Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 02

Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.03.02.

Libickozma Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot az 1. melléklete szerint. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a többlet mértéke

3. §1 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az 2. melléklete és 3. melléklete alapján 47.012.559 Ft tárgyévi bevétellel 47.012.559 Ft tárgyévi kiadással, 0 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel, 0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel, 0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással, állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt 26.433.085 Ft-ban a működési pénzmaradványt 15.306.474 Ft-ban a működési célú kiadásokat 41.352.559 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások kiadásait 13.142.000 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 1.740.000 Ft-ban, a dologi kiadásokat 17.484.093 Ft-ban, működési támogatást 4.178.700 Ft-ban a pénzforgalom nélküli kiadásokat 807.766 Ft-ban, ellátottak pénzbeli támogatását 2.000.000 Ft-ban a működési célú tartalékot 2.000.000 Ft-ban a felhalmozási célú bevételt 4.170.000 Ft-ban a felhalmozási pénzmaradványt 0 Ft-ban a felhalmozási célú kiadást 5.660.000 Ft-ban ebből: a beruházások összegét 5.660.000 Ft-ban a felújítások összegét 0 Ft-ban a költségvetési szervek felhalmozási kiadás összegét 0 Ft-ban, a speciális célú támogatásokat 0 Ft-ban, a felhalmozási célú céltartalékot 0 Ft-ban, önkormányzati felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) a képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét a 4. melléklete szerint fogadja el

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 5. melléklete alapján.

(4) A Képviselő-testület a (4) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 6. melléklete alapján hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, valamint engedélyezett létszámát e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 8. melléklete és 9. melléklete tartalmazza. ( eredetiben nem tartalmaz adatot )

(7) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 7. melléklete tartalmazza

(8) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(9) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadásait felújításonként e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 16. melléklete szerint állapítja meg.

2. A bevételi többlet kezelése

4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület , illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 200.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

3. Általános és céltartalék

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 0 ezer Ft összegben

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.000.000 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

4. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklete tartalmazza.

5. Közvetett támogatások

8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

6. Többéves kihatással járó feladatok

9. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el .

7. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

8. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

11. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Közgyűlés által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást..

12. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretekből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával.

(2) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.

(3) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.

(4) A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt

9. Készpénzben történő kifizetések

13. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) készpénzfizetési számlák,

b) vásárlási előleg, ellátmány,

c) munkavállalók illetmény előlege,

d) munkavállalók utazási költségtérítése,

e) munkavállalók belföldi kiküldetése,

f) közcélú dolgozók munkabére,

g) segélyek,

10. Záró rendelkezés

14. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet2

Libickozma Község Önkormányzata

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Libickozma Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

2. melléklet3

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

kötelező feladat

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező önkormányzati feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Módosított Összesen

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

23 422 881

23 422 881

26 433 085

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

11 606 810

11 606 810

11 606 810

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

1.3

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1131

7 824 493

7 824 493

8 182 437

1.3.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

1 721 578

1 721 578

4 373 838

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

227 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

227 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

4 170 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

4 170 000

4.

Közhatalmi bevételek

B3

800 000

800 000

800 000

Jövedelemadók

B311

4.1.

Vagyoni tipusú adók

B34

600 000

600 000

600 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

200 000

200 000

200 000

4.3.

Gépjárműadók

B354

0

0

0

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

5.

Működési bevételek

B4

0

0

76 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

64 000

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek

B408

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Egyéb működési bevételek

B411

12 000

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Tulajdonosi bevétel

B404

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

24 222 881

24 222 881

31 706 085

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12

Maradvány igénybevétele

B813

15 527 675

15 527 675

15 306 474

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

15 527 675

15 527 675

15 306 474

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

13.4.

Betétek megszüntetése

B817

13.5.

