215

100,00%

200

470

200

1134

1134

100,00%

6.

45160

Közutak

0

0

0

0

0

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

0

0

0

8.

52020

Szennyvíz

0

0

0

0

0

9.

63020

Víztermelés

100

645

100

10

10

100,00%

100

1

100

10

10

100,00%

644

10.

64010

Közvilágítás

750

714

750

572

572

100,00%

750

714

750

572

572

100,00%

11.

66010

Zöldterület

200

101

200

0

0

200

101

200

12.

66020

Község városgazd(komm.csoport)

250

214

250

1999

1999

100,00%

250

214

250

1999

1999

100,00%

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

0

0

0

0

14.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

0

0

0

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

0

0

0

16.

74040

Fertőző megb. Meg.

0

24

0

0

0

24

17.

10755

Falugondnok

4161

4926

5401

5516

5516

100,00%

2733

2873

3334

3357

3357

100,00%

478

478

517

520

520

100,00%

950

1575

1550

1639

1639

100,00%

18.

81030

Sport műk.

0

0

0

0

0

19.

82042

Könyvtár

1001

1017

1023

1184

1184

100,00%

682

606

712

752

752

100,00%

119

100

111

105

105

100,00%

200

311

200

327

327

100,00%

20.

82092

Közművelődés

700

182

700

0

0

700

182

700

21.

96015

Gyermekétk., óvoda

200

74

200

0

0

200

74

200

22.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

0

0

0

23.

104037

Intézm. Kívüli gyermekétk.

0

21

0

36

36

100,00%

21

36

36

100,00%

24.

104042

Gyermekjóléti

0

0

0

0

0

25.

104051

Szociális étk.

0

451

400

699

699

100,00%

0

451

400

699

699

100,00%

26.

107060

Egyes szoc.ell.

4936

3741

4977

4568

3737

81,81%

258

347

347

100,00%

4936

3483

4977

4 221

3 390

80,31%

27.

Működési kiadás összesen

24806

21566

26158

30849

26453

85,75%

9480

9693

7116

11042

9899

89,65%

1659

1350

1078

1300

1261

97,00%

4400

5333

5400

10245

7869

76,81%

4936

3483

4977

4 221

3 390

80,31%

4331

1707

7587

4041

4034

99,83%

0

Ssz.

Ebből

Szakfeladat

Intézmény/szakfeladat

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakásépítések

Áht. kívülre irányuló fejl.ber.

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021. tervezett mód ei

2021. évi teljesítés

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021. tervezett mód ei

2021. évi teljesítés

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021. tervezett mód ei

2021. évi teljesítés

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021. tervezett mód ei

2021. évi teljesítés

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021. tervezett mód ei

2021. évi teljesítés

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021. tervezett mód ei

2021. évi teljesítés

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

Tervezett előirányzatai

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

11

11

2.

13320

Köztemető fennt.

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

4.

32020

Tűz. és hat.

5.

413231

Közfoglalkoztatás

1198

1198

6.

45160

Közutak

7.

51040

Nem v. hull.

8.

52020

Szennyvíz

9.

63020

Víztermelés

10.

64010

Közvilágítás

11.

66010

Zöldterület

12.

66020

Község városgazd

2500

6677

6325

94,73%

2500

2946

2944

99,93%

3731

3381

90,62%

13.

72111

Háziorvosi alapell.

14.

72311

Fogorvosi alapell.

15.

74031

Család és nővéd.

16.

76062

Település eü.

17.

81030

Sport műk.

18.

82042

Könyvtár

770

770

19.

82092

Közművelődés

15

3000

15

3000

20.

96015

Gyermekétk.

21.

102030

Idősek nepp.ell.

22.

104042

Gyermekjóléti

23

10755

Falugondnok

11954

11900

11954

11900

24

104051

Szociális étk.

25

107060

Egyes szoc.ell.

26

Felhalmozási kiadás

11954

13894

5500

6677

6325

94,73%

11954

13894

2500

2946

2944

99,93%

0

0

3000

3731

3381

90,62%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi felújítás céljainak meghatározása

6. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2021. évi felújítás céljainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi várható teljesítés

2021. évi tervezett eredeti előirányzat

2021. tervezett mód ei

2021. évi teljesítés

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

1.

Közfoglalkoztatás

2.

Község városgazd (Vis Maior)

3.

Fűtés korszerűsítés (Műv. Ház.)

