Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.27.

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Nemeskisfalud Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen: a költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

a) 32.841 e Ft. költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás 30.468 e Ft.

ab) felhalmozási költségvetési kiadás 1.422 e Ft.

ac) finanszírozási kiadások 951 e Ft.

b) 49.199 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba) működési költségvetési bevétel 35.029 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési bevétel 0 e Ft.

bc) finanszírozási bevételek 14.170 e Ft.

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésen belüli kiadások alakulása:

a) működési költségvetési kiadások

aa) személyi juttatások 12.090 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.256 e Ft

ac) dologi kiadások 11.008 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli ellátása 2.503 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 3.611 e Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások beruházások 1.422 e Ft, finanszírozási kiadások Áht belüli megelőlegezés visszafizetése 951 e Ft

(3) Az (1) bekezdésen belüli bevételek alakulása

a) működési költségvetési bevétel

aa) működési célú támogatások áht. belülről 32.832 e Ft

ab) közhatalmi bevételek 1.365 e Ft

ac) működési bevételek 832 e Ft

b) finanszírozási bevételek, előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 13.045 e Ft, működési célú 1.958 e Ft, felhalmozási célú 11.087 e Ft Áht belüli megelőlegezés 1.125 e Ft.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) Nemeskisfalud Község Önkormányzat 2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

(6) Nemeskisfalud Község Önkormányzat 2022. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(8) A képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő- testület a felújítási kiadások célonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradvány alakulását a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő – testület az önkormányzat a 2022. évi eredményének alakulását e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

5. § A képviselő – testület Nemeskisfalud Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő - testület az önkormányzatnál 2022. évben foglalkoztatottak létszámát e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.

7. § A képviselő – testület az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Az önkormányzat Címrendje

1. Nemeskisfalud Község Önkormányzata

2. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzat 2022. évi működési bevételei és kiadásai

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak

ezer Ft.

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022. tervezet mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

24 118

33 357

27 579

36 450

35 029

127,01%

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 998

28 183

25 799

34 670

32 832

127,26%

2. Közhatalmi bevételek

920

1 634

1 580

1 580

1 365

86,39%

3. Működési bevételek

200

3 540

200

200

832

416,00%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

2 496

0

0,00%

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 496

0

0,00%

2. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

7 540

9 924

12 409

13 045

14 170

114,19%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

7 540

9 924

12 409

13 045

13 045

105,13%

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

7 540

9 924

12 409

13 045

13 045

105,13%

1.1. Működési célú

2 040

4 424

1 322

1 958

1 958

148,11%

1.2. Felhalmozási célú

5 500

5 500

11 087

11 087

11 087

100,00%

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

Megelőlegezés

951

1 125

0,00%

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen

31 658

46 728

39 988

49 495

49 199

123,03%

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

26 158

26 452

28 901

43 484

30 468

105,42%

1. Személyi juttatások

7 116

9 899

9 337

15 383

12 090

129,48%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 078

1 260

1 214

1 714

1 256

103,46%

3. Dologi kiadások

5 400

7 869

8 000

13 806

11 008

137,60%

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 977

3 390

5 907

6 498

2 503

42,37%

5. Egyéb működési célú kiadások

7 587

4 034

4 443

6 083

3 611

81,27%

5.1. Működési célú támogatások

1 623

1 047

2 254

1 940

185,29%

5.2. Elvonások és befizetések

0

2 085

1 671

0,00%

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

5 964

3 396

1 690

0

0,00%

5.5 Céltartalék

5.6 Vizi közmű fejl.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

5 500

6 325

11 087

5 060

1 422

12,83%

1. Beruházások

2 550

2 944

0

1 751

1 422

0,00%

2. Felújítások

3 000

3 381

11 087

3 309

0

0,00%

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Megelőlegezés

906

951

951

0,00%

Kiadások összesen

31 658

33 683

39 988

49 495

32 841

82,13%

3. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. éi működési bevételei és kiadása

