Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 01

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.01.

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, 71. §. (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h; pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Szenyér Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

a) 79.966 eFt. költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás 78.421 e Ft.

ab) felhalmozási költségvetési kiadás 1.545 e Ft.

b) 69.756 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba) működési költségvetési bevétel 68.211 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési bevétel 1.545e Ft.

c) 10.210 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből

ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) 10.210 e Ft., működési célú 10.210 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.

cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele), működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.

cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés), működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft. állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) a; pontja bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel a felvételét nem tervezi az önkormányzat.

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

4. § (1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei és kiadás

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként 6. melléklet szerint határoz meg.

(3) Az önkormányzat felújítási terveit a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem állapítja meg.

(6) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 10. melléklet tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

6. § A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

A bevételi többlet kezelése

7. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Tartalékok

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.

II. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A Polgármester jogosult a 2023. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 5.000 e Ft összegig.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 3 000 e Ft-ban állapítja meg.

(8) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(9) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

10. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

11. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

12. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Szolgáltatási szerződés

13. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai.

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést 100 ezer forint felett írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

14. § Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.

A költségvetés módosítása

15. § A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Záró és egyéb rendelkezések

16. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az önkormányzat címrendje

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Az önkormányzat Címrendje

1. Szenyér Község Önkormányzata

2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának 2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak

Szenyér Község Önkormányzatának

2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak

ezer Ft.

Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi várható teljesítés

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2023. évi tervezett ei %-a

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

67 250

81 461

68 211

101,43%

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

56 400

68 211

54 961

97,45%

2. Közhatalmi bevételek

4 050

7 250

7 250

179,01%

3. Működési bevételek

6 500

6 000

6 000

92,31%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

300

0,00%

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

450

1 545

1 545

343,33%

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

450

10 545

1 545

343,33%

2. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

14 400

15 108

10 210

70,90%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

14 400

15 108

10 210

70,90%

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

14 400

15 108

10 210

70,90%

1.1. Működési célú

14 400

15 108

0,00%

1.2. Felhalmozási célú

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen

82 100

98 114

79 966

97,40%

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

81 650

73 656

78 421

96,05%

1. Személyi juttatások

34 149

34 896

33 624

98,46%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 400

4 727

5 212

118,45%

3. Dologi kiadások

21 800

19 405

27 200

124,77%

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 900

10 740

10 231

114,96%

5. Egyéb működési célú kiadások

12 401

3 888

2 154

17,37%

5.1. Működési célú támogatások

3 150

3 888

2 154

68,38%

5.2. Elvonások és befizetések

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

5.5 Céltartalék

9251

5.6 Vizi közmű fejl.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

450

4 225

1 545

343,33%

1. Beruházások

450

2 048

1 545

343,33%

2. Felújítások

2 177

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Kiadások összesen

82 100

77 881

79 966

97,40%

3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának 2023. évi működési bevételei és kiadásai

Szenyér Község Önkormányzatának

2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak

ezer Ft-ban

Működési bevételek - kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi várható teljesítés

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023/2022. évi tervezett ei %-a

A. Működési költségvetési bevételek

56 853

76 940

68 211

119,98%

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

44 353

66 018

54 961

123,92%

1. Önkormányzatok működési támogatásai

32 589

35 845

33 961

104,21%

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 253

16 671

16 318

133,18%

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

16 671

1 060

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 060

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7 534

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

69

1.1.6. Polgármester illetménykiegészítés

3 443

3 443

Bérkiegészítés

175

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

18 066

14 713

15 373

85,09%

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270

1 800

2 270

100,00%

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 625

1.6. Elszámolásból származó bevétel

36

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11 764

30 173

21 000

178,51%

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől

11 764

30 173

21 000

178,51%

II. Közhatalmi bevételek

6 000

7 105

7 250

120,83%

1. Vagyoni típusú adók

500

836

900

180,00%

1.1. Építményadó

1.2. Kommunális adó

500

836

900

180,00%

1.3. Telekadó

2. Értékesítési és forgalmi adók

5 500

5 960

6 000

109,09%

2.1 Iparűzési adó

5 500

5 960

6 000

109,09%

3. Gépjárműadó (40 %-a)

265

300

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.1. Talajterhelési díj

5. Egyéb közhatalmi bevételek

44

50

5.1. Adópótlék, adóbírság

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

6 000

3 817

6 000

100,00%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

500

0

0

0,00%

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

3 079

15 108

10 210

331,60%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

3 079

15 108

10 210

331,60%

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

3 079

15 108

10 210

331,60%

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Működési bevételek összesen

59 932

92 048

78 421

130,85%

A. Működési költségvetési kiadások

I. Személyi juttatások

26 446

34 896

33 624

127,14%

Törvény sz.illetmény

16 350

25 059

22 500

137,61%

Normatív jutalom

410

0

502

Béren kívülli juttatás

618

21

618

100,00%

Közlekedési költségtér.

