Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.27.

Libickozma Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Libickozma Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, az elfogadott eredeti költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került bemutatásra

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület a csatolt 1. melléklet és 2. mellékleteknek megfelelően az Önkormányzat teljesített 2022. évi

a) kiadási főösszegét 27.827.688 forintban,

b) bevételi főösszegét 48.307.739 forintban állapítja meg.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat eredménykimutatását a 3. melléklet szerint fogadja el

4. § A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését az 6–7. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. melléklet mutatja be

6. § Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet mutatja be.

7. § A közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

8. § A helyi önkormányzat adósságának állományát a 12. melléklet alapján állapítja meg

9. § A többéves kihatással járó döntéseket a 13. melléklet tartalmazza.

10. § . A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 14. melléklet tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat kontrollrendszerének 2022. évi működtetéséről szóló vezetői nyilatkozatát a 15. melléklet szerint jóvá hagyja.

Létszám előirányzat és teljesítés

12. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám - 3fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

13. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi pénzmaradványát a 10. mellékletben foglalt részletezés szerint 20.480.051 Ft összegben hagyja jóvá.

Az önkormányzat vagyona

14. § Az önkormányzat 2022.december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a képviselő testület a 4. melléklet, 5. mellékletek szerint 53.178.084 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerint bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított

15. § A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal vezetői nyilatkozatát a 15. melléklet, Libickozma Község Önkormányzata vezetői nyilatkozatát a 16. melléklet tartalmazza.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Libickozma Községi Önkormányzat

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező önkormányzati feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

23 422 881

23 422 881

26 433 085

26 433 085

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

11 606 810

11 606 810

11 606 810

11 606 810

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

1.3

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1131

7 824 493

7 824 493

8 182 437

8 182 437

1.3.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

1 721 578

1 721 578

4 373 838

4 373 838

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

227 000

226 999

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

227 000

226 999

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

4 170 000

4 169 410

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

4 170 000

4 169 410

4.

Közhatalmi bevételek

B3

800 000

800 000

800 000

1 160 496

Jövedelemadók

B311

4.1.

Vagyoni tipusú adók

B34

600 000

600 000

600 000

750 675

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

200 000

200 000

200 000

398 899

4.3.

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

10 922

5.

Működési bevételek

B4

0

0

76 000

75 187

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

64 000

63 716

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek

B408

17

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Egyéb működési bevételek

B411

12 000

11 454

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

Tulajdonosi bevétel

B404

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

24 222 881

24 222 881

31 706 085

32 065 177

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12

Maradvány igénybevétele

B813

15 527 675

15 527 675

15 306 474

15 306 474

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

15 527 675

15 527 675

15 306 474

15 306 474

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

0

936 088

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

936 088

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

13.4.

Betétek megszüntetése

B817

13.5.

Központi irányítószervi támogatás

B818

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

14.5.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

15 527 675

15 527 675

15 306 474

16 242 562

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

39 750 556

39 750 556

47 012 559

48 307 739

2. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Libickozma Községi Önkormányzat

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező önkormányzati feladat

Önként vállalt feladat

Állam igazgatási feladat

Eredeti előirányzat

Módosított összesen

Teljesített

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

36942790

36942790

38544793

26213182

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

12867000

12867000

13142000

12613816

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1740000

1740000

1740000

1673621

1.3.

Dologi kiadások

K3

18735790

18735790

17484093

7708485

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2000000

2000000

2000000

693134

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1600000

1600000

4178700

3524126

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

198000

195345

1.5.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

1.5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

1.5.5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1600000

1600000

1580000

928081

1.5.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

1.5.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

1.5.8.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.5.9.

Kamattámogatások

K510

1.5.10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2400700

2400700

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

0

0

5660000

806740

2.1.

Beruházások

K6

5660000

806740

2.2.

Felújítások

K7

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

2.3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

2.3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

2.3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

2.3.7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

2.3.8.

Lakástámogatás

K87

2.3.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

0

3.

TARTALÉKOK

K513

2000000

2000000

2000000

3.1.

