Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2023. 04. 26

Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

2023.04.26.

Libickozma Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 16. §-ában, 40. §-ában és 42. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Libickozma község közigazgatási területén lévő köztemetőben

a) a köztemető üzemeltetőjére,

b) az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokat igénybe vevő természetes és jogi személyekre,

c) a vállalkozásszerűen munkát végző természetes és jogi személyekre, valamint

d) a temetőlátogatókra terjed ki.

(2) Libickozma község közigazgatási területén az alábbi, működő köztemető helyezkedik el: 8707 Libickozma, 06/2 hrsz.

2. Az üzemeltető kijelölése

2. § Az Önkormányzat a köztemető és létesítményeik fenntartásáról, valamint az ott folyó temetkezési és – jelen rendelet szerinti – egyéb tevékenységek végzéséről a Szent Lázár Temetkezési Kft. (székhelye: 7443 Somogyjád, Fő utca 91.) (a továbbiakban: üzemeltető) kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretein belül gondoskodik.

3. Az üzemeltető feladata

3. § (1) Az üzemeltető a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatokon túl jelen rendeletben, valamint a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően:

a) ügyfélszolgálatot működtet, ennek keretében gondoskodik a bejelentések intézéséről, a panaszok kivizsgálásáról, valamint orvoslásáról,

b) tájékoztatja a köztemetőbe látogatókat a köztemetőben kihelyezett hirdetőtáblákon, valamint internetes honlapján keresztül,

c) sírhelykiosztási tervet készít, mely alapján kijelöli a sírhelyeket,

d) összehangolja a temetéseket,

e) gondoskodik az elhunytak megfelelő módon történő hűtéséről,

f) gondoskodik a ravatalozó és kiszolgáló helyiségek karbantartásáról, javításáról, takarításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről,

g) üzemelteti és karbantartja a köztemető nyilvános illemhelyét,

h) elvégzi a köztemetőben található zöldterületek és fás szárú növények gondozását, kezelését,valamint

i) biztosítja a köztemető infrastruktúrájának állagmegóvását.

(2) Az üzemeltető vezeti a sírbolt könyvet és a temetési helyek nyilvántartását, valamint számítógépes nyilvántartást vezet. A köztemető működése során keletkezett dokumentumokat a köztemető fennállásáig az üzemeltetőnek azok épségét biztosító módon, páncélszekrényben kell megőriznie, azt követően át kell adnia a Somogy Megyei Levéltárnak.

II. Fejezet

Temetési helyek

4. § (1) A köztemetőben temetkezésre szolgálnak:

a) a felnőtt egyeszemélyes sírhely,

b) a felnőtt kétszemélyes sírhely,

c) a gyermek sírhely,

d) a sírbolt (kripta),

e) a díszsírhely,

(2) Az üzemeltető által kijelölt sírhelytáblákat, sírhelysorokat és a temetési helyeket folyószámmal kell megjelölni. A díszsírhelyeket külön meg kell jelölni.

(3) A sírhelytáblák között legalább 4 m széles utat, a sírhelysorok között legalább 60 cm széles távolságot kell hagyni.

(4) A temetési helyeket a temetés alatt álló sírhelytáblákban az üzemeltető folytatólagos sorrendben jelöli ki. Ettől eltérni csak a temetési helyen található talaj minősége (például talajösszetétel, talajvízszint) miatt lehet.

4. Sírhelyek

5. § (1) Az egyes sírhely mérete: 250 cm hosszú és 150 cm széles. Egyes sírhelyre legfeljebb két koporsó és legfeljebb hat urna helyezhető el.

(2) A kettős sírhely mérete: 250 cm hosszú és 250 cm széles. Kettős sírhelyre legfeljebb négy koporsó és tizenkét urna helyezhető el.

(3) A 10 éven aluli gyermek elhelyezésére szolgáló sírhely mérete: 180 cm hosszú és 100 cm széles.

(4) A sírboltok mérete: 400 cm hosszú 300 cm széles.

