Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

A temetőről és a temetkezésről

Hatályos: 2023. 03. 01

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

A temetőről és a temetkezésről

2023.03.01.

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Somogy Megyei Szervezetével egyeztetve a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Nemeskisfalud község közigazgatási területén található Nemeskisfalud külterület 021 hrsz-ú köztemető (a továbbiakban: köztemető) létesítményeire, valamint az ott végzett temetkezési tevékenységekre és temetkezési szolgáltatásokra terjed ki.

(2)1 A rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemető tulajdonosára, a köztemetőben temetkezési szolgáltatást végzőkre, mindazokra a természetes és jogi személyekre, akiket a köztemetőben végzett tevékenységük, vagy a köztemető használata, a szolgáltatások igénybevétele során jogok illetnek vagy kötelezettségek terhelnek.

2. § A köztemető fenntartásáról, üzemeltetéséről A Magyarországi Református Egyházzal, a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján Nemeskisfalud Község Önkormányzata (a továbbiakban: Üzemeltető) saját maga gondoskodik.

3. § (1) A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, a temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól vagy magatartástól.

(2) A megváltott temetési helyek gondozásáról, fenntartásáról a temetési hely fölött rendelkező köteles gondoskodni.

(3) Minden látogató kötelessége a temetőnek, valamint a környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése.

4. § (1) A köztemető folyamatosan, egész nap nyitva van és látogatható.

(2)2 A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, valamint a temető rendjét megzavaró, az emlékezést sértő tárgyak és növények eltávolítására az Üzemeltető jogosult.

(3) A temető területére kizárólag az alábbi gépjárművek hajthatnak be:

a) a temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó járművek,

b) a mozgásukban korlátozott személyeket szállító járművek,

c) azon látogatók járművei, akik sírgondozáshoz szükséges nagyméretű eszközöket, anyagokat szállítanak.

d) azon vállalkozók járművei, akik síremléket és az annak építéséhez szükséges anyagot szállítanak.

5. § (1) A temetőben 10 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhat.

(2) A temetőbe a vakvezető kutya kivételével állatot bevinni tilos.

(3) A temetőből virágot, vagy sírokra ültetett növényeket kivinni nem lehet. A temetőből sírkövet, fejfát, síremléket, vagy ezek egy részét kivinni csak az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet.

(4) A köztemetőben szemetet csak a kihelyezett konténerben lehet elhelyezni. Kő, beton továbbá egyéb nem kommunális hulladék elhelyezése tilos.

(5) A temetések alkalmával vagy javítás céljából megbontott síremléket, sírkeretet 30 napon belül eredeti állapotába vissza kell állítani. A megbontott síremlék egyes darabjait idegen síron tárolni nem szabad, elszállításukról az eltemettető köteles gondoskodni.

6. § (1) A temetési helyek gondozása során körültekintő gondossággal, valamint az alábbiak figyelembe vételével kell eljárni:

a) ne sértse mások kegyeleti érzéseit;

b) mások sírgondozási tevékenységét ne akadályozza;

c) az utakon való közlekedést ne akadályozza;

d) búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást.

(2) A temetési helyre fa nem ültethető.

7. § (1) A temetkezési hely műszaki állapotának nagymértékű megromlása esetén a helyreállítás a rendelkezni jogosult kötelezettsége. Ezen kötelezettség elmulasztásakor az Üzemeltető a kötelezettet felszólíthatja a helyreállításra, majd veszélyelhárítás végett elrendelheti a síremlék, eltávolítását.

(2) Az építéskor keletkezett hulladékot, törmeléket a keletkezéstől számított 3 napon belül az építőnek el kell szállítania. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, az elszállításról a felszólítást követő 1 munkanapon belül az Üzemeltető a kötelezett terhére és veszélyére gondoskodik.

(3)3

(4)4

8. §5 (1) Az önkormányzat a temetőben egyes sírhely, kettős sírhely, gyermek sírhely, sírbolt és urnasírhely temetési helyeket biztosít.