0

0

Jubileumi jutattás

0

0

Foglal. egyéb sajátos jutt.

500

891

738

147,60%

Választott tisztségvis.

7 830

7 518

8 766

111,95%

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

738

1 407

500

67,75%

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 721

4 727

5 212

191,55%

III. Dologi kiadások

21 300

19 405

27 200

127,70%

Készlet beszerzés

8 000

8 138

9 500

118,75%

Kommunális szolg.

800

1 012

1 200

150,00%

Szolgáltatás

8 500

6 670

12 000

141,18%

Különféle befizetések, egyéb dologi

4 000

3 585

4 500

112,50%

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 626

10 740

10 231

88,00%

V. Egyéb működési célú kiadások

1 457

2 918

2 154

147,84%

1. Működési célú támogatások

1 457

2 362

2 154

147,84%

2. Elvonások és befizetések

556

3. Általános tartalék

4. Működési célú tartalék

5. Céltartalék

6. Vízi közmű fejl önerő

B.Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Működési kiadások összesen

63 550

72 686

78 421

123,40%

4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

Szenyér Község Önkormányzatának

2023. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek - kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi várható teljesítés

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023/2022. évi tervezett ei %-a

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

1 333

11 900

1 545

115,90%

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 333

11 900

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

2. Hazai forrásból származó bevételek

1 333

11 900

1 545

II. Felhalmozási bevételek

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)

300

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

18 277

23 657

I. Belföldi finanszírozás bevételei

18 277

23 657

0,00%

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

18277

23 657

0,00%

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

19 610

31 385

1 545

7,88%

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

19 610

I. Beruházások

1 333

30 160

0

0,00%

1. Önkormányzati beruházások

1 333

30 160

0,00%

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

1 545

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

II. Felújítások

18 277

30 160

0

1. Önkormányzati felújítások

2. Intézményi felújítás

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

2. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1 245

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Felhalmozási kiadások összesen

19 610

4 225

1 545

7,88%

5. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

üres címSzenyér Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

Szenyér Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásainak kormányzati funkció szeinti megbontása

Ssz.

Ebből

A;

Intézmény/kormányzati funkció

Összes kiadás

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.célú tám.

Visszafiz.

kormányzati funkció

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi tervezett ei %-a

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi tervezett ei %-a

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi tervezett ei %-a

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi tervezett ei %-a

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi tervezett ei %-a

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi tervezett ei %-a

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi tervezett ei %-a

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

20357

24511

21494

105,59%

10802

11816

11550

106,92%

1405

1368

1790

127,40%

5000

2852

6000

120,00%

3150

8475

2154

68,38%

0

2.

13320

Köztemető fennt.

100

0

100

100,00%

100

100

100,00%

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

1250

511

1250

100,00%

1250

511

1250

100,00%

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

0

5.

41231

Közfoglalkoztatás

19324

25958

27025

139,85%

11046

18862

16472

149,12%

718

1864

2553

355,57%

7560

5232

8000

105,82%

6.

45160

Közutak

300

152

300

100,00%

300

152

300

100,00%

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

0

8.

52020

Szennyvíz

0

0

0

9.

63020

Víztermelés

150

612

200

133,33%

150

181

200

133,33%

431

10.

64010

Közvilágítás

1250

1590

3400

272,00%

1250

1590

3400

272,00%

11.

66010

Zöldterület

400

140

400

100,00%

400

140

400

100,00%

12.

66020

Község városgazd(komm.csoport)

2900

2277

3078

106,14%

900

461

500

60

78

2000

1756

2500

125,00%

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

0

0

0,00%

14.

72112

Háziorvosi ügyeleti ell.

126

300

15.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

0

16.

74031

Család és nővéd.

0

0

0

17.

10755

Falugondnok

5862

4634

7540

128,63%

3860

3548

4364

113,06%

502

812

676

134,66%

1500

274

2500

166,67%

18.

81030

Sport műk.

0

0

0

19.

