Libickozma Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Libickozma Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Libickozma Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Libickozma Község képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, a képviselő-testület tagjainak véleményét kikérve következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Libickozma Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, az elfogadott eredeti költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került bemutatásra

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület a csatolt 1-2.mellékleteknek megfelelően az Önkormányzat teljesített 2020. évi

 • a) kiadási főösszegét 32.332.561 forintban,
 • b) bevételi főösszegét 47.754.457 forintban

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

 • a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 17.481.451 Ft
 • b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Ft
 • c) közhatalmi bevétel 1.099.997 Ft
 • d) működési bevétel, 150.299 Ft
 • e) felhalmozási bevétel 1.133.858 Ft
 • f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft
 • g) az előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradványa 27.165.734 Ft
 • h) államháztartáson belüli megelőlegezések 723.118 Ft

4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

működési kiadások: 17.146.567 Ft

a) személyi jellegű kiadások: 6.463.365 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 1.013.890 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 6.177.645 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 905.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások: 2.071.802 Ft

f) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése. 514.865 Ft

felhalmozási kiadások: 15.185.994 Ft

fa) beruházások, 0 Ft

fb) felújítások 15.185.994 Ft

5. § A képviselő-testület az önkormányzat eredménykimutatását a 3.sz. melléklet szerint fogadja el

6. § A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését az 6-7. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 10. melléklet mutatja be.

8. § A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

9. § A helyi önkormányzat adósságának állományát a 13. melléklet alapján állapítja meg

10. § A többéves kihatással járó döntéseket a 14. melléklet tartalmazza.

11. § . A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 15. melléklet tartalmazza.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 16.számú mellékletben mutatja be.

3. Létszám előirányzat és teljesítés

13. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
 • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám - 3fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 1 fő.

6.Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi pénzmaradványát a 11.mellékletben foglalt részletezés szerint 15.421.896 Ft összegben hagyja jóvá.

4. Az önkormányzat vagyona

15. § Az önkormányzat 2020.december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a képviselő testület a 4. és 5.sz. mellékletek szerint 48.213.682 Ft-ban állapítja meg.

-Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerint bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított

5. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi költségvetési bevétele

Rovat megnevezése

Rovat száma

2020. évi előirányzat

2020.évi Módosított ei.

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező önk.feladat

Kötelező önk.feladat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 126 062

10126062

10126062

10126062

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

945 564

945564

3424731

3424731

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000

1800000

2 000 000

2000000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

1 401 400

1401400

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

12871626

0

0

12871626

16952193

16952193

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2130138

2130138

723240

529258

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

15001764

0

0

15001764

17675433

17481451

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

300000

300000

300000

926783

Értékesítési és forgalmi adók

B351

150000

150000

150000

158373

Fogyasztási adók

B352

0

0

Gépjárműadók

B354

150000

150000

150000

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

14841

Közhatalmi bevételek

B3

600000

0

0

600000

600000

1099997

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

70000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

38615

Ellátási díjak

B405

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

36142

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

Kamatbevételek

B4082

0

15

Egyéb működési bevételek

B411

100000

100000

100000

5527

Működési bevételek

B4

100000

0

0

100000

100000

150299

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

1000000

1133858

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

1000000

1133858

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

Működési célú támogatás bevétele

B65

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

15701764

0

0

15701764

19375433

19865605

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

27163236

27163236

27165734

27165734

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

Maradvány igénybevétele

B813

27163236

0

0

27163236

27165734

27165734

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

723118

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

27163236

0

0

27163236

27165734

27888852

Finanszírozási bevételek

B8

27163236

27163236

27165734

27888852

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

42865000

0

0

42865000

46541167

47754457

2. melléklet

2020. évi költségvetési kiadása

Rovat megnevezése

Rovat száma

2020. évi előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező önk.feladat