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak

ezer Ft-ban

Működési bevételek - kiadások

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a

A. Működési költségvetési bevételek

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 998

28 183

25 799

34 670

32 832

127,26%

1. Önkormányzatok működési támogatásai

22 646

24 726

25 308

29 636

29 636

117,10%

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 648

10 665

11 689

11 689

11 689

100,00%

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

1 789

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

687

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

610

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

492

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 796

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

64

1.1.6.Polgármester illetményének támogatása

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 728

10 258

11 349

11 888

11 888

104,75%

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270

2 270

2 270

2 270

2 270

100,00%

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 533

0

3 354

3 354

1.6. Elszámolásból származó bevétel

0

435

435

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

351

3 457

491

5 034

3 196

650,92%

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől

351

3 457

491

5 034

3 196

650,92%

II. Közhatalmi bevételek

920

1 634

1 580

1 580

1 365

86,39%

1. Vagyoni típusú adók

456

414

380

380

477

125,53%

1.1. Építményadó

1.2. Kommunális adó

296

0

0

95

1.3. Telekadó

160

0

0

382

2. Értékesítési és forgalmi adók

464

1 191

1 200

1 200

866

72,17%

2.1 Iparűzési adó

464

928

1 200

1 200

866

72,17%

3. Gépjárműadó (40 %-a)

0

0

0

0

0

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.1. Talajterhelési díj

5. Egyéb közhatalmi bevételek

0

29

0

0

23

5.1. Adópótlék, adóbírság

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

200

3 540

200

200

832

416,00%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

B. Finanszírozási bevételek

2 040

1 322

1 958

1 958

1 958

100,00%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

2 040

1 322

1 958

1 958

1 958

100,00%

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

2 040

1 322

1 322

1 958

1 958

148,11%

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Megelőlegezés

951

1 125

Működési bevételek összesen

26 158

34 679

29 537

38 408

36 987

125,22%

A. Működési költségvetési kiadások

I. Személyi juttatások

7 116

9 899

9 337

15 383

12 090

129,48%

Törvény sz.illetmény

3 321

6 054

4 073

8 046

7 346

180,36%

Normatív jutalom

219

250

250

250

0,00%

Béren kívülli juttatás

120

120

120

120

120

100,00%

Közlekedési költségtér.

Jubileumi jutattás

Foglal. egyéb sajátos jutt.

150

150

0

0,00%

Választott tisztségvis.

2 744

2 803

4 069

5 791

4 140

101,74%

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

712

672

675

1 026

484

71,70%

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 078

1 260

1 214

1 714

1 256

103,46%

III. Dologi kiadások

5 400

10 245

8 000

13 806

11 008

137,60%

Készlet beszerzés

1 350

2 730

2 800

5 545

4 837

172,75%

Kommunális szolg.

300

361

400

400

243

60,75%

Szolgáltatás

2 750

5 330

3 200

5 761

3 999

124,97%

Különféle befizetések, egyéb dologi

1 000

1 824

1 600

2 100

1 929

120,56%

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 977

3 390

5 907

6 498

2 503

42,37%

V. Egyéb működési célú kiadások

7 587

4 034

4 443

6 083

3 611

81,27%

1. Működési célú támogatások

1 623

1 047

2 308

1 940

185,29%

2. Elvonások és befizetések

2 085

1 671

3. Általános tartalék

4. Működési célú tartalék

5 964

3 396

1 690

0

0,00%

5. Céltartalék

6. Vízi közmű fejl önerő

B.Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Megelőlegezés

906

951

Működési kiadások összesen

26 158

28 828

28 901

43 484

31 419

108,71%

4. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2022. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek - kiadások

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

0

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

2 496

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

2. Hazai forrásból származó bevételek

0

II. Felhalmozási bevételek

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

I. Belföldi finanszírozás bevételei

5 500

5 500

11 087

11 087

11 087

100,00%

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

5 500

5 500

11 087

11 087

11 087

100,00%

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

5 500

7 996

11 087

11 087

11 087

100,00%

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

I. Beruházások

2 500

2 944

0

1 751

1 422

1. Önkormányzati beruházások

2 500

2 944

0

1 751

1 422

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

II. Felújítások

3 000

3 540

11 087

3 309

0

0,00%

1. Önkormányzati felújítások

3 000

3 540

11 087

3 308

0

0,00%

2. Intézményi felújítás

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

2. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Felhalmozási kiadások összesen

5 500

6 484

11 087

5 060

1 422

12,83%

5. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi kiadásai kormányzati funkció szerinti megbontása

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

Ssz.

