Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete

Libickozma Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023 (X.3.) számú önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól

Hatályos: 2023. 10. 11- 2024. 03. 30

Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete

Libickozma Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023 (X.3.) számú önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól

2023.10.11.

Libickozma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján a központi költségvetés a települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást nyújt.

(2) E rendelet célja, hogy Libickozma településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a jogszabályi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, települési támogatás, mint egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Libickozma Község közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen élő állampolgárokra.

(4) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.

2. A támogatás feltételei

2. § (1) Libickozma Község Önkormányzata térítésmentesen szociális célú tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Libickozma községben bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

(2) A Libickozmai lakóhellyel rendelkező személy csak egy kérelemben vehető figyelembe a háztartás tagjaként.

3. § (1) A szociális célú tűzifára benyújtott kérelmek elbírálásakor, amennyiben a kérelmet a rendeletben rögzítetteknek megfelelően benyújtja és rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, a kérelem beérkezésének sorrendjében részesül tűzifa juttatásban az, aki a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatás) jogosult.

d) a gyermekvédelmi és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család.

e) 65 éven felüli nyugdíjas.

(2) A 3. § (1) bekezdés a)–e) pontokban jogosultság fennállását a kérelmezőnek dokumentumokkal igazolnia kell.

4. § Térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult legfeljebb 5 erdei m³ mennyiségben az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén az a személy, aki a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak szerint Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalnál személyesen, vagy meghatalmazottja útján benyújtotta, fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, amelyről e kérelem beadásakor nyilatkozik.

3. A támogatás igénylésének menete

5. § (1) A térítésmentes szociális célú tűzifára irányuló kérelmet 2023. október 31. napjáig lehet beadni. A kérelem e rendelet 1. melléklete, amely tartalmazza a kérelem beadásakor kötelezően csatolandó mellékleteket. A kérelmek elbírálása a beérkezés sorrendjében történik.

(2) A kérelmező benyújtott kérelmét három munkanapon belül kiegészítheti, a szükséges egyéb dokumentumokat pótolhatja.

(3) A kérelmek elbírálásáról Libickozma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő rendes ülésén, de legkésőbb 2023. november 30. napjáig határozattal dönt.

(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. A tűzifa házhoz szállításáról legkésőbb 2024. február 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.

6. § A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

7. § Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa értékének, továbbá a kiszállítás költségének visszafizetésére.

8. § Ez a rendelet 2023. október 11-én lép hatályba, és 2024. március 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

Kérelem szociális célú tűzifa igénylésére

1. Kérelmező neve: ………………………………………………………………………..

2. Kérelmező lakóhelye: …………………………………………………………………..

3. Kérelmező tartózkodási helye: …………………………………………………………

4. Kérelmező születési helye és ideje: …………………………………………………….

5. Kérelmező édesanyja neve: …………………………………………………………….

6. Kérelmező állampolgársága:……………………………………………………..

7. Kérelmező és a kérelmezővel egy háztartásban élő személyek adatai:*név: ................................................. lakcím: ............................................... jövedelem: ............................................................... Egy főre jutó jövedelem:...............................

8. Az alábbi szociális ellátásban részesülök: (kérem aláhúzni)**

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatás) jogosult,

d) a gyermekvédelmi és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,

e) 65 év feletti nyugdíjas

f) méltányossági alapon jogosult, mivel (indokolás): ...........................................................................

9. Ezúton nyilatkozom, hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel (a megfelelő aláhúzandó) RENDELKEZEM / NEM RENDELKEZEM

Kelt.:

Libickozma, 2023. ......................................

Aláírás:

* A kérelemhez csatolni szükséges a jogosultságot igazoló okiratot, postai szelvényt, nyilatkozatot.

2. melléklet a 7/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény
Alulírott………………………………Libickozma, …………………………..utca ……..sz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Somogyszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 7/2023. (X.5.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként………………. m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Kelt.:

Libickozma, 2023. ..........................

Aláírás: