Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022.(V.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 25

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022.(V.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.25.

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 155 017 849 Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:

a) Működési célú kiadások: 124.239.686 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadások 19.141.653 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok 2.957.878 Ft

ac) dologi és egyéb folyó kiadások 17.139.333 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.609.741 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 8.590.434 Ft

af) finanszírozási kiadások 68.800.647 Ft

b) Felhalmozási célú kiadások: 30.778.163 Ft, ebből:

ba) beruházások 8.808.485 Ft

bb) felújítások 21.969.678 Ft

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 232 499 964 Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:

a) Működési célú bevételek: 201.721.801 Ft, ebből:

aa) önkormányzatok működési támogatásai 104.230.589 Ft

ab) közhatalmi bevételek 21.937.555 Ft

ac) működési bevételek 8.860.076 Ft

ad) előző évi maradvány igénybevétele 63.287.768 Ft

ae) államháztartáson belüli megelőlegezések 3.405.813 Ft

b) Felhalmozási célú bevételek: 30.778.163 Ft, ebből:

ba) felhalmozási célú támogatások áh-on belülről 28.105.749 Ft

bb) felhalmozási bevételek 470.000 Ft

bc) előző évi maradvány igénybevétele 2.202.414 Ft

állapítja meg.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szerve 2021. évi költségvetésének kiadási fő összegét 66 618 127 Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:

a) Működési célú kiadások: 65.857.575 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadások 51.098.344 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok 7.749.333 Ft

ac) dologi és egyéb folyó kiadások 7.009.898 Ft

b) Felhalmozási célú kiadások: 760.552 Ft, ebből: beruházások 760.552 Ft

(4) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szerve 2021. évi költségvetésének bevételi fő összegét 69.476.055 Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:

a) Működési célú bevételek: 68.715.503 Ft, ebből:

aa) működési bevételek 68.197 Ft

ab) előző évi maradvány igénybevétele 3.328.557 Ft

ac) finanszírozási bevételek 65.318.749 Ft

b) Felhalmozási célú bevételek: 760.552 Ft, ebből: előző évi maradvány igénybevétele 760.552 Ft

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és az általa irányított szerv 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és az általa irányított szerv költségvetési szerv 2021. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat és az általa irányított szerv engedélyezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és az általa irányított szerv pénzeszközeinek változását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat és az általa irányított szerv 2021. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 8. mellékletben foglalt részletezés alapján 396 670 977 Ft-ban állapítja meg.

7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 9. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és az általa irányított szerv Eredmény kimutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzat és az általa irányított szerv maradvány kimutatását a 13. melléklet tartalmazza

12. § Az önkormányzat a 2021. évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzat 2021. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.

15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet

Költségvetési bevételek

Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételei

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

71 081 445

71 278 190

71 278 190

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

13 273 040

13 782 505

13 782 505

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

422 940

286 710

286 710

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

13 695 980

14 069 215

14 069 215

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

3 492 726

3 492 726

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

32 300

32 300

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

87 047 425

91 142 431

91 142 431

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

10 351 211

13 088 158

13 088 158

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

2 554 997

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

1 000 000

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

3 375 351

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

6 157 810

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

97 398 636

104 230 589

104 230 589

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)

0

28 105 749

28 105 749

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

28 105 749

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

28 105 749

28 105 749

Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)

2 000 000

2 581 708

2 581 708

ebből: építményadó (B34)

0

0

1 574 198

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

1 007 510

Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)

7 000 000

19 077 409

19 077 409

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

19 077 409

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

7 000 000

19 077 409

19 077 409

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)

10 000

278 438

278 438

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

9 010 000

21 937 555

21 937 555

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

1 500 000

5 910 443

5 910 443

Ellátási díjak (B405)

1 200 000

1 424 760

1 424 760

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

500

780

780

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

500

780

780

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

340 567

340 567

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

2 000 000

1 251 723

1 251 723

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

1 171 147

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217)