(2) A sírhelyek mérete:

a) Egyes sírhely: 250 cm hosszú, 150 cm széles

b) Kettes sírhely: 250 cm hosszú, 250 cm széles

c) Gyermek sírhely 150 cm hosszú, 100 cm széles

d) Sírbolt: 400 cm hosszú, 300 cm széles, 200 cm mély

e) Urnasírhely: 150 cm hosszú, 110 cm széles, 100 cm mély

(3) A sírhelyek hosszúsági és szélességi mérete magában foglalja a körülötte létesíthető járda méretét is, amelynek szélessége minimum 60 cm kell legyen.

9. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,

c) gyermek sírhely esetén 25 év,

d) sírbolt, urnasírbolt esetén 60 év,

e) urnafülke és urnasírhelybe történő elhelyezés 25 év.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (1) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejárta után meghosszabbítható (újraváltható), kivéve, ha a temető, vagy a sírtábla lezárásra, átrendezésre kerül. A temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama a (1) bekezdésben meghatározott használati időnél lehet rövidebb, de legalább az (1) bekezdés a)–c) pontja esetében 10 év, az (1) bekezdés d) pontja esetében 30 év, az (1) bekezdés e) pontja esetében 10 év.

(3) A temetési hely megváltási díját az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A temetési hely újra váltása esetén a megváltási díjat az újra váltás időtartamával arányosan kell megállapítani.

(5)6 A (3) bekezdésben meghatározott megváltási díjat évente felül kell vizsgálni és a temetőrendeletben meg kell határozni.

(6) Sírhelyet előre váltani csak már elhunyt hozzátartozó sírhelye mellett lehet.

(7) A sírhelyhasználati idő alatt, valamint annak lejártával, az Üzemeltető által meghatározott és hirdetményben közzétett idő lejártáig a síremlékkel az jogosult rendelkezni, aki azt megváltotta. Amennyiben a jogosult az előírt idő alatt nem rendelkezik, úgy a rendelkezés joga az üzemeltetőt illeti meg.

10. § Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni.

11. § A nyilvántartó könyv és a sírbolt könyv vezetéséről és megőrzéséről, a temetési helyek megváltási és újra váltási díjának beszedéséről tulajdonosként a Magyarországi Református Egyház Nemeskisfaludi Református Egyházközössége gondoskodik.

12. § A köztemetőben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban előírt engedéllyel rendelkező vállalkozók végezhetnek. A temetkezési szolgáltatók kötelesek a szertartások és búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat.

13. § A temetkezési szolgáltatást végzők temetőfenntartási hozzájárulási díját az 2. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat temetőbe való behajtási díjat nem állapít meg.

14. § A temető területén szolgáltatást nyújtó vállalkozók a tevékenységük során keletkező hulladékot saját telephelyükre vagy hulladék-gyűjtőhelyre kötelesek elszállítani.

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. melléklet és a 2. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Temetési hely díja (újra váltási díja)

1. Egyszemélyes sírhely: 3.000 Ft

2. Kétszemélyes sírhely: 5.000 Ft

3. Gyermek sírhely: 2.000 Ft

4. Urna sírhely: 3.000 Ft

5. Sírbolt, urnasírbolt (kripta): 2 fős 31.500/4 fős 42.000/6 fős 52.500 Ft

2. melléklet

Temetőfenntartási hozzájárulás díja

1. Nemeskisfaludi temetőben – temetkezési szolgáltatók kivételével – vállalkozási munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja: 3.000 Ft/nap

Üzemeltető által kötelezően igénybe vett szolgáltatások díja:

2. Sírhelynyitás (sírásás, sírnyitás): 5.000 Ft

1

Az 1. § (2) bekezdése a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (2) bekezdése a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 7. § (3) bekezdését a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 7. § (4) bekezdését a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 8. § a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 9. § (5) bekezdése a Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.