Ebből

A;

Intézmény/kormányzati funkció

Összesen

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.célú tám.

Visszafizetés

kormányzati funkció

2021. évi eredeti ei.

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a

2021. évi eredeti ei.

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a

2021. évi eredeti ei.

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a

2021. évi eredeti ei.

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a

2021. évi eredeti ei.

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a

2021. évi eredeti ei.

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a

2021. évi eredeti ei.

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

3884

4505

10126

8836

6005

59,30%

2744

3016

4069

7680

4680

115,02%

425

522

529

1156

566

106,99%

715

967

1085

756

69,68%

4443

3

0,07%

2.

13320

Köztemető fennt.

100

20

50

0

6

12,00%

100

20

50

6

12,00%

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

35

119

100

1765

162

162,00%

35

119

100

1765

162

162,00%

18010

Önk. elszámolásai a kp-i költségvetéssel

0

0

0

3050

1671

0,00%

3050

1671

0,00%

18030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

0

0

2987

1891

0,00%

2987

1891

0,00%

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

0

0

0

0,00%

5.

41231

Közfoglalkoztatás

551

4158

1641

4181

3949

240,65%

326

2774

461

3623

2731

592,41%

25

250

30

558

159

530,00%

200

1134

1150

1059

92,09%

6.

45160

Közutak

0

0

0

0

0

0,00%

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

0

0

0

0,00%

8.

52020

Szennyvíz

0

0

0

0

0

0,00%

62020

Településfejlesztési pr. és támogatásuk

0

0

0

30

30

0,00%

30

30

0,00%

9.

63020

Víztermelés

100

10

0

0

0

0,00%

100

10

10.

64010

Közvilágítás

750

572

600

1079

1079

179,83%

750

572

600

1079

1079

179,83%

11.

66010

Zöldterület

200

0

0

348

348

0,00%

200

348

348

0,00%

12.

66020

Község városgazd(komm.csoport)

250

1999

2000

0

1983

99,15%

250

1999

2000

1983

99,15%

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

0

0

44

44

0,00%

44

44

0,00%

14.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

0

0

0

0,00%

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

0

0

0

0,00%

16.

74040

Fertőző megb. Meg.

0

0

0

0

0

0,00%

17.

10755

Falugondnok

5401

5474

6002

5409

5873

97,85%

3334

3357

3612

4080

4080

112,96%

517

478

470

464

98,72%

1550

1639

1920

1329

1329

69,22%

18.

81030

Sport műk.

0

0

0

0

0

0,00%

19.

82042

Könyvtár

1023

1179

1062

200

644

60,64%

712

752

900

392

43,56%

111

100

117

52

44,44%

200

327

45

200

200

444,44%

20.

82092

Közművelődés

700

0

663

1034

1257

189,59%

295

207

70,17%

68

15

22,06%

700

300

1034

1035

345,00%

84031

Civil szervezetek működési tám.

0

0

0

46

46

0,00%

46

46

0,00%

21.

96015

Gyermekétk., óvoda

200

0

50

0

0

0,00%

200

50

0,00%

22.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

0

0

0

0,00%

23.

104037

Intézm. Kívüli gyermekétk.

0

36

0

48

48

0,00%

36

48

48

0,00%

24.

104042

Gyermekjóléti

0

0

0

0

0

0,00%

25.

104051

Szociális étk.

400

699

700

784

784

112,00%

400

699

700

784

784

112,00%

26.

107060

Egyes szoc.ell.

4936

3830

5907

13643

4648

78,69%

347

7145

2145

0,00%

4936

3483

5907

6 498

2 503

38,52%

27.

Működési kiadás összesen

18530

22601

28901

43484

30468

105,42%

7116

9899

9337

15383

12090

129,48%

1078

1350

1214

1714

1256

103,46%

5400

7869

8000

13806

11008

137,60%

4936

3483

5907

6498

2503

38,52%

0

0

4443

6083

3611

81,27%

0

Ssz.

