Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2023. 04. 28

Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

2023.04.28.

Libickozma Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Jelen rendelet hatálya Libickozma Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) Az 1. § hatálya alá tartozó költségvetési szerveknek a kiadások teljesítésekor előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére kizárólag az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

3. § (1) Az önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek készpénzes kiadásaik teljesítése érdekében költségvetési pénzforgalmi számlájukról és annak alszámláiról a házipénztári forgalom lebonyolítására.

(2) A házipénztárból az alábbi kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatás, hóközi munkabér kifizetések,

b) Foglalkoztatottak részére fizetett költségtérítések (ruházati, egyéb költségtérítések),

c) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai,

d) Munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítés

e) Illetményelőleg, fizetési előleg, TB ellátás

f) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás kifizetése

g) Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)

h) Vásárlási előleg

i) Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag vásárlásra,

j) Élelmiszer beszerzésre,

k) Könyv, folyóirat, irodaszer, nyomtatvány beszerzésére,

l) Munka és védőruha beszerzésére

m) Posta költségre,

n) Belföldi, külföldi kiküldetés költségtérítése, napidíja

o) Reklám és propaganda kiadások

p) Tárgyi eszközök beszerzésének, felújításának kiadásai

q) Egyéb szolgáltatásokkal, készletbeszerzésekkel kapcsolatos kiadások

r) Karbantartással, működtetéssel, kisebb javítási munkálatokkal kapcsolatos kiadások

s) Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos kiadások teljesítésére.

t) Ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális és gyermekvédelmi ellátások

u) Önkormányzati rendelet alapján megítélt szociális ellátások kifizetésére.

v) Egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.