(5) Az urna földbetemetése esetén az egyes urnasírhely mérete: 155 cm hosszú és 110 cm széles. Az egyes urnasírhelyen hat urna helyezhető el.

(6) Az urnafülke építményben az egyes urnák elhelyezésére szolgáló fülkék egyszemélyesek.

(7) Felnőtt sírhely megváltása esetén felnőtt sírhelytáblába 10 éven aluli gyermek is eltemethető. Ebben az esetben a sírhely méreteinek a megváltásra került sírhely méreteivel azonosnak kell lennie.

6. § (1) A sírhelyeket egymástól, illetve más temetési helytől legalább 60 cm távolságra kell elhelyezni.

(2) A gyermek sírhelyeket egymástól, illetve más temetési helytől legalább 30 cm távolságra kell elhelyezni.

5. Temetési helyek feletti rendelkezési jog

7. § (1) A temetési helyekért – a díszsírhelyek, díszurnasírhelyek kivételével – az eltemettetőnek, vagy az eltemetésre kötelezettnek megváltási díjat kell fizetnie.

(2) A köztemetőben található temetési helyekért fizetendő megváltási díj, valamint az újraváltási díj mértékét a 1. melléklet tartalmazza. A használati időre esedékes díjat, valamint újraváltási díjat előzetesen kell megfizetni.

(3) A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama:

a) sírhelyek esetén 25 év,

b) sírbolt esetén 25 év

(4) A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama az első temetés napjával kezdődik.

(5) A rendelkezési jog jogosultja a temetési hely feletti rendelkezési jogát – a közeli hozzátartozójára történő ingyenes, az üzemeltető által jóváhagyott átruházás esetét kivéve - nem jogosult átruházni.

(6) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult a megváltási idő lejártát követő 1 éven belül az újra váltásról a síremlékre ragasztott figyelmeztető matrica után sem gondoskodik, akkor az üzemeltető a temetési helyet újból értékesítheti.

(7) Lejárt megváltású, elhagyott sírhelyek újra hasznosítása az üzemeltető joga. Minden esetben fel kell hívni a korábbi eltemetés tényére az új sírhely megváltójának a figyelmét.

(8) A rokoni háttér nélküli, elhagyott sírokon lévő síremlékkel a temető üzemeltetője rendelkezik. A sírhelyeket újra lehet értékesíteni, ha az üzemeltető egy év időtartamon belül a temetőben jól látható helyen ezzel kapcsolatos hirdetményt tesz közzé, ezzel egy időben matricával hívja fel a figyelmet és a sírokat nem váltja meg újra senki. Döntése alapján az arra alkalmas síremlékeket a temetőben erre a célra kijelölt helyen megőrizheti. A betonkeretek, fedőlapok újra felhasználása, vagy elbontása az üzemeltető joga és kötelessége.

(9) Düledező síremlék, sírbolt helyreállítására az üzemeltető a rendelkezésre jogosult hozzátartozót (örököst) köteles felhívni. Amennyiben a síremlék, sírbolt állítója (örököse) ismeretlen, úgy a felhívást a temető hirdetőtábláján 90 napra ki kell függeszteni. A helyreállításról – saját költségén – a jogosult hozzátartozó köteles gondoskodni. Ha a felhívásra a síremléket vagy a sírboltot nem állítják helyre, az üzemeltető elrendeli a síremlék, sírbolt eltávolítását, illetőleg a sírboltba a további temetést megtiltja.A temetőben lévő létesítmények biztonságos voltát az üzemeltető folyamatosan köteles ellenőrizni.

6. Lezárt temetőkre vonatkozó rendelkezések

8. § (1) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni.

(2) A lezárt köztemetőt, illetve a lezárt sírhelytáblát mindaddig kegyeleti helyként kell gondozni, amíg a kiürítéséről döntés nem születik. Az üzemeltető köteles a lezárt köztemető karbantartását rendszeresen elvégezni.

III. Fejezet

A köztemető használatának és igénybevételének általános szabályai

7. Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások

9. § (1) Az elhunyt köztemetőn belüli ravatalozásával, a köztemetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező.