Kötelező önk.feladat

Személyi juttatások

K1

5482000

0

0

5482000

6627000

6463365

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

790000

0

0

790000

1040000

1013890

Dologi kiadások

K3

17878135

0

0

17878135

18459302

6177645

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

900000

0

0

900000

1000000

905000

Helyi önk.előző évi elszámolásából adódó befizetések

K5021

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1300000

1300000

1300000

899002

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1200000

1172800

Tartalékok

K513

1000000

1000000

1000000

Egyéb működési célú kiadások

K5

2300000

0

0

2300000

3500000

2071802

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

11820000

11820000

12100000

12051146

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3180000

3180000

3300000

3134848

Beruházások

K6

15000000

0

0

15000000

15400000

15185994

Ingatlanok felújítása

K71

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

Felújítások

K7

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

42350135

0

0

42350135

46026302

31817696

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

514865

514865

514865

514865

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

514865

0

0

514865

514865

514865

Finanszírozási kiadások

K9

514865

0

0

514865

514865

514865

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

42865000

0

0

42865000

46541167

32332561

3. melléklet

eredménykimutatás

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

1271562

02.Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysz.bevételei

70000

03.Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

38615

I.Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

1380177

06.Központi működési célú támogatás eredményszemléletű bevétele

16952193

07.Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele

529258

08.Felhalmozási támogatások eredményszemléletű bevételei

0

09.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1189848

III.Egyéb eredményszemléletű bevételek

18671299

10Anyagköltség

1697939

11.Igénybevett szolgáltatások értéke

2590235

11.Eladott áruk beszerzési értéke

0

12.Eladott(közvetített)szolgáltatások értéke

0

IV.Anyagjellegű ráfordítások

4288174

13.Bérköltség

3205791

14.Személyi jellegű egyéb kifizetések

3568662

15.Bérjárulékok

1067853

V.Személyi jellegű ráfordítások

7842306

VI.Értékcsökkenési leírás

3350033

VII.Egyéb ráfordítások

9334407

A)TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

-4763444

17.Kapott(járó) osztalék,részesedés

0

18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

19.Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

15

VIII.Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

15

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

15

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-4763429

4. melléklet

vagyonkimutatás

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

24550623

32261233

131,41

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

256702

7552

2,94

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

256702

7552

2,94

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

256702

7552

2,94

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

24193921

32153681

132,9

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

20918655

20199843

96,56

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

8168424

7982918

97,73

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

12434551

11901245

92,71

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

315680

315680

100

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

3275266

11653900

355,82

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

3275266

11653900

355,82

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

0

0

0

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

0

299938

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

0

299938

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

100000

100000

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

100000

100000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

100000

100000

100

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

0

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

309000

0

I. Készletek

B/I

309000

0

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

27170830

15467839

56,93

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

140390

214590

152,85

III. Forintszámlák

C/III

27030440

15253249

56,43

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

347140

519257

149,58

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

217915

360496

165,43

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

99225

138761

139,84

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

30000

20000

66,67

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

0

-34647

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

52377593

48213682

92,05

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

51328420

46564991

90,72

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

16359135

16359135

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

229940

229940

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

3382790

3382790

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

15741181

31356555

199,2

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

15615374

-4763429

-30,5

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

561902

796369

141,73

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

11941

7308

61,2

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

514865

723118

140,45

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

35096

65943

187,89

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

487271

852322

174,92

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

52377593

48213682

92,05

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

5738095

6351903

110,7

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

2072438

2536246

122,38

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

0

-115800

0

Függő kötelezettségek

L/7

0

887

0

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

5. melléklet

vagyonmérleg

Megnevezés

Előző év állományi érték

Tárgy év

ESZKÖZÖK

A)

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

24550623

32261233

I)

Immateriális javak

256702

7552

II)

Tárgyi eszközök

24193921

32153681

1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

20918655

20199843

2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3275266

11653900

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

100000

100000

B)

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

309000

0

I.

Készletek

309000

0

II.

Értékpapírok

C)

Pénzeszközök

27170830

15467839

I.

Lekötött bankbetétek

II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

140390

214590

III-IV.