4 700 500

8 928 273

8 928 273

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

300 000

470 000

470 000

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

0

0

170 000

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)

300 000

470 000

470 000

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

111 409 136

163 672 166

163 672 166

2. melléklet

költségvetési kiadások

Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásai

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

56 070 440

53 574 581

53 574 581

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

1 525 750

2 525 500

2 525 500

Béren kívüli juttatások (K1107)

2 300 000

1 933 948

1 933 948

Ruházati költségtérítés (K1108)

120 000

77 075

77 075

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 000 000

942 942

942 942

Szociális támogatások (K1112)

0

77 300

77 300

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

1 000 000

1 043 133

1 043 133

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

62 016 190

60 174 479

60 174 479

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 722 438

8 776 681

8 776 681

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

966 000

966 000

966 000

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

800 000

322 837

322 837

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

10 488 438

10 065 518

10 065 518

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

72 504 628

70 239 997

70 239 997

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

11 188 244

10 707 211

10 707 211

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

400 000

64813

64813

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 500 000

3 686 683

3 686 683

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

4 900 000

3 751 496

3 751 496

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

3 200 000

3 106 842

3 106 842

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

600 000

447 562

447 562

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

3 800 000

3 554 404

3 554 404

Közüzemi díjak (K331)

3 800 000

3 598 220

3 598 220

Vásárolt élelmezés (K332)

2 500 000

2 539 842

2 539 842

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

2 000 000

1 465 416

1 465 416

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 000 000

576 843

576 843

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

5 500 000

2 629 379

2 629 379

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

2 500 000

1 976 917

1 976 917

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

17 300 000

12 786 617

12 786 617

Kiküldetések kiadásai (K341)

300 000

56 785

56 785

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

300 000

56 785

56 785

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

6 919 700

3 610 655

3 610 655

Egyéb dologi kiadások (K355)

110 000

35 787 257

389 274

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

7 029 700

39 397 912

3 999 929

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

33 329 700

59 547 214

24 149 231

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)

7 865 000

7 609 741

7 609 741

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

5 716 741

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)

0

0

1 893 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

7 865 000

7 609 741

7 609 741

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

626

626

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

250 000

250 000

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

250 626

250 626

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)

6 803 360

8 139 808

8 139 808

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

8 139 808

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)

200 000

200 000

200 000

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

200 000

Tartalékok (K513)

0

16 942 060

0

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

7 003 360

25 532 494

8 590 434

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

300 000

39 370

39 370

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

1 000 000

1 126 378

1 126 378

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

1 300 000

465000

465000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

6 100 000

33 954 151

5 954 151

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

2 349 000

1 984 138

1 984 138

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

11 049 000

37 569 037

9 569 037

Ingatlanok felújítása (K71)

28 000 000

17 766 610

17 766 610

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

7 197 306

4 203 068

4 203 068

Felújítások (=202+...+205) (K7)

35 197 306

21 969 678

21 969 678

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

178 137 218

233 145 372

152 835 329

3. melléklet

finanszírozási kiadások

Önkormányzat Finanszírozási kiadások

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

3 481 898

3 481 898

3 481 898

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

65 141 324

65 318 749

65 318 749

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)

68 623 222

68 800 647

68 800 647

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

68 623 222

68 800 647

68 800 647

4. melléklet

finanszírozási bevételek

Önkormányzat és költségvetési szervének Finanszírozási bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

70 209 980

69 579 291

69 579 291

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

70 209 980

69 579 291

69 579 291

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

65 141 324

65 318 749

65 318 749

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

3 405 813

3 405 813

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)

135 351 304

138 303 853

138 303 853

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

135 351 304

138 303 853

138 303 853

5. melléklet

közös hivatal

Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

1.

Személyi juttatások (K1)

50 988 000

51 098 344

51 098 344

100%

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

7 928 977

7 749 333

7 749 333

100%

3.

Dologi kiadások (K3)

9 029 700

9 867 826

7 009 898

71%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

0

0%

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

0

0

0

0%

6.

