Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.27.

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését a következőképpen:

a) 49.495 e Ft. költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadással 43.484 e Ft.

ab) felhalmozási költségvetési kiadással 5.060 e Ft.

ac) finanszírozási kiadással 951 e Ft.

b) 36.450 e Ft. költségvetési bevétellel, mélyből

ba) működési költségvetési bevétellel 36.450 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési bevétellel 0 e Ft.

bc) finanszírozási bevétellel 0 e Ft.

c) 13.045 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből

ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) működési célú 1.958 e Ft., felhalmozási célú 11.087 e Ft.

cb) külső finanszírozású bevétel (hitel felvétele), működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.

cc) külső finanszírozású kiadás (hitel törlesztés), működési célú 0 e Ft.,felhalmozási célú 0 e Ft. állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklete szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. melléklete szerint hagyja jóvá.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felújítási terveit e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A képviselő-testület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.”

4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2022. évi összevont bevételei és kiadásai

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi tervezett módosítás 2022.12.31.

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

27 580

36 450

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

25 800

34 670

2. Közhatalmi bevételek

1 580

1 580

3. Működési bevételek

200

200

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

0

0

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

2. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

12 409

13 045

I. Belföldi finanszírozás bevételei

12 409

13 045

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

12 409

13 045

1.1. Működési célú

12 409

1 958

1.2. Felhalmozási célú

11 087

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

Bevételek összesen

39 989

49 495

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

28 902

43 484

1. Személyi juttatások

9 338

15 383

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 214

1 714

3. Dologi kiadások

8 000

13 806

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 907

6 498

5. Egyéb működési célú kiadások

4 443

6 083

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

11 087

5 060

1. Beruházások

0

1 751

2. Felújítások

11 087

3 309

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

951

Kiadások összesen

39 989

49 495

2. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak

Működési bevételek - kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi tervezett módosítás 2022.12.31.

A. Működési költségvetési bevételek

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

25 799

34 670

1. Önkormányzatok működési támogatásai

25 308

29 636

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 689

11689

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 349

11888

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270

2270

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

3354

1.6. Elszámolásból származó bevétel

0

435

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

491

5 034

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől

491

5034

2.5. Fejezeti kezelésű előirányzatok

II. Közhatalmi bevételek

1 580

1580

1. Vagyoni típusú adók

380

380

1.1. Építményadó

1.2. Kommunális adó

1.3. Telekadó

2. Értékesítési és forgalmi adók

1 200

1 200

2.1 Iparűzési adó

1 200

1200

3. Gépjárműadó (40 %-a)

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.1. Talajterhelési díj

5. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

5.1. Adópótlék, adóbírság

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

200

200

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

12 409

13 045

I. Belföldi finanszírozás bevételei

12 409

13 045

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

12 409

13045

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

Működési bevételek összesen

39 988

49 495

A. Működési költségvetési kiadások

I. Személyi juttatások

9 337

15 383

Törvény sz.illetmény

4 073

8046

Normatív jutalom

250

250

Béren kívülli juttatás

120

120

Közlekedési költségtér.

0

0

Jubileumi jutattás

0

0

Foglal. egyéb sajátos jutt.

150

150

Választott tisztségvis.

4 069

5791

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

675

1026

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 214

1 714

III. Dologi kiadások

8 000

13 806

Készlet beszerzés

2 800

5545

Kommunális szolg.

400

400

Szolgáltatás

3 200

5761

Kiküldetések

0

0

Különféle befizetések, egyéb dologi

1 600

2100

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 907

6498

V. Egyéb működési célú kiadások

4 443

6083

1. Működési célú támogatások

1 047

2308

2. Elvonások és befizetések

0

2085

3. Általános tartalék

0

0

4. Működési célú tartalék

3 396

1690

B.Finanszírozási kiadások

0

951

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

951

Működési kiadások összesen

28 901

44 435

3. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

Felhalmozási bevételek - kiadások

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi tervezett módosítás 2022.12.31.