82042

Könyvtári áll. gyarapítás

1484

876

650

43,80%

738

683

0,00%

96

0,00%

650

193

650

100,00%

82044

Könyvtári szolg.

738

738

81

115

247

200

20.

82092

Közművelődés

500

9183

500

100,00%

307

7196

500

1680

500

100,00%

21.

96015

Gyermekétk., óvoda

820

747

1000

121,95%

820

747

1000

121,95%

22.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

0

23.

104042

Gyermekjóléti

0

0

0

24.

107051

Szociális étk.

500

65

0

0,00%

500

65

0,00%

25.

107060

Egyes szoc.ell.

8900

9205

8900

100,00%

8900

9205

10231

114,96%

26.

Működési kiadás összesen

64097

80461

75837

118,32%

27346

36415

33624

122,96%

2721

11381

5212

191,55%

21980

15746

27300

124,20%

8900

9205

10231

100,00%

3150

8906

2154

112,50%

0

0

0

Ssz.

Összes kiadás

Ebből

Szakfeladat

Intézmény/szakfeladat

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakásépítések

Áht. kívülre irányuló fejl.ber.

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi tervezett ei %-a

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi tervezett ei %-a

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi tervezett ei %-a

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi tervezett ei %-a

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi tervezett ei %-a

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023/2022. évi tervezett ei %-a

Tervezett előirányzatai

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

648

17

2.

13320

Köztemető fennt.

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

2000

18277

2302

4.

32020

Tűz. és hat.

5.

413231

Közfoglalkoztatás

450

524

1545

1333

524

1545

6.

45160

Közutak

7.

51040

Nem v. hull.

8.

52020

Szennyvíz

9.

63020

Víztermelés

84

10.

64010

Közvilágítás

11.

66010

Zöldterület

12.

66020

Község városgazd

177

258

177

13.

72111

Háziorvosi alapell.

618

14.

72112

Háziorvosi ügyeleti ell.

15.

72311

Fogorvosi alapell.

16.

74031

Család és nővéd.

17.

76062

Település eü.

18.

81030

Sport műk.

19.

82042

Könyvtári áll. Gyarapítás

82044

Könyvtári szolgáltatások

20.

82092

Közművelődés

738

21.

96015

Gyermekétk.

22.

102030

Idősek nepp.ell.

23.

104042

Gyermekjóléti

24.

104051

Szociális étk.

25.

107060

Egyes szoc.ell.

107055

Falugondnoki szolg.

26.

Felhalmozási kiadás

450

4225

1545

15,00

1333

2239

1545

24,00

18277

2479

0

12,68

6. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának az önkormányzat 2023. évi beruházási céljainak meghatározása

Szenyér Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2023. évi beruházási céljainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023/2022. évi tervezett ei %-a

1.

Közfoglalkoztatás

1333

1892

1545

81,66%

2.

Község városgazd.

3.

Egyéb beruházások

4.

Térfigyelőkamera

5.

Bútorzat orvosi rendelő

6.

Összesen:

1333

1892

1545

81,66%

7. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának az önkormányzat 2023. évi felújításai

Szenyér Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2023. évi felújításai

ezer Ft-ban

Ssz.

Felújítási cél megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi várható teljesítés

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023/2022. évi tervezett ei %-a

1.

Vis Major

3087

2000

0

2.

Út felújítás

15190

19194

0

3.

Összesen

18277

21194

0

8. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának az önkormányzat 2023. évi létszám adatainak meghatározása

Szenyér Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2023. évi létszám adatainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi várható teljesítés

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023/2022. évi tervezett ei %-a

1

Közfoglalkoztatás

10

10

16

160,00%

2

Önkormányzat

2

2

2

100,00%

3

Falugondnok

1

1

1

100,00%

4

Összesen:

13

13

19

146,15%

9. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

üres címSzenyér Község Önkormányzatának 2023 évi kötelező és önként vállalt feladatok megoszlása

Szenyér Község Önkormányzatának 2023. évi kötelező és önként vállalt feladatatok megoszlása

ezer Ft-ban

Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2022 évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023/2022. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2023. évi kötelező feladat