Központi irányítószervi támogatás

B818

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

14.5.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

15 527 675

15 527 675

15 306 474

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

39 750 556

39 750 556

47 012 559

3. melléklet4

Libickozma Községi Önkormányzat

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező önkormányzati feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Módosított összesen

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

36942790

36942790

38544793

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

12867000

12867000

13142000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1740000

1740000

1740000

1.3.

Dologi kiadások

K3

18735790

18735790

17484093

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2000000

2000000

2000000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1600000

1600000

4178700

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

198000

1.5.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

1.5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

1.5.5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1600000

1600000

1580000

1.5.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

1.5.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

1.5.8.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.5.9.

Kamattámogatások

K510

1.5.10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2400700

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

0

0

5660000

2.1.

Beruházások

K6

5660000

2.2.

Felújítások

K7

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

2.3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

2.3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

2.3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

2.3.7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

2.3.8.

Lakástámogatás

K87

2.3.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

3.

TARTALÉKOK

K513

2000000

2000000

2000000

3.1.

Általános tartalék

2000000

2000000

2000000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

38942790

38942790

46204793

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

807766

807766

807766

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

807766

807766

807766

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

807766

807766

807766

10.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

39750556

39750556

47012559

4. melléklet5

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

24 222 881

27 536 085

Működési célú

39 750 556

41 352 559

Pénzforgalmi bevételek

24 222 881

27 536 085

Pénzforgalmi kiadások

36 942 790

38 544 793

Működési célú támogatások

23 422 881

26 433 085

Személyi jellegű kiadások

12 867 000

13 142 000

Működési bevételek

0

76 000

Munkaadót terhelő járulékok

1 740 000

1 740 000

Közhatalmi bevételek

800 000

800 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

18 735 790

17 484 093

Működési célra átvett pénzeszközök

227 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

2 000 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

1 600 000

4 178 700

Pénzforgalmi nélküli kiadások

2 807 766

2 807 766

Működési célú tartalékok

2 000 000

2 000 000

áll.házt belüli megelőlegezés viszafiz

807 766

807 766

Felhalmozási célú

0

4 170 000

Felhalmozási célú

0

5 660 000

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

0

5 660 000

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

4 170 000

Beruházási kiadások

0

5 660 000

Felhalmozási bevételek(konc.díj)

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

Felhalmozási tartalék

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

24 222 881

31 706 085

KIADÁSOK ÖSSZESEN

39 750 556

47 012 559

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

Működési hiány

15 421 896

Felhalmozási hiány

-4 170 000

1 490 000

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

15 527 675

15 306 474

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

15 527 675

15 306 474

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

39 750 556

47 012 559

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

39 750 556

47 012 559

Működési célú bevételek összesen

39 750 556

42 842 559

Működési célú kiadások összesen

39 750 556

41 352 559

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

4 170 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

0

5 660 000

5. melléklet6

Libickozma Községi Önkormányzat

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2022.évi eredeti előirányzat

Önkormányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Módosított Összesen

1.

Maradvány igénybevétel- működési

B8131

15 421 896

0

0

15 421 896

15 306 474

2.

Maradvány igénybevétel- felhalmozási

B8132

0

0

0

Összesen

15 421 896

0

0

15 421 896

15 306 474

6. melléklet7

Libickozma Községi Önkormányzat

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány külső finanszirozása

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2022.évi eredeti előirányzat

Önkormányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

0

0

0

2.

0

Összesen

0

0

0

0

7. melléklet8

Libickozma Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

kötelezettségeinek bemutatása

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2022

2023

2024

1.

Helyi adók

750 000

750 000

750 000

2.

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

-

-

-

4.

Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

Saját bevételek (1+..+7)

800 000

800 000

800 000

9.

Saját bevételek (8.sor) 50 %

400 000

400 000

400 000

10.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)

-

-

-

11.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

12.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

13.

Hitelt megtestesítő értékpapír

14.

Váltó kibocsátás

15.

Pénzügyi lizing

16.

Visszavásárlási kötelezettség

17.