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

0

0

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

2. Hazai forrásból származó bevételek

0

0

II. Felhalmozási bevételek

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

I. Belföldi finanszírozás bevételei

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

I. Beruházások

0

1 751

1. Önkormányzati beruházások

0

1 751

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

0

0

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

1 751

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

0

0

II. Felújítások

11 087

3 309

1. Önkormányzati felújítások

11 087

3 309

2. Intézményi felújítás

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

2. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Felhalmozási kiadások összesen

11 087

5 060

4. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

Ssz.

Ebből

A;

Intézmény/kormányzati funkció

Összes kiadás

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.célú tám.

Visszafiz.

kormányzati funkció

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

10126

8836

4069

7680

529

1156

1085

4443

2.

13320

Köztemető fennt.

50

0

50

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

100

1765

100

1765

18010

Önko. Elsz. Központi költségvetéssel

0

3050

3050

18030

Tám.célu finansz műveletek

0

2987

2987

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

5.

41231

Közfoglalkoztatás

1641

4181

461

3623

30

558

1150

6.

45160

Közutak

0

0

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

8.

52020

Szennyvíz

0

0

62020

Település fejl.tám.

0

30

30

9.

63020

Víztermelés

0

0

10.

64010

Közvilágítás

600

1079

600

1079

11.

66010

Zöldterület

0

348

0

348

12.

66020

Község városgazd(komm.csoport)

2000

0

2000

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

44

44

##

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

16.

74040

Fertőző megbetegedés

0

0

19

82044

Könyvtár

1062

200

900

117

45

200

20

82092

Közművelődés

663

1034

295

68

300

1034

82094

Közművelődés

0

0

84031

Civil szervezetek működési tám.

46

21

91110

Óvodai nevelés, ellátás

0

0

22

96015

Gyermekétk., óvoda

50

0

50

23

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

24

104036

Munkahelyi étk.

0

0

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

48

48

25

107051

Szociális étk. Szoc. Konyhán

700

784

700

784

26

107755

Falugondnok

6002

5409

3612

4080

470

1920

1329

27

107060

Egyes szoc.ell.

5907

13643

7145

5907

6498

28

Működési kiadás összesen

28901

43484

9337

15383

1214

1714

8000

13806

5907

6498

4443

6083

0

0

Ssz.

Összes kiadás

Ebből

Szakfeladat

Intézmény/szakfeladat

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakásépítések

Áht. kívülre irányuló fejl.ber.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

Tervezett előirányzatai

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

0

0

2.

13320

Köztemető fennt.

0

0

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

11087

3309

11087

3309

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

5.

413231

Közfoglalkoztatás

0

0

6.

45160

Közutak

0

0

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

8.

52020

Szennyvíz

0

0

62020

Telep fejl.projekt

0

0

9.

63020

Víztermelés

0

0

10.

64010

Közvilágítás

0

0

11.

66010

Zöldterület

0

0

12.

66020

Község városgazd

0

0

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

0

14.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

16.

76062

Település eü.

0

0

17.

81030

Sport műk.

0

0

18.

82042

Könyvtár

0

36

36

19.

82092

Közművelődés

0

1557

1557

20.

96015

Gyermekétk.

0

0

21.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

22.

104042

Gyermekjóléti

0

0

23.

104051

Szociális étk.

0

0

24.

107060

Egyes szoc.ell.

0

0

25

10755

Falugondnok

158

26

Felhalmozási kiadás

11087

5060

0

1751

11087

3309

5. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának az önkormányzat 2022. évi felújítás céljainak meghatározása

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett módosítás 2022.12.31.

1.

Falugondnoki telefon

0

158

2.

Memóriakártya (könyvtár)

0

36

3.

Közművelődés (sátor, sörpad, partybox)

0

1557

4.

0

5.

0

6.

Összesen:

0

1751

6. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának az önkormányzat 2022. évi felújítási céljainak meghatározása

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett módosítás 2022.12.31.

1.

Község, városgazd, (Vis major)

11708

3309

2.

0

0

3.

0

0

4.

Összesen:

11708

3309