3000

Falugondnoki garázs

2778

2428

87,40%

Temető ravatalozó

953

953

100,00%

4.

Összesen:

3000

3731

3381

90,62%

7. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi beruházási céljainak meghatározása

7. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2021. évi beruházási céljainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi várható teljesítés

2021. évi tervezett eredeti előirányzat

2021. tervezett mód ei

2021. évi teljesítés

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

1.

Közfoglalkoztatás

1198

2.

Könyvtár

796

450

448

99,56%

3.

Falugondnok

11954

11900

4.

Község gazdálkodás (traktor)

2000

5.

Község gazdálkodás (gép)

500

2496

2496

100,00%

6.

Összesen:

11954

13894

2500

2946

2944

99,93%

8. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi beruházási céljainak meghatározása

7. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2021. évi beruházási céljainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi várható teljesítés

2021. évi tervezett eredeti előirányzat

2021. tervezett mód ei

2021. évi teljesítés

2021/2021. évi tervezett ei mód ei %-a

1.

Közfoglalkoztatás

1198

2.

Könyvtár

796

450

448

99,56%

3.

Falugondnok

11954

11900

4.

Község gazdálkodás (traktor)

2000

5.

Község gazdálkodás (gép)

500

2496

2496

100,00%

6.

Összesen:

11954

13894

2500

2946

2944

99,93%

9. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi maradványainak alakulása

9. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2021. évi maradványának alakulása

Ft-ban

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

35 853 021

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

32 777 111

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

3 075 910

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

10 874 756

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

905 847

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

9 968 909

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

13 044 819

15

C) Összes maradvány (=A+B)

13 044 819

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

13 044 819

10. melléklet

2021. évi mérleg

10. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2021. évi mérleg

Sorszám

Megnevezés

Előző év adata /2020/

Módosítás

Tárgy év adata /2021/

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

735 595

0

591 031

02

A/I/2 Szellemi termékek

2 202

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

737 797

0

591 031

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

49 318 461

0

50 630 805

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10 800 684

0

10 306 334

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

60 119 145

0

60 937 139

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

311 000

0

311 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

311 000

0

311 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

311 000

0

311 000

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

8 939 387

0

8 426 967

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

8 939 387

0

8 426 967

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

8 939 387

0

8 426 967

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

70 107 329

0

70 266 137

50

C/II/1 Forintpénztár

264 505

0

434 710

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

264 505

0

434 710

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

7 275 453

0

11 977 781

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

7 275 453

0

11 977 781

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

7 539 958

0

12 412 491

61

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

441 250

0

441 250

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

493 949

0

638 173

66

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

245

0

0

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

292 101

0

172 999

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

201 603

0

463 188

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

1 986

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

464 145

0

464 145

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

117 000

0

117 000

74

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

346 621

0

346 621

75

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

510

0

510

78

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

14

0

14

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 399 344

0

1 543 568

109

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

238 503

0

0

114

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

238 503

0

0

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

238 503

0

0

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

309 690

0

35 000

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

309 690

0

35 000

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

60 000

0

65 000

160

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

2 316 383

0

289 455

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

2 686 073

0

389 455

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

4 323 920

0

1 933 023

164

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

131 158

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

131 158

171

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

512 271

173

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

512 271

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

643 429

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

81 971 207

0

85 255 080

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

100 341 889

0

100 341 889

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

973 351

0

973 351

183

G/IV Felhalmozott eredmény

-40 242 275

0

-38 351 176

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

1 891 099

0

3 121 052

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

62 964 064

0

66 085 116

187

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

750 030

0

750 030

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

3 025

190

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

39 873

0

39 873

195

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

118 200

0

0

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

908 103

0

792 928

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

905 847

0

951 123

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

905 847

0

951 123

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

905 847

0

951 123

237

H/III/1 Kapott előlegek

233 451

0

233 451

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

68 947

0

35 947

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

302 398

0

269 398

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 116 348

0

2 013 449

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 067 924

0

895 112

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

15 822 871

0

16 261 403

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

16 890 795

0

17 156 515

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

81 971 207

0

85 255 080

11. melléklet

Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint

11. melléklet a /2022.( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzata adóssága és hitelállománya lejárat szerint

2021. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Megnevezés

2021.12.31

2022.12.31

2023.12.31

2024.12.31

Működési célú hitel

0

0

0

0

Fejlesztési célú hitel

0

0

0

0

Összes adósságállomány

0

0

0

0