Beruházások (K6)

1 524 000

760 552

760 552

100%

7.

Felújítások (K7)

0

0

0

0%

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

0%

9.

Költségvetési kiadások (K1-K8) 1+…+8

65 426 125

74 720 143

67 938 764

91%

10.

Finanszírozási kiadások (K9)

0

0

0

0%

11.

Kiadások összesen (K1-K9) 9+10

65 426 125

74 720 143

67 938 764

91%

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek

12.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0

0

0

0%

13.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

0

0

0%

14.

Közhatalmi bevételek (B3)

0

0

0

0%

15.

Működési bevételek (B4)

0

68 197

68 197

100%

16.

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

0%

17.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0

0

0%

18.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

0

0

0%

19.

Költségvetési bevételek (B1-B7) 10+…+18

0

68 197

68 197

100%

20.

Finanszírozási bevételek (B8)

69 470 677

69 407 858

69 407 858

100%

21.

Bevételek összesen (B1-B8) 19+20

69 470 677

69 476 055

69 476 055

100%

6. melléklet

létszám

az önkormányzat és az általa irányított szerv 2021.évi engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

12

11

1

Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal

12

11

1

Önkormányzat

9

3

6

Igazgatás

5

1

4

Város és Község gazdálkodás

1

1

0

Falugondnok

1

1

0

Egyéb foglalkoztatott

2

0

2

Létszám összesen:

21

14

7

7. melléklet

pénzeszközök változása

Pénzeszközök változása 2021.évben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Sor-szám

Megnevezés

Összeg Ft-ban

1.

Nyitó pénzkészlet 2021. január 01.-én

65 880 627

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

65 830 037

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

50 590

4.

Bevételek ( + )

232 499 964

5.

Kiadások ( - )

220 508 031

6.

Záró pénzkészlet 2021. december 31.-én

77 872 560

7.

Bankszámlák egyenlege

77 861 010

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

11 500

Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám

Megnevezés

Összeg Ft-ban

1.

Nyitó pénzkészlet 2021. január 01.-én

4 329 353

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

4 268 993

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

60 360

4.

Bevételek ( + )

69 476 055

5.

Kiadások ( - )

70 707 236

6.

Záró pénzkészlet 2021. december 31.-én

3 098 172

7.

Bankszámlák egyenlege

2 993 547

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

104 625

8. melléklet

mérleg

Mérleg

SOMOGYZSITFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)

282 121 142

0

295 324 325

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)

12 680 028

0

15 293 139

A/II/4 Beruházások, felújítások (15)

1 936 943

0

1 181 102

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)

296 738 113

0

311 798 566

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)

50 000

0

50 000

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból)

50 000

0

50 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)

50 000

0

50 000

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=24+25+26)

924 742

0

435 849

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből)

924 742

0

435 849

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=23+27)

924 742

0

435 849

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)

297 712 855

0

312 284 415

C/II/1 Forintpénztár (321)

50 590

0

11 550

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52)

50 590

0

11 550

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)

65 830 037

0

77 861 010

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55)

65 830 037

0

77 861 010

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59)

65 880 627

0

77 872 560

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68)

10 274 084

0

2 922 904

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

8 058 763

0

510 753

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

628 421

0

1 756 798

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

1 586 900

0

655 353

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96)

10 274 084

0

2 922 904

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152)

34 018

0

34 018

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)

34 018

0

34 018

D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)

20 000

0

20 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160)

54 018

0

54 018

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161)

10 328 102

0

2 976 922

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)

107 064

0

117 825

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=175+176+177)

107 064

0

117 825

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178)

374 028 648

0

393 251 722

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)

274 484 000

0

274 484 000

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)

25 078 000

0

25 078 000

G/IV Felhalmozott eredmény (414)

45 525 657

0

68 538 742

G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)

23 013 085

0

19 342 106

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185)

368 100 742

0

387 442 848

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235)