Összesen

Ebből

Szakfeladat

Intézmény/szakfeladat

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakásépítések

Áht. kívülre irányuló fejl.ber.

2021. évi eredeti ei.

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi tervezett ei mód ei %-a

2021. évi eredeti ei.

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a

2021. évi eredeti ei.

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a

2021. évi eredeti ei.

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a

2021. évi eredeti ei.

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a

2021. évi eredeti ei.

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a

2021. évi eredeti ei.

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a

Tervezett előirányzatai

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

0

0

0

0

0

0,00

2.

13320

Köztemető fennt.

0

0

0

0

0

0,00

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

0

0

11087

3309

0

0,00

11087

3309

0

18010

Önk elszámolásai a kp-i költségvetéssel

0

0

0

0

0

0,00

18030

Támogatási célú finanszírozási műv.

0

0

0

0

0

0,00

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

0

0

0

0,00

5.

413231

Közfoglalkoztatás

0

2944

0

0

0

0,00

2944

6.

45160

Közutak

0

0

0

0

0

0,00

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

0

0

0

0,00

8.

52020

Szennyvíz

0

0

0

0

0

0,00

62020

Településfejl. Projektek

0,00

9.

63020

Víztermelés

0

0

0

0

0

0,00

10.

64010

Közvilágítás

0

0

0

0

0

0,00

11.

66010

Zöldterület

0

0

0

0

0

0,00

12.

66020

Község városgazd

2550

3381

0

0

0

0,00

2550

3381

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

0

0

0

0

0,00

14.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

0

0

0

0,00

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

0

0

0

0,00

16.

76062

Település eü.

0

0

0

0

0

0,00

17.

81030

Sport műk.

0

0

0

0

0

0,00

18.

82042

Könyvtár

0

0

0

36

36

1,00

36

36

0,00

19.

82092

Közművelődés

3000

0

0

1557

1228

0,79

1557

1228

0,00

3000

20.

96015

Gyermekétk.

0

0

0

0

0

0,00

21.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

0

0

0

0,00

22.

104042

Gyermekjóléti

0

0

0

0

0

0,00

23

10755

Falugondnok

0

0

0

158

158

1,00

158

158

0,00

24

104051

Szociális étk.

0

0

0

0

0

0,00

25

107060

Egyes szoc.ell.

0

0

0

0

0

0,00

26

Felhalmozási kiadás

5550

6325

11087

5060

1422

28,10%

2550

2944

0

1751

1422

0,00%

3000

3381

11087

3309

0

0,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi beruházási céljainak meghatározása

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2022. évi beruházási céljainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a

1.

Közfoglalkoztatás

2.

Könyvtár

448

0

40

36

0,00%

3.

Falugondnok (telefon)

0

200

158

0,00%

4.

Község gazdálkodás (traktor)

2000

5.

Község gazdálkodás (gép)

500

2496

6.

Közművelődés

0

1511

1228

0,00%

7.

Összesen:

2500

2944

0

1751

1422

0,00%

7. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi felújítás céljainak meghatározása

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2022. évi felújítás céljainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a

1.

Közfoglalkoztatás

2.

Község városgazd (Vis Maior)

11087

3309

0

0,00%

3.

Fűtés korszerűsítés (Műv. Ház.)

3000

Falugondnoki garázs

2428

Temető ravatalozó

953

4.

Összesen:

3000

3381

11087

3309

0

0,00%

8. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi létszám adatainak meghatározása

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2022 . évi létszám adatainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a

1

Közfoglalkoztatás

2

2

2

3

3

150,00%

2

Könyvtár

1

1

1

1

1

100,00%

3

Falugondnok

1

1

1

1

1

100,00%

4

Összesen:

4

4

4

5

5

125,00%

9. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi maradvány

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2022. évi maradványának alakulása

Ft-ban

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

35 029 089

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

31 890 594

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

3 138 495

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

14 170 009

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

951 123

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

13 218 886

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

16 357 381

15

C) Összes maradvány (=A+B)