Forintszámlák, devizaszámlák

27030440

15253249

V.

Idegen pénzeszközök

D)

Követelések

347140

519257

I.

Költségvetési évben esedékes követelések

217915

360496

II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

99225

138761

III.

Adott előlegek

III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

30000

20000

E)

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

-34647

F)

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

52377593

48213682

FORRÁSOK

G)

Saját tőke

51328420

46564991

I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

16359135

16359135

II.

Nemzeti vagyon változásai

229940

229940

III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3382790

3382790

IV.

Felhalmozott eredmény

15741181

31356555

V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

VI.

Mérleg szerinti eredmény

15615374

-4763429

H)

Kötelezettségek

561902

796369

I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

11941

7308

II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

514865

723118

III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

35096

65943

I)

Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások

J)

Passzív időbeli elhatárolások

487271

852322

FORRÁSOK ÖSSZESEN

52377593

48213682

6. melléklet

önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése

2020. eredeti.e.i.

2019.mód.e.i.

2019.tény

Immateriális javak beszerzése,létesítése

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

11820000

12100000

12051146

Falugondnoki busz beszerzés

11820000

11820000

11287400

Fűnyíró

280000

196850

Mikro

14168

mobiltelefon

37800

betlehem

258800

könyvek

219923

lámpa

36205

Beruházási célú ÁFA

3180000

3300000

3134848

összesen:

15 000 000

15 400 000

15 185 994

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:

15 000 000

15 400 000

15 185 994

7. melléklet

önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai célonként

felújítási cél megnevezése

2020.eredeti.e.i.

2020.mód.e.i.

2020.tény

Ingatlanok felújítása

Felújítás ÁFA

összesen:

0

0

0

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:

0

0

0

8. melléklet

pénzeszközök változása

1

Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-én ebből

27 170 830

2

Ÿ Bankszámlák egyenlege

27 030 440

3

Ÿ Pénztárak , betétk. egyenlege

140 390

4

Bevételek ( + )

25 058 461

5

Kiadások ( - )

36 761 452

6

Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből

15 467 839

7

Ÿ Bankszámlák egyenlege

15 253 249

8

Ÿ Pénztárak, betétk. egyenlege

214 590

9. melléklet

egyszerűsített mérleg

A)NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN:

24550623

32261233

I. Immateriális javak

256702

7552

II.Tárgyi eszközök

24193921

32153681

III.Befektetett pénzügyi eszközök

100000

100000

IV.Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZK. ÖSSZESEN

309000

0

I. Készletek

309000

0

C) PÉNZESZKÖZÖK

27170830

15467839

D) KÖVETELÉSEK

347140

519257

I.Költségvetési évben esedékes követelések

217915

360496

II.Költségvetési évet követően esedékes köv.

99225

138761

III.Követelés jellegű sajátos elszámolások

30000

20000

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

-34647

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

52377593

48213682

FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

51328420

46564991

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

16359135

16359135

II: Nemzeti vagyon változásai

229940

229940

III.Egyéb eszközök induláskori értéke

3382790

3382790

IV. Felhalmozott eredmény

15741181

31356555

VI. Mérleg szerinti eredmény

15615374

-4763429

H) KÖTELEZETTSÉGEK

561902

796369

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

11941

7308

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

514865

723118

III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

35096

65943

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

487271

852322

II.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

487271

852322

FORRÁSOK ÖSSZESEN

0

52377593

48213682

10. melléklet

Támogatás

2020.eredeti e.i.

2020.mód.e.i.

2020.tény

Szociális, rászorultsági ellátás

Családi támogatás (Erzsébet utalvány)

Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított

0

0

0

Köztemetés

0

0

0

Települési támogatás

0

95000

önkormányzat által saját hatáskörben adott tám.

