Libickozma Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (I.27.) önkormányzati rendelete

köztisztviselők illetménykiegészítéséről és az illetményalap meghatározásáról

Hatályos: 2021. 01. 28


Libickozma Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.(XI. 10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet célja

                                                                                                1. §


A rendelet célja – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban:Kttv.) keretei között, - a Pusztakovácsi  Közös Önkormányzati Hivatal   (a továbbiakban: Közös Hivatal) köztisztviselői részére a köztisztviselői illetményalap, az illetménykiegészítés, valamint a köztisztviselői életpálya elismerésének meghatározása, a  szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások, támogatások keretjellegű megállapítása.

A rendelet hatálya

                                                                                                2. §


A rendelet hatálya kiterjed a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Közös Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre (a továbbiakban köztisztviselő).


A  köztisztviselői illetményalap meghatározása

                                                                                             3. §


A képviselőtestület a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 70.000 Ft-ban határozza meg.

Illetménykiegészítés

4.§

 A képviselőtestület a Közös Hivatal valamennyi felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselője részére 2021 évtől, egységesen az alapilletménye 20 %-ának megfelelő összegű illetménykiegészítést állapít meg.


Köztisztviselői életpálya elismerése

                                                                                                     5. §

                                                     

(1) A köztisztviselők feladatainak kiemelkedő teljesítéséért, valamint a hivatalnál és a Kttv. hatálya alá tartozó szerveknél folyamatosan eltöltött 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 és 45 év közszolgálati jogviszonya után pénzjutalom elismerésben részesül. Nem részesíthető elismerésben a köztisztviselő, ha fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, vagy ellene fegyelmi eljárás folyik.


 (2) A pénzjutalom összege az alábbi:


  • 10 év esetén a mindenkori illetményalap,
  • 15 év esetén az illetményalap kétszerese,
  • 20 év esetén az illetményalap háromszorosa,
  • 25 év esetén az illetményalap három és félszerese,
  • 30 év esetén az illetményalap négyszerese,
  • 35 év esetén az illetményalap négy és félszerese,
  • 40 év esetén az illetményalap ötszöröse,
  • 45 év esetén az illetményalap hatszorosa illeti meg a köztisztviselőt.


A juttatások és a támogatások fedezete 

6. §


  (1)  A juttatásokra és a támogatásokra adott évben kifizethető keretösszeget a képviselő- testület a költségvetési       rendeletében a Közös Hivatal előirányzatai között egy összegben állapítja meg.


(2)  Amennyiben az adott költségvetési évre a képviselő-testület által a juttatásokra és támogatásokra megállapított keret      kevésnek bizonyul, a jegyző év közben pótelőirányzatot kérhet. A képviselő-testület e kérésnek a költségvetési rendelet  módosításával tehet eleget.


  A juttatások és a támogatások fedezetére szolgáló keret felhasználása

7. §


(1)  A Közös Hivatal köztisztviselői és munkavállalói részére nyújtandó juttatások tekintetében az egyes juttatások      mértékére, feltételeire, elbírálására és elszámolására, visszafizetésére vonatkozó részletszabályokat az Önkormányzat  Jegyzője az Egységes Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg a költségvetési rendeletben meghatározott keret terhére.


(2)  A juttatások és támogatások fedezetéül szolgáló keretet az e rendeletben, valamint a Közszolgálati Szabályzatban       meghatározott módon, a kérelem beérkezésének sorrendjében kell felhasználni.


(3)  A keret kimerülését követő igényeket, kérelmeket – nyilvántartásba vételt követően – el kell utasítani.


(4)  Ha év közben a képviselő-testület a juttatások, és támogatások fedezetéül pótelőirányzatot állapít meg, akkor a    felhasználás során előnyben kell részesíteni a (3) bekezdésében meghatározott, nyilvántartásban már szereplő   igényeket.

Záró rendelkezések

8. §

(1)  E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Pusztakovácsi Község     Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők illetménykiegészítéséről és az illetményalap meghatározásáról szóló 11/2017 (XII.22.) önkormányzati rendelete.


(3)   E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Kttv. rendelkezéseit kell alkalmazni.


  dr. Halász Péter                                                                             Horváth Gábor

          jegyző                                                                                      polgármester


Kihirdetve:

Libickozma, 2021. január 27.

dr. Halász Péter

                                                                                           jegyző