Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015(X.13.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015(X.13.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi C.törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §.(1)bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) életvitelszerű lakóhely a magánszemély által a tárgyév teljes időszakában folyamatosan, megszakítás nélkül ténylegesen lakott lakóingatlan, és ahonnan életét szervezi,és életviteléhez szükséges tevékenységét folytatja, és levelezési címként az adó tárgyát képező ingatlan és az adózó szerepel az adóhatóságnál, a közműszolgáltatónál,

b) életvitelszerű lakóhely igazolása: az életvitelszerű lakóhelyet az adófizetésre kötelezett magánszemély nyilatkozattal és az ezt alátámasztó tény dokumentumokkal igazolja.

2. § Az Önkormányzat a következő helyi adókat vezeti be:

a) építményadó

b) magánszemély kommunális adója

c) helyi iparűzési adó

1. Építményadó

3. § Az építményadó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete.

4. §1 Az adó mértéke:

a) Lakáscélú és üdülő építmény esetén az építményadó mértéke 700.- Ft/m2/év

b) Külterületen, zártkertben található gazdasági épület építményadó mértéke 150.- Ft/m2/év.

5. § Mentes az adó alól

a) a Htv. szerinti építményadóra vonatkozó adómentes építmény

b) az önkormányzat illetékességi területén ténylegesen életvitelszerűen élő magánszemély tulajdonát, vagy részben tulajdonát képező lakóépület – amennyiben az nem vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze – mely után a magánszemély adóalany a magánszemélyek kommunális adója megfizetésére kötelezett.

2.Magánszemély kommunális adója

6. § Adókötelezettség terheli a Htv. 24. §-ában foglalt magánszemélyt.

7. §2 Az adó mértéke a Htv. 11. §-ában és a 17 §-ában felsorolt adótárgy után 12.000 Ft/év.

8. § Mentes az adó alól

a magánszemély tulajdonában lévő lakóépület, nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész amely után az adóalany építményadó fizetésére kötelezett.
3.Helyi iparűzési adó

9. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

(2)3

Hatálybalépés

10. § (1) A rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adókról szóló 13/2014.(XI.20.) önkormányzati rendelet.

1

A 4. § a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 7. § a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 9. § (2) bekezdését a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.