Általános tartalék

2000000

2000000

2000000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

38942790

38942790

46204793

27019922

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

807766

807766

807766

807766

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

807766

807766

807766

807766

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

807766

807766

807766

807766

10.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

39750556

39750556

47012559

27827688

3. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Libickozma Község Önkormányzata EREDMÉNYKIMUTATÁS

2022. év

TÁRGY ÉV

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

1 196 139

02.Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysz.bevételei

-

03.Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

63 716

I.Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

1 259 855

06.Központi működési célú támogatás eredményszemléletű bevétele

26 433 085

07.Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele

226 999

08.Felhalmozási támogatások eredményszemléletű bevételei

4 169 410

09.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

763 096

III.Egyéb eredményszemléletű bevételek

31 592 590

10Anyagköltség

2 535 565

11.Igénybevett szolgáltatások értéke

2 813 869

11.Eladott áruk beszerzési értéke

-

12.Eladott(közvetített)szolgáltatások értéke

-

IV.Anyagjellegű ráfordítások

5 349 434

14.Bérköltség

6 644 000

15.Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 185 476

16.Bérjárulékok

1 798 750

V.Személyi jellegű ráfordítások

14 628 226

VI.Értékcsökkenési leírás

4 442 180

VII.Egyéb ráfordítások

6 435 696

A)TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

1 996 909

17.Kapott(járó) osztalék,részesedés

-

18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

114 300

19.Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

-

20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

17

VIII.Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

114 317

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

2 692

IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai

-

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

111 625

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

2 108 534

4. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás - 2022

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

31560625

31314868

99,22

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

31346325

31100568

99,22

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

19481033

22248870

114,21

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

7797416

11098561

142,34

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

11367937

10834629

95,31

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

315680

315680

100,00

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

9065292

8851698

97,64

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

9065292

8851698

97,64

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

0

0

0

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

2800000

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

2800000

0

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

214300

214300

100,00

1. Tartós részesedések

A/III/1

214300

214300

100,00

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

214300

214300

100,00

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

0

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

160000

989528

618,46

I. Készletek

B/I

160000

989528

618,46

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

15312088

15785110

103,09

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

88715

4430

4,99

III. Forintszámlák

C/III

15223373

15780680

103,66

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

240444

5088578

2116,33

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

85033

183505

215,80

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

135411

150513

111,15

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

20000

4754560

23772,80

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

0

0

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

47273157

53178084

112,49

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

45394318

47502852

104,64

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

16359135

16359135

100,00

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

229940

229940

100,00

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

3382790

3382790

100,00

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

26593126

25422453

95,60

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-1170673

2108534

-180,11

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

920937

1004201

109,04

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

68387

8494

12,42

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

826936

936088

113,20

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

25614

59619

232,76

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

957902

4671031

487,63

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

47273157

53178084

122,49

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

7138689

7855892

110,05

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

2965805

3675588

123,93

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

115800

-115800

-100,00

Függő kötelezettségek

L/7

887

887

100,00

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

5. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Libickozma Községi Önkormányzat 2022. évi vagyonmérlege

Megnevezés

Előző év állományi érték

Tárgy év

ESZKÖZÖK

A)

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

31 560 625

31 560 625

I)

Immateriális javak

-

-

II)

Tárgyi eszközök

31 346 325

31 100 568

1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

19 481 033

22 248 870

2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9 065 292

8 851 698

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

214 300

214 300

B)

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

-

-

I.

Készletek

160 000

989 528

II.

Értékpapírok

C)

Pénzeszközök

15 312 088

15 785 110

I.

Lekötött bankbetétek

II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

88 715

4 430

III-IV.

Forintszámlák, devizaszámlák

15 223 373

15 780 680

V.

Idegen pénzeszközök

D)

Követelések

240 444

5 088 578

I.

Költségvetési évben esedékes követelések

85 033

183 505

II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

135 411

150 513

III.

Adott előlegek

4 734 560

III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

20 000

20 000

E)

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

F)

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

47 273 157

53 178 084

FORRÁSOK

G)

Saját tőke

45 394 318

47 502 852

I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

16 359 135

16 359 135

II.

Nemzeti vagyon változásai

229 940

229 940

III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 382 790

3 382 790

IV.

Felhalmozott eredmény

26 593 126

25 422 453

V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

VI.

Mérleg szerinti eredmény

- 1 170 673

2 108 534

H)

Kötelezettségek

920 937

1 004 201

I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

68 387

8 494

II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

826 936

936 088

III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

25 614

59 619

I)

Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások

J)

Passzív időbeli elhatárolások

957 902

4 671 031

FORRÁSOK ÖSSZESEN

47 273 157

53 178 084

6. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Libickozma Községi Önkormányzat nevében végzett beruházások

kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése

2022. eredeti.e.i.

