Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 25

Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.25.

Libickozma Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Libickozma Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, az elfogadott eredeti költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került bemutatásra

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület a csatolt 1. melléklet és 2. mellékleteknek megfelelően az Önkormányzat teljesített 2021. évi kiadási főösszegét 25.136.976 forintban, bevételi főösszegét 40.443.450 forintban állapítja meg.

a) A képviselő-testület az önkormányzat eredménykimutatását a 3. melléklet szerint fogadja el

b) A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését az 6. melléklet 7. melléklet alapján hagyja jóvá.

c) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. melléklet mutatja be

d) Az önkormányzat egyszerűsített költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

e) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 10. melléklet mutatja be.

f) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

g) A helyi önkormányzat adósságának állományát a 13. melléklet alapján állapítja meg

h) A többéves kihatással járó döntéseket a 14. melléklet tartalmazza.

i) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 15. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 16. mellékletben mutatja be.

Létszám előirányzat és teljesítés

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám -3fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi pénzmaradványát a 11. mellékletben foglalt részletezés szerint 15.306.474 Ft összegben hagyja jóvá.

Az önkormányzat vagyona

5. § Az önkormányzat 2021.december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a képviselő testület a 4. melléklet és 5. mellékletek szerint 47.273.157 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerint bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Libickozma Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevétele

Rovat megnevezése

Rovat száma

2021. évi előirányzat

2021.évi Módosított ei.

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező önk.feladat

Kötelező önk.feladat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 633 941

10 633 941

10 640 264

10 640 264

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

5 174 000

5 174 000

5 602 025

5 602 025

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

2 933 082

2 933 082

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

133 583

133 583

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

18 077 941

-

-

18 077 941

21 578 954

21 578 954

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

550 163

550 163

1 748 046

1 748 055

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

18 628 104

-

-

18 628 104

23 327 000

23 327 009

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

600 000

600 000

600 000

444 882

Értékesítési és forgalmi adók

B351

150 000

150 000

150 000

289 725

Fogyasztási adók

B352

-

-

Gépjárműadók

B354

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

-

17 389

Közhatalmi bevételek

B3

750 000

-

-

750 000

750 000

751 996

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

-

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

-

Tulajdonosi bevételek

B404

-

69 734

Ellátási díjak

B405

-

-

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

Kamatbevételek

B4082

-

16

Egyéb működési bevételek

B411

-

2 420

Működési bevételek

B4

-

-

-

-

-

72 170

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

-

62 613

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

62 613

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

19 378 104

-

-

19 378 104

24 077 000

24 213 788

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

15 421 896

15 421 896

15 421 896

15 421 896

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

15 421 896

-

-

15 421 896

15 421 896

15 421 896

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

807 766

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

15 421 896

-

-

15 421 896

15 421 896

16 229 662

Finanszírozási bevételek

B8

15 421 896

15 421 896

15 421 896

16 229 662

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

34 800 000

-

-

34 800 000

39 498 896

40 443 450

2. melléklet

Libickozma Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásai

Rovat megnevezése

Rovat száma

2021. évi előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező önk.feladat