(2) A temetkezési szolgáltatók a köztemetői létesítmények, továbbá az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a 3. mellékletben meghatározott díjat kötelesek fizetni.

(3) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást csak az a temetkezési szolgáltató láthat el, amely az engedélyező hatóságtól engedélyt kapott a temetkezési szolgáltatási tevékenység végzésére.

(4) A temetkezési szolgáltatást végző köteles a temetés időpontját az üzemeltetővel előzetes egyeztetni.

10. § (1) A köztemetőben a temetések időpontját a temetőkről és temetkezésről szóló törvény, valamint végrehajtási rendeleteinek megfelelően, az eltemettető kívánságának figyelembe vételével az üzemeltető állapítja meg.

(2) A köztemetőben eltemetésre kerülő holttesteket - akkor is, ha a halott-kezelést korábban nem az üzemeltető végezte – az üzemeltető helyezi el a ravatalozóba, vagy – amennyiben a temettető vagy a temetésre kötelezett, a temetkezési szolgáltató igénybe kívánja venni – az eltemetésig a hűtőbe. A holttest elhelyezése a kegyeleti jogok sérelmével nem járhat.

(3) A koporsó, urna és urnatartó köztemetőn belüli szállításáról a köztemető rendjének biztonsága érdekében az üzemeltető gondoskodik. A szállítás gépjárművel, elektromos gépjárművel, kerekes targoncával vagy kézben történhet.

11. § A felravatalozás a ravatalozó helyiségben történik. A ravatalozó és felszereltsége az üzemeltető használatában vannak, igénybevételük - az eltemettető vagy a temetkezési szolgáltató általi megrendelés esetén - kötelező.

12. § (1) A sírhely, urnasírhely kiásását az eltemettető vagy a temetkezési szolgáltató az üzemeltetőtől rendeli meg. A sírhely, urnasírhely kiásását csak azt követően lehet megkezdeni, hogy a sírhely megváltás díja megfizetése igazolásra került. A sírt a jelen rendeletben meghatározott méreteknek megfelelően kell kiásni úgy, hogy a betemetés biztonságosan végrehajtható legyen, ne veszélyeztesse az élet- és vagyonbiztonságot.

(2) A sírba helyezésről, urna elhelyezéséről az üzemeltető szakszemélyzete gondoskodik.

(3) A sírgödör visszahantolására - más temetési hely károsítása nélkül - az üzemeltető köteles. A visszahantolás során gondoskodni kell a sírhely környezetének, valamint a már meglévő temetési helyek érintett környezetének rendezéséről is. Ha ez a temetéskor nem végezhető el, az üzemeltető legkésőbb három napon belül gondoskodik annak elvégzéséről.

(4) Rátemetés csak jelen rendeletben előírt feltételek fennállása esetén, sírnyitási engedély alapján végezhető.

13. § (1) A sírnyitást és az exhumálást a sírgödör fokozatos mélyítésével kell elvégezni úgy, hogy az a sírjelben, síremlékben kárt ne okozzon. Ha a sírnyitás előreláthatólag ezeket veszélyezteti, ezt jelezni kell a temetési hellyel rendelkezni jogosult személy felé. A sírnyitást ebben az esetben a rendelkezni jogosult személy írásbeli hozzájárulása esetén lehet folytatni. A sírnyitás során fokozott gondot kell fordítani a biztonságos munkavégzésre, a munkavédelmi szabályok betartására és a kegyeleti jogok megtartására.

(2) Az exhumálás során felszínre kerülő holttest maradványok összegyűjtését az engedélyben írottak szerint, a kegyeleti jogok megtartásával úgy kell elvégezni, hogy a temetőlátogatókat ne zavarja.

(3) Az exhumálás következtében megüresedett temetési hely használati joga megszűnik, kivéve ha a rendelkezni jogosult személy annak fenntartásáról nyilatkozik, amellyel egyidejűleg az esedékes sírhely megváltási díjat vagy újraváltási díjat megfizeti. A nyilatkozat csak írásban tehető meg.