2022.mód.e.i.

2022.tény

Immateriális javak beszerzése,létesítése

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

4 500 000

709 783

Kisértékű eszköz beszerzés

0

567 000

504 983

Szavazófülke

205 000

204 800

MFP Kommunális eszköz beszerzés

3 728 000

Beruházási célú ÁFA

0

1 160 000

96 957

összesen:

0

5 660 000

806 740

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:

0

5 660 000

806 740

7. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Libickozma Község Önkormányzat nevében végzett felújítások

kiadásai célonként

felújítási cél megnevezése

2022.eredeti.e.i.

2022.mód.e.i.

2022.tény

Ingatlanok felújítása

Felújítás ÁFA

összesen:

0

0

0

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:

0

0

0

8. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-én ebből

15 312 088

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

15 223 373

3.

Ÿ Pénztárak , betétk. egyenlege

88 715

4.

Bevételek ( + )

37 745 565

5.

Kiadások ( - )

37 272 543

6.

Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből

15 785 110

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

15 780 680

8.

Ÿ Pénztárak, betétk. egyenlege

4 430

9. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Libickozma Község Önkormányzata

Támogatás

2022.eredeti e.i.

2022.mód.e.i.

2022.tény

Szociális, rászorultsági ellátás

Családi támogatás (Erzsébet utalvány)

Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított

0

0

30000

Köztemetés

0

0

183134

Települési támogatás

0

50000

önkormányzat által saját hatáskörben adott tám.

430000

összesen:

2000000

2000000

693134

ELLÁTOTTAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:

2000000

2000000

693134

10. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Libickozma Község Önkormányzata

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY

KIMUTATÁS 2022. év

Alaptevékenység költségvetési bevételei

32 065 177

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

27 019 922

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege

5 045 255

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

16 242 562

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

807 766

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

15 434 796

A) Alaptevékenység maradványa

20 480 051

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

-

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

-

B) Vállalkozási tevékenység maradványa

-

C) Összes maradvány

20 480 051

D) Alaptevék. kötelezettségvállalással terhelt maradványa

E) Alaptevékenység szabad maradványa

20 480 051

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

-

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

-

11. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatások

Libickozma Község Önkormányzata

Támogatás megnevezése

létszám (fő)

Összeg (Ft.)

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

ebből:

magánszemély kommunális adója

építményadó

telekadó

gépjárműadó

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Támogatás mindösszesen:

0

0

12. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Libickozma Község Önkormányzata

Tájékoztató az önkormányzat adósságállományáról

A kimutatásban az önkormányzat

- adósságállománya,

- az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya

szerepel egymással szembe állítva, mérlegszerűen.

(A kimutatás a rendelkezésre álló analitikus nyilvántartási rendszer alapján került kidolgozásra.)

A bemutatott mérlegek:

I. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány lejárat szerinti bontásban,

II. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány hitelezők szerinti bontásban, valamint

III. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány eszközök szerinti bontásban.

I. Az önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint

Lejárat

Megnevezés

Összeg

2022. évi terv

2022. évi tény

2021. évi tény

Az önkormányzat adósságállománya

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Beruházási és fejlesztési hitelek

3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek

4. Rövid lejáratú kölcsönök

5. Rövid lejáratú hitelek

6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek

Összes adósságállomány:

Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya

1. Tartósan adott kölcsönök összesen

2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek

3. Rövid lejáratú kölcsönök

4. Egyéb (hitel) követelések

5. Összes hitelállomány:

Megnevezés

2022. évi terv

2022. évi tény

2021. évi tény

1. Összes adósságállomány

2. Összes hitelállomány

3. Adott és kapott hitelek egyenlege (1-2)

Szöveges indoklás

Az önkormányzat adósságállománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat.

Az adósságállományon belül a legnagyobb adóssági tétel csoportot jelenti a

Ennek az adósságnak a keletkezési oka, körülményei:

Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya …………………. (növekvő/csökkenő) tendenciát mutat.

Az önkormányzat által nyújtott hitelek közül a legnagyobb hitelállománnyal a

rendelkezik.

Az önkormányzat ezeket a hiteleket az alábbi okból nyújtotta:

Összességében megállapítható, hogy az adott és kapott hitelek egyenlege a beszámoló évére kimutatott állomány alapján …………... Ft.

II. Az önkormányzat adósság- és hitelállománya hitelezők szerinti bontásban

A csoportosítás szempontja a hitelező, amelyből kiderül, hogy az önkormányzat adóssága hány hitelezőtől és milyen összegű hitelezésből származik, illetve, hogy az önkormányzat által nyújtott hitelek kinél, mely szerveknél vannak, s azok milyen összeget tesznek ki.

Az önkormányzat adósságállománya hitelezők szerinti bontásban

Sorszám

A hitelező neve

Összeg

2021. évi terv

2021. évi tény

2019. évi tény

1.

2.

3.

I. Belföldi hitelek összesen:

1.

2.

3.

II. Külföldi hitelek összesen:

III Hitelek mindösszesen (I.+II.):

Az önkormányzat által nyújtott hitelek esetében a hitellel érintettek

Sorszám

A hitellel érintett neve, megnevezése

Összeg

2021. évi terv

2021. évi tény

2019. évi tény

1.

2.

3.

Nyújtott hitelek összesen:

13. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Libickozma Község Önkormányzata

Tájékoztató az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi.

Sor-szám

Döntés megnevezése

Érintett évek

Döntés indoklása a fedezetre

2020. tény

2021. terv

2021.tény

2022. terv

2023. terv

2024. terv

történő utalással

1.

K:

K:

K:

K:

K:

K:

B:

B:

B:

B:

B:

B:

2.

K:

K:

K:

K:

K:

K:

B:

B:

B:

B:

B:

B:

3.

K:

K:

K:

K:

K:

K:

B:

B:

B:

B:

B:

B:

4.

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

5.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

6.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

7.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

8.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

9.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

10.

-

K:

K:

K:

K:

K:

K:

-

B:

B:

B:

B:

B:

B:

Az önkormányzatnk nincs többéves kihatással járó döntése

14. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Libickozma Községi Önkormányzat

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek

s.szám

megnevezés

rovat szám

2023.év

2024.év

2025.év

1.

Önk.műk.támogatás

B11

18000000

18200000

18200000

2.

M.c.tám.ÁHT. Belülr

B1.

500000

500000

0

3.

Közhatalmi bevét

B3.

750000

750000

750000

4.

Mük.bevételek

B4.

5.

M.c.kölcs.vissz

B6.

6.

Tulajd.bevétel

B.7

Bevételek összesen

19250000

19450000

18950000

Kiadások

s.szám

megnevezés

rovat szám

2023.év

2024.év

2025.év

1.

személyi juttatás

K1

8900000

8900000

9200000

2.

Munkad.terh.járulék

K2

1380000

1380000

1320000

3.

Dologi kiadások

K3

7170000

7120000

6850000

4.

Ellátottak p.b.juttat

K4

800000

1050000

580000

5.

Tám.kölcs.nyújt

K508

6.

Támog.ÁHT.belülre

K506

1000000

1000000

1000000

Kiadások összesen

19250000

19450000

18950000

15. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről (a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 1.sz. melléklete alapján

1. Alulírott Dr. Halász Péter a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1.1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

1.2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

1.3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

1.4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

1.5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

1.6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

1.7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

1.8. az intézményi számviteli rendről,

1.9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

1.10. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

2. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

2.1. Kontrollkörnyezet: A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésének a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét. A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható. Fontos a kontrollkörnyezetet rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

2.2. Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése. A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosíthatóak be és intézkedések történtek azok negatív hatásának ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

2.3. Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

2.4. Információs és kommunikációs rendszer: Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából. A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

3. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

16. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről (a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 1.sz. melléklete alapján

1. Alulírott Horváth Gábor Libickozma Község Önkormányzatának polgármestere jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1.1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

1.2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

1.3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

1.4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

1.5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

1.6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

1.7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

1.8. az intézményi számviteli rendről,

1.9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

1.10. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

2. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

2.1. Kontrollkörnyezet: A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésének a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét. A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható. Fontos a kontrollkörnyezetet rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

2.2. Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése. A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosíthatóak be és intézkedések történtek azok negatív hatásának ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

2.3. Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

2.4. Információs és kommunikációs rendszer: Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából. A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

3. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.