Kötelező önk.feladat

Személyi juttatások

K1

8 894 000

-

-

8 894 000

8 944 000

8 728 124

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 484 000

-

-

1 484 000

1 484 000

1 319 599

Dologi kiadások

K3

19 298 882

-

-

19 298 882

17 376 878

6 604 396

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

900 000

-

-

900 000

900 000

400 000

Helyi önk.előző évi elszámolásából adódó befizetések

K5021

63 000

62 300

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 500 000

1 500 000

1 500 000

845 394

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

2 687 900

2 687 900

Tartalékok

K513

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 500 000

-

-

3 500 000

6 250 900

3 595 594

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

20 000

18 490

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

3 000 000

2 955 997

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

800 000

791 658

Beruházások

K6

-

-

-

-

3 820 000

3 766 145

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

Felújítások

K7

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

Költségvetési kiadások

K1-K8

34 076 882

-

-

34 076 882

38 775 778

24 413 858

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

723 118

723 118

723 118

723 118

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

723 118

-

-

723 118

723 118

723 118

Finanszírozási kiadások

K9

723 118

-

-

723 118

723 118

723 118

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

34 800 000

-

-

34 800 000

39 498 896

25 136 976

3. melléklet

Önkormányzat eredménykimutatása

TÁRGY ÉV

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

887 790

02.Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysz.bevételei

-

03.Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

69 734

I.Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

957 524

06.Központi működési célú támogatás eredményszemléletű bevétele

21 578 954

07.Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele

1 810 668

08.Felhalmozási támogatások eredményszemléletű bevételei

-

09.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

236 349

III.Egyéb eredményszemléletű bevételek

23 625 971

10Anyagköltség

2 733 805

11.Igénybevett szolgáltatások értéke

2 490 336

11.Eladott áruk beszerzési értéke

-

12.Eladott(közvetített)szolgáltatások értéke

-

IV.Anyagjellegű ráfordítások

5 224 141

14.Bérköltség

4 350 022

15.Személyi jellegű egyéb kifizetések

4 361 694

16.Bérjárulékok

1 327 287

V.Személyi jellegű ráfordítások

10 039 003

VI.Értékcsökkenési leírás

3 789 395

VII.Egyéb ráfordítások

6 701 287

A)TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

- 1 170 331

17.Kapott(járó) osztalék,részesedés

-

18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

-

19.Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

-

20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

16

VIII.Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

16

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

358

IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai

-

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

- 342

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

- 1 170 673

4. melléklet

Önkormányzat vagyonkimutatás 2021.december 31.

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

32261233

31560625

97,83

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

7552

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

7552

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

7552

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

32153681

31346325

97,49

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

20199843

19481033

96,44

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

7982918

7797416

97,68

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

11901245

11367937

95,52

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

315680

315680

100

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

11653900

9065292

77,79

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

11653900

9065292

77,79

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

0

0

0

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

299938

2800000

933,53

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

299938

2800000

933,53

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

100000

214300

214,3

1. Tartós részesedések

A/III/1

100000

214300

214,3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

100000

214300

214,3

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

0

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

160000

I. Készletek

B/I

0

160000

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

15467839

15312088

98,99

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

214590

88715

41,34

III. Forintszámlák

C/III

15253249

15223373

99,8

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

519257

519257

149,58

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

360496

85033

23,59

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

138761

135411

97,59

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

20000

20000

100

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

-34647

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

48213682

47273157

98,05

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

46564991

45394318

97,49

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

16359135

16359135

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

229940

229940

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

3382790

3382790

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

31356555

26593126

84,81

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-4763429

-1170673

24,58

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

796369

920937

115,64

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

7308

68387

935,78

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

723118

826936

114,36

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

65943

25614

38,84

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

852322

957902

112,39

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

48213682

47273157

98,05

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

6351903

7138689

112,39

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

2536246

2965805

116,94

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

-115800

-115800

-100

Függő kötelezettségek

L/7

887

887

100

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

5. melléklet

önkormányzat 2021. évi vagyonmérlege

Megnevezés

Előző év állományi érték

Tárgy év

ESZKÖZÖK

A)

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

32 261 233

31 560 625

I)

Immateriális javak

7 552

-

II)

Tárgyi eszközök

32 153 681

31 346 325

1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

20 199 843

19 481 033

2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11 653 900

9 065 292

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

100 000

214 300

B)

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

-

-

I.

Készletek

-

160 000

II.

Értékpapírok

C)

Pénzeszközök

15 467 839

15 312 088

I.

Lekötött bankbetétek

II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

214 590

88 715

III-IV.

Forintszámlák, devizaszámlák

15 253 249

15 223 373

V.

Idegen pénzeszközök

D)

Követelések

519 257

240 444

I.

Költségvetési évben esedékes követelések

360 496

85 033

II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

138 761

135 411

III.