Fedezeti betét

18.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

19.

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

-

-

-

20.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22.

Hitelt megtestesítő értékpapír

23.

Adott váltó

24.

Pénzügyi lizing

25.

Visszavásárlási kötelezettség

26.

Fedezeti betét

27.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

28.

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

29.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)

-

-

-

8. melléklet9

Libickozma Községi Önkormányzat

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

2022-2023 év

forintban

MEGNEVEZÉS

TŐKE

KAMAT

ÖSSZESEN

2022. év

2023. év

2022. év

2023. év

2022. év

2023. év

Adósságszolgálati kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

9. melléklet10

Libickozma Községi Önkormányzat

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

2022-2023. év

forintban

MEGNEVEZÉS

TŐKE

KAMAT

ÖSSZESEN

2022. év

2023. év

2022. év

2023. év

2022. év

2023. év

Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

10. melléklet11

Libickozma Községi Önkormányzat

Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Kisértékű eszköz beszerzés

665 000

665000

Szavazófülke

205 000

2022

260000

MFP Kommunális eszköz beszerzés

4 735 000

4735000

Önkormányzat összesen:

5 605 000

0

5 660 000

11. melléklet12

Libickozma Községi Önkormányzat

felújítási kiadási előirányzatai

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2021. évi előirányzat

Összesen

0

0

12. melléklet13

Libickozma Községi Önkormányzat

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE

2021-2023. év

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

SAJÁT ERŐ

TÁMOGATÁS

ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

2021-2023 év

2021-2023 év

2021-2023 év

2021-2023 év

2021-2023 év

2021-2023 év

saját erő

támogatás

bekerülési költség

1.

0

0

0

2.

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

0

0

13. melléklet14

Feladat megnevezése

összes feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

23 422 881

26 433 085

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

11 606 810

11 606 810

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

7 824 493

8 182 437

1.3.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

1 721 578

4 373 838

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

227 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

227 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

4 170 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

4 170 000

4.

Közhatalmi bevételek

B3

800 000

800 000

Jövedelemadók

B311

4.1.

Vagyoni tipusú adók

B34

600 000

600 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

200 000

200 000

4.3.

Gépjárműadók

B354

0

0

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5.

Működési bevételek

B4

0

76 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

64 000

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek

B408

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Egyéb működési bevételek

B411

0

12 000

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

6.1

Tulajdonosi bevételek

B404

6.2

Immateriális javak értékesítése

B51

6.3

Ingatlanok értékesítése

B52

6.4

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.5

Részesedések értékesítése

B54

6.6

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

24 222 881

31 706 085

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12

Maradvány igénybevétele

B813

15 527 675

15 306 474

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

15 527 675

15 306 474

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

13.4.

Betétek megszüntetése

B817

13.5.

Központi irányítószervi támogatás

B818

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

14.5.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

15 527 675

15 306 474

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

39 750 556

47 012 559

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

36942790

38544793

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

12867000

13142000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1740000

1740000

1.3.

Dologi kiadások

K3

18735790

17484093

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2000000

2000000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1600000

4178700

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

198000

1.5.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

1.5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

1.5.5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1600000

1580000

1.5.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

1.5.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

1.5.8.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.5.9.

Kamattámogatások

K510

1.5.10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2400700

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

0

5660000

2.1.

Beruházások

K6

0

5660000

2.2.

Felújítások

K7

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

2.3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

2.3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

2.3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

2.3.7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

2.3.8.

Lakástámogatás

K87

2.3.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

3.

TARTALÉKOK

K512

2000000

2000000

3.1.