810000

összesen:

900000

1000000

905000

ELLÁTOTTAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:

900000

1000000

905000

11. melléklet

egyszerűsített pénzmaradvány

Alaptevékenység költségvetési bevételei

19865605

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

31817696

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-11952091

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

27888852

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

514865

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

27373987

A) Alaptevékenység maradványa

15421896

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa

0

C) Összes maradvány

15421896

D) Alaptevék. kötelezettségvállalással terhelt maradványa

E) Alaptevékenység szabad maradványa

15421896

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

12. melléklet

közvetett támogatások

Támogatás megnevezése

létszám (fő)

Összeg (Ft.)

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

ebből:

magánszemély kommunális adója

építményadó

telekadó

gépjárműadó

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Támogatás mindösszesen:

0

0

13. melléklet

Libickozma Község Önkormányzata

Tájékoztató az önkormányzat adósságállományáról

A kimutatásban az önkormányzat

- adósságállománya,

- az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya

szerepel egymással szembe állítva, mérlegszerűen.

(A kimutatás a rendelkezésre álló analitikus nyilvántartási rendszer alapján került kidolgozásra.)

A bemutatott mérlegek:

I. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány lejárat szerinti bontásban,

II. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány hitelezők szerinti bontásban, valamint

III. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány eszközök szerinti bontásban.

I. Az önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint

Lejárat

Megnevezés

Összeg

2020. évi terv

2020. évi tény

2019. évi tény

Az önkormányzat adósságállománya

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Beruházási és fejlesztési hitelek

3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek

4. Rövid lejáratú kölcsönök

5. Rövid lejáratú hitelek

6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek

Összes adósságállomány:

Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya

1. Tartósan adott kölcsönök összesen

2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek

3. Rövid lejáratú kölcsönök

4. Egyéb (hitel) követelések

5. Összes hitelállomány:

Megnevezés

2020. évi terv

2020. évi tény

2019. évi tény

1. Összes adósságállomány

2. Összes hitelállomány

3. Adott és kapott hitelek egyenlege (1-2)

Szöveges indoklás

Az önkormányzat adósságállománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat.

Az adósságállományon belül a legnagyobb adóssági tétel csoportot jelenti a

Ennek az adósságnak a keletkezési oka, körülményei:

Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat.

Az önkormányzat által nyújtott hitelek közül a legnagyobb hitelállománnyal a

rendelkezik.

Az önkormányzat ezeket a hiteleket az alábbi okból nyújtotta:

Összességében megállapítható, hogy az adott és kapott hitelek egyenlege a beszámoló évére kimutatott állomány alapján …………... Ft.

II. Az önkormányzat adósság- és hitelállománya hitelezők szerinti bontásban

A csoportosítás szempontja a hitelező, amelyből kiderül, hogy az önkormányzat adóssága hány hitelezőtől és milyen összegű hitelezésből származik, illetve, hogy az önkormányzat által nyújtott hitelek kinél, mely szerveknél vannak, s azok milyen összeget tesznek ki.

Az önkormányzat adósságállománya hitelezők szerinti bontásban

Sorszám

A hitelező neve

Összeg

2020. évi terv

2020. évi tény

2019. évi tény

1.

2.

3.

I. Belföldi hitelek összesen:

1.

2.

3.

II. Külföldi hitelek összesen:

III Hitelek mindösszesen (I.+II.):

Az önkormányzat által nyújtott hitelek esetében a hitellel érintettek

Sorszám

A hitellel érintett neve, megnevezése

Összeg

2020. évi terv

2020. évi tény

2019. évi tény

1.

2.

3.

Nyújtott hitelek összesen:

14. melléklet

tájékoztató az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről

Sor-szám

Döntés megnevezése

Érintett évek

Döntés indoklása a fedezetre

2019. tény

2020. terv

2020.tény

2021. terv

2022. terv

2023. terv

történő utalással

1.

K:

K:

K:

K:

K:

K:

B:

B:

B:

B:

B:

B:

2.

K:

K:

K:

K:

K:

K:

B:

B:

B:

B:

B:

B:

3.