Adott előlegek

III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

20 000

20 000

E)

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

- 34 647

F)

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

48 213 682

47 273 157

FORRÁSOK

G)

Saját tőke

46 564 991

45 394 318

I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

16 359 135

16 359 135

II.

Nemzeti vagyon változásai

229 940

229 940

III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 382 790

3 382 790

IV.

Felhalmozott eredmény

31 356 555

26 593 126

V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

VI.

Mérleg szerinti eredmény

- 4 763 429

- 1 170 673

H)

Kötelezettségek

796 369

920 937

I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

7 308

68 387

II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

723 118

826 936

III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

65 943

25 614

I)

Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások

J)

Passzív időbeli elhatárolások

852 322

957 902

FORRÁSOK ÖSSZESEN

48 213 682

47 273 157

6. melléklet

önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése

2021. eredeti.e.i.

2021.mód.e.i.

2021.tény

Immateriális javak beszerzése,létesítése

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

3 020 000

2 974 487

Solis 20 traktor beszerzés

0

2 800 000

2 800 000

Kisértékű eszközök

220 000

174 487

Beruházási célú ÁFA

0

800 000

791 658

összesen:

0

3 820 000

3 766 145

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:

0

3 820 000

3 766 145

7. melléklet

önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai célonként

felújítási cél megnevezése

2021.eredeti.e.i.

2021.mód.e.i.

2021.tény

Ingatlanok felújítása

Felújítás ÁFA

összesen:

0

0

0

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:

0

0

0

8. melléklet

Pénzeszközök változása

Megnevezés

Összeg

1

Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-én ebből

15 467 839

2

Ÿ Bankszámlák egyenlege

15 253 249

3

Ÿ Pénztárak , betétk. egyenlege

214 590

4

Bevételek ( + )

31 263 399

5

Kiadások ( - )

31 419 150

6

Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből

15 312 088

7

Ÿ Bankszámlák egyenlege

15 223 373

8

Ÿ Pénztárak, betétk. egyenlege

88 715

9. melléklet

egyszerűsített mérleg

ELŐZŐ ÉV

TÁRGY ÉV

ESZKÖZÖK

A)NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN:

32 261 233

31 560 625

I. Immateriális javak

7 552

-

II.Tárgyi eszközök

32 153 681

31 346 325

III.Befektetett pénzügyi eszközök

100 000

214 300

IV.Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZK. ÖSSZESEN

-

160 000

I. Készletek

-

160 000

C) PÉNZESZKÖZÖK

15 467 839

15 312 088

D) KÖVETELÉSEK

519 257

240 444

I.Költségvetési évben esedékes követelések

360 496

85 033

II.Költségvetési évet követően esedékes köv.

138 761

135 411

III.Követelés jellegű sajátos elszámolások

20 000

20 000

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

- 34 647

-

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

-

-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

48 213 682

47 273 157

FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

46 564 991

45 394 318

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

16 359 135

16 359 135

II: Nemzeti vagyon változásai

229 940

229 940

III.Egyéb eszközök induláskori értéke

3 382 790

3 382 790

IV. Felhalmozott eredmény

31 356 555

26 593 126

VI. Mérleg szerinti eredmény

- 4 763 429

- 1 170 673

H) KÖTELEZETTSÉGEK

796 369

920 937

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

7 308

68 387

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

723 118

826 936

III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

65 943

25 614

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

852 322

957 902

II.Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

852 322

843 602

III.Halasztott eredményszemléletű bevételek

114 300

FORRÁSOK ÖSSZESEN

0

48 213 682

47 273 157

10. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatás

2021.eredeti e.i.

2021.mód.e.i.

2021.tény

Szociális, rászorultsági ellátás

Családi támogatás (Erzsébet utalvány)

Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított

0

0

0

Köztemetés

0

0

0

Települési támogatás

0

50000

önkormányzat által saját hatáskörben adott tám.