3 481 898

0

3 405 813

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
(4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

3 481 898

0

3 405 813

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225)

3 481 898

0

3 405 813

H/III/1 Kapott előlegek (3671)

440 463

0

440 463

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)

4 000

0

4 000

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245)

444 463

0

444 463

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246)

3 926 361

0

3 850 276

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)

2 001 545

0

1 958 598

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251)

2 001 545

0

1 958 598

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252)

374 028 648

0

393 251 722

9. melléklet

vagyon

Vagyonkimutatás

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

297 712 855,00

312 284 415,00

104,89

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

-

-

##########

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

2. Szellemi termékek

A/I/2

-

-

##########

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

296 738 113,00

311 798 566,00

105,08

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

282 121 142,00

295 324 325,00

104,68

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

12 680 028,00

15 293 139,00

120,61

3. Tenyészállatok

A/II/3

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

1 936 943,00

1 181 102,00

0,00

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

50 000,00

50 000,00

100,00

1. Tartós részesedések

A/III/1

50 000,00

50 000,00

100,00

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

924 742,00

435 849,00

47,13

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

924 742,00

435 849,00

47,13

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0,00

0,00

0,00

I. Készletek

B/I

0,00

0,00

0,00

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

65 880 627,00

77 872 560,00

118,20

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

50 590,00

11 550,00

22,83

III. Forintszámlák

C/III

65 830 037,00

77 861 010,00

118,28

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

10 328 102,00

2 976 922,00

28,82

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

10 274 084,00

2 922 904,00

28,45

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

54 018,00

54 018,00

100,00

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

0,00

0,00

0,00

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

107064,00

117825,00

0,00

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

374 028 648,00

393 251 722,00

105,14

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

368 100 742,00

387 442 848,00

105,25

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

274 484 000,00

274 484 000,00

100,00

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

25 078 000,00

25 078 000,00

100,00

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

45 525 657,00

68 538 742,00

150,55

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

23 013 085,00

19 342 106,00

84,05

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

3 926 361,00

3 850 276,00

98,06

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

-

-

##########

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

3 481 898,00

3 405 813,00

97,81

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

444 463,00

444 463,00

100,00

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

2 001 545,00

1 958 598,00

97,85

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

374 028 648,00

393 251 722,00

105,14

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt immateriális javak

L/1

0,00

0,00

"0"-ra írt gépek, berendezések

L/2

0,00

0,00

"0"-ra írt összesen

L/3

0,00

0,00

Függő követelések

L/6

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

10. melléklet

eredmény kimutatás

Eredmény kimutatás

SOMOGYZSITFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

18 448 996

0

24 485 049

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 257 150

0

1 424 760

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

3 494 754

0

5 910 443

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

23 200 900

0

31 820 252

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+-05) (07=+-05+06)

0

0

0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

97 999 904

0

91 142 431

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

11 295 881

0

13 088 158

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

23 497 102

0

28 105 749

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

7 718 648

0

1 994 094

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)

140 511 535

0

134 330 432

10 Anyagköltség

1 450 008

0

1 715 154

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

11 977 085

0

11 558 935

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)

13 427 093

0

13 274 089

14 Bérköltség

12 656 408

0

8 453 006

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

11 955 388

0

10 636 208

16 Bérjárulékok

3 541 755

0

2 967 370

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)

28 153 551

0

22 056 584

VI Értékcsökkenési leírás

11 588 806

0

10 956 227

VII Egyéb ráfordítások

87 530 609

0

100 522 457

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))

23 012 376

0

19 341 327

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

709

0

779

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) (29>=30+31)

0

0

0

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

21b - ebből: ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)

709

0

779

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) (31>=32)

0

0

0

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) (31>=32)

0

0

0

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39)

0

0

0

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)

709

0

779

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43)

23 013 085

0

19 342 106

SOMOGYZSITFAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

0

0

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

5 000

0

0

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

5 000

0

0

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+-05) (07=+-05+06)