K:

K:

K:

K:

K:

K:

B:

B:

B:

B:

B:

B:

4.

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

5.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

6.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

7.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

8.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

9.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

10.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

Az önkormányzatnk nincs többéves kihatással járó döntése

15. melléklet

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

s.szám

megnevezés

rovat szám

2021.év

2022.év

2023.év

1.

Önk.műk.támogatás

B11

19350000

19242000

19230000

2.

M.c.tám.ÁHT. Belülr

B1.

2038000

2038000

2550000

3.

Közhatalmi bevét

B3.

680000

750000

750000

4.

Mük.bevételek

B4.

5.

M.c.kölcs.vissz

B6.

6.

Tulajd.bevétel

B.7

Bevételek összesen

22068000

22030000

22530000

Kiadások

s.szám

megnevezés

rovat szám

2021.év

2022.év

2023.év

1.

személyi juttatás

K1

6650000

6720000

6720000

2.

Munkad.terh.járulék

K2

1030000

880000

880000

3.

Dologi kiadások

K3

12238000

12450000

12480000

4.

Ellátottak p.b.juttat

K4

950000

980000

1450000

5.

Tám.kölcs.nyújt

K508

6.

Támog.ÁHT.belülre

K506

1200000

1000000

1000000

Kiadások összesen

22068000

22030000

22530000

16. melléklet

ei.felh.ütemterv

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hó

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

összesen

állami támogatás

1 412 682

1 412 682

1 412 682

1 412 682

1 412 682

1 412 682

1 412 682

1 412 682

1 412 682

1 412 682

1 412 682

1 412 691

16 952 193

működési célú bevétel

25 000

25 000

25 000

50 299

25 000

150 299

adóbevételek

25 000

450 000

50 000

450 000

110 000

14 997

1 099 997

tám.ért.m.c.átvett

66 157

66 157

66 157

66 157

66 157

66 157

66 157

66 159

529 258

m.célra átvett

0

pénzmaradvány

12888852

12 888 852

ÖnHiKi támogatás

0

működési bevétel

1 412 682

1 437 682

1 928 839

14 392 691

1 478 839

1 478 839

1 503 839

1 528 839

1 928 839

1 613 841

1 477 978

1 437 691

31 620 599

koncessziós díj

0

Előz.évi pénzm.fejl.

15000000

15 000 000

Felh.c.bevétel

133858

1000000

1 133 858

BEVÉTELEK

1 412 682

1 437 682

1 928 839

14 526 549

1 478 839

1 478 839

1 503 839

1 528 839

2 928 839

1 613 841

1 477 978

1 437 691

47 754 457

személyi juttatás

538 614

538 614

538 614

538 614

538 614

538 614

538 614

538 614

538 614

538 614

538 614

538 611

6 463 365

munka.terh.jár

84490

84490

84490

84490

84490

84490

84490

84490

84490

84490

84490

84500

1 013 890

dologi kiadások

514800

514800

514800

514800

514800

514800

514800

514800

514800

514800

514800

514845

6177645

Ellátottak támogatásai

25000

25000

25000

20000

810000

905000

tám.ért.m.c.átadott

172650

172650

172650

172650

172650

172650

172650

172650

172650

172650

172650

172652

2071802

Áht. elüli megel.v.fiz

514865

514865

tartalék

0

Mc-tám.kölcs kiadása

működési célú kiadás

1 825 419

1 335 554

1 335 554

1 335 554

1 330 554

1 310 554

1 310 554

1 310 554

1 310 554

1 310 554

1 310 554

2 120 608

17 146 567

Felhalmozási kiadások

felújítás

0

beruházás

15000000

100000

85994

15185994

Fejlesztési kiadások

0

0

0

15000000

0

0

100000

0

0

85994

0

15185994

Műk.és fejl.kiad.össz

1 825 419

1 335 554

1 335 554

1 335 554

16 330 554

1 310 554

1 310 554

1 410 554

1 310 554

1 310 554

1 396 548

2 120 608

32 332 561