350000

összesen:

900000

900000

400000

ELLÁTOTTAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:

900000

900000

400000

11. melléklet

Egyszerűsített pénzmaradvány

Alaevékenység költségvetési bevételei

24 213 788

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

24 413 858

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege

- 200 070

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

16 229 662

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

723 118

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

15 506 544

A) Alaptevékenység maradványa

15 306 474

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

-

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

-

B) Vállalkozási tevékenység maradványa

-

C) Összes maradvány

15 306 474

D) Alaptevék. kötelezettségvállalással terhelt maradványa

E) Alaptevékenység szabad maradványa

15 306 474

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

-

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

-

12. melléklet

Az Áht. 24.§.(4) bek. c.) pontja szerinti közvetett támogatások

Támogatás megnevezése

létszám (fő)

Összeg (Ft.)

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

ebből:

magánszemély kommunális adója

építményadó

telekadó

gépjárműadó

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Támogatás mindösszesen:

0

0

13. melléklet

Tájékoztató az önkormányzat adósságállományáról

A kimutatásban az önkormányzat

- adósságállománya,

- az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya

szerepel egymással szembe állítva, mérlegszerűen.

(A kimutatás a rendelkezésre álló analitikus nyilvántartási rendszer alapján került kidolgozásra.)

A bemutatott mérlegek:

I. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány lejárat szerinti bontásban,

II. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány hitelezők szerinti bontásban, valamint

III. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány eszközök szerinti bontásban.

I. Az önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint

Lejárat

Megnevezés

Összeg

2021. évi terv

2021. évi tény

2020. évi tény

Az önkormányzat adósságállománya

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Beruházási és fejlesztési hitelek

3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek

4. Rövid lejáratú kölcsönök

5. Rövid lejáratú hitelek

6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek

Összes adósságállomány:

Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya

1. Tartósan adott kölcsönök összesen

2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek

3. Rövid lejáratú kölcsönök

4. Egyéb (hitel) követelések

5. Összes hitelállomány:

Megnevezés

2021. évi terv

2021. évi tény

2020. évi tény

1. Összes adósságállomány

2. Összes hitelállomány

3. Adott és kapott hitelek egyenlege (1-2)

Szöveges indoklás

Az önkormányzat adósságállománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat.

Az adósságállományon belül a legnagyobb adóssági tétel csoportot jelenti a

Ennek az adósságnak a keletkezési oka, körülményei:

Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat.

Az önkormányzat által nyújtott hitelek közül a legnagyobb hitelállománnyal a

rendelkezik.

Az önkormányzat ezeket a hiteleket az alábbi okból nyújtotta:

Összességében megállapítható, hogy az adott és kapott hitelek egyenlege a beszámoló évére kimutatott állomány alapján …………... Ft.

II. Az önkormányzat adósság- és hitelállománya hitelezők szerinti bontásban

A csoportosítás szempontja a hitelező, amelyből kiderül, hogy az önkormányzat adóssága hány hitelezőtől és milyen összegű hitelezésből származik, illetve, hogy az önkormányzat által nyújtott hitelek kinél, mely szerveknél vannak, s azok milyen összeget tesznek ki.

Az önkormányzat adósságállománya hitelezők szerinti bontásban

Sorszám

A hitelező neve

Összeg

2021. évi terv

2021. évi tény

2019. évi tény

1.

2.

3.

I. Belföldi hitelek összesen:

1.

2.

3.

II. Külföldi hitelek összesen:

III Hitelek mindösszesen (I.+II.):

Az önkormányzat által nyújtott hitelek esetében a hitellel érintettek

Sorszám

A hitellel érintett neve, megnevezése

Összeg

2021. évi terv

2021. évi tény

2019. évi tény

1.

2.

3.

Nyújtott hitelek összesen:

14. melléklet

Tájékoztató az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi.

Sor-szám

Döntés megnevezése

Érintett évek

Döntés indoklása a fedezetre

2019. tény

2021. terv

2021.tény

2021. terv

2022. terv

2023. terv

történő utalással

1.

K:

K:

K:

K:

K:

K:

B:

B:

B:

B:

B:

B:

2.

K:

K:

K:

K:

K:

K:

B:

B:

B:

B:

B:

B:

3.

