Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2023. 09. 15- 2024. 04. 28

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairól

2023.09.15.

Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § -ában kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében és a 42. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Szenyér község közigazgatási területén élő, állandó bejelentett lakcímmel rendelkező természetes személyekre terjed ki.

Támogatási feltételek

2. § (1) Szenyér Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a rendelkezésre álló szociális célú tűzifa keret mértékéig a szociálisan rászorult személynek – annak írásbeli kérelmére – ellenszolgáltatás nélkül szociális célú tűzifa támogatást (a továbbiakban: tűzifa támogatás) nyújt.

(2) E rendelet alkalmazásában szociálisan rászorultnak minősül az a személy, aki:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) meghatározott valamely szociális rászorultságtól függő rendszeres pénzbeli ellátásban,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,

c) illetve a települési támogatásról, valamint a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (VI. 3.) számú önkormányzati rendeletben foglalt települési támogatásban részesül.

(3) Szociálisan rászorultnak minősül az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az a személy is, akinek háztartásában a kérelem benyújtását megelőző naptári hónap egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át, egyedül élő esetén 400%-át.

(4) Tűzifa támogatásra az jogosult, aki:

a) megfelel a (2) és (3) bekezdésben foglalt feltételeknek és

b) lakóingatlana fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és téli fűtését tűzifával oldja meg.

(5) A tűzifa támogatás háztartásonként csak egy jogosultnak állapítható meg.

A támogatás igénylése és elbírálása

3. § (1) A kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon e rendelet hatálybalépését követően a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatalnál (8719. Böhönye Fő utca 26.) lehet benyújtani.

(2) A kérelmeket átruházott hatáskörben Szenyér Község Önkormányzat Polgármestere bírálja el.

(3) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni:

a) azt, aki az Szt. alapján:

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.

(4) A háztartásonként biztosítható tűzifa mennyisége háztartásonként az 5 m3-t nem haladhatja meg.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a 2. melléklet szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

4. § A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium által az Önkormányzat számára megállapított vissza nem térítendő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított szállítási költség.

5. § Ez a rendelet 2023. szeptember 15-én lép hatályba, és 2024. április 29-én hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Kérelem
Alulírott………………………………(szül.hely,idő:………………………….an:………………………………….TAJ száma: …………………..) 8853. Szenyér…………………………. szám alatti lakos szociális tűzifa támogatás iránti kérelemmel fordulok az Önkormányzathoz. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény szerinti: aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, települési támogatásban, ezen belül lakhatási támogatásban, részesülök / nem részesülök* A fentieken túl: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) meghatározott valamely szociális rászorultságtól függő rendszeres pénzbeli ellátásban, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve a települési támogatásról, valamint a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2021. (VI. 3.) számú önkormányzati rendeletben foglalt települési támogatásban részesülök. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelőnek minősülök / nem minősülök.* Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy erdőtulajdonnal magam vagy a családomban élő személy rendelkezik / nem rendelkezik.Szenyér, 2023……….……………………………………kérelmező *A megfelelő válasz aláhúzandó.

1. JÖVEDELEMNYILATKOZAT

1.1. Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:

Név………………………………………………………………………………………………......................................................................Születési név:…………………………………………………Anyja neve:………………………………...………………………………………………születési hely, idő:……………………………………………………………………………….Lakóhely: ………………………………………………………..(Itt azt a lakcímet vagy tartózkodási címet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik) Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: …………………… fő Név………………………………………………………………….................................................. Születési név:…………………………………………………Anyja neve:………………………………...………………………………………………születési hely, idő:………………………………………………………………….Lakóhely: ………………………………………………………..(Itt azt a lakcímet vagy tartózkodási címet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik) Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: ………………………………fő A közeli hozzátartozó neve, születési ideje, rokoni kapcsolat:

a) ……………………………….………………………………………………………………

b) ……………………………….………………………………………………………………

c) ……………………………….………………………………………………………………

d) ……………………………….………………………………………………………………

e) ……………………………….………………………………………………………………

f) ……………………………….………………………………………………………………

g) ……………………………….………………………………………………………………

1.2. A kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok:

A jövedelem típusa: ……………………………………………………………Nettó összege: …………………………………………………Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó: ….……………Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó: ……………………………………Táppénz, gyermekgondozási támogatások: …..……Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: …………………..………...Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: …………Egyéb jövedelem: ………………………………..Összes jövedelem: …………………........................................................................

2. Hozzátartozók jövedelmi adatai:

Név

Születési
idő

Rokoni
kapcsolat

Munkavi-
szonyból
és más
foglalkoz-
tatási
jogvi-
szonyból
származó

Társas és
egyéni
vállalko-
zásból,
őstermelői,illetve
szellemi és
más önálló
tevékeny-
ségből
származó

Táppénz,
gyermek-
gondozási
támogatá-
sok

Önkor-
mányzat és
munka-
ügyi
szervek
által
folyósított
ellátások

Nyugellátás és egyéb
nyugdíj-
szerű
rendszeres
szociális
ellátások

Egyéb
jövede-lem

A közeli hozzátartozók:

Összesen:

3. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: …………………………………………….. Ft/fő

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat a NAV útján ellenőrizheti. Hozzájárulok, személyi és jövedelmi adataimnak az eljárás során történő felhasználásához. Szenyér, …………. Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása

2. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény
Alulírott ……………………………… (név) Szenyér………………., utca………… sz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 5/2021. (VII.28.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként ….. m3 mennyiségű tűzifát átvettem. Szenyér, 2023. ...................................... hó ....... nap átadó átvevőüres cím