0

0

0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

71 923 315

0

65 318 749

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

94 414

0

68 196

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)

72 017 729

0

65 386 945

10 Anyagköltség

1 482 914

0

1 110 096

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

4 287 769

0

4 826 181

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)

5 770 683

0

5 936 277

14 Bérköltség

46 401 706

0

47 815 464

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

3 235 629

0

3 481 330

16 Bérjárulékok

7 993 788

0

7 780 094

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)

57 631 123

0

59 076 888

VI Értékcsökkenési leírás

1 119 226

0

598 860

VII Egyéb ráfordítások

968 694

0

1 032 388

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))

6 533 003

0

-1 257 468

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

1

0

1

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) (29>=30+31)

0

0

0

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

21b - ebből: ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)

1

0

1

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) (31>=32)

0

0

0

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) (31>=32)

0

0

0

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39)

0

0

0

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)

1

0

1

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43)

6 533 004

0

-1 257 467

11. melléklet

adósságot keletkeztető ügyletekből fizetési kötelezettség

Helyi adó

9 010 000

21 937 555

21 937 555

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

0

0

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

0

0

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés

0

0

0

Bírság, pótlék, díjbevétel

0

0

0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

Saját bevételek összesen (1+….+6)

9 010 000

21 937 555

21 937 555

Hitel, kölcsön

0

0

0

Értékpapír

0

0

0

Váltó

0

0

0

Pénzügyi lízing

0

0

0

Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

12. melléklet

költségvetési mérleg

Összevont költségvetési mérleg

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Bevételek

2021. évi tény

Kiadások

2021. évi tény

Költségvetési Bevételek

Költségvetési Kiadások

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú bevételek

138 434 033

Működési célú kiadások

55 439 039

Intézményi működési bevételek

8 860 076

Személyi jellegű kiadások

19 141 653

Közhatalmi bevételek

21 937 555

Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó

2 957 878

Önkormányzatok működési célú támogatása

91 142 431

Egyéb működési célú támogatások

13 088 158

Dologi kiadások

17 139 333

Egyéb működési célú átvett pénszeszköz

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 609 741

Önkormányzat befizetései

0

Áh-on belüli megelőlegezések

3 405 813

Egyéb működési célú kiadások

8 590 434

Felhalmozási célú bevételek

28 575 749

Felhalmozási célú kiadások

30 778 163

Felhalmozási célú támogatások

28 105 749

Intézményi beruházások

8 808 485

Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítése

470 000

Felújítások

21 969 678

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Működési célú tartalékok

0

Általános tartalék, céltartalék

0

Felhalmozási célú tartalékok

0

Fejlesztési céltartalék

0

Költségvetési hiány

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

30 778 163

Finanszírozási kiadások

68 800 647

Irányító szervi támogatások folyósítása

65 318 749

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési

3 481 898

Bevételek összesen
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

167 009 782

Kiadások összesen

155 017 849

A Költségvetés összesített hiánya

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

A hiány finanszírozásának módja

Belső forrásból

pénzmaradvány összesen

65 490 182

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Külső forrásból

0

Áh-on belüli megelőlegezések

0

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

Bevételek mindösszesen

232 499 964

Kiadások mindösszesen

155 017 849

Működési célú bevételek összesen

138 434 033

Működési célú kiadások összesen

55 439 039

Felhalmozási célú bevételek összesen

28 575 749

Felhalmozási célú kiadások összesen

30 778 163

13. melléklet

maradvány

Maradványkimutatás

SOMOGYZSITFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Összeg

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei

1

163 603 969

02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai

2

86 217 202

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

3

77 386 767

03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4

68 895 995

04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

5

68 800 647

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

6

95 348

A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)

7

77 482 115

05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

8

06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

9

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

10

07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

11

08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

12

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

13

B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)

14

C/ Összes maradvány (=A+B)