K:

K:

K:

K:

K:

K:

B:

B:

B:

B:

B:

B:

4.

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

5.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

6.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

7.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

8.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

9.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

10.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

Az önkormányzatnk nincs többéves kihatással járó döntése

15. melléklet

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek

s.szám

megnevezés

rovat szám

2022.év

2023.év

2024.év

1.

Önk.műk.támogatás

B11

18000000

18200000

18200000

2.

M.c.tám.ÁHT. Belülr

B1.

500000

500000

0

3.

Közhatalmi bevét

B3.

750000

750000

750000

4.

Mük.bevételek

B4.

5.

M.c.kölcs.vissz

B6.

6.

Tulajd.bevétel

B.7

Bevételek összesen

19250000

19450000

18950000

Kiadások

s.szám

megnevezés

rovat szám

2022.év

2023.év

2024.év

1.

személyi juttatás

K1

8900000

8900000

9200000

2.

Munkad.terh.járulék

K2

1380000

1380000

1320000

3.

Dologi kiadások

K3

7170000

7120000

6850000

4.

Ellátottak p.b.juttat

K4

800000

1050000

580000

5.

Tám.kölcs.nyújt

K508

6.

Támog.ÁHT.belülre

K506

1000000

1000000

1000000

Kiadások összesen

19250000

19450000

18950000

16. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

ei.felh.ütemterv

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hó

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

összesen

állami támogatás

1 798 246

1 798 246

1 798 246

1 798 246

1 798 246

1 798 246

1 798 246

1 798 246

1 798 246

1 798 246

1 798 246

1 798 248

21 578 954

működési célú bevétel

24 056

24 056

24 058

72 170

adóbevételek

62 600

62 600

62 600

62 600

62 600

62 600

62 600

62 600

62 600

62 600

62 600

63 396

751 996

tám.ért.m.c.átvett

145 670

145 670

145 670

145 670

145 670

145 670

145 670

145 670

145 670

145 670

145 670

145 685

1 748 055

m.célra átvett

62613

62 613

pénzmaradvány

15421896

15 421 896

ÁHT megelőlegezés

807766

807 766

működési bevétel

2 006 516

2 069 129

2 006 516

17 452 468

2 006 516

2 006 516

2 030 572

2 006 516

2 006 516

2 030 574

2 006 516

2 815 095

40 443 450

koncessziós díj

0

Előz.évi pénzm.fejl.

0

Felh.c.bevétel

0

BEVÉTELEK

2 006 516

2 069 129

2 006 516

17 452 468

2 006 516

2 006 516

2 030 572

2 006 516

2 006 516

2 030 574

2 006 516

2 815 095

40 443 450

személyi juttatás

727 340

727 340

727 340

727 340

727 340

727 340

727 340

727 340

727 340

727 340

727 340

727 384

8 728 124

munka.terh.jár

109966

109966

109966

109966

109966

109966

109966

109966

109966

109966

109966

109973

1 319 599

dologi kiadások

550366

550366

550366

550366

550366

550366

550366

550366

550366

550366

550366

550370

6604396

Ellátottak támogatásai

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

70000

400000

tám.ért.m.c.átadott

300000

300000

300000

300000

300000

300000

300000

300000

300000

300000

300000

295594

3595594

Áht. elüli megel.v.fiz

723118

723118

tartalék

0

Mc-tám.kölcs kiadása

működési célú kiadás

2 440 790

1 717 672

1 717 672

1 717 672

1 717 672

1 717 672

1 717 672

1 717 672

1 717 672

1 717 672

1 717 672

1 753 321

21 370 831

Felhalmozási kiadások

felújítás

0

beruházás

266145

3500000

3766145

Fejlesztési kiadások

0

0

0

0

0

0

266145

0

0

0

3500000

3766145

Műk.és fejl.kiad.össz

2 440 790

1 717 672

1 717 672

1 717 672

1 717 672

1 717 672

1 717 672

1 983 817

1 717 672

1 717 672

1 717 672

5 253 321

25 136 976