Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.27.

Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Szenyér Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen a költségvetési bevételeinek és kiadásainak fő összeg:

a) 111.932 e Ft. költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás 77.439 e Ft.

ab) felhalmozási költségvetési kiadás 33.248 e Ft.

ac) finanszírozási kiadások 1.245 e Ft.

b) 119.954 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba) működési költségvetési bevétel 84.096 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési bevétel 12.200 e Ft.

bc) finanszírozási bevételek 23.658 e Ft.

hagyja jóvá

(2) Az (1) bekezdésen belüli kiadások alakulása:

a) működési költségvetési kiadások

aa) személyi juttatások 34.201 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 3.529 e Ft

ac) dologi kiadások 27.144 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli ellátása 9.307 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 3.258 e Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások

ba) beruházások 2.731 e Ft

bb) felújítások 30.517 e Ft

c) finanszírozási kiadások

Áht belüli megelőlegezés visszafizetése 1.245 e Ft

(3) Az (1) bekezdésen belüli bevételek alakulása

a) működési költségvetési bevétel

aa) működési célú támogatások áht. belülről 70.600 e Ft

ab) közhatalmi bevételek 4.218 e Ft

ac) működési bevételek 9.728 e Ft

b) finanszírozási bevételek, előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 22.245 e Ft működési célú 1.197 e Ft, felhalmozási célú 21.048 e Ft, Áht belüli megelőlegezés 1.413 e Ft.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) Szenyér Község Önkormányzat 2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

(6) Szenyér Község Önkormányzat 2022. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(8) A képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő- testület a felújítási kiadások célonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő – testület az önkormányzat 2022. évi maradvány alakulását a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő – testület az önkormányzat a 2022. évi eredményének alakulását e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

5. § A képviselő – testület Szenyér Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő - testület az önkormányzatnál 2022. évben foglalkoztatottak létszámát e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.

7. § A képviselő – testület az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat címrendje

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Az önkormányzat Címrendje

1. Szenyér Község Önkormányzata

2. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzat 2022. évi összevont bevételei és kiadásai

Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022. tervezet mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi eredeti ei/ telj. %-a

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

49 586

63 091

60 472

87 989

84 096

104,63%

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

41 036

53 162

47 972

72 315

70 600

102,43%

2. Közhatalmi bevételek

2 550

6 038

6 000

6 000

4 218

142,25%

3. Működési bevételek

6 000

3 749

6 500

9 674

9 278

104,27%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

142

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

3 620

32 591

1 333

11 900

12 200

97,54%

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 620

32 591

1 333

11 900

11 900

100,00%

2. Felhalmozási bevételek

0

0

300

0,00%

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

43 355

43 708

21 356

22 245

23 658

94,03%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

43 355

43 708

21 356

22 245

22 245

100,00%

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

43 355

43 708

21 356

22 245

22 245

100,00%

1.1. Működési célú

12 284

12 637

1 197

1 197

100,00%

1.2. Felhalmozási célú

31 071

31 071

21 048

21 048

100,00%

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

Megelőlegezés

1 246

1 413

0,00%

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen

96 561

140 636

83 161

122 134

119 954

101,82%

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

61 870

70 684

63 551

87 388

77 439

112,85%

1. Személyi juttatások

23 534

30 307

26 446

36 577

34 201

106,95%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 701

3 246

2 721

4 268

3 529

120,94%

3. Dologi kiadások

22 300

23 320

21 301

31 647

27 144

116,59%

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 855

8 041

11 626

11 626

9 307

124,92%

5. Egyéb működési célú kiadások

6 480

5 770

1 457

3 270

3 258

100,37%

5.1. Működési célú támogatások

3 382

1 457

2 714

2 708

100,22%

5.2. Elvonások és befizetések

1 891

0

556

550

101,09%

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

1 207

5.5 Céltartalék

5.6 Vizi közmű fejl.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

34 691

46 715

19 610

33 501

33 248

100,76%

1. Beruházások

4 620

20 773

1 333

2 788

2 731

102,09%

2. Felújítások

30 071

25 942

18 277

30 713

30 517

100,64%

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Megelőlegezés

992

1 245

1 245

100,00%

Kiadások összesen

96 561

118 391

83 161

122 134

111 932

109,11%

3. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának 2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak

Működési bevételek - kiadások

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi teljesítés/eredet ei %-a

A. Működési költségvetési bevételek

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

41 036

53 162

47 971

72 315

70 600

147,17%

1. Önkormányzatok működési támogatásai

24 810

29 484

36 207

42 616

42 616

117,70%

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 327

12 253

12 253

12 253

100,00%

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

5 251

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

2 248

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 728

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

487

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

788

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 000

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

76

1.1.6.Polgármester illetményének támogatása

3 443

0,00%

Beszámítás

Bérkiegészítés

175

0,00%

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 213

18 066

18 344

18 344

101,54%

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270

2 270

2 270

2 270

100,00%

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 618

7 796

7 796

215,48%

1.6. Elszámolásból származó bevétel

0

1 953

1 953

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16 226

23 678

11 764

29 699

27 984

237,88%

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől

16 226

23 678

11 764

29 699

27 984

237,88%

II. Közhatalmi bevételek

2 550

6 038

6 000

6 000

4 218

70,30%

1. Vagyoni típusú adók

500

364

500

500

499

99,80%

1.1. Építményadó

1.2. Kommunális adó

500

364

500

500

499

99,80%

1.3. Telekadó

2. Értékesítési és forgalmi adók

2 000

5 629

5 500

5 500

3 686

67,02%

2.1 Iparűzési adó

2 000

5 629

5 500

5 500

3 686

67,02%

3. Gépjárműadó (40 %-a)

0

0

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.1. Talajterhelési díj

5. Egyéb közhatalmi bevételek

50

45

0

0

33

5.1. Adópótlék, adóbírság

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

6 000

3 749

6 500

9 674

9 278

142,74%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

0

142

0

0

0

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

B. Finanszírozási bevételek

12 284

12 637

21 356

22 245

2 610

12,22%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

12 284

12 637

21 356

22 245

1 197

5,60%

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

12 284

12 637

21 356

22 245

1 197

5,60%

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Megelőlegezés

0

1 245

0

0

1 413

Működési bevételek összesen

61 870

76 973

59 932

110 234

88 119

147,03%

A. Működési költségvetési kiadások

63 550

87 388

77 439

121,86%

I. Személyi juttatások

23 534

30 307

26 446

36 577

34 201

129,32%

Törvény sz.illetmény

16 165

20 126

16 350

23 257

22 761

139,21%

Normatív jutalom

332

746

410

0

0

0,00%

Céljuttatás, projektprémiumok

0

442

442

Béren kívülli juttatás

568

168

618

618

168

27,18%

Közlekedési költségtér.

Jubileumi jutattás

Foglal. egyéb sajátos jutt.

750

198

500

500

221

44,20%

Választott tisztségvis.

5 719

6 413

7 830

9 962

8 962

114,46%

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

0

2 656

738

1 798

1 647

223,17%

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 701

3 246

2 721

4 268

3 529

129,69%

III. Dologi kiadások

22 300

23 320

21 300

31 647

27 144

127,44%

Készlet beszerzés

8 000

10 839

8 000

13 422

13 206

165,08%

Kommunikációs szolg.

800

621

800

800

670

83,75%

Szolgáltatás

9 500

7 224

8 500

11 579

7 754

91,22%

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

200

400

254

127,00%

Különféle befizetések, egyéb dologi

4 000

4 636

3 800

5 446

5 260

138,42%

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 855

8 041

11 626

11 626

9 307

80,05%

V. Egyéb működési célú kiadások

6 480

5 770

1 457

3 270

3 258

223,61%

1. Működési célú támogatások

3 382

1 457

2 714

2 708

185,86%

2. Elvonások és befizetések

1 891

556

550

3. Általános tartalék

4. Működési célú tartalék

1 207

5. Céltartalék

6. Vízi közmű fejl önerő

B.Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Megelőlegezés

992

906

1 245

Működési kiadások összesen

61 870

71 576

63 550

88 294

78 684

123,81%

4. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának 2022 évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

Felhalmozási bevételek - kiadások

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

34 691

1 333

11 900

12 200

915,23%

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 620

32 591

1 333

11 900

11 900

892,72%

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

2. Hazai forrásból származó bevételek

3 620

1 333

11 900

11 900

892,72%

II. Felhalmozási bevételek

0

0

300

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)

0

0

300

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

18 277

0,00%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

31 071

31 071

18 277

5 500

21 048

115,16%

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

31 071

31 071

18 277

5 500

21 048

115,16%

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

34 691

63 662

19 610

17 400

32 948

168,02%

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

19 610

0,00%

I. Beruházások

4 620

20 773

1 333

2 788

2 731

204,88%

1. Önkormányzati beruházások

2 500

20 773

1 333

2 788

2 731

204,88%

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

4 620

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

2 731

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

II. Felújítások

30 071

18 277

30 713

30 517

166,97%

1. Önkormányzati felújítások

30 071

18 277

30 713

30 517

166,97%

2. Intézményi felújítás

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

2. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Felhalmozási kiadások összesen

34 691

46 715

19 610

6 677

33 248

169,55%

5. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Szenyér község Önkormányzat 2021. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

Ssz.