(4) A köztemetőben végzett temetési munkák során talált értékekről és a találás körülményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni.

8. A köztemető rendje

14. § (1) A köztemető nyitvatartási ideje: 0-24 óráig.

(2) Az üzemeltető a nyitvatartás rendjét a köztemető valamennyi bejáratánál kifüggeszti és az internetes honlapján közzéteszi. Az üzemeltető a temetőlátogatókat a nyitvatartást érintő változásokról a köztemető valamennyi bejáratánál, valamint internetes honlapján tájékoztatja.

15. § (1) A temetőlátogatók kegyeletüket a köztemető nyitvatartási idején belül róhatják le úgy, hogy e közben nem zavarhatják a köztemetőben folyó temetési szertartások végzését, valamint mások kegyeletnyilvánítását.

(2) A köztemetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet köteles tanúsítani.

(3) A köztemető területén tizenkét éven aluli gyermek csak nagykorú személy felügyelete mellett tartózkodhat.

(4) A köztemetőbe a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával rendelkező, valamint csecsemőt, vagy 75 év feletti személyt szállító járművek az üzemeltető engedélye nélkül, térítésmentesen is behajthatnak, amennyiben az érvényes parkolási igazolványt a járműben elhelyezték, csecsemő szállítása esetén annak tényét a behajtáskor igazolták, illetve a 75 év feletti személy a köztemetőbe való behajtásakor a behajtási jogosultságát érvényes, személyazonosításra alkalmas okmány felmutatásával igazolták.

16. § (1) A köztemető területére kutyát és egyéb állatot bevinni – a hivatalos tanúsítvánnyal rendelkező segítő kutya kivételével – tilos.

(2) Hirdetést, reklámot a köztemető területén elhelyezni tilos.

9. A temetési helyek gondozásának rendje

17. § (1) A temetési hellyel rendelkezni jogosult személy folyamatosan köteles gondoskodni a temetési hely rendben tartásáról, különösen a temetési hely gondozásáról, gyomtalanításáról, a síremlék állagának megóvásáról.

(2) A temetési hellyel rendelkezni jogosult személy által üzemeltetői engedély nélkül végezhető munkák:

a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,

b) cserepes, vágott- és művirág elhelyezése,

c) a sírjel, síremlék tisztítása

d) olyan fás szárú növények ültetése, ápolása, amelyek kifejlett állapotban sem haladják meg a 100 cm magasságot.

(3) A kifejlett állapotban 100 cm magasságot meghaladó fás szárú növény temetési helyre történő ültetésére, eltávolítására csak üzemeltető hozzájárulás alapján van lehetőség.

(4) A temetési helyek gondozásához szükséges víz a köztemető területén lévő vízvételi helyekből térítésmentesen használható.

(5) A temetési helyek gondozása során körültekintően, kellő gondossággal kell eljárni, úgy, hogy ezáltal a szomszédos temetési helyet ne rongálják, illetve ne szennyezzék be.

18. § (1) A köztemetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a közízlést nem sértő tárgyak, különösen koszorúk, vázák, virágtartók, díszítések és feliratok helyezhetőek el.

(2) A sír és a sírbolt kerítéssel nem határolható körül. Pad és egyéb ülőalkalmatosság a sírhelyek közé az üzemeltető hozzájárulásával létesíthető.

(3) A köztemetőben gyertya vagy mécses gyújtásakor meg kell győződni arról, hogy a láng a temetési helyen és környezetében kárt nem okoz. A tűzveszély elkerüléséhez a szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát vagy mécsest meggyújtotta.

(4) A köztemetőben elhelyezett kegyeleti tárgyakat, valamint a temetési helyek díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

10. A köztemetőben végzett egyéb tevékenységek rendje

19. § (1) A köztemetőben történő munkavégzést – a sírgondozás, a temetési hellyel rendelkezni jogosult személy által végezhető tevékenységek kivételével – a munkavégzést megelőzően legalább egy munkanappal, írásban be kell jelenteni az üzemeltető részére.