Általános tartalék

2000000

2000000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

38942790

46204793

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

807766

807766

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

807766

807766

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

807766

807766

10.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

39750556

47012559

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

2

2

1

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

1

0

0

14. melléklet15

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hó

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

összesen

állami támogatás

2 202 757

2 202 757

2 202 757

2 202 757

2 202 757

2 202 757

2 202 757

2 202 757

2 202 757

2 202 757

2 202 757

2 202 758

26 433 085

működési célú bevétel

20 000

20 000

20 000

16 000

76 000

adóbevételek

50 000

300 000

50 000

50 000

290 000

60 000

800 000

tám.ért.m.c.átvett

0

0

227 000

0

0

0

0

0

0

0

0

227 000

m.célra átvett

0

pénzmaradvány

15306474

15 306 474

ÖnHiKi támogatás

0

működési bevétel

2 202 757

17 559 231

2 729 757

2 222 757

2 252 757

2 222 757

2 202 757

2 272 757

2 492 757

2 262 757

2 202 757

2 218 758

42 842 559

koncessziós díj

0

Előz.évi pénzm.fejl.

0

Felh.c.átvett

4170000

4 170 000

BEVÉTELEK

2 202 757

17 559 231

2 729 757

6 392 757

2 252 757

2 222 757

2 202 757

2 272 757

2 492 757

2 262 757

2 202 757

2 218 758

47 012 559

személyi juttatás

1 152 000

1 090 000

1 090 000

1 090 000

1 090 000

1 090 000

1 090 000

1 090 000

1 090 000

1 090 000

1 090 000

1 090 000

13 142 000

munka.terh.jár

145000

145000

145000

145000

145000

145000

145000

145000

145000

145000

145000

145000

1 740 000

dologi kiadások

1457008

1457008

1457008

1457008

1457008

1457008

1457008

1457008

1457008

1457008

1457008

1457005

17484093

Ellátottak támogatásai

120000

120000

120000

120000

120000

120000

120000

120000

120000

120000

120000

680000

2000000

tám.ért.m.c.átadott

50000

50000

50000

50000

50000

50000

50000

50000

2400700

50000

800000

528000

4178700

Áht. elüli megel.v.fiz

807766

807766

tartalék

2000000

2000000

Mc-tám.kölcs kiadása

működési célú kiadás

3 731 774

2 862 008

4 862 008

2 862 008

2 862 008

2 862 008

2 862 008

2 862 008

5 212 708

2 862 008

3 612 008

3 900 005

41 352 559

Felhalmozási kiadások

felújítás

0

beruházás

150000

260000

200000

315000

4735000

5660000

Fejlesztési kiadások

0

150000

5660000

Műk.és fejl.kiad.össz

3 731 774

2 862 008

5 012 008

2 862 008

2 862 008

2 862 008

2 862 008

2 862 008

5 212 708

2 862 008

3 612 008

3 900 005

47 012 559

15. melléklet16

Közvetett támogatások

eredeti ei.

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)

0

16. melléklet17

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek

s.szám

megnevezés

rovat szám

2023.év

2024.év

2025.év

1.

Önk.műk.támogatás

B11

18000000

18200000

18200000

2.

M.c.tám.ÁHT. Belülr

B1.

500000

500000

0

3.

Közhatalmi bevét

B3.

750000

750000

750000

4.

Mük.bevételek

B4.

5.

M.c.kölcs.vissz

B6.

6.

Tulajd.bevétel

B.7

Bevételek összesen

19250000

19450000

18950000

Kiadások

s.szám

megnevezés

rovat szám

2023.év

2024.év

2025.év

1.

személyi juttatás

K1

8900000

8900000

9200000

2.

Munkad.terh.járulék

K2

1380000

1380000

1320000

3.

Dologi kiadások

K3

7170000

7120000

6850000

4.

Ellátottak p.b.juttat

K4

800000

1050000

580000

5.

Tám.kölcs.nyújt

K508

6.

Támog.ÁHT.belülre

K506

1000000

1000000

1000000

Kiadások összesen

19250000

19450000

18950000

17. melléklet18

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ft

2021

2022

2023

2024

2025

összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

1

A 3. § a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 10. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 11. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 12. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 13. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 14. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 15. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 16. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 17. melléklet a Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.