Ebből

A;

Intézmény/kormányzati funkció

Összesen

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.célú tám.

Visszafizetés

kormányzati funkció

2021. évi eredeti ei.

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi tervezett ei mód ei %-a

2021. évi eredeti ei.

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi telj./eredet ei. %-a

2021. évi eredeti ei.

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi telj./eredet ei. %-a

2021. évi eredeti ei.

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi telj./eredet ei. %-a

2021. évi eredeti ei.

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi telj./eredet ei. %-a

2021. évi eredeti ei.

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi telj./eredet ei. %-a

2021. évi eredeti ei.

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022/2022. évi telj./eredet ei. %-a

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

19775

22339

17764

16036

16044

100,05%

8607

10460

9902

11816

11816

119,33%

1388

1203

1405

1368

1368

97,37%

3300

5106

5000

2852

2852

57,04%

6480

5570

1457

8

0,55%

2.

13320

Köztemető fennt.

100

38

0

0

0

0,00%

100

38

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

1000

1244

1250

511

511

100,00%

1000

1244

1250

511

511

40,88%

18010

Önk. Elsz. Központi költségvetéssel

0

0

0

570

550

96,49%

570

550

0,00%

18030

Támogatási célú finanszírozási műv.

0

0

0

2739

2739

100,00%

39

39

0,00%

2700

2700

0,00%

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

0

0

0

5.

41231

Közfoglalkoztatás

20023

27009

19324

37224

30905

83,02%

11102

14921

11046

20014

17331

156,90%

1721

1289

718

1947

1201

167,27%

7200

10799

7560

15263

12373

163,66%

6.

45160

Közutak

0

0

0

0

0

0,00%

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

0

0

0

0,00%

8.

52020

Szennyvíz

0

0

0

0

0

0,00%

62020

Településfejl. Projektek és tám.

0

0

0

640

640

100,00%

640

640

0,00%

9.

63020

Víztermelés

0

0

0

181

181

100,00%

181

181

0,00%

10.

64010

Közvilágítás

1250

1175

1250

1590

1590

100,00%

1250

1175

1250

1590

1590

127,20%

11.

66010

Zöldterület

0

399

400

140

140

399

400

140

140

35,00%

12.

66020

Község városgazd(komm.csoport)

7000

1869

2900

1920

1920

100,00%

874

900

461

461

51,22%

135

60

60

0,00%

7000

860

2000

1399

1399

69,95%

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

0

0

200

126

200

126

14.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

0

0

0

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

0

0

0

16.

74040

Fertőző megb. Meg.

0

0

0

0

0

17.

10755

Falugondnok

4965

5294

5862

5860

5838

99,62%

3087

3436

3860

3548

3548

91,92%

478

532

502

812

812

161,75%

1400

1326

1500

1500

1478

98,53%

18.

81030

Sport műk.

0

0

0

0

0

19.

82042

Könyvtár

1502

1296

1355

1319

1259

95,45%

738

615

738

738

738

100,00%

114

87

96

81

81

84,38%

650

594

521

500

440

84,45%

20.

82092

Közművelődés

0

409

500

2000

1648

307

7

409

500

2000

1334

266,80%

21.

96015

Gyermekétk., óvoda

0

0

820

0

0

820

0,00%

22.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

0

0

0

23.

104037

Intézményen kívüli étk

0

0

0

800

724

90,50%

800

724

0,00%

24.

107051

Szociális étk.

400

101

500

32

32

400

101

500

32

32

6,40%

25.

107060

Egyes szoc.ell.

0

454

11626

15626

12592

80,58%

454

4000

3285

0,00%

11626

11626

9307

80,05%

27.

Működési kiadás összesen

56015

61627

63551

87388

77439

88,62%

23534

30306

26446

36577

34201

129,32%

3701

3246

2721

4268

3529

129,69%

22300

22505

21301

31647

27144

127,43%

0

0

11626

11626

9307

80,05%

6480

5570

1457

3270

3258

223,61%

0

Ssz.

Összesen

Ebből

Szakfeladat

Intézmény/szakfeladat

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakásépítések

Áht. kívülre irányuló fejl.ber.