15

77 482 115

D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

16

E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

17

77 482 115

F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

18

G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

19

SOMOGYZSITFAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Összeg

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei

1

68 197

02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai

2

66 618 127

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

3

-66 549 930

03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4

69 407 858

04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

5

0

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

6

69 407 858

A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)

7

2 857 928

05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

8

0

06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

9

0

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

10

0

07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

11

0

08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

12

0

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

13

0

B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)

14

0

C/ Összes maradvány (=A+B)

15

2 857 928

D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

16

0

E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

17

2 857 928

F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

18

0

G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

19

0

14. melléklet

önkormányzat 2021. évi felhasználása

az önkormányzat 2021. évi felhasználása

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési célú támogatások Áh-n belülről

########

7 507 828

7 448 072

9 668 310

7 257 309

8 643 170

#######

########

8 224 147

8 501 095

8 180 205

########

104 230 589

2.Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

0

0

########

0

########

0

0

28 105 749

3.Közhatalmi bevételek

32 447

30 717

4 920 279

265 677

416 741

257 741

97 785

143 375

########

489 409

17 914

41 097

21 937 555

4.Működési bevételek

203 783

190 416

526 438

196 023

3 073 400

189 092

533 595

686 041

965 635

154 262

270 214

1 871 177

8 860 076

5.Áht-én belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 405 813

3 405 813

6.Felhalm.-i bevétel

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

195 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

470 000

7.Előző évi pénzmaradvány

########

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 490 182

8.S Bevételek (1-7):

########

7 753 961

12 919 789

#######

########

9 285 003

#######

########

########

########

8 493 333

########

232 499 964

Kiadások

9.Költségvetési kiadások

4 909 784

5 630 810

5 195 972

6 214 236

3 531 465

5 134 814

#######

4 243 013

4 432 461

5 182 666

5 919 344

########

86 217 202

10.Finanszírozási kiadások

7 766 454

4 405 052

5 472 764

4 796 257

4 928 663

5 452 135

#######

5 912 313

4 644 278

5 429 546

5 862 001

9 855 816

68 800 647

11.K513 Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.S Kiadások (9-11):

########

########

########

#######

8 460 128

10 586 949

#######

########

9 076 739

########

########

########

155 017 849

15. melléklet

elkövetkező 3 év bevételi és kiadási előirányzata

Az Önkormányzat 2021. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés

2022.évre

2023.évre

2024.évre

I.Működési célú bevételek és kiadások

Önk.működési támogatásai

91 682 682

93 516 336

97 256 989

Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről

16 149 620

16 472 612

17 131 517

Közhatalmi bevételek

10 100 000

10 302 000

10 714 080

Működési bevételek

3 400 500

3 468 510

3 607 250

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

Előző évi pénzmaradvány

36 291 560

37 017 391

38 498 087

Működési célú bevételek összesen:

157 624 362

160 776 849

167 207 923

Személyi juttatások

29 445 325

30 034 232

31 235 601

Munkaadókat terhelő járulékok

3 747 360

3 822 307

3 975 199

Dologi kiadások

21 435 900

21 864 618

22 739 203

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 097 000

9 278 940

9 650 098

Egyéb Támogatások,tartalék

20 142 060

20 544 901

21 366 697

Központi irányító szervi támogatások

70 350 904

71 757 922

74 628 239

Állami előleg visszafiz.

3 405 813

3 473 929

3 612 886

Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel

0

0

0

Működési célú kiadások összesen:

157 624 362

160 776 849

167 207 923

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

0

0

0

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.

0

0

0

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

41 581 000

42 489 120

44 188 685

Felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

Felhalmozási célú saját bevételek

75 000

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen:

41 656 000

42 489 120

44 188 685

Beruházási kiadások

39 116 000

39 898 320

41 494 253

Felújítási kiadások

2 540 000

2 590 800

2 694 432

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

41 656 000

42 489 120

44 188 685

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

199 280 362

203 265 969

211 396 608

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

199 280 362

203 265 969

211 396 608