Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, házszámok megállapításának szabályairól

Hatályos: 2023. 04. 26

Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, házszámok megállapításának szabályairól

2023.04.26.

Libickozma Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

1. § (1) Libickozma község belterületén és a külterületi lakott helyeken a közterületeket el kell nevezni. Libickozma községben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (1) bekezdésében foglaltak mellett a külterületi egyéb közterületeket is elnevezéssel lehet ellátni, közterületi elnevezés hiányában helyrajzi számmal kell jelölni.

(2) A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, és utótagként a közterület jellegére utaló meghatározásból (út, utca, tér, köz, sor stb.) áll.

(3) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, továbbá arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.

(4) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

(5) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani.

(6) Ha egy közterület községrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik és – az elkülönüléstől számított egy éven belül – új nevet kell adni a közterületnek.

(7) A közterület nevének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

2. § (1) A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból indulhat.

(2) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester,

b) a Képviselő-testület bizottsága,

c) a helyi önkormányzat képviselője,

d) Libickozma község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,

e) Libickozma község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

(3) A közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(4) Közterületet elnevezni olyan személyről lehet,

a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és közmegbecsülésnek örvend;

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó;

c) akinek Libickozma település életében, történelmében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Libickozma település fejlődéséhez.

(5) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Libickozma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik.

(6) A közterület elnevezéséről szóló képviselő-testületi döntést a helyben szokásos módon – a közös hivatal hirdetőtábláján, a község honlapján – közzé kell tenni.

(7) A közterület elnevezéséről, illetve átnevezéséről az elnevezés, illetve átnevezés hatályba lépését követően értesíteni kell az érintett közterületen lakcímmel rendelkező személyeket, az érintett ingatlantulajdonosokat, továbbá az illetékes hatóságokat, így különösen a járási hivatalt, a rendőrkapitányságot, a tűzoltóságot, a mentőszolgálatot, valamint a postát.

3. § (1) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.

(2) A közterületi névtáblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni.

(3) A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő 1 évig átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi mellett kell elhelyezni.

2. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok

4. § (1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

(2) Az ingatlanokat a település központjától kifelé haladva növekvő házszámmal kell ellátni, úgy, hogy az út bal oldalán a páros, jobb oldalán a páratlan házszámok legyenek.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott számozás adott közterületen nem lehetséges, vagy a már kialakult gyakorlat indokolja, a házszámozás más, egyedileg meghatározott módon is történhet.

(4) A csak egy oldalon beépíthető közterület házszám-megállapítása 1-től kezdődően folyamatosan is történhet.

(5) Terek esetén a házszám-megállapítás 1-től kezdődően folyamatosan, az óramutató járásával megegyezően alakítandó ki.

(6) Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot megállapítani, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.

5. § (1) A házszámokat és azok változásait hivatalból, illetve azon személy kérelmére, akinek házszám változáshoz jogos érdeke fűződik a jegyző határozattal állapítja meg.

(2) A házszám megállapításáról szóló határozatot közölni kell az érintett ingatlannal rendelkezni jogosulttal, továbbá a 2. § (7) bekezdésében meghatározott hatóságokkal.

(3) A jegyző határozata alapján azok a személyek, akik az érintett ingatlanon lakcímmel rendelkeznek, kötelesek az új lakcímüket hivatalos okmányaikon átvezettetni.

(4) A kialakult házszámozás után megosztott ingatlanok esetén a helyrajzi szám változással nem érintett ingatlan, vagy, ha a megosztással érintett valamennyi ingatlan helyrajzi száma megváltozik, a kisebb értékkel rendelkező szomszédos házszám melletti ingatlan házszámozásának változatlanul hagyása mellett, a megosztás után keletkezett új ingatlan/ok címe a korábbi házszám „/A”, „/B,” „/C”, stb. kiegészítést kapja.

(5) A kialakult számozás után – ingatlan-nyilvántartásban is bejegyzett – egyesített/összevont ingatlanok az egyesítés/összevonás előtti, kisebb értékkel rendelkező ingatlan házszámát kapják.

6. § (1) E rendelet 4–5. §-ainak rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglevő közterületek házszámozását nem érintik.

(2) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozzák.

7. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát (továbbiakban együtt: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

3. Záró rendelkezések

8. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 8/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelet.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.