2023. évi önként vállalt feladatok

2023. évi államigazgatási feladat

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

60 471

68 211

112,80%

44 171

35 795

0

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

47 971

54 961

114,57%

33 961

21000

2. Közhatalmi bevételek

6 000

7 250

120,83%

7250

3. Működési bevételek

6 000

6 000

100,00%

6000

4. Működési célú átvett pénzeszközök

500

0,00%

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

1 333

1 545

1545

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 333

1 545

1545

2. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

21 356

10 210

47,81%

10 210

0

0

I. Belföldi finanszírozás bevételei

21 356

10 210

47,81%

10 210

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

21 356

10 210

47,81%

10 210

1.1. Működési célú

3 079

10 210

331,60%

10 210

1.2. Felhalmozási célú

18 277

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen

83 160

79 966

96,16%

44 171

35 795

0

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

64 446

78 421

121,68%

54 984

23 437

0

1. Személyi juttatások

26 446

33 624

127,14%

15 064

18560

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 617

5 212

144,10%

2 335

2877

3. Dologi kiadások

21 300

27 200

127,70%

25 200

2000

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 626

10 231

88,00%

10 231

5. Egyéb működési célú kiadások

1 457

2 154

147,84%

2 154

5.1. Működési célú támogatások

1 457

2 154

147,84%

2 154

5.2. Elvonások és befizetések

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

0

5.5 Céltartalék

5.6 Vizi közmű fejl.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

19 610

1 545

7,88%

0

1 545

0

1. Beruházások

1 333

1 545

115,90%

1 545

2. Felújítások

18 277

0

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Kiadások összesen

83 160

79 966

96,16%

54 984

24 982

0

10. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának 2024-2025-2026. évi gördülő tervezése

Szenyér Község Önkormányzatának 2024-2025-2026 évek gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2022. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett eredeti előirányzat

2023/2022. évi tervezett ei %-a

2024. év eredeti előirányzata

2025. év eredeti előirányzata

2026. év eredeti előirányzata

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

60 471

68 211

112,80%

70 257

72 014

73094

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

47 971

54 961

114,57%

56 610

58 025

58895

2. Közhatalmi bevételek

6 000

7 250

120,83%

7 468

7 654

7769

3. Működési bevételek

6 000

6 000

100,00%

6 180

6 335

6430

4. Működési célú átvett pénzeszközök

500

0,00%

0

0

0

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

1 333

1 545

115,90%

1 591

1 631

1656

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 333

1 545

115,90%

1 591

1 631

1656

2. Felhalmozási bevételek

0

0

0

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B. Finanszírozási bevételek

21 356

10 210

47,81%

10 516

10 779

10941

I. Belföldi finanszírozás bevételei

21 356

10 210

47,81%

10 516

10 779

10941

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

21 356

10 210

47,81%

10 516

10 779

10941

1.1. Működési célú

3 079

10 210

331,60%

10 516

10 779

10941

1.2. Felhalmozási célú

18 277

10 210

55,86%

10 516

10 779

10941

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

0

0

0

2.1. Működési célú

0

0

0

2.2. Felhalmozási célú

0

0

0

II. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

Bevételek összesen

83 160

79 966

96,16%

82 365

84 424

85690

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

64 446

78 421

121,68%

80 774

82 793

84035

1. Személyi juttatások

26 446

33 624

127,14%

34 633

35 499

36031

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 617

5 212

144,10%

5 368

5 503

5585

3. Dologi kiadások

21 300

27 200

127,70%

28 016

28 716

29147

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 626

10 231

88,00%

10 538

10 801

10963

5. Egyéb működési célú kiadások

1 457

2 154

147,84%

2 219

2 274

2308

5.1. Működési célú támogatások

1 457

2 154

147,84%

2 219

2 274

2308

5.2. Elvonások és befizetések

0

0

0

5.3. Általános tartalék

0

0

0

5.4. Működési célú tartalék

0

0

0

5.5 Céltartalék

0

0

0

5.6 Vizi közmű fejl.

0

0

0

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

19 610

1 545

7,88%

1 591

1 631

1656

1. Beruházások

1 333

1 545

115,90%

1 591

1 631

1656

2. Felújítások

18 277

0

0

0

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

0

0

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

0

0

3.3. Felhalmozási célú tartalék

0

0

0

B. Finanszírozási kiadások

0

0

0

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

0

0

0

1.1. Működési célú

0

0

0

1.2. Felhalmozási célú

0

0

0

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

Kiadások összesen

83 160

79 966

96,16%

82 365

84 424

85690

11. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának a költségvetési hiány belső finaszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa

Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. évi költségvetési rendelete

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

előző évek költségvetési maradványa

e Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2022. évi tervezett előirányzat

2023. évi tervezett előirányzat

1.

Költségvetési hiány

0

0

2.

Előző évek költségvetési maradványa

14 400

10 210