16 357 381

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

16 357 381

10. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi mérleg

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2022. évi mérleg

Sorszám

Megnevezés

Előző év adata /2021/

Módosítás

Tárgy év adata /2022/

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

591 031

0

446 467

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

591 031

0

446 467

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

50 630 805

0

49 234 629

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10 306 334

0

8 594 006

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

335 123

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

60 937 139

0

58 163 758

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

311 000

0

311 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

311 000

0

311 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

311 000

0

311 000

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

8 426 967

0

7 914 547

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

8 426 967

0

7 914 547

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

8 426 967

0

7 914 547

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

70 266 137

0

66 835 772

50

C/II/1 Forintpénztár

434 710

0

167 460

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

434 710

0

167 460

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

11 977 781

0

15 949 197

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

11 977 781

0

15 949 197

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

12 412 491

0

16 116 657

61

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

441 250

0

0

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

638 173

0

823 827

66

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

172 999

0

122 802

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

463 188

0

649 378

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1 986

0

51 647

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

464 145

0

831 291

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

117 000

0

117 000

74

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

346 621

0

666 134

75

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

510

0

48 157

78

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

14

0

0

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 543 568

0

1 655 118

109

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

611 901

114

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

611 901

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

611 901

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

35 000

0

30 000

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

35 000

0

30 000

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

65 000

0

65 000

160

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

289 455

0

289 455

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

389 455

0

384 455

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 933 023

0

2 651 474

164

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

131 158

0

0

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

131 158

0

0

171

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

512 271

0

0

173

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

512 271

0

0

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

643 429

0

0

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

85 255 080

0

85 603 903

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

100 341 889

0

100 341 889

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

973 351

0

973 351

183

G/IV Felhalmozott eredmény

-38 351 176

0

-35 230 124

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

3 121 052

0

-764 539

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

66 085 116

0

65 320 577

187

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

750 030

0

750 030

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

3 025

0

0

190

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

39 873

0

39 873

195

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

425 604

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

792 928

0

1 215 507

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

951 123

0

1 125 190

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

951 123

0

1 125 190

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

951 123

0

1 125 190

237

H/III/1 Kapott előlegek

233 451

0

107 784

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

35 947

0

35 947

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

269 398

0

143 731

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 013 449

0

2 484 428

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

895 112

0

1 537 495

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

16 261 403

0

16 261 403

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

17 156 515

0

17 798 898

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

85 255 080

0

85 603 903

11. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi eredmény kimutatás

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2022. évi eredménykimutatás

Sorszám

Megnevezés

Előző év adata /2021/

Módosítás

Tárgy év adata /2022/

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

1 599 124

0

2 124 038

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

173 250

0

331 824

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

133 874

0

572 074

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

1 906 248

0

3 027 936

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

24 726 685

0

29 636 262

09

07 egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 457 156

0

2 754 811

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 057 018

0

0

11

09 Különféle egyéb eredményszeméletű bevételek

3 526 554

0

335 935

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

33 767 413

0

32 727 008

13

10 Anyagköltség

2 729 981

0

4 837 247

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

3 571 269

0

4 239 540

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

6 301 250

0

9 076 787

18

14 Bérköltség

6 304 153

0

7 545 993

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

3 595 042

0

5 121 361

20

16 Bérjárulékok

1 260 392

0

1 320 989

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

11 159 587

0

13 988 343

22

VI Értékcsökkenési leírás

4 821 038

0

4 885 544

23

VII Egyéb ráfordítások

10 270 851

0

8 568 945

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)

3 120 935

0

-764 675

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

117

0

136

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

117

0

136

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

117

0

136

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)

3 121 052

0

-764 539

12. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzata adóssága és hitelállománya lejárat szerint

Nemeskisfalud Község Önkormányzata adóssága és hitelállománya lejárat szerint

2022. évi zárszámadás

ezer Ft-ban

Megnevezés

2022.12.31

2023.12.31

2024.12.31

2025.12.31

Működési célú hitel

0

0

0

0

Fejlesztési célú hitel

0

0

0

0

Összes adósságállomány

0

0

0

0