(2) A vállalkozásszerűen munkát végző személy köteles a kiásott munkagödröt, munkaterületet körülkeríteni és a munkavégzés teljes időtartama alatt a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokat betartani, illetve betartatni.

(3) A temetkezési szolgáltatók kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját a 3. melléklet határozza meg. A temetőfenntartási hozzájárulást a vállalkozásszerűen munkát végző személyeknek temetési helyenként külön-külön meg kell fizetnie.

(4) A temtőben munkát végző vállalkozók, tevékenységüket úgy végezhetik, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

11. Sírjelek, síremlékek, sírboltok kialakítása

20. § (1) A temetési helyre új síremlék, sírjel, sírbolt, urnasírbolt kizárólag az üzemeltető által a temetési hellyel rendelkezni jogosult személy vagy meghatalmazottja kérelmére kiadott előzetes írásbeli hozzájárulása alapján helyezhető el.

(2) A sírhelyeket a földfelszín alatt kibetonozni, kifalazni nem lehet, kivéve a szabályosan megépített felépítmény legfeljebb 80 cm mélységű alapozását. A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező.

(3) A sírbolt alját és oldalfalait vízbehatolás és földnyomás ellen megfelelően ki kell képezni.A sírboltot lég- és vízmentesen le kell zárni. A sírboltfülkét a koporsó elhelyezése után azonnal légmentesen le kell zárni.

(4) A síremlék, sírjel, sírbolt, urnasírbolt lebontása, áthelyezése, átalakítása esetén a tervezett kivitelezési munkálatokat az üzemeltető részére előzetesen be kell jelenteni. Az üzemeltető kérésére a vállalkozásszerűen munkát végző személy köteles engedélyköteles tevékenység esetén az engedélyét bemutatni, továbbá igazolni, hogy a síremlékkel, sírbolttal kapcsolatos munkavégzés a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy megrendelésére történik.

(5) A köztemető területéről síremléket, sírjelet csak az üzemeltetőnél történt előzetes írásbeli bejelentés után lehet elszállítani.

21. § (1) Az üzemeltető folyamatosan ellenőrzi a köztemetőben lévő sírjelek, síremlékek, sírboltok és urnasírboltok állapotát.

(2) A sírjelek, síremlékek, sírboltok és urnasírboltok fenntartásáról a temetési hellyel rendelkezni jogosult köteles gondoskodni.

12. Hulladék gyűjtése, elhelyezése és kezelése

22. § (1) A köztemető üzemeltetője a sírgondozással összefüggésben keletkezett hulladék összegyűjtése és tárolása céljából a köztemető területén belül kijelöli a hulladék elhelyezésére szolgáló hulladéktároló helyeket, és gondoskodik a hulladék rendszeres elszállításáról.

(2) A sírgondozással összefüggésben keletkezett hulladék a köztemető területén belül kizárólag az üzemeltető által kijelölt hulladéktároló helyeken helyezhető el.

(3) A kijelölt hulladéktároló helyeken kizárólag a sírgondozás során keletkező hulladék helyezhető el. Földet, törmeléket, háztartási hulladékot, nem a köztemetőből származó hulladékot a kijelölt hulladéktárolókban elhelyezni tilos.

(4) A sírjelek, síremlékek, sírboltok és urnasírboltok építése, bontása során képződő építési hulladék és bontási törmelék a kijelölt hulladéktárolókban nem helyezhető el, azt a munkavégzés befejezését követően a munkát végző személy haladéktalanul köteles elszállítani a köztemető területéről.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Temetési hely megváltásának és újraváltásának díjai
Felnőtt sírhely 25 évre:Felnőtt sírhely egyszemélyes 10.000 Ft, Felnőtt sírhely kétszemélyes 15..000 Ft Gyermeksírhely 25 évre: 10.000 Ft, Előreváltott temetési helyek váltási díja az 1)-2) pontban szereplő díjtételek kétszerese. A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.