Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól

Hatályos: 2022. 10. 11- 2023. 03. 31

Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól1

2022.10.11.

Libickozma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló l993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1.  § (1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján a központi költségvetés a települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást nyújt.

(2) E rendelet célja, hogy Libickozma településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a jogszabályi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, települési támogatás, mint egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Libickozma Község közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen élő állampolgárokra.

(4) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.

2. A támogatás feltételei

2.  § (1) Libickozma Község Önkormányzata térítésmentesen szociális célú tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Libickozma községben bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

(2) A Libickozmai lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben - ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe a háztartás tagjaként.

3.  § (1) A szociális célú tűzifára benyújtott kérelmek elbírálásakor, amennyiben a kérelmet a rendeletben rögzítetteknek megfelelően benyújtja és rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, a kérelem beérkezésének sorrendjében részesül tűzifa juttatásban az, aki a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatás) jogosult.

d) a gyermekvédelmi és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család.

e) 65 éven felüli nyugdíjas.

(2) A 3. § (1) bekezdés a)–e) pontokban jogosultság fennállását a kérelmezőnek dokumentumokkal igazolnia kell.

4.  § Térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult legfeljebb 5 m³ mennyiségben az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén az a személy, aki a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak szerint Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalnál személyesen, vagy meghatalmazottja útján benyújtotta, fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, amelyről e kérelem beadásakor nyilatkozik.

3. A támogatás igénylésének menete

5.  § (1) A térítésmentes szociális célú tűzifára irányuló kérelmet 2022. október 31. napjáig lehet beadni. A kérelmek a beadási határidőt követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra. A kérelem e rendelet 1. melléklete, amely tartalmazza a kérelem beadásakor kötelezően csatolandó mellékleteket. A kérelmek elbírálása a beérkezés sorrendjében történik.

(2) A kérelmező benyújtott kérelmét három munkanapon belül kiegészítheti, a szükséges egyéb dokumentumokat pótolhatja.

(3) A kérelmek elbírálásáról Libickozma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő rendes ülésén, de legkésőbb 2022. november 15. napjáig dönt.

(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. A tűzifa házhoz szállításáról legkésőbb 2023. január 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.

6.  § A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

7.  § Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa értékének, továbbá a kiszállítás költségének visszafizetésére.

4. Záró rendelkezések

8.  § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. március 31-én hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. október 12. napjával.