2021. évi eredeti ei.

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi telj./eredet ei. %-a

2021. évi eredeti ei.

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi telj./eredet ei. %-a

2021. évi eredeti ei.

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi telj./eredet ei. %-a

2021. évi eredeti ei.

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi telj./eredet ei. %-a

2021. évi eredeti ei.

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi telj./eredet ei. %-a

2021. évi eredeti ei.

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi telj./eredet ei. %-a

2021. évi eredeti ei.

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022/2022. évi telj./eredet ei. %-a

Tervezett előirányzatai

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

0

1495

0

0

17

0,00%

1495

17

0,00%

2.

13320

Köztemető fennt.

0

0

0

0

0

0,00%

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

15071

31282

18277

0

198

1,08%

5340

15071

25942

18277

198

1,08%

18010

Önk. Elszámolásai a központi költségvetéssel

0

0

0

3665

3665

0,00%

3665

3665

0,00%

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

0

0

0

0,00%

5.

413231

Közfoglalkoztatás

3620

12943

1333

1966

1892

141,94%

3620

12943

1333

1966

1892

141,94%

6.

45160

Közutak

0

0

0

0

0

0,00%

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

0

0

0

0,00%

8.

52020

Szennyvíz

0

0

0

0

0

0,00%

62020

Településfejl. Projektek és támogatásuk

0

0

0

26628

26234

0,00%

26628

26234

0,00%

9.

63020

Víztermelés

0

0

0

63

63

0,00%

63

63

0,00%

10.

64010

Közvilágítás

0

0

0

0

0

0,00%

11.

66010

Zöldterület

0

0

0

0

0

0,00%

12.

66020

Község városgazd

1000

360

0

441

441

0,00%

1000

360

84

84

0,00%

357

357

0,00%

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

0

0

0

0

0,00%

14.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

0

0

0

0,00%

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

0

0

0

0,00%

16.

76062

Település eü.

0

0

0

0

0

0,00%

17.

10755

Falugondnok

0

98

0

0

0

0,00%

98

18.

82042

Könyvtár

0

203

0

0

0

0,00%

203

19.

82092

Közművelődés

15000

334

0

738

738

0,00%

334

738

738

0,00%

15000

20.

96015

Gyermekétk.

0

0

0

0

0

0,00%

21.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

0

0

0

0,00%

22.

104042

Gyermekjóléti

0

0

0

0

0

0,00%

23

104051

Szociális étk.

0

0

0

0

0

0,00%

24

107060

Egyes szoc.ell.

0

0

0

0

0

0,00%

25

Felhalmozási kiadás

34691

46715

19610

33501

33248

169,55%

4620

20773

1333

2788

2731

204,88%

30071

25942

18277

30713

30517

166,97%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi beruházási céljainak meghatározása

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi teljesítés/eredet ei %-a

1.

Közfoglalkoztatás

3620

4090

1333

1949

1893

142,01%

2.

Egyéb beruházás

2578

3.

Község gazdálkodás

8485

0

84

84

0,00%

4.

Játszótér

4972

5.

Közvilágítás

368

6.

Ingatlan vásárlás

1000

280

7.

Hangosítási eszközök (közművelődés)

0

738

738

0,00%

8.

Digitális árazómérleg

0

17

16

9.

Összesen:

4620

20773

1333

2788

2731

204,88%

7. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi felújítási céljainak meghatározása

Ssz.

Felújítási cél megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi teljesítés/eredet ei %-a

1.

Út felújítás

15190

27049

26853

176,78%

2.

Épületfelújítás, műemlékvédelem

2000

3.

Község városgazd (Vis Maior)

3087

3087

3664

3664

118,69%

4.

Orvosi rendelő felújítás

7464

5.

Faluház felújítás

15000

6.

Ingatlan felújítás

2400

25942

7.

Tervdokumentáció

120

8.

Összesen:

30071

25942

18277

30713

30517

166,97%

8. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi létszám adatainak meghatározása

Ssz.

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022. tervezett mód ei

2022. évi teljesítés

2022/2022. évi teljesítés/eredet ei %-a

1

Közfoglalkoztatás

10

20

16

16

16

100,00%

2

Önkormányzat

2

2

2

2

2

100,00%

3

Falugondnok

1

1

1

1

1

100,00%

4

Összesen:

13

23

19

19

19

100,00%

9. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzat 2022. évi maradványának alakulása

Ft-ban

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

96 296 107

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

110 686 544

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-14 390 437

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

23 657 095

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 245 354

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

22 411 741

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

8 021 304

15

C) Összes maradvány (=A+B)

8 021 304

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

8 021 304

10. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzat mérleg

2022. évi mérleg

Sorszám

Megnevezés

Előző év adata /2021/

Módosítás

Tárgy év adata /2022/

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

139 553 244

0

159 750 090

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

20 037 745

0

17 759 240

07

A/II/3 Tenyészállatok

471 455

0

542 097

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

175 000

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

471 455

0

178 226 427

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

0

0

137 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

160 062 444

0

137 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

137 000

0

137 000

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

137 000

0

2 363 557

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

137 000

0

2 363 557

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

2 600 501

0

2 363 557

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

2 600 501

0

180 726 984

33

B/I/4 Befejeztlen termelés, félkész termékek, késztermékek

927 000

0

795 000

35

B) Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

927 000

0

795 000

50

C/II/1 Forintpénztár

2 600 501

0

687 480

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

162 799 945

0

687 480

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

927 000

0

9 523 021

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

927 000

0

9 523 021

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

927 000

0

10 210 501

61

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

878 455

0

0

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

878 455

0

3 690 479

66

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

20 477 750

0

0

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

20 477 750

0

242 195

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

21 356 205

0

3 362 786

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

3 254 688

0

85 498

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

172 274

0

363 977

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

3 021 608

0

59 213

74

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

60 806

0

301 244

75

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

189 557

0

3 520

78

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

59 213

0

0

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

125 344

0

4 054 456

109

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

5 000

0

3 255 170

114

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

3 444 245

0

3 255 170

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

3 343 438

0

3 255 170

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

125 000

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

3 343 438

0

125 000

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

3 343 438

0

20 000

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családi ellátások elszámolása

14 313

160

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

75 000

0

0

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

75 000

0

159 313

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

20 000

0

7 468 939

164

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

95 000

0

0

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

6 882 683

0

0

171

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

1 699 786

0

0

173

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

1 699 786

0

0

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

1 699 786

0

0

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

193 665 619

0

199 201 424

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

155 952 552

0

155 952 552

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

19 695 823

0

19 695 823

183

G/IV Felhalmozott eredmény

-79 440 764

0

-77 037 520

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

2 403 244

0

3 543 481

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

98 610 855

0

102 154 336

187

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

210 959

0

0

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

19 178

0

46 873

190

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

230 137

0

0

195

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

1 245 354

0

177 928

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 245 354

0

224 801

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 245 354

0

1 412 599

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

819 035

0

1 412 599

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

6 000

0

1 412 599

237

H/III/1 Kapott előlegek

81 460

0

2 273 548

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

906 495

0

74 962

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

2 381 986

0

2 348 510

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 381 986

0

3 985 910

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 676 613

0

3 065 013

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

89 996 165

0

89 996 165

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

92 672 778

0

93 061 178

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

193 665 619

0

199 201 424

11. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi eredménykimutatás

Sorszám

Megnevezés

Előző év adata /2021/

Módosítás

Tárgy év adata /2022/

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

10 598 601

0

4 441 920

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeméleletű bevételei

3 176 700

0

7 547 687

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

59 193

0

461 043

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

13 834 494

0

12 450 650

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

29 484 152

0

42 383 344

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

23 820 221

0

27 983 685

10

08 Felhalmozsi célú támogatások eredményszemléletű bevételei

21 219 445

0

11 693 599

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 992 818

0

2 274 709

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

76 516 636

0

84 335 337

13

10 Anyagköltség

10 153 407

0

13 205 729

14

11 Igénybevett szolgáltatások értéke

8 047 693

0

8 715 130

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

18 201 100

0

21 920 859

18

14 Bérköltség

20 872 070

0

23 463 281

19

15 Személyi jellegű kifizetések

9 434 711

0

11 109 173

20

16 Bérjárulékok

3 246 111

0

3 334 038

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

33 552 892

0

37 906 492

22

VI Értékcsökkenési leírás

7 383 038

0

8 519 662

23

VII Egyéb ráfordítások

28 811 201

0

24 895 669

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)

2 402 899

0

3 543 305

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

345

0

176

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei(=17+18+19+20+21)

345

0

176

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

345

0

176

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)

2 403 244

0

3 543 481

12. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint

Megnevezés

2022.12.31

2023.12.31

2024.12.31

2025.12.31

Működési célú hitel

0

0

0

0

Fejlesztési célú hitel

0

0

0

0

Összes adósságállomány

0

0

0

0