Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselőknek járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról

Hatályos: 2022. 03. 15

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselőknek járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról

2022.03.15.

Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a 35. § (1) foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Somogyzsitfa Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete tiszteletdíjat állapít meg – a polgármester és az alpolgármester kivételével – a képviselőknek.

(2) A képviselő havi tiszteletdíja 40.000 Ft, azaz Negyvenezer forint.

(3) A képviselő-testület bizottsága által megválasztott bizottsági tagokat, bizottsági elnököt a képviselői tiszteletdíjon felül külön tiszteletdíj nem illeti meg.

(4) A képviselő költségeinek megtérítését az Mötv. 35. § (3) bekezdésében foglaltak szerint igényelheti.

2. § (1) A képviselőt, ha feladatai ellátásában 90 napon keresztül vagy azt meghaladóan akadályoztatva van, az akadályoztatás időtartamára a tiszteletdíj nem illeti meg.

(2) A képviselő akadályoztatását haladéktalanul köteles a polgármesternek bejelenteni.

3. § (1) A tiszteletdíj mérsékelhető, illetve megvonható attól, aki három egymást követő testületi ülésen igazolatlanul nem vesz részt.

(2) Nem minősül igazolatlan távollétnek:

a) a Képviselő-testület megbízásából végzett vagy egyéb közérdekű tevékenység,

b) állampolgári kötelezettség teljesítése,

c) a képviselő munkáltatója által elrendelt vagy saját keresőtevékenységével összefüggő hivatalos bel-vagy külföldi kiküldetés,

d) keresőképtelenséggel járó betegség,

e) egyéb méltányolható személyes ok.

(3) A tiszteletdíj mérséklésének időtartama 3 hónap, a tiszteletdíj mérséklésének mértéke a tiszteletdíj 15 %-a. Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségszegés megismétlése esetén a tiszteletdíj mérséklésének időtartama 6 hónap, a tiszteletdíj mérséklésének mértéke a tiszteletdíj 25 %-a.

(4) A távollét igazolásául szolgáló okiratokat legkésőbb a képviselő-testületi ülés napjáig, a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben pedig az ok megszűnését követően haladéktalanul a polgármesterhez kell benyújtani.

(5) A tiszteletdíj mérséklésére a polgármester tesz javaslatot az Önkormányzat Képviselő-testületének.

4. § A tiszteletdíjat a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell kifizetni. A kifizetésről a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

5. § Ez a rendelet 2022. március 15-én lép hatályba.