Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete

Libickozma Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023 (X.3.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati elismerések alapításról és adományozásáról

Hatályos: 2023. 10. 04

Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelete

Libickozma Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023 (X.3.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati elismerések alapításról és adományozásáról

2023.10.04.

Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Díszpolgári cím adományozásának feltételei

1. § (1) A „Libickozma Község Díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

(2) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár.

(3) A képviselő-testület díszpolgári címet adományozhat,

a) annak a személynek, aki munkájával, tevékenységével maradandó értéket teremtett a községben,

b) aki a falu fejlődése, az ifjúság nevelése, a község ügyeinek ellátása érdekében hosszú távon kiemelkedően hasznos egyéni vagy közösségi munkát végzett.

(4) Posztumusz díszpolgári cím adományozható az (1) és (3) bekezdésben meghatározott fennállása esetén.

(5) Évente legfeljebb két díszpolgári cím adományozható, beleértve a posztumusz díjat is.

2. § (1) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek a rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.

(2) A község díszpolgára:

a) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és lehetőségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg.

b) díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési és művészeti intézményét, valamint ilyen jellegű rendezvényeit.

3. § (1) A díszpolgári cím adományozását jogosultak kezdeményezni:

a) a polgármester

b) a települési képviselő

(2) A díszpolgári cím odaítéléséről a képviselő-testület minden évben március hónapban zárt ülésen, titkos szavazással határoz.

(3) A javaslatot a jegyzőnek kell írásban, indoklással ellátva leadni január 31-ig, mely javaslatok alapján a jegyző előterjesztést készít a képviselő-testületnek.

(4) A díszpolgári cím minden év augusztus hónapjában kerül átadásra. Az odaítélés és átadás időpontjától a képviselő-testület eltérhet. (5) A díszpolgári cím adományozásáról szóló oklevelet a polgármester adja át. Az adományozást határozat formájában a jegyzőkönyvbe kell foglalni és részletesen meg kell indokolni.

4. § (1) A díszpolgári cím egy A/4-es nagyságú, összecsukható lappal kerül átadásra, melynek külső borítója a községi zászló színével megegyező, rajta a település nevével, címerével. Belsőlapján szerepeltetni kell az elismerésben részesülő személy nevét, születési adatait, lakcímét, a cím adományozóját, adományozási jogcímét, a polgármester és a jegyző aláírását, képviselő-testület pecsétjét, a díszpolgári címet adományozó határozat számát, keltét.

(2) A díszpolgári cím adományozását rövid életrajz és az érdemek rövid leírásával, díszes kivitelű albumban kell megörökíteni és nyilvántartani.

(3) A Faluházban egy tablón szerepeltetni kell a díszpolgári címben részesülő személyek nevét, az adományozás jogcímét és évét.

5. § (1) A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.

(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.

2. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2023. október 11-én lép hatályba.