Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2022. (V.24.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2022. (V.24.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

2022.06.01.

Somogyzsitfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró az alapellátásért felelős országos módszertani intézet, valamint a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Az egészségügyi alapellátásra vonatkozó rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Somogyzsitfa községben a közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

2. Az alapellátás körzetei

2. § (1) Somogyzsitfa Község Önkormányzata közigazgatási területe kettő háziorvosi vegyes körzetet alkot.

(2) Az 1. sz. körzet székhelye: 8733. Somogysámson, Fő u. 137.

(3) Az 1. sz. körzet telephelyei:

a) 8734 Somogyzsitfa, Május l. u. 64.

b) 8735 Csákány, Fő u. 71.

(4) A 2. sz. körzet székhelye: 8738 Nemesvid, Május 1 u. 7.

(5) A 2. sz. körzet telephelyei:

a) 8734 Somogyzsitfa, Kossuth u. 22.

b) 8737 Somogysimonyi, Fő u. 2.

3. § (1) Somogyzsitfa Község Önkormányzata közigazgatási területe kettő védőnői körzetet alkot.

(2) Az 1. sz. körzet székhelye: 8733 Somogysámson, Fő utca 137.

(3) A 2. sz. körzet székhelye: 8718. Tapsony, Petőfi u. 2/a.

(4) A 2. sz. körzet telephelyei:

a) 8739 Nagyszakácsi, Kossuth út 166.

b) 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.

c) 8737 Somogysimonyi, Fő u. 2.

d) 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.

4. § Somogyzsitfa Község Önkormányzata a fogorvosi ellátást a Marcali Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott III. számú fogászati körzeten keresztül biztosítja Marcali székhellyel.

5. § Somogyzsitfa Község Önkormányzata az alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeleti ellátást az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel kötött megbízási szerződés alapján biztosítja Marcali székhellyel.

6. § Somogyzsitfa Község Önkormányzata a fogorvosi ügyeleti ellátást az Allfordent Kft.-vel kötött ellátási szerződés alapján biztosítja Keszthely székhellyel.

7. § Somogyzsitfa Község Önkormányzata az iskola-egészségügyi ellátást a település háziorvosa által biztosítja a 8734 Somogyzsitfa, Május 1 u. 64. szám alatti orvosi rendelőben.

II. Fejezet

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.