Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 11

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.03.11.

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalra.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és az intézménye önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 272.729.438- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, és 272.729.438, - Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

6. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.

8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.

9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2022. március 11-én lép hatályba.

1. melléklet

2022. évi költségvetési kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

63 942 825

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

317 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

3 250 000

07

Béren kívüli juttatások

K1107

2 000 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

80 000

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 000 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

600 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

71 189 825

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

13 039 100

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

373 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

400 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

13 812 100

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

85 001 925

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (13%)

K2

10 969 718

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

200 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

5 137 900

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

5 337 900

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

4 000 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

500 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

4 500 000

28

Közüzemi díjak

K331

3 800 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

2 600 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

1 800 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 000 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 600 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

2 400 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

14 200 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

300 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

300 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 225 118

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

400 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

6 625 118

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

30 963 018

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

47

Családi támogatások

K42

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

9 097 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

9 097 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 000 000

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

67

Kamattámogatások

K510

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

200 000

70

Tartalékok

K513

16 942 060

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

20 142 060

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

300 000

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

500 000

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

30 900 000

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

8 559 000

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

40 259 000

80

Ingatlanok felújítása

K71

2 000 000

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

540 000

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

2 540 000

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

91

Lakástámogatás

K87

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

198 972 721

2. melléklet

az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (16.061.771,-)

B111

69 607 329

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

B1131

15 656 640

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

233 060

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 915 653

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

91 682 682

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

16 149 620

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

107 832 302

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

2 500 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7 500 000

27

Fogyasztási adók

B352

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

29

Gépjárműadók

B354

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

7 500 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

10 100 000

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

1 000 000

38

Ellátási díjak

B405

1 400 000

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

500

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

500

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

1 000 000

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

3 400 500

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

75 000

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

75 000

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

121 407 802

3. melléklet

2022. évi finanszírozási kiadások

az önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

3405813

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

70350904

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

73 756 717

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

29

Váltókiadások

K94

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

73 756 717

4. melléklet

2022. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2022.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

80 970 732

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

80 970 732

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

70 350 904

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

151 321 636

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

151 321 636

5. melléklet

2022. évi engedélyezett létszámkeret

az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

12

11

1

Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal

12

11

1

Önkormányzat

11

6

5

Közfoglalkoztatás

3

3

0

Könyvtár, faluház

1

1

0

Falugondnok

1

1

0

Város és Községgazdálkodás

1

0

1

Választott tisztségviselők

5

1

4

Létszám összesen:

23

17

6

6. melléklet

2022. évi előírányzat-felhasználási ütemterv

Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2022.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési bevételek

283 375

283 375

283 375

283 375

283 375

283 375

283 375

283 375

283 375

283 375

283 375

283 375

3 400 500

2.Közhatalmi bevételek

0

0

2 520 000

2 520 000

0

0

0

0

2 520 000

2 520 000

20 000

0

10 100 000

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

7 640 224

7 640 224

7 640 224

7 640 224

7 640 224

7 640 224

7 640 224

7 640 224

7 640 224

7 640 224

7 640 224

7 640 218

91 682 682

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

345 802

345 802

345 802

345 802

345 802

6 345 800

345 802

345 802

345 802

345 802

345 802

6 345 800

16 149 620

6.Felhalm.-i célú bev.

25 000

25 000

25 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 000

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

#######

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 970 732

9.Központi költségvetési szerv támogatása

5 862 575

5 862 575

5 862 575

5 862 575

5 862 575

5 862 575

5 862 575

5 862 575

5 862 575

5 862 575

5 862 579

5 862 575

70 350 904

10.Bevételek (1-9):

#######

########

########

########

########

########

########

########

########

########

########

#######

272 729 438

Kiadások

11.Működési kiadások

#######

########

########

########

########

########

########

########

########

########

########

#######

156 173 721

12.Felújítási kiadások

0

0

1 270 000

0

0

0

0

0

1 270 000

0

0

0

2 540 000

13.Beruházási kiadások

0

0

0

########

259 000

########

0

5 000 000

0

0

5 000 000

0

40 259 000

14.Finanszírozási kiadások

3 405 813

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 405 813

15.Központi költségvetési szerv támogatása

5 862 575

5 862 575

5 862 575

5 862 575

5 862 575

5 862 575

5 862 575

5 862 575

5 862 575

5 862 575

5 862 579

5 862 575

70 350 904

16.Kiadások (11-15):

#######

########

########

########

########

########

########

########

########